Các kế hoạch phát triển kinh tế cho người nghèo ở các ngân hàng nhà nước

Các kế hoạch phát triển kinh tế cho người nghèo các ngân hàng nhà nước - 1 doc

Các kế hoạch phát triển kinh tế cho người nghèo ở các ngân hàng nhà nước - 1 doc
... vốn 1. 4 Kinh nghiệm số nước cho vay người nghèo Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1. 4 .1 Kinh nghiệm số nước 1. 4 .1. 1 Bangladesh có ngân hàng Grameen (GB) ngân ... dụng vốn chủ thể Ngân hàng người vay vốn, lợi ích kinh tế mà xã hội thu đảm bảo tồn phát triển Ngân hàng Xét mặt kinh tế: - Tín dụng hộ nghèo giúp người nghèo thoát khỏi đói nghèo sau trình XĐGN ... có dư nợ ngân hàng đến 31 tháng 12 năm 2002 2.760 ngàn hộ Dư nợ bình quân hộ năm: 19 96 là: 1. 380 ngàn đồng; 19 97 là: 1. 410 ngàn đ; 19 98 là: 1. 510 ngàn đ; 19 99 là: 1. 670 ngàn đ; 2000 là: 1. 880 ngàn...
 • 39
 • 98
 • 0

Các kế hoạch phát triển kinh tế cho người nghèo các ngân hàng nhà nước - 2 docx

Các kế hoạch phát triển kinh tế cho người nghèo ở các ngân hàng nhà nước - 2 docx
... hộ thoát nghèo giai đoạn 20 0 1 -2 005 810 ngàn hộ tăng 363 ngàn hộ so với giai đoạn 199 5 -2 000, hệ số sử dụng vốn giai đoạn 20 0 1 -2 005 tăng so với giai đoạn 199 5 -2 000 1 ,22 % Dư nợ tín dụng hộ nghèo đến ... đồng dư nợ cho vay hộ nghèo đến 31/ 12/ 2010 9.500 tỷ đồng tăng gấp lần so với dư nợ 31/ 12/ 20 00 - Nguồn vốn để đầu tư tín dụng hộ nghèo giai đoạn 20 0 1 -2 005 gồm hai nguồn NSNN 2. 000 tỷ đồng - Tổng ... NHCSXH phát triển nhiều mặt từ tổ chức điều hành đến công tác huy động nguồn vốn, mở rộng nghiệp vụ cho vay Nguồn vốn đầu tư ngân hàng năm tập trung cho phát triển kinh tế nông nghiệp từ 88 %-9 0%, cho...
 • 39
 • 103
 • 0

ban hành Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

ban hành Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
... Chính phủ giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (Ban hành theo Quyết định số 107 /QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2012 Bộ trưởng ... Môi trường) Thực Nghị số 01/NQ - CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 Chính phủ giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Tài ... Chương trình công tác năm 2012 Bộ văn số 250/BTNMT – VP ngày 09 tháng 02 năm 2012 PHẦN II NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN...
 • 14
 • 798
 • 1

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010.docx

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010.docx
... cụ thể để thực kế hoạch phát triển kinh tế hội Huyện Phù Cừ giai đoạn kỳ kế hoạch 2006 2010 - Nhóm giải pháp chung nhằm thực kế hoạch phát triển kinh tế hội năm 2006 2010 Giải pháp ... ngành kinh tế Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2001 2005 (nguồn: Kế hoạch phát triển 2006 -2 010 huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên ) Biểu đồ 1.1.2 Tăng trưởng ngành kinh tế huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên ... hình thực kế hoạch phát triển kinh tế hội huyện Phù Cừ giai đoạn 200 1- 2005 năm 2006 I Tổng quan huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Quá trình hình thành phát triển huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên 1.1...
 • 70
 • 651
 • 1

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010
... hình thực kế hoạch phát triển kinh tế hội huyện Phù Cừ giai đoạn 200 1- 2005 năm 2006 I Tổng quan huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Quá trình hình thành phát triển huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên 1.1 ... ngành kinh tế Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2001 2005 (nguồn: Kế hoạch phát triển 2006 -2 010 huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên ) Biểu đồ 1.1.2 Tăng trưởng ngành kinh tế huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên ... thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội giai đoạn 200 6- 2010 huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên I Những thuận lợi khó khăn, thách thức huyện Phù Cừ bước phát triển Bước vào kế hoạch năm 2006 2010...
 • 71
 • 391
 • 0

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
... phát triển kinh tế quốc dân Phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường tiền đề giúp cho phát triển cân kinh tế vùng quốc gia, giảm chênh lệch mức sống người dân vùng kinh tế Phát triển ... phận quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - hội nói chung hạ tầng giao thông nói riêng, cần đầu tư phát triển trước bước để tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế - hội, phục vụ nghiệp ... hiệu hoạt động kinh tế - hội đô thị Có lẽ thời gian tới phải có điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường đô thị vùng Đánh giá tác động tới phát triển kinh tế - hội đô thị...
 • 59
 • 307
 • 0

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010
... hình thực kế hoạch phát triển kinh tế hội huyện Phù Cừ giai đoạn 200 1- 2005 năm 2006 I Tổng quan huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Quá trình hình thành phát triển huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên 1.1 ... ngành kinh tế Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2001 2005 (nguồn: Kế hoạch phát triển 2006 -2 010 huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên ) 30 Biểu đồ 1.1.2 Tăng trưởng ngành kinh tế huyện Phù Cừ tỉnh Hưng ... thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội giai đoạn 200 6- 2010 huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên I Những thuận lợi khó khăn, thách thức huyện Phù Cừ bước phát triển Bước vào kế hoạch năm 2006 2010...
 • 75
 • 269
 • 0

kinh tế nhà nước thúc đẩy việc xây dựng quy hoạch, chiến lược, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, các thành ohaanf kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa

kinh tế nhà nước thúc đẩy việc xây dựng quy hoạch, chiến lược, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, các thành ohaanf kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa
... chỗ: Kinh tế nhà nớc thúc đẩy việc xây dựng quy hoạch, chiến lợc, định hớng kế hoạch phát triển kinh tế - hội, thành phần kinh tế khác theo đờng hội chủ nghĩa Nó đảm nhận phát triển kết ... tất thành phần kinh tế khác phát triển kinh doanh Bốn là, kinh tế nhà nớc tạo tảng cho việc xây dựng chế độ hội mmới - hội hội chủ nghĩa Việt Nam Kinh tế nhà nớc thông qua chủ sở hữu nhà ... bảo tính định hớng hội chủ nghĩa kinh tế thị trờng Việt Nam So sánh kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa với kinh tế thị trờng t chủ nghĩa Cả chủ nghĩa T Bản chủ nghĩa hội sử dụng...
 • 29
 • 294
 • 0

Bộ Công Cụ Kiểm toán Xã hội Cho Kế hoạCh Phát triển Kinh tế Xã hội docx

Bộ Công Cụ Kiểm toán Xã hội Cho Kế hoạCh Phát triển Kinh tế Xã hội docx
... http://www.cddghana.org/documents/Briefing%20P.%20Vol.%2010%20No.1.pdf Bộ Công cụ Kiểm toán hội cho Kế hoạch Phát triển Kinh tế hội 41 Phần 42 Tổng quan Phương thức tiếp cận Kiểm toán hội Bộ Công cụ Kiểm toán hội cho Kế hoạch Phát triển Kinh tế hội ... thể, Chính sách, Kết Cơ quan thực Bộ Công cụ Kiểm toán hội cho Kế hoạch Phát triển Kinh tế hội 45 Phần Theo dõi Đánh giá Khía cạnh hội Kế hoạch Phát triển Kinh tế - hội (KH PTKT-XH) ... viện, sân chơi sân tập luyện 44 Bộ Công cụ Kiểm toán hội cho Kế hoạch Phát triển Kinh tế hội Theo dõi Đánh giá Khía cạnh hội Kế hoạch Phát triển Kinh tế - hội (KH PTKT-XH) giai đoạn 2006-2010...
 • 102
 • 167
 • 0

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
... tập kinh nghiệm phát triển kinh tế nói chung công tác kế hoạch hóa nói riêng.Chính vậy, chọn đề tài khóa luận là: Kế hoạch phát triển kinh tế Hàn Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam Với đề tài ... thức lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra/giám sát, đánh giá kế hoạch Hàn Quốc; - Công tác kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; - Trên sở so sánh kế hoạch Việt Nam Hàn Quốc để ... kế hoạch phát triển với tên gọi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm, kế hoạch nội dung phát triển kinh tế định hướng tăng trưởng mà bao gồm vấn đề xã hội chung phát sinh trình phát triển kinh...
 • 84
 • 901
 • 1

tăng cường sự tham gia của các bên trong lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận kiến an, thành phố hải phòng

tăng cường sự tham gia của các bên trong lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở quận kiến an, thành phố hải phòng
... trạng tham gia bên lập KH quận Kiến An thời gian qua 2.2.1 Các bên tham gia lập kế hoạch quận Kiến An 2.23.1.1 Sở KHĐT Thành Phố hải Phòngthành phố Hải Phòng Sở KHĐT với chức quan lập KH cấp thành ... 2.2.4 Đánh giá chung tham gia bên lập KHPT KTXH quận Kiến An CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN TRONG LẬP KHPT KTXH QUẬN KIẾN AN 3.1 Định hướng tăng cường tham gia bên 3.1.1 Mục tiêu ... SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN TRONG LẬP KHPT KTXH CẤP QUẬN HUYỆN 1.1 KHPT KTXH cấp quận quận, huyện hệ thống kế hoạch Việt Nam 1.1.1 Kế hoạch phát triển kinh tế hội: Kế hoạch hiểu thể...
 • 109
 • 387
 • 3

hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, các ngành tại tỉnh an giang

hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, các ngành tại tỉnh an giang
... sở ban ngành tỉnh sở ban ngành xây dựng Sổ tay Hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào Kế hoạch phát triển năm ban ngành Sổ tay Hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào Kế hoạch ... nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển Kinh tế - hội tỉnh kế hoạch phát triển ngành Các giải pháp (Công trình phi công trình) lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế hội tỉnh ngành ... có lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch ngành Quy trình lập kế hoạch phát triển năm ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch ngành...
 • 75
 • 291
 • 0

kế hoạch phát triển kinh tế của hàn quốc và bài học kinh nghiệm cho việt nam

kế hoạch phát triển kinh tế của hàn quốc và bài học kinh nghiệm cho việt nam
... tin khác; (5) Kế hoạch phát triển kinh tế đặt móng cho xây dựng kế hoạch phát triển sau 1.3.3 Kế hoạch phát triển kinh tế năm lần thứ hai (1967-1971) Kế hoạch phát triển kinh tế năm lần thứ hai ... ngoại hối mùa năm 1962-1963 - Phát triển kinh tế kèm với lạm phát trình phát triển Nguồn: Ủy ban Kế hoạch Kinh tế, Hàn Quốc * Đánh giá kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế năm thiếu thời gian chuẩn ... để học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế nói chung công tác kế hoạch hóa nói riêng Chính vậy, chọn đề tài Kế hoạch phát triển kinh tế Hàn Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam làm khóa luận tốt...
 • 86
 • 359
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CÁC CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI NHẰM GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÁC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CÁC CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI NHẰM GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÁC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
... cần đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - hội nhằm giảm thiểu thích ứng với ảnh hưởng tiêu cực BĐKH lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đối với kế hoạch, ... vong 20 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CÁC CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NHẰM GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÁC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA BĐKH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 1.8 CÔNG ... KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHẰM GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG VỚI CÁC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA BĐKH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Kế hoạch phát triển kinh tế - hội giai...
 • 31
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mục đích nghiên cứu mục tiêu chủ yếu cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hộicác vấn đề tồn tại trong lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hộicác vấn đề tồn tại trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tếmục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013nghiên cứu quy hoạch các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phát triển ngành vùng có liên quan đến dự ánkế hoạch phát triển kinh tếkế hoạch phát triển kinh tế chungkế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xãkế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xãkế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2013kế hoạch phát triển kinh tế tập thểkế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 nămkế hoạch phát triển kinh tế năm 2014bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học