Giáo trình giải phẫu sinh lý vệ sinh phòng bệnh trẻ em phần 2 bùi thúy ái (chủ biên)

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 2 - Thạc sĩ Lê Thanh Vân

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 2 - Thạc sĩ Lê Thanh Vân
... nhu cầu uống nhiều nớc Trẻ bé cần đợc cung cấp đủ nớc: trẻ tháng cần 0,8 1,1 lít ngày, trẻ 12 tháng cần 1,1 1,3 lít, trẻ 12 36 tháng cần 1,3 1,5 lít trẻ tuổi cần lít ngày (kể nớc có thức ... cửa, nanh hàm ngời lớn có 32 Mỗi nửa hàm dới đợc biểu diễn công thức sau: 137 2 C N TH H 2 trẻ em có 20 Răng trẻ em gọi sữa Và công thức trẻ em nh sau: 2 C N TH H 2 Răng trẻ em xuất sớm hay muộn ... trình trao đổi chất Trẻ lớn thở sâu Trẻ đẻ thể tích không khí trung bình 20 ml Cuối tháng 25 ml Cuối năm 80ml Trẻ tuổi 21 5ml Trẻ 12 tuổi 375ml 2. 3 Sự trao đổi khí Sự trao đổi khí trẻ em khác so với...
 • 67
 • 3,184
 • 18

Giáo trình tổng hợp các cách vẽ thiết kế trên nền maya phần 2 doc

Giáo trình tổng hợp các cách vẽ thiết kế trên nền maya phần 2 doc
... sổ Select Maya Unilmited Components xuất hiện, chọn thành phần muốn cài đặt thêm thành phần Nếu chọn hết bốn thành phần cửa sổ Select Maya Unilmited Components, ổ cứng cần có thêm 48.072K trống ... cài đặt chương trình vào máy Bước lại bạn cần phải cài đặt License chương trình chạy CHÉP CÁC FILE CẦN ĐỂ CÀI LICENSE Mở lại cửa sổ Explore Bạn mở lại đóa chứa chương trình cài đặt Maya để tìm file ... có thêm 48.072K trống Ở chọn hết thành phần Nhấp chuột vào nút Next : Tiến trình cài đặt lại tiếp tục, muốn dừng việc cài đặt nhấp vào nút Cancel Khi tiến trình cài đặt chấm dứt, cửa sổ Question...
 • 5
 • 207
 • 0

Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy học dự án trong học phần “vệ sinh phòng bệnh trẻ em”

Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy học dự án trong học phần “vệ sinh phòng bệnh trẻ em”
... (2013), Xây dựng dự án học tập tổ chức dạy học học phần phương pháp dạy học cho sinh viên đại học sư phạm Toán”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, (91), tr.56-59 Nguyễn Thị Bích Hạnh (2011), Giáo dục học ... tra hoạt động dự án mà SV tham gia giúp em tích cực học tập, đa số hoạt động dự án SV lựa chọn với tỉ lệ cao (xem bảng 4) Bảng Tổng hợp kết khảo sát hoạt động dự án giúp SV chủ động tích cực học ... chương để xây dựng dự án học tập Các dự án giáo viên giảng dạy học phần Intel Trường ĐHSP TPHCM đánh giá góp ý 2.1 Các kế hoạch dự án 2.1.1 Kế hoạch dự án 1: Chúng chuyên gia - chương Các tác nhân...
 • 10
 • 181
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cơ bản để chẩn đoán bệnh thú nuôi phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản để chẩn đoán bệnh thú nuôi phần 2 ppsx
... (nhìn) Đây phương pháp khám b nh đơn gi n xác, đư c s d ng r ng rãi lâm sàng thú y, phương pháp đư c s d ng trư c tiên ch n đoán b nh gia súc Qua phương pháp ta có th bi t đư c tr ng thái gia súc, ... Hình 1. 12 Phương pháp quan sát Khi quan sát tùy theo m c đích v trí nhìn mà ta đ ng xa hay đ ng g n gia súc Nhìn chung ta nên quan sát t xa đ n g n, t t ng quát đ n t ng b ph n (hình 1. 12) - Nhìn ... m t vòng trư c đùi gia súc Đo n l i kéo th ng d c theo thân gia súc V t gia súc: Ti n hành theo trình t sau: M t ngư i kho m nh gi s ng đ b đ u v t ngư c theo chi u đ nh cho v t ngã Hai ho c ba...
 • 5
 • 372
 • 2

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 6 pptx

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 6 pptx
... ,ll I6 l6 t6 nr In{ ls ?ql 0J ?r.rc Surt sn 9Il t6 ]?trnq qurs r91 qqs 9€r ztt n.X ic xl IIJA urOIA ,8unqt lgu Suolql tg^ sns nl is B^ urrl^ AI SuoIqJ tqd 'H q.tlu ,!J D Igrlj lOtrnH c a 'L66I/l/ ... 9oq u3,{nq3 utot re'U l rtr6t^ rEt Sunqr dun wqd rrJ J "8 uEr{s u?,{n8N g 3um rec v 06 t8 ens nr luar^ Pn.r uJrq uJId a !xlr\ 96 06 t_?J ulqd qul ooqr ttot ulqd III 6q rnqJ gl oeqt rent u?qd ... re.{nq ?unr qr91 qteut qug lqfnq 6rnx uuD 10,{nq 6unx roqd q3nu qu! l?,(nq SunX II q.tu 6uop 1etrnq 6mX I oq \n) l )(n r/8ur)\ V u?oq uEnl unot !9U tft 8ltpnqJ rp iu ': \ rlu,tg Qr nW lQfnq rqg...
 • 5
 • 254
 • 0

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 5 pot

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 5 pot
... '(arelnllet olr.Iru s) dbt{ ugq tugcc€s '(plolEqdetrle-S :g1 ogu aatp urg'aes '(elEln ac - olue5r5 's) ol SEoq{ oPq 91 '"""1 "y1 ""'oqq: :r€ol '{gur el u9cces rllgrrBs '(oJ€In ac - osnJ €urorr€sJ ... ttoq 6un'^'n tEln 9rl uax $ pl 5ue0l 19J lpII 91 1!rl1 sugf urgx3uEr1 nPur SuQnI{l 'rugur urg"eB '3u4r urg'css 90 ''$€nb rsC: tunx qugqu ,9 9t 8uQnq1 -e^ n:et qu${ 'n:€c ugq r{u${ It rugit€S - i'gl ... 'uraru 'c9ql renb pr der{ €p lgur u?l I:ol rpq rn:er qulq n I.gqX '"aqt I*G 'd_pq] 1l r9$l senb p uqt '€p pnp 'eP uerl p dE3 SuQnqJ 'roq n E-^ 5u€ox {I 'quFI n : ?ol {€uI 91 9N 'gr{dull qttrll otl...
 • 5
 • 242
 • 1

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 4 doc

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 4 doc
... oqq :4 ueu 'u9o1 uPoq *n{" 9oq reig ,(eq 9oq 19Iq "nqc oPq u?{ Sullqu PI '{pu nql BtIn e}' gln nqN -.3 {4 5upnl 3u4^ t9r P (upt Ip n) ?9rld 4q1 n rgrfi rg, ,{BE 'opq Ip :uon1 (rOrq -'{93 gl{du4l ... 9oq 8u{rs oPq :4 ,9c 9' Sugr{{ n r-gq{ €!L€ 'reur trlqlu 9.{-eq? dtt4s 9o.I 3sgq4 lgl d ?4 ogq vell nqt aan 'qE€nb Sunx o€q d9^ qul(l qu!q1 04 9or{ 8u{rs oPq 1g{ uqll gur 9c '8uEEu 49 c qu?q dq nqu ... u?ru F^ ,tEu riro.I u9nb 9qd 'cYnb tq{ e1lc iu+ upp opq u?rl 41 IIFI Igp ''tIII "p p, j91 a9r1 opq'"!11 dpl 41 19qd l1nx alr46 ?oq lgl d ?4 o?q sall nql ?an '3u4s :dol leq 9c d€u nq1 Sull lgt d?{...
 • 5
 • 248
 • 1

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 3 pps

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 3 pps
... n -e^ {e:Icn'I rprSu cgq{ 38 gru1 qu{ rpol '8uq 19nqc '9q1 p r{uJl c9 d95 lnIln) r{rt sgrll t qrtq urqrrBs I9€ 3u4qc '1.9qu 3Edr1 u€nb 4q1 8sn n ,{ 93 (1nJl^xod NdV ln.ru B:clr,qu pl jJ.t:,'pdloq ... €,r €)llqtl e^ eae:Errrei! 3 qN rdq €oq{ lqs EII3 u?q ngp rgq u?l lgq oqu roq nl roq{ 5u-9 1?nb q-.'.a 3u9c tr6r !u-€u u9c *;,q;; "nqt';4, "!,q:" oqi i*q" p nlq nql Flrn d 93 ;uoq orII son{ 19qd ... 'tbq c4qr Bl oeql F^ 8u€s urPI ooql :r{t9c rer{ 9t d€u udq 'n r€ol u9qd 'ai etnocJesaalEo :8 upnx ILq1 5un 'eE o/esorpuoqt :uirs oE-q -91 nql 3an 'el$oeresorqtS :ox opq ,?1 nq? 8un irp tqJ ,,Eruorr€s,,...
 • 5
 • 226
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình giải phẫu sinh lýgiáo trình giải phẫu sinh lý vật nuôigiáo trình giải phẫu sinh lý ngườigiáo trình giải phẫu sinh lý trẻgiáo trình giải phẫu sinh lý trẻ emdownload giáo trình giải phẫu sinh lý ngườigiáo trình giải phẫu sinh lí ngườigiáo trình vệ sinh phòng bệnh trẻ emgiai phau sinh li ve sinh phong benh tre emgiai phau sinh li ve sinh phong benh tre em docbài giảng vệ sinh phòng bệnh trẻ emve sinh phong benh tre emthuyết trình giải phẫu sinh lýgiáo trình giải phẫu động vậtgiáo trình giải phẫu họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh