BAI GIANG NGUYEN LY THONG KE

Bài giảng nguyên thống

Bài giảng nguyên lý thống kê
... liệu thống kê? Thế công tác thống kê? Thế khoa học thống ? 1.2 Sơ lược đời phát triển thống Thống đời từ bao giờ? Thống đời phát triển theo nhu cầu xã hội Xã hội phát triển thống ... khác (Phân tổ Thống ) • Lập bảng Thống kê, Đồ thị thống để biểu thị kết tổng hợp Thống II Phân tổ Thống 2.1 Khái niệm, ý nghĩa phân tổ thống a – Khái niệm: Phân tổ thống việc vào ... vật chất b/q ha… 27 III Bảng thống đồ thị thống 3.1 Bảng thống : Là loại biểu mẫu thống dùng để trình bày kết phân tổ thống 3.1.2 Tác dụng bảng thống • Phản ánh đặc trưng tổ tổng...
 • 108
 • 3,933
 • 33

Bài giảng nguyên thống kê( 6 chương)

Bài giảng nguyên lý thống kê( 6 chương)
... thu thập số liệu 6 Tổ chức thống kê Việt Nam Việt Nam có hai hình thức tổ chức thống kê: thống kê nhà nước thống kê tổ chức, cá nhân Chức năng:  Quản Nhà nước qua việt thống kê toàn hoạt ... 143 134 1 46 134 142 133 149 140 143 143 149 1 36 141 143 143 141 140 138 1 36 138 144 1 36 145 143 137 142 1 46 140 148 140 140 139 139 144 138 1 46 153 148 142 133 140 141 145 148 139 1 36 141 140 ... SPSS, Stata, Eviews Nguồn gốc môn học Website Tổng cục thống kê Website quan có thống kê Website quan có thống Thống kê gì? Thống kê hệ thống phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày...
 • 254
 • 2,524
 • 1

chương 1 slide bài giảng nguyên thống - Những vấn đề cơ bản của Thống

chương 1 slide bài giảng nguyên lý thống kê - Những vấn đề cơ bản của Thống kê
... đích nghiên cứu -Phương pháp sử dụng tổng hợp tài liệu điều tra phương pháp phân tổ thống - Kết tổng hợp thống kê: + Bảng thống + thị thống COMPANY LOGO www.themegallery.com 1. 5 Quỏ trỡnh ... www.themegallery.com 1. 3 Mt s khỏi nim thng dựng thng kờ COMPANY LOGO 1. 3 .1 Tng th thng kờ - Tổng thể thống tập hợp đơn vị, phần tử cá biệt liên kết với sở đặc điểm chung - ơn vị tng th bao ... COMPANY LOGO www.themegallery.com Chng 1: Nhng c bn ca thng kờ 1. 1 Khỏi nim v thng kờ hc Thống học khoa học, nghiên cứu hệ thống phương pháp thu thập, xử phân tích số (mặt lượng) tượng trình...
 • 23
 • 1,449
 • 11

chương 3 slide bài giảng nguyên thống thầy Dũng

chương 3 slide bài giảng nguyên lý thống kê thầy Dũng
... điều tra thống kê, không trải qua tổng hợp thống tiến hành phân tích thống đợc 3. 1.2 Cỏc b c tin hnh tng hp thng kờ LOGO LOGO 3. 2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ phân tổ thống 3. 2.1.1 Khái ... tổ thống phơng pháp để tiến hành hệ thống hoá tài liệu cách khoa học tổng hợp thống Phân tổ thống phơng pháp quan trọng phân tích thống sở để áp dụng phơng pháp phân tích thống ... Tổng hợp thống giai đoạn quan trọng trình nghiên cứu thống Tổng hợp thống làm cho kết điều tra thống trở nên có giá trị tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích dự báo thống Các...
 • 35
 • 1,170
 • 0

bài giảng nguyên thống Nghiên cứu thống các mức độ của hiện tượng KTXH

bài giảng nguyên lý thống kê Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng KTXH
... Số tương đối cường độ kết so sánh mức độ hai tượng khác có liên quan tới Trong đó: Mức độ tượng cần nghiên cứu đặt tử số, mức độ tượng có liên quan đặt mẫu số Ví dụ: Mật độ dân số, GDP đầu người, ... lệ so sánh mức độ thực tế đạt kỳ nghiên cứu với mức độ kế hoạch đặt kỳ tiêu Công thức tớnh: y K tk = y kh K tk : Số tương đối thực kế hoạch y kh : Mức độ tượng kỳ kế hoạch y1 : Mức độ tượng kỳ ... động thái Số tương đối động thái (hay tốc độ phát triển) kết so sánh hai mức độ tượng loại khác thời gian Số tương đối ng thỏi phản ánh biến động tượng nghiên cứu theo thời gian nên gọi tốc độ...
 • 56
 • 467
 • 0

bài giảng nguyên thống kê: chương 5 điều tra chọn mẫu

bài giảng nguyên lý thống kê: chương 5 điều tra chọn mẫu
... dng TCM II iu tra chn mu ngu nhiờn III iu tra chn mu phi ngu nhiờn 5. 1 Khái niệm, ý nghĩa điều tra chọn mẫu 5. 1.1 Khái niệm Điều tra chọn mẫu loại điều tra không toàn bộ, người ta chọn số đơn vị ... phỏp tổ chức chọn mẫu 15 5.2.2 Sai số bình quân chọn mẫu phạm vi sai số chọn mẫu a.Sai số bình quân chọn mẫu (à) Với điều kiện số lượng đơn vị tổng thể mẫu cố định, mẫu có sai số chọn mẫu Như có ... tượng nghiên cứu 24 - Chọn phương sai lớn cho điều tra lần vào tài liệu điều tra nhiều điều tra chọn mẫu tương tự trước tượng nghiên cứu - Chọn phương sai điều tra chọn mẫu nơi khác, tượng nghiên...
 • 49
 • 3,302
 • 11

bài giảng nguyên thống kê: chương 6 phân tích dãy số thời gian

bài giảng nguyên lý thống kê: chương 6 phân tích dãy số thời gian
... LOGO 6. 1.3 Cấu tạo dãy số thời gian ti t1 t2 tn yi y1 y2 yn Dãy số thời gian đợc cấu tạo hai phần: thời gian tiêu tợng đợc nghiên cứu - Phần 1: ti (thời gian) : thời gian tính thời kỳ hay thời ... đối dãy số thời gian Tuỳ theo dãy số thời kỳ dãy số thời điểm mà ta có công thức tính khác - Đối với dãy số thời kỳ: n y1 + y + + y n y= = n y i =1 i n Trong yi (i = 1, 2,, n) mức độ dãy số thời ... số thời gian Dãy số thời kỳ biểu quy mô (khối lợng) t ợng khoảng thời gian định Trong dãy số thời kỳ mà mức độ số tuyệt đối thời kỳ cộng trị số tiêu để phản ánh quy mô tợng khoảng thời gian...
 • 42
 • 4,550
 • 3

Bài giảng Nguyên Thống

Bài giảng Nguyên Lý Thống Kê
... VỀ THỐNG KÊ III Bảng thống đồ thị thống kê: Bảng thống kê: 1.1 Khái niệm: - Bảng thống hình thức trình bày tài liệu thống cách có hệ thống, hợp rõ ràng 1.2 Cấu thành bảng thống kê: ... CỦA THỐNG KÊ II Tổng hợp thống kê: Khái niệm: - Tổng hợp thống việc tiến hành tập trung, chỉnh hệ thống hoá cách khoa học tài liệu ban đầu thu thập trình điều tra thống - Tổng hợp thống ... NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ Đồ thị thống kê: 2.1 Khái niệm: - Đồ thị thống hình vẽ đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước tài liệu thống - Đồ thị thống biểu thị:  Kết...
 • 261
 • 1,412
 • 1

Bài giảng nguyên thống chương 2 thu thập dữ liệu thông GV quỳnh phương

Bài giảng nguyên lý thống kê chương 2 thu thập dữ liệu thông kê  GV quỳnh phương
... Đề Chương • • • • Những yêu cầu điều tra thống Quy trình điều tra thống Các loại điều tra phương pháp thu thập liệu Thiết kế bảng câu hỏi nào? ĐIỀU TRA THỐNG KÊ Khái niệm: LÀ QUÁ TRÌNH THU ... THỐNG KÊ, PHÂN LÀM HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ ĐIỀU TRA CHUYÊN MÔN 21 Quy trình thiế t kế bảng câu hỏi 22 Vì Bảng câu hỏi sử dụng hầu hết nghiên cứu thống kê? ... CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG NGHIÊN CỨU 17 ĐIỀU TRA THỐNG KÊ (tt) CÁC PHƯƠNG PHÁP THẬP DỮ LIỆU BAN ĐẦU: THU PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP 18 PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP CÁN BỘ ĐIỀU TRA TIẾP...
 • 36
 • 1,493
 • 0

Bài giảng nguyên thống chương 5 dãy số thời gian GV quỳnh phương

Bài giảng nguyên lý thống kê chương 5 dãy số thời gian  GV quỳnh phương
... Dãy số thời gian Các tiêu phân tích Dãy số thời gian Dự đoán biến động dãy số thời gian ngắn hạn Tìm hiểu Dãy số thời gian Khái niệm: Dãy số thời gian dãy trị số tiêu thống xếp theo thứ tự thời ... theo thời gian Đối với dãy số thời kỳ: n y= Trong đó: yi (i=1,n) n y y + + + n y n = ∑y i =1 i n : mức độ dãy số thời kỳ : số thời kỳ 10  Đối với dãy số thời điểm:  TH khoảng cách thời gian thời ... Dãy số thời gian Về mặt thời gian: Dãy số thời kỳ • Dãy số thời điểm (qui ước: tháng 1,3 ,5, 7,8,10,12 có 31 ngày; tháng 4,6,9,11 có 30 ngày tháng có 28 ngày) Về mặt tính chất tiêu phản ánh dãy...
 • 28
 • 3,151
 • 4

Bài giảng nguyên thống chương 6 chỉ số GV quỳnh phương

Bài giảng nguyên lý thống kê chương 6 chỉ số  GV quỳnh phương
... CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG III PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ CHỈ SỐ CÁ THỂ a b Chỉ số cá thể khối lượng Chỉ số cá thể chất lượng 2.CHỈ SỐ TỔNG HỢP a b c Nguyên tắc xác định số tổng hợp Chỉ số phát triển Chỉ ... 18000 32 d CHỈ SỐ KẾ HỌACH  Chỉ số nhiệm vụ kế họach  Chỉ số hòan thành kế họach 33 IV HỆ THỐNG CHỈ SỐ CHỈ SỐ LIÊN HOÀN NHÂN TỐ CHỈ SỐ LIÊN HOÀN NHIỀU NHÂN TỐ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ ĐỂ NGHIÊN ... chất lượng 13 2.CHỈ SỐ TỔNG HỢP a Nguyên tắc xác định số tổng hợp b Chỉ số phát triển c Chỉ số không gian d .Chỉ số kế họach 14 a NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ TỔNG HỢP Lựa chọn quyền số (Nhân tố trung...
 • 44
 • 4,374
 • 3

Bài giảng nguyên thống

Bài giảng nguyên lý thống kê
... 1: ĐỐI TƯỢNG THỐNG KÊ Đối tượng thống Định luật số lớn & tính quy luật thống Cơ sở phương pháp luận thống Mối quan hệ thống học với môn khoa học khác Tổng thể thống & khái niệm ... tra thống Tổng hợp thống Phân tích thống Mối quan hệ với môn khoa học Thống học Toán học Kinh tế học Tin học Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân Tổng thể thống & khái niệm  Tổng thể thống ... tượng số tiêu cần nhiều Tài liệu tham khảo  Bài giảng Nguyên thống – Trần Văn Đạt – Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm  Giáo trình Nguyên thống kinh tế - Ts Mai Văn Nam  Bách khoa toàn...
 • 25
 • 562
 • 0

bài giảng nguyễn thống nguyễn ngọc lâm

bài giảng nguyễn lý thống kê nguyễn ngọc lâm
... Nghiên cứu Marketing Xác suất thống toán Nguyên thống Kinh tế lượng Kinh tế Sản xuất Kinh tế Nông nghiệp NỘI DUNG HỌC PHẦN Giới thiệu học phần Thống mô tả Thống suy luận Tổng hợp trình ... sư người Đức, Achenwall (1719-1772) lần dùng danh từ “Statistics” II.THỐNG KÊ LÀ GÌ? 2.1 Định nghĩa thống kê: Thống hệ thống phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính ... Chức thống kê: - Thống mô tả: phương pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán đặc trưng khác để phản ánh cách tổng quát đối tượng nghiên cứu II.THỐNG KÊ LÀ...
 • 32
 • 645
 • 0

BÀI GIẢNG NGUYÊN THỐNG - CHƯƠNG VIII. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU pdf

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - CHƯƠNG VIII. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU pdf
... Thay cho điều tra toàn  Kết hợp với điều tra toàn để mở rộng nội dung đánh giá kết ĐTTB  Tổng hợp nhanh ĐTTB  Ứng dụng nhiều ngành kinh tế quốc dân CHƯƠNG VIII ĐIỀU TRA CHỌN MẪU… VIII.2 ĐTCM ... chung – P b .Chọn lần chọn nhiều lần  Chọn lần (Chọn không lặp) N! K =C = n!( N − n )! n N  Chọn nhiều lần (Chọn lặp lại) K=N n VIII.2 .1 Những vấn đề luận chung ĐTCM… c Sai số chọn mẫu Phân ... - ∆ = tµ Phạm vi sai số chọn mẫu t - Hệ số tin cậy ứng với hàm tin cậyφ (t) e.Phạm vi sai số chọn mẫu Nhiệm vụ suy rộng Chọn nhiều lần Số bình quân Số đơn vị mẫu (n) δ2 ∆x = t n t 2δ n= ∆x Chọn...
 • 25
 • 1,246
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng nguyên lý thống kê kinh tếslide bài giảng nguyên lý thống kêslide bài giảng nguyên lý thống kê kinh tếvideo bài giảng nguyên lý thống kêbài giảng nguyên lý thống kê thầy hà văn sơnbài giảng nguyên lý thống kê chương chỉ sốvideo bài giảng nguyên lý thống kê kinh tếbài giảng nguyên lý thống kê chương 4bai giang nguyen ly thong kebai giang nguyen ly thong ke bang thong kebài giảng nguyên lý thống kê ktqdbài giảng nguyên lý thống kê chương 2bài giảng nguyên lý thống kê chương 3bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế ts vũ trọng phongbài giảng nguyên lý thống kê chương 4 các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội potchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học