ISO 9001 2015 INTERNAL AUDIT BSI

ISO 9001:2015 (EngVN)

ISO 9001:2015 (EngVN)
... 57 © VNPI v1.2 ISO 9001 : 2015 L i nói đ u Tiêu chu n ISO 9001:2015 T ch c Tiêu chu n hóa qu c t (ISO) ban hành ngày 15-9-2015 thay th ISO 9001:2008 B n d ch tiêu chu n ISO 9001:2015 Vi n N ... n qu c t liên quan đ n ISO 9000 ISO 9004 nh sau: This International Standard relates to ISO 9000 and ISO 9004 as follows:  ISO 9000 H th ng qu n lý ch t l ng - C s  ISO 9000 Quality management ... tr ISO 9001:2008 i di n lãnh đ o v ch t l V n b n, s tay ch t l b n, h s Môi tr ng làm vi c S n ph m đ c mua Nhà cung c p S n ph m ng ng, th t c b ng v n gi a ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015...
 • 58
 • 549
 • 4

iso 9001 2015 song ngữ

iso 9001 2015 song ngữ
... info@topmanjsc.com Để hỗ trợ hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, xem www.TopManJsc.com ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2015 Lời giới thiệu Introduction 0.1 Khái quát ... 53 ISO 9001: 2015 Lời nói đầu Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15-9 -2015 thay ISO 9001: 2008 https://goo.gl/qUXO3i Bản dịch tiếng Việt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ... edition Table A.1 — Major differences in terminology between ISO 9001: 2008 and ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2008 Products Exclusions ISO 9001: 2015 Products and services Not used (See Clause A.5 for clarification...
 • 54
 • 845
 • 0

ban dich tieu chuan iso 9001 2015 2

ban dich tieu chuan iso 9001 2015 2
... phiên Tiêu chuẩn so với phiên trước Bảng A.1 – Các khác biệt lớn thuật ngữ ISO 9001: 20 08 ISO 9001: 20 15 ISO 9001: 20 08 ISO 9001: 20 15 Sản phẩm Sản phẩm dịch vụ Điều khoản loại trừ Không sử dụng (Xem ... 9.1 .2 ISO 10003 9.1 .2 ISO 10004 9.1 .2, 9.1.3 ISO 10005 ISO 10006 Tất 5.3 6.1, 6 .2 Tất Tất 9.1 10 .2 Tất Tất Tất Tất Tất Tất Tất Tất Tất Tất Tất Tất ISO 10007 ISO 10008 8.5 .2 Tất Tất Tất Tất ISO ... ISO 9000 Tất Tất Tất Tất Tất Tất Tất ISO 9004 Tất Tất Tất Tất Tất Tất Tất 37 / 40 ISO/ FDIS 9001: 20 08 Bản dịch tiếng Việt P&Q Solutions thực - 150905 ISO 10001 8 .2. 2, 8.5.1 9.1 .2 ISO 100 02 8 .2. 1...
 • 40
 • 343
 • 0

ISO 9001 2015 VN

ISO 9001 2015 VN
... ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng –Các yêu cầu ISO 9001: 2015 (V) Bối cảnh tổ chức 4.1 Nhận thức tổ chức bối cảnh tổ chức ... lượng tổ chức phải sẵn có trì thông tin dạng văn Phạm vi phải nêu rõ loại sản phẩm bao gồm ISO 9001: 2015 dịch vụ, cung cấp chứng chứng minh cho yêu cầu tiêu chuẩn mà tổ chức xác định không áp ... hoạt động trình; b) Lưu giữ thông tin dạng văn để tin tưởng tiến trình thực theo kế hoạch ISO 9001: 2015 Lãnh đạo 5.1 Lãnh đạo cam kết 5.1.1 Khái quát Lãnh đạo cao phải chứng tỏ lãnh đạo cam...
 • 22
 • 334
 • 1

FDIS ISO 9001 2015 MCCI

FDIS ISO 9001 2015 MCCI
... and definitions given in ISO 9000 :2015 apply Tiêu chuẩn sử dụng thuật ngữ định nghĩa ISO 9000 :2015 MCCI - Tài liệu lưu hành nội dành cho đào tào Trang 10 / 33 ISO 9000 :2015, Hệ thống quản lý chất ... cầu hệ thống quản lý chất lượng số lại giới hạn để cung cấp hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO /FDIS 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu Scope Phạm vi áp dụng This International Standard ... lý khác Tiêu chuẩn liên hệ với ISO 9000 ISO 9004 sau: - ISO 9000 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở từ vựng cung cấp tảng cho việc hiểu áp dụng tiêu chuẩn này; - ISO 9004 Quản lý thành công bền...
 • 64
 • 326
 • 4

Những thay đổi chính trong iso 90012015

Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015
... rủi ro Thông tin dạng văn Thay đổi ISO 9001: 2015 Mô hình hệ thống quản lý chất lượng Thay đổi ISO 9001: 2015 Chu trình PDCA Thay đổi ISO 9001: 2015 Thay đổi ISO 9001: 2015 TƯ DUY DỰA TRÊN RỦI RO ... đổi: chứng nhận theo ISO 9001: 2008 ISO 90012 015 Tuy nhiên: - GCN ISO 9001: 2008 có hiệu lực đến hết thời hạn chuyển đổi ( năm) - GCN ISO 9001: 2015: có hiệu lực năm thông thường Thay đổi ISO 9001: 2015 ... Các phiên ISO 9001 2008 2000 1994 1987 Thay đổi ISO 9001: 2015 2015 dự kiến 09 /2015 Quá trình soát xét 06/2012 06/2013 04/2014 05/2014 02 /2015 09 /2015 Tiêu chí thiết kế Bản thảo...
 • 17
 • 478
 • 4

Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp các mô hình quản lý ISO 9001 2008, ISO 14001 2004 và OHSAS 1800 2007 cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam luận văn thạc sỹ 2015

Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp các mô hình quản lý ISO 9001 2008, ISO 14001 2004 và OHSAS 1800 2007 cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam luận văn thạc sỹ 2015
... NGỌC TUYẾT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 :2007 CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ ... thống quản tích hợp tổ chức Việt Nam áp dụng Đề tài Nghiên cứu xây dựng hình tích hợp hình quản ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 :2007 cho Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật ... Xây dựng hình tích hợp ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam xây dựng riêng biệt Hệ thống quản môi trường ISO 14001: 2004, ...
 • 114
 • 506
 • 4

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng                             theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
... thống quản chất lượng Chương II NỘI DUNG VỀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Điều Các bước thực việc áp dụng hệ thống quản chất lượng Việc áp dụng hệ thống quản chất lượng thực theo ... áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (dưới gọi chung hệ thống quản chất lượng) tiến hành thông ... dựng hệ thống quản chất lượng, thành lập theo quy định pháp luật; b) Có hệ thống quản chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; c) Có 02 chuyên gia tư vấn đủ điều kiện theo quy định...
 • 8
 • 1,549
 • 4

Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC
... LƯỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 – 2000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 2.1 Sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2 000 Công ty Cổ phần Bánh kẹo ... QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 1.1.Tổng quan công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 1.1.1 Thông tin chung công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu − Tên công ty: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu ... quát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu Chương 2 :Thực trạng xây dựng vận hành hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu Chương 3: Một số giải pháp...
 • 97
 • 1,828
 • 21

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty CP bê tông.DOC

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty CP bê tông.DOC
... tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Công ty CP tông Với mục đích vận dụng kiến thức quản đợc học vào vấn đề thực tiễn Công ty, ... để hoàn thiện quản nguồn nhân lực Chơng III: Một số giải pháp quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Công ty CP tông Trong thời gian thực tập Công ty CP tông, em nhận đợc ... dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào toàn Công ty nói chung, quản nguồn nhân lực nói riêng, đến Công ty đạt đợc số kết đáng khích lệ 1 .Nguồn nhân lực Công ty Về số lợng lao động Công ty CP bê...
 • 87
 • 651
 • 3

QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không

QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không
... 9000 :2000 Về tiêu chuẩn ISO 9000 :2000 tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn ISO 9000 :2000, quy định điều hệ thống quản lý chất lợng thuật ngữ bản,thay cho ISO 8402:1994 ISO 90001:1994 Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, ... Năm 1992 ISO già soát chỉnh lí tiêu chuẩn ISO lần thứ Năm 1994 ISO soát xét chỉnh lí tiêu chuẩn lần thứ hai, bổ sung thêm số tiêu chuẩn mới,đa số tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO lên đến 2 3tiêu chuẩn khác ... lý chất lợng ISO9 000 công ty Xăng Dầu Hàng Không Bản thảo Đề tài: Tạo điều kiện thuận lợi áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO9 00 12000 công ty Xăng Dầu Hàng...
 • 48
 • 458
 • 0

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802.docx

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802.docx
... kết cao 2.3 Sự cần thiết phải áp dụng ISO 9001 nghiệp Sông Đà 802 Để tồn phát triển, nghiệp Sông Đà 802 thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lợng ISO 9001 nhằm mục đích sau: - Nâng ... nghiên cứu xây dựng hệ thống ISO 9001 : 2000 nghiệp Sông Đà 802 3.1 Nội dung kế hoạch 3.1.1 Thành lập ban đạo nghiệp coi việc áp dụng hệ thống ISO 9001 : 2000 dự án lớn nghiệp tìm cách để ... nghiệp cam kết văn việc áp dụng ISO 9001, đội ngũ cán có thống cao việc nghiên cứu áp dụng ISO 9001 Qua thấy đợc trình độ nhận thức cán nghiệp đợc nâng cao Đây yêu cầu việc áp dụng hệ thống...
 • 58
 • 283
 • 2

Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 (1996) sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (2000) tại Công ty Cơ khí Hà Nội.DOC

Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 (1996) sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (2000) tại Công ty Cơ khí Hà Nội.DOC
... chuyển đổi hệ thống quản chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9002 (1996) sang hệ thống quản chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (2000) Phần thứ Một số vấn đề luận chất lợng quản chất lợng ... luận chất lợng quản chất lợng Phần thứ hai: Thực trạng công tác xây dựng áp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9002 Công ty khí Nội Phần thứ ba: Giải pháp nhằm thực việc chuyển đổi ... pháp đào tạo có hiệu PHần thứ hai Thực trạNg côNg tác xây dựng áp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9002 côNg ty khí nội I Quá trình hình thành phát triển Công ty Tên công ty : Công ty Cơ...
 • 88
 • 594
 • 7

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty CP bê tông.doc

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty CP bê tông.doc
... tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Công ty CP tông” Với mục đích vận dụng kiến thức quản học vào vấn đề thực tiễn Công ty, thông ... để hoàn thiện quản nguồn nhân lực Chương III: Một số giải pháp quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Công ty CP tông Trong thời gian thực tập Công ty CP tông, em nhận giúp ... 46 Chuyên đề tốt nghiệp 29 - Cải tiến III Quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Tại phải Quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000? Ngày doanh nghiệp vấn đề chất lượng...
 • 95
 • 328
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất lượng iso 9001:2000tiêu chuẩn iso 9001:2008chất lượng iso 9001iso 9001:2000xây dựng iso 9001chất lượng iso 9001tcvn iso 9001 2008iso 9001 2000 là gìcác bước đăng ký iso 9001tcvn iso 9001 1996tiêu chuẩn quản lý chất lượng iso 9001iso 9001 là tiêu chuẩn quốc tế vềtìm hiểu về iso 9001tìm hiểu iso 9001hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9001Traditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankTransportation a global supply chain perspective 8th edition coyle test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding abnormal behavior 10th edition sue test bankUnderstanding and managing organizational behavior 6th edition george test bankUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business 11th edition nickels test bankUnderstanding business ethics 2nd edition stanwick test bankUnderstanding human sexuality 12th edition hyde test bankUnderstanding management 9th edition daft test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUnderstanding psychology 10th edition morris test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bankUsing MIS 8th edition kroenke test bankVisual c 2012 how to program 5th edition deitel test bank