Đồ án Quản Lý và Khai Thác Cảng

ĐỒ án QUẢN KHAI THÁC CẢNG

ĐỒ án QUẢN lý và KHAI THÁC CẢNG
... quản sản xuất bao gồm trả lơng cho cán quản phục vụ, chi phí vật rẻ mau hỏng chi khác (29%) b2 : Hệ số tính đến chi phân bổ gồm chi phí quản cảng, quản thuỷ đội, quản công ty khai ... hụt mạng điện Tn: Thời gian khai thác cảng năm Tcs: Thời gian chiếu sáng ngày (12h) Wi : Mức công suất chiếu sáng (Lấy từ đến 1.5 W/m2 ) Fi : Tổng diện tích chiếu sáng Fi = Fkn + Fkđ Fkn = n*Lct*(Bt ... QUN Lí V KHAI THC CNG k yc * * C4d = kyc : Hệ số nhu cầu S bt n + t * 12 30,5 (đ) N : Tổng công suất thiết bị xếp dỡ thiết bị chiếu sáng = dc * m + Fi *Wi 1000 Sbt : Chi phí khai thác cho...
 • 50
 • 154
 • 6

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản khai thác cảng hàng không Nội Bài

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng hàng không Nội Bài
... hng: III.4.2 H thng bn qun cng khai thỏc nh ga (thuc thm quyn III.4.2.1 Lnh vc iu hnh khai thỏc III.4.2.2 Lnh vc qun khai thỏc k thut III 4.2.3 Qui nh v qun khai thỏc thng mi III.4.3 ... phc thc hin qun v khai thỏc cng hng khụng quc t Ni Bi Chng iii: mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu qun v khai thỏc cng hng khụng quc t Ni Bi III.Cng phi cú c cu t chc hp theo mụ hỡnh ... ti: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu qun v khai thỏc cng hng khụng Ni Bi Phm vi nghiờn cu ca ti xung quanh khớa cnh nhm a nhng gii phỏp nhm nõng cao hiu qu qun v khai thỏc cng hng khụng...
 • 112
 • 1,623
 • 12

ĐỀ CƯƠNG QUẢN KHAI THÁC CẢNG

ĐỀ CƯƠNG QUẢN lý và KHAI THÁC CẢNG
... lượng công tác khai thác cảng: - Tấn vật (Qvl): số lượng hàng hóa xếp dỡ qua cảng thực tế không kể đến xếp dỡ lần  Qvl = n  Q (T ) i i 1 Qi - khối lượng hàng hóa xếp dỡ vật i Ý nghĩa: ... giá quy mô sản xuất cảng, khả sản xuất cảng, vào tiêu để giao kế hoạch hàng năm cho cảng - Tấn xếp dỡ (QXD): số lượng hàng hóa chuyển theo qúa trình xếp dỡ, không phụ thuộc vào cự ly vận chuyển, ... tác bảo quản hàng hóa kho mức độ sử dụng kho bãi - Tấn ngày bảo quản: tích số số lượng hàng hóa bảo quản kho thời gian bảo quản loại hàng hóa Q bq   Qi Ti Qi - lượng hàng hóa bảo quản kho...
 • 19
 • 308
 • 2

QUẢN KHAI THÁC CÁC THIẾT BỊ VẬN HÀNH CẢNG

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÁC THIẾT BỊ VẬN HÀNH CẢNG
... thay đổi tầm với :70% +Cơ cấu di chuyển : 60% b Phơng tiện vận tải Do tính chất hàng điều kiện cảng chọn phơng tiện vận tải toa xe có thành không mui với đặc trng kĩ thuật: 6 Hình 1: Toa xe 4 5 ... theo Công trình bến: Căn vào thiết bị xếp dỡ cần trục, Clanke loại hàng nặng, ta chọn công trình bến tờng cọc nhiều tầng neo gồm nhiều cọc đơn lẻ đóng xít lại với tạo thành nhiều tờng liền 5 MNTN ... trình bến - MNCN -MNTN -HCT a, Phơng tiện vận tải thuỷ: Căn vào đặc điểm tính chất Clanke mực nớc thấp cảng ()m ta chọn tàu có thông số nh sau để vận chuyển -5 10 25 30 35 40 25 20 15 30 35...
 • 9
 • 422
 • 6

Cảng biển nhóm 5-Nâng cao hiệu quả quản khai thác

Cảng biển nhóm 5-Nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác
... Vung Tlu v l elc tuyen nhlnh vio Cli Mep Thj Vli Hoin thien va ning cao nang lUc mang cd sd tang ky thuat nham dam bio yeu cau khai thac cing bien Tracli nhiem cua Cue Hang hai Viel Nam -I- To ... hPn 100,000 DWF vio thuan tien, bao gom e l xiy dung he thong VTS ho trp tau hlnh h l i ; tnen khai nghien cflu Dfl In ning cip tuyen van t l i tfl TR Hd Chi Mmh - sdng Ldng Tlu - song odng Tranh ... cfldng eac bien phap bio d i m an toin hang h l i Doi vdi luong dudng thuy not dia- Tiep tue trien khai DQ an nang cap tuydn kenh Chp Gao de tang cudng nang luc van t l i thdy npi dia tfl khu vflc...
 • 2
 • 95
 • 1

Luận án giải pháp quản khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia việt nam theo hướng phát triển bền vững (nghiên cứu điểm VQG cúc phương)

Luận án giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia việt nam theo hướng phát triển bền vững (nghiên cứu điểm VQG cúc phương)
... GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 106 4.1 Chiến lước phát triển du lịch Việt Nam 106 4.2 Giải ... phát triển du lịch bền vững, luận án tập trung làm rõ phát triển du lịch sinh thái theo quan điểm phát triển bền vững Cụ thể: Du lịch sinh thái theo quan điểm phát triển bền vững du lịch sinh thái ... thái vườn quốc gia Việt Nam vườn quốc gia Cúc Phương Chương 4: Giải pháp quản khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia Việt Nam vườn quốc gia Cúc Phương theo hướng phát triển bền vững 13 Viết...
 • 175
 • 155
 • 0

Quản khai thác File, thư mục trong mạng Windows NT

Quản lý và khai thác File, thư mục trong mạng Windows NT
... sẻ thư mục cho user hay nhóm góp phần vào việc bảo đảm an toàn cho thư mục không cho user khác hay nhóm khác truy xuất thư mục V Sử dụng thư mục mạng Muốn sử dụng thư mục mạng trước hết thư mục ... viên nhóm quản trị mạng hay nhóm điều hành server Tất thủ tục chia sẻ thư mục thực thi Windows NT Explorer Để chia sẻ thư mục ta phải thực bước sau: Right-click lên Thư mục Windows NT Explorer ... chia sẻ thư mục cho File tạm thời Nếu thư mục nằm thư mục chứa trình ứng dụng, cho phép user tạo hay xóa File thư mục việc gán quyền Change Thông thư ng người sử dụng cần quyền Change thư mục chứa...
 • 7
 • 1,394
 • 4

Ban hành Quy chế quản khai thác Mạng thông tin tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy chế quản lý và khai thác Mạng thông tin tỉnh Lào Cai
... thông tin Điều Quản Mạng thông tin UBND tỉnh thống quản Mạng thông tin ủy quy n cho Sở Thông tin Truyền thông chịu trách nhiệm quản hoạt động Mạng thông tin theo quy định pháp luật quy ... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Quản khai thác Mạng thông tin tỉnh Lào Cai (Ban hành kèm theo Quy t định số: ... Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế quy định việc quản khai thác sử dụng Mạng thông tin tỉnh Lào Cai...
 • 7
 • 252
 • 0

Thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng, quản khai thác chợ của công ty TNHH xây dựng Hải Âu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ của công ty TNHH xây dựng Hải Âu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
... 06/2007 Công ty TNHH xây dựng Hải Âu TP Bắc Giang - Dự án đầu xây dựng, quản khai thác chợ trung tâm Công ty TNHH xây dựng Hải Âu huyện Gia Bình - Dự án đầu xây dựng, quản khai thác chợ ... Hải Âu 54 Chương 3: Đánh giá hoạt động đầu tư, xây dựng, quản khai thác chợ Công ty TNHH xây dựng Hải Âu địa bàn tỉnh Bắc Giang 56 Những thành công hoạt động đầu xây dựng, quản ... Công ty TNHH xây dựng Hải Âu - Dự án đầu xây dựng, quản khai thác chợ trung tâm Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Công ty TNHH xây dựng Hải Âu Bắc Ninh - Dự án đầu xây dựng, quản khai thác...
 • 81
 • 362
 • 0

Đánh giá hoạt động đầu tư, xây dựng, quản khai thác chợ của Công ty TNHH xây dựng Hải Âu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá hoạt động đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ của Công ty TNHH xây dựng Hải Âu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
... Hải Âu 54 Chương 3: Đánh giá hoạt động đầu tư, xây dựng, quản khai thác chợ Công ty TNHH xây dựng Hải Âu địa bàn tỉnh Bắc Giang 56 Những thành công hoạt động đầu xây dựng, quản ... 06/2007 Công ty TNHH xây dựng Hải Âu TP Bắc Giang - Dự án đầu xây dựng, quản khai thác chợ trung tâm Công ty TNHH xây dựng Hải Âu huyện Gia Bình - Dự án đầu xây dựng, quản khai thác chợ ... án đầu tư, xây dựng, quản khai thác chợ Hà Vị”, P Trần Nguyên Hãn – TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang 42 Đánh giá hiệu dự án Đầu tư, xây dựng, quản khai thác chợ Công ty TNHH xây dựng Hải...
 • 81
 • 1,029
 • 5

Quản khai thác File, thư mục trong mạng Windows NT

Quản lý và khai thác File, thư mục trong mạng Windows NT
... sẻ thư mục cho user hay nhóm góp phần vào việc bảo đảm an toàn cho thư mục không cho user khác hay nhóm khác truy xuất thư mục V Sử dụng thư mục mạng Muốn sử dụng thư mục mạng trước hết thư mục ... viên nhóm quản trị mạng hay nhóm điều hành server Tất thủ tục chia sẻ thư mục thực thi Windows NT Explorer Để chia sẻ thư mục ta phải thực bước sau: Right-click lên Thư mục Windows NT Explorer ... chia sẻ thư mục cho File tạm thời Nếu thư mục nằm thư mục chứa trình ứng dụng, cho phép user tạo hay xóa File thư mục việc gán quyền Change Thông thư ng người sử dụng cần quyền Change thư mục chứa...
 • 6
 • 197
 • 0

Báo cáo thực tập Kế Toán tăng Giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty TNHH MTV Quản Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân

Báo cáo thực tập Kế Toán tăng Giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân
... kết hợp đồng kinh kế - Phũng ti chớnh k toỏn: Tham mu cho lãnh đạo Công ty chế độ quản tài tiền tệ thực công tác xây dựng kế hoạch tài hàng năm, hạch toán kế toán theo hệ thống tài Quản ... chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm xản xuất - TSCĐHH thực đợc vòng luân chuyển giá trị đợc thu hồi toàn 1.2 Phân loại tài sản cố định hữu hình Sự cần thiết phải phân loại tài sản cố định nhằm mục ... NGHIP 1.1.1 Khái niệm tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) Tài sản cố định (TSCĐ) t liệu lao động chủ yếu doanh nghiệp TSCĐ doanh nghiệp gồm có TSCĐHH hữu hình (TSCĐHH) TSCĐ vô hình TSCĐHH t liu lao...
 • 43
 • 441
 • 1

các điều kiện sản xuất chủ yếu của xí nghiệp quản khai thác các công trình khí gọi tắt là xí nghiệp khí (thuộc xí nghiệp liên doanh vietsopetro)

các điều kiện sản xuất chủ yếu của xí nghiệp quản lý và khai thác các công trình khí gọi tắt là xí nghiệp khí (thuộc xí nghiệp liên doanh vietsopetro)
... v cỏc b phn qun kinh doanh ca doanh nghip, giỳp cỏc nh qun xỏc nh phng hng chin lc kinh doanh ỳng n - Nờu nhng kt lun kp thi lm c s cho vic iu chnh qỳa trỡnh sn xut kinh doanh theo phng ... 29 Lớp KTQTDN Dầu khí Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất CHNG PHN TCH HOT NG SN XUT KINH DOANH CA X NGHIP KH 2001 SV: Vũ Thị Nhờng 30 Lớp KTQTDN Dầu khí Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học ... - õy l giai on khai thỏc cụng ngip ca m Bch H, a m Rng vo khai thỏc th, xõy dng hon chnh hot ng vo khai thỏc ton m, tip tc xõy dng cn c dch v trờn b phc v tt cho cụng tỏc khoan, khai thỏc du khớ...
 • 77
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý và khai thác cảngthiết kế quản lý và khai thác cảngquản lý và khai thác cảng biểnthiết kế môn học quản lý và khai thác cảngquản lý và khai thác bản đồ địa chínhđội quản lý và khai thác yến sào hội andẫn chứng dự án cụ thể dự án đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ hà vị p trần nguyên hãn tp bắc giang tỉnh bắc giangđánh giá hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ của công ty tnhh xây dựng hải âuquản lý và khai thác chợquản lý và khai thácquản lý và khai thác tài sảnquản lý và khai thác tài sản dầu khíquản lý và khai thác đội tàucông ty quản lý và khai thác tài sản mbcông ty quản lý và khai thác tài sản sacombankchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm