On dinh bo doc va tuong chan chuong 2

ổn định bờ mỏ sườn dốc

ổn định bờ mỏ và sườn dốc
... CỦA MỎ LỘ THIÊN Các thành phần mỏ lộ thiên (gif) Mỏ đồng Kennetcott, Mỹ Các thành phần thông số tầng Mỏ Bingham Canyon ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG SỐ CỦA MỎ LỘ THIÊN TỚI ỔN ĐỊNH BỜ MỎ ... TỚI ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA BÃI THẢI LỘ THIÊN CHƯƠNG II NHẬN DIỆN CÁC MỐI NGUY HIỂM DO SỰ MẤT ỔN ĐỊNH BỜ MỎ GÂY RA NHẬN DIỆN CÁC MỐI NGUY HIỂM DO SỰ MẤT ỔN ĐỊNH BÃI THẢI GÂY RA 1.CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG ... CHƯƠNG I 1.CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG SỐ MỎ LỘ THIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN THÔNG SỐ CỦA MỎ LỘ THIÊN TỚI ỔN ĐỊNH BỜ MỎ CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG SỐ CỦA BÃI THẢI TRÊN MỎ LỘ THIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA...
 • 36
 • 1,035
 • 10

Báo cáo khoa học: "ứng dụng tính toán xác suất trong phân tích ổn định bờ dốc" ppt

Báo cáo khoa học:
... 4 Phân tích thống kê Giả sử phép thử hệ số an toàn phân bố chuẩn Kết quả, phân tích thống kê dùng để xác định trung vị, độ lệch chuẩn, hàm mật độ xác suất phân bố xác suất toán ổn định bờ dốc ... độ xác suất hàm phân bố xác suất tơng ứng trình bày hình dới đây: III Xác suất số phá hoại v tin cậy Ta thấy xác suất phá hoại xác suất việc nhận hệ số an toàn nhỏ Nó đợc CT xác định cách lấy tích ... hiểm bờ dốc tham số đầu vào khác - Với phân tích xác suất, hai số hữu ích để đánh giá độ ổn định mức độ nguy hiểm bờ dốc xác suất phá hoại số tin cậy Tài liệu tham khảo [1] Lý thuyết xác suất...
 • 6
 • 293
 • 0

ổn định bờ mỏ bãi thải

ổn định bờ mỏ và bãi thải
... nghiêng bờ bờ bãi bãi thải thải lớn lớn >> bãi bãi thải thải kém ổn ổn định định Góc Góc nghiêng nghiêng sườn sườn tầng tầng bãi bãi thải thải nhỏ nhỏ >góc >góc nghiêng nghiêng bờ bờ bãi bãi thải thải ... thông thông số số của bãi bãi thải thải trên mỏ mỏ lộ lộ thiên thiên Bãi Bãi thải thải trong Các Các dạng dạng bãi bãi Bãi Bãi thải thải ngoài thải thải Bãi Bãi thải thải tạm tạm thời thời Theo ... đất đá đá yếu yếu >> độ độ ổn ổn định định của bãi bãi thải thải kém Chiều Chiều cao cao bãi bãi thải thải nhỏ nhỏ Khi Khi này độ độ ổn ổn định định của bãi bãi thải thải cao cao hơn Chọn Chọn...
 • 22
 • 315
 • 4

Báo Cáo ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG GIẢI PHÁP NEOWEBTM GIA CỐ MÁI DỐC TƯỜNG CHẮN ĐẤT

Báo Cáo ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG GIẢI PHÁP NEOWEBTM GIA CỐ MÁI DỐC VÀ TƯỜNG CHẮN ĐẤT
... CHN GIA C MI TA LUY SO SNH TH C TH GIA GII PHP GIA C NEOWEBTM V THễNG THNG Cụng trỡnh: Gia c mỏi ta luy Quc l - Mc Chõu, tnh Sn La (L=100m) Phng ỏn truyn thng Mặt cắt ngang đại diện gia cố mái ... NEOWEB GIA C MI DC - www.jivc.vn & www.prs-med.com - PHN TCH NH GI CC TRNG HP S DNG VT LIU NEOWEB GIA C MI TALUY MI DC "XANH" Cỏc ỏp dng v ng dng Gia c mỏi dc "XANH" Kt hp gia gia c b mt v gia ... 36 Mỏi ta luy ủng giao thụng ủc gia c bng Neoweb - www.jivc.vn & www.prs-med.com - 37 TNG CHN GIA C MI TA LUY SO SNH HIU QU KINH T TH C TH GIA GII PHP GIA C MI TA LUY BNG NEOWEBTM V THễNG THNG...
 • 43
 • 254
 • 0

Tài liệu Ôn tập sự sôi tổng kết chương 2 pdf

Tài liệu Ôn tập sự sôi và tổng kết chương 2 pdf
... BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG VẬT LÝ Biên soạn : Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan TỔNG KẾT CHƯƠNG II ÔN TẬP Câu 1: Ở tâm đóa nhôm có lỗ nhỏ Nếu nung nóng đóa : a) Đường kính lỗ không thay đổi ... học 12, trang 43: Gợi ý: 94 BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG VẬT LÝ Biên soạn : Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan Nếu thể tích khối lượng vật không đổi khối lượng riêng vật không đổi, không phụ thuộc vào vật ... lạt, nước sôi 960C Có lúc, nhiệt độ lớn nhiệt độ sôi mà nước chưa sôi Ta gọi tượng sôi Pha nước muối đun sôi Đo nhiệt độ sôi nước muối nhận xét xem nhiệt độ bằng, cao hay thấp nhiệt độ sôi nước...
 • 10
 • 281
 • 0

Tài liệu TALREN 4 - Tính ổn định của mái dốc tường neo pptx

Tài liệu TALREN 4 - Tính ổn định của mái dốc và tường neo pptx
... báo cáo thiết kế tường neo đất phần lớn dựa lý thuyết dùng Talren 4, chúng xem công cụ thiết kế tốt cho gia cố khối đất Ngoài ra, Talren cung cấp nhóm hệ số an toàn phận quy định trước Yêu cầu ... Những chức tính toán Tự động chọn tìm mặt trượt trụ tròn (không cần xác định lưới tay) Có thể xác định không giới hạn phần tử (các điểm, tầng lớp đất - vật liệu, vật gia cố, lưới ... 98/Me/NT4.0/XP/2000/2003/Vista Immeuble Hélios 72, avenue Pasteur 93108 MONTREUIL CEDEX FRANCE Phone : +33 49 88 24 42 Fax : + 33 49 88 06 66 www.terrasol.com software@terrasol.com ...
 • 2
 • 400
 • 5

Tài liệu TƯƠNG TÁC KIỂU GEN - MÔI TRƯỜNG, TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦ Ở KHOAI LANG doc

Tài liệu TƯƠNG TÁC KIỂU GEN - MÔI TRƯỜNG, TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦ Ở KHOAI LANG doc
... 7) Tương tác kiểu gen- môi trường có ý nghĩa hầu hết tính trạng Sự tồn tương tác kiểu gen - môi trường, thực chất tương tác kiểu gen - địa điểm khảo nghiệm suất yếu tố cấu thành suất Trong nghiên ... có giá trị tương đối g cao Tương tác kiểu gen - môi trường ( σGE ) tồn nhỏ thành phần phương sai kiểu gen ( σG ) suất củ yếu tố cấu thành suất, tương tác kiểu gen - môi trường tỉ lệ chất khô ý ... Dòng 10201 4-5 1020 9-4 Hoàng Long 10201 4-1 0 10201 0-7 10202 8-1 2 10204 5-3 10201 4-1 1 10201 4-2 1020 9-6 10201 4-1 1020 9-5 10201 0-8 1020 9-1 Hoàng Hà Trung bình Năng suất Số củ Năng suất củ Tổng số Thương...
 • 9
 • 285
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CƠ SỞ LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GEOSLOPE ĐỂ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TA LUY NỀN TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GEOSLOPE ĐỂ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TA LUY NỀN TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
... Hå ChÝ Minh nh»m t×m gi¶i ph¸p xư hỵp §Ị tµi ®­ỵc thùc hiƯn b»ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thut lµ chđ u kÕt hỵp víi thùc tiƠn thiÕt kÕ, thi c«ng xư sơt tr­ỵt trªn ®­êng Hå ChÝ Minh ®Ĩ ... ®Ị tµi: “ C¬ së thut vµ øng dơng ch­¬ng tr×nh Geo-Slope ®Ĩ kiĨm to¸n ỉn ®Þnh m¸i dèc ta luy nỊn trªn ®­êng Hå ChÝ Minh sù cÇn thiÕt cđa ®Ị tµi Qua nh÷ng vÊn ®Ị ë trªn chóng ta thÊy r»ng: - ... m¸i ta luy th­êng ph¶i thùc hiƯn víi khèi l­ỵng tÝnh to¸n lín Ngµy m¸y tÝnh trë thµnh c«ng tÝnh to¸n h÷u hiƯu th× viƯc sư dơng c¸c phÇn mỊm tÝnh to¸n ỉn ®Þnh m¸i ta luy trë nªn phỉ biÕn ë n­íc ta...
 • 80
 • 548
 • 2

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật nền móng công trình đến 2030 chương 11,12 ổn định mái dốc (final)

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chương 11,12 ổn định mái dốc (final)
... lục Mái dốc 11.4 Các nội dung tiêu chuẩn bảo vệ mái dốc Định nghĩa, khái niệm ổn định mái dốc Các yếu tố làm ảnh hưởng đến ổn định mái dốc Các loại trượt lở Phương pháp phân tích ổn định mái dốc ... chuyên gia kỹ sư chuyên nghiệp lĩnh v ực địa kỹ thuật  Tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật móng công trình không quy hoạch, quản lý, đạo thống Có bất cập tiêu chuẩn ngành  Các kinh nghiệm ... Xây dựng móng công trình biển - Xây dựng móng công trình đặc biệt 265 Báo cáo tổng kết Đề tài "Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống quy...
 • 16
 • 302
 • 0

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 3

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3
... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Chiều dài trung bình λd sóng xác định theo công thức sau: g T 2.π (3. 2) g L λ® = g L 3. 1.4 Chiều cao sóng với suất đảm bảo i% Chiều cao sóng với suất đảm bảo ... nên lấy t = 21600s Ta có: Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng g t 9,81.21600 = = 131 71,5 Vw 16,1 g.L 9,81 .31 0800 = = 11780,8 Vw 16,12 g d 9,81.20,5 ... = 20,5 = 0 ,37 6 54,56 3. 2.2 Phân vùng sóng khởi điểm Vì sóng khởi điểm sóng nước sâu nên ranh giới sóng khởi điểm vùng có độ dốc i < 0,001 (hình vẽ) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- ...
 • 3
 • 526
 • 16

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 3.2

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3.2
... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Chiều dài trung bình λd sóng xác định theo công thức sau: g T 2.π (3.2) g L λ® = g L 3.1.4 Chiều cao sóng với suất đảm bảo i% Chiều cao sóng với suất đảm bảo ... liệu thời gian gió thổi nên lấy t = 21600s Ta có: Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng g t 9,81.21600 = = 13171,5 Vw 16,1 g.L 9,81.310800 = = 11780,8 ... 3.1.6 Phân vùng sóng khởi điểm Khi xác định tham số sóng khởi điểm sóng nước sâu, sóng nước nông, ta cần xác định ranh giới vùng sóng khởi điểm Vẽ mặt cắt dọc theo phương gió - Nếu sóng nước sâu...
 • 3
 • 475
 • 5

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 5

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 5
... 0,01 0,0 15 Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 0,02 0,0 25 0,03 0,0 35 0,04 0,0 45 0, 05 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng ku 0, 75 0,63 0 ,56 0 ,5 0, 45 0,42 0,4 0,37 0, 35 n - số lần sóng đổ ... kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bảng 2.8 Xác định ku Độ dốc đáy 0,01 ku 0,0 15 0,02 0,0 25 0,03 0,0 35 0,04 0,0 45 0, 05 0, 75 i 0,63 0 ,56 0 ,5 0, 45 0,42 0,4 0,37 0, 35 n - số lần sóng đổ lấy ... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Hình 2.3 Đồ thị xác định ηc,sur Ta có h1% g T d λd = 20 ,5 = 0,3 75 54 ,56 = 0,016 Suy tra đồ thi ta ηc , sur h1% = 0,64 ⇒ηc , sur = 0,64.h1% = 0,64 .5, 717 = 3, 658 (...
 • 5
 • 476
 • 8

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 6

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 6
... ứng ϕ1 , ϕ - góc hợp BKS đập tương ứng x xác định theo công thức rút gọn 22TCN 22 2-9 5 b=120 m; φ1= 76, 30 ;φ2=72,40 ; r1=172.6m; r2=287,4m→x=41 ,6 m - Xác định giao điểm tia đường mặt sóng (điểm ... 22 2-9 5 (tương đương nhau) Cho ri vài giá trị ta xác định biên nhiễu xạ tương ứng Xác định BNX1 r1=172,6m (r1=O1A )→l1=144,7m Xác định BNX2 r2=287,4 m →l2=152,4 m - Vẽ tia sóng (chiều cao sóng ... ;β =-2 7.π/180;r=2 36. 3m →a=1,21.1 0-3 Kdif,φ=0,451 - Xác định hệ số ϕ c theo công thức dùng đồ thị 22TCN 22 2-9 5   ϕc =    l1 + l 2 1 + K dif ,ϕ + − K dif ,ϕ  b   ( )    =0 ,65 3   ...
 • 4
 • 408
 • 14

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 7

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 7
... =max (7, 84;0,4.(3+1,5)) =7, 84 m HTK - chiu cao súng thit k dS - chiu sõu ngang trc thm ỏ Chọn chiều rộng thềm trớc b1 = 8m > 6m Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 ( 3- 0) Thiêt kế môn học công trình bảo vệ ... t hoc ton b nm t Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bi n Thm trc ỏ m (0,5 0,6)b Cng Thm sau (0,3ỏ 0,4)b m Hỡnh 3- Kt cu m ỏ Khi chn s b kớch thc ca ... Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng nh = 0,6 H1/3 + HWL H1/3=Hs:chiu cao súng dỏng k H1%= Hs =3,92m nh ờ=0,6.3,92+0,5=+3.85m...
 • 4
 • 391
 • 12

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 4

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 4
... Quốc Bình- CTT46 ĐH2 4- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng 20.5 6.633 15.5 6.512 10.5 6 .46 4 5.5 6.271 0.015 0.015 0.015 0.0 14 0.138 9 .44 6 0.135 9.211 0.13 8.771 0.125 8. 342 2 Ta lấy ... h1% = 2,28.2 ,41 2 = 5,717 (m) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 4- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bước sóng truyền từ vùng nước sâu vào vùng nước nông tra theo đồ thị 2-6 d với λ d ... 2 .41 2 7.501 10. 24 0.88 2.21 2.68 2 .41 2 12.57 12 .45 0.93 2.0 04 2.6 2 .41 2 11.69 4. 2.2 Xác định chiều dài sóng biến dạng Suất đảm bảo tính toán chiều cao sóng hệ sóng lấy theo bảng 2-1 Với công trình...
 • 5
 • 559
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: phân tích ổn định bờ dốc khu vực đèo gió dưới ảnh hưởng của mưa lớntổng quan về ổn định mái dốc và các biện pháp bảo vệ mái dốccông trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng chương 7nghiên cứu phương pháp tính ổn định mái dốc có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác ứng dụng cho xây dựng đê biểntìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat c 02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5 9 triệu m 3 ngày của nhà máy gpp dinh cốáp dụng một chê độ tỷ giá hối đoái tương đối ổn định phù hợp và khuyến khích xuất khẩuhiện tượng lưỡng ổn định quang học và các hiệu ứng vật lí phi tuyến trong lsaổn định tỷ giá và độc lập tiền tệxác định sơ bộ kích thước tường chắn đất có cốtý kiến đánh giá của cán bộ trung ương và tỉnh về mức độ ổn định kịp thời và đồng bộ của chính sách khuyến ngư 67quyết định bộ nn và ptntổn định bò lòng sônglý thuyết ổn định mái dốcổn định mái dốcổn định tiền tệ và tỷ giáPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học