Đánh giá cây thuốc lá chuyển gen thế hệ T1 mang gen SSIV tăng cường sinh tổng hợp tinh bột.

Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm thế hệ T1

Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá thế hệ T1
... kanamycine vàng lá, rễ không phát triển chết (hình 3.2) WT-2 TMV2.6 WT-1 Hình 3.2: Sàng lọc thuốc chuyển gen T1 RNAi TMV-CPi TMV2.6: Cây thuốc chuyển gen T1 môi trường có Kan 50mg/l; WT-1: Cây thuốc ... chứng tỏ, cấu trúc chuyển gen RNAi TMV-CPi có mặt chuyển gen T1 Hình 3.4 Kiểm tra có mặt gen TMV-CPi số dòng thuốc chuyển gen T1 phương pháp PCR WT1, WT2: không chuyển gen; (+): đối chứng dương; ... DNA tổng số từ mẫu thuốc chuyển gen T1 tách chiết theo phương pháp Accotto cộng (2000) Hình 3.3: DNA tổng số số dòng thuốc chuyển gen T1 mang gen virus TMV thuốc có nhiều nhựa nên có thể...
 • 41
 • 514
 • 0

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá
... protein gene) virus vào genome thực vật Xuất phát từ sở thực tiễn trên, giống thuốc C9-1 đƣợc lựa chọn cho nghiên cứu Nghiên cứu qui trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo thuốc chuyển gen ... vậy, để tạo tiền đề cho nghiên cứu tạo giống thuốc kháng bệnh có khả thích nghi với điều kiện canh tác Việt Nam, tiến hành nghiên cứu qui trình tái sinh chuyển gen vào giống thuốc C9-1 Gen thị ... thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm với nội dung mục đích nghiên cứu: (1) Chuẩn hóa phƣơng pháp chuyển gen vào giống thuốc C9-1 thông qua cấu trúc mang thị gus; (2) Tạo thuốc chuyển gen mang cấu...
 • 51
 • 772
 • 3

Luận văn thạc sỹ nông nghiệp " nghiên cứu tạo cây thuốc chuyên gen kháng sâu

 Luận văn thạc sỹ nông nghiệp
... ng nghiên c u chuy n gen kháng sâu vip3A vào thu c Vi t Nam Chính v y ti n hành nghiên c u t o thu c mang gen kháng sâu vip3A Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông ... CMV)… [2] chưa có nghiên c u ñư c công b v s d ng gen vip3A t o gi ng tr ng chuy n gen kháng sâu Trên s ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u t o thu c chuy n gen kháng sâu vip3A” 1.2 M c ... ch n t o gi ng kháng sâu b nh h i kháng b nh virus kh m thu c (TMV,CMV), virus xoăn thu c (TLCV) ho c kháng sâu (sâu xanh, sâu xám ) Ngoài khuynh hư ng t o tính kháng sâu c a b ng gen cry mã hóa...
 • 80
 • 962
 • 7

NGhiên cứu tạo cây thuốc chuyên gen kháng sâu

NGhiên cứu tạo cây thuốc lá chuyên gen kháng sâu
... ch n t o gi ng kháng sâu b nh h i kháng b nh virus kh m thu c (TMV,CMV), virus xoăn thu c (TLCV) ho c kháng sâu (sâu xanh, sâu xám ) Ngoài khuynh hư ng t o tính kháng sâu c a b ng gen cry mã hóa ... CMV)… [2] chưa có nghiên c u ñư c công b v s d ng gen vip3A t o gi ng tr ng chuy n gen kháng sâu Trên s ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u t o thu c chuy n gen kháng sâu vip3A” 1.2 M c ... 1.2.1 M c tiêu c a ñ tài: T o thu c chuy n gen mang gen kháng sâu (vip3A) 1.2.2 N i dung nghiên c u: - Thi t k vector chuy n gen mang gen vip3A - Chuy n gen vip3A vào thu c thông qua vi khu n A...
 • 80
 • 436
 • 0

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY THUỐC CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU vip 3A

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY THUỐC LÁ CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU vip 3A
... CMV)… [2] chưa có nghiên c u ñư c công b v s d ng gen vip3 A t o gi ng tr ng chuy n gen kháng sâu Trên s ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u t o thu c chuy n gen kháng sâu vip3 A” 1.2 M c ñích ... M c tiêu c a ñ tài: T o thu c chuy n gen mang gen kháng sâu (vip3 A) 1.2.2 N i dung nghiên c u: - Thi t k vector chuy n gen mang gen vip3 A - Chuy n gen vip3 A vào thu c thông qua vi khu n A tumerfaciens ... pBI121 mang gen vip3 A ð t o thu c chuy n gen mang gen vip3 A, vi c thi t k vector mang gen vip3 A ñ chuy n vào tr ng m t bư c quan tr ng toàn b trình t o chuy n gen BamHI SacI S¶n phÈm PCR vip3 A BamHI...
 • 80
 • 465
 • 0

Báo cáo " Cây thuốc chuyển gen mang cấu trúc RNAi kháng đồng thời hai loại virus gây bệnh khảm " docx

Báo cáo
... tinh, khdng cd virus; (+) Duang tinh, cd mat virus tren cay KETLUAN Bang viec su dung cong nghe RNAi, chiing toi da cong frong viec tao cac dong thuoc la mang cau true RNAi cua gen ma hoa protein ... hgc) 194 Phuong phap nghien cihi Thiet ke mdi RNAi De khulch dai vung gen CP quan tam ciia TMV va CMV va ghep nii hai vung gen vai nhau, cac moi RNAi da dugc thilt kl vdi moi TMV-Fi dugc bo sung ... tu gen CP da co, chiing toi dua vao cac tritih tu gen CP cua TMV va CMV da dugc dang ky vao Ngan hang dii lieu gen de tim nhiing viing co bao thu cao nhat Thiet ke vector chuyen gen thuc vat mang...
 • 9
 • 542
 • 2

quy trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm

quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá
... protein gene) virus vào genome thực vật Xuất phát từ sở thực tiễn trên, giống thuốc C9-1 lựa chọn cho nghiên cứu “ Nghiên cứu qui trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo thuốc chuyển gen kháng ... đoạn gen mã hóa vỏ virus TMV vào thuốc thu 58 thuốc chuyển gen Lây nhiễm thành công vào thuốc C9-1 chuyển gen nhằm thử tính kháng virus TMV, kết thu có 20/ 58 kháng tốt Kết kiểm tra 20 thuốc chuyển ... TMV-RNAi Kết biểu gen gus cho thấy khả ứng dụng quy trình tái sinh chuyển gen để chuyển cấu trúc TMV-RNAi Chúng tiến hành chuyển cấu trúc RNAi vào thuốc theo quy trình tái sinh chuyển gen trình bày Song...
 • 48
 • 304
 • 0

Nghiên cứu tạo cây thuốc chuyển gen chống sau VIP3A

Nghiên cứu tạo cây thuốc lá chuyển gen chống sau VIP3A
... ủon gen vip3A vo vector tỏch dũng 40 4.1.4 Bin np plasmit tỏi t hp vo t bo kh bin E.coli DH5 40 4.1.5 Chn lc plasmit tỏi t hp 41 4.1.6 To vector chuyn gen mang gen vip3A 42 4.2 Chuyn gen vip3A ... Thit k vector pBI121 mang gen vip3A to cõy thuc lỏ chuyn gen mang gen vip3A, vic thit k vector s cm chi tip tc tỏi sinh chi T l cm chi tỏi sinh (%) = 4.1 x 100 mang gen vip3A ủ chuyn vo cõy trng ... 5.1.1 Thit k thnh cụng vector chuyn gen pBI121 /vip3A mang gen khỏng sõu vip3A di s ủiu khin ca promoter 35S 5.1.2 ó to trờn mt trm dũng thuc lỏ chuyn gen mang gen vip3A sng sút trờn mụi trng cha...
 • 40
 • 243
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế cây thuốc của hộ nông dân trên địa bàn xã hảo nghĩa, huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Đánh giá hiệu quả kinh tế cây thuốc lá của hộ nông dân trên địa bàn xã hảo nghĩa, huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... tế - hội Hảo Nghĩa ,huyện Na ,tỉnh Bắc Kạn - Thực trạng sản xuất thuốc địa bàn Hảo Nghĩa ,huyện Na ,tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá hiệu kinh tế - hội thuốc địa bàn Hảo Nghĩa ,huyện Na ... kinh tế - hội Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 38 4.1.3 Tình hình phát triển kinh tế Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 43 4.1.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn phát triển kinh tế ... CÂY THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HẢO NGHĨA, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN 59 5.1 Phương hướng trồng thuốc địa bàn Hảo Nghĩa 59 5.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế thuốc địa bàn xã...
 • 81
 • 105
 • 0

Nghiên cứu sự biểu hiện MIRACULIN tái tổ hợp ở một số dòng rẽ tơ thuốc chuyển gen

Nghiên cứu sự biểu hiện MIRACULIN tái tổ hợp ở một số dòng rẽ tơ thuốc lá chuyển gen
... protein tái tổ hợp khác Chính vậy, thực đề tài: Nghiên cứu biểu miraculintái tổ hợp số dòng rễ thuốc chuyển gen Mục đích nội dung nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá biểu miraculintái tổ ... tổ hợp số dòng rễ thuốc chuyển gen 2.2 Nội dung nghiên cứu - Kiểm tra c mặt gen miraculintrong số dòng rễ chuyển gen kỹ thuật PCR - Đánh giá mức độ biểu miraculintrong số dòng rễ chuyển ... thành công protein tái tổ hợp miraculin số dòng rễ thuốc 3.3 KHẢO SÁT ĐỘNG THÁI SINH TRƢỞNG CỦA MỘT SỐ DÕNG RỄ TƠ BIỂU HIỆN PROTEIN TÁI TỔ HỢP MIRACULIN Việc đánh giá khả sinh trƣởng (tích lũy...
 • 47
 • 222
 • 0

Phân tích và đánh giá hiệu năng của chuyển giao dọc cho các mạng vô tuyến thế hệ sau

Phân tích và đánh giá hiệu năng của chuyển giao dọc cho các mạng vô tuyến thế hệ sau
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI  - LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA CHUYỂN GIAO DỌC CHO CÁC MẠNG VÔ TUYẾN THẾ HỆ SAU HỌC VIÊN: TRẦN ... chuyển giao gọi chuyển giao mềm Với hệ thống 3G 4G trình chuyển giao trở lên phức tạp, bao gồm chuyển giao trạm BTS mạng, chuyển giao công nghệ mạng, chuyển giao tần số Chuyển giao thực nhà mạng, ... Vì trình chuyển giao mạng di động 4G vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới QoS mạng Vì vậy, đề tài mạnh dạn nghiên cứu Phân tích đánh giá hiệu chuyển giao dọc cho mạng tuyến hệ sau Đề...
 • 113
 • 68
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP “FFS” TRONG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN CÂY CÓ MÚI TAII VIỆT NAM - MS2 " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nay, chưa dự án hướng dẫn nông dân “IPM” múi Đây loại ăn trái quan trọng Việt Nam Trong Dự án Đánh giá hiệu lực việc ứng dụng biện pháp “FFS” quản dịch hại tổng hợp múi Việt Nam nầy, ... bệnh hại Việt Nam Việt Nam thực tốt với chương trình Quản dịch hại tổng hợp “IPM” quốc gia Cục Bảo Vệ Thực Vật quản Chương trình nầy thực thông qua huấn luyện nông dân nông dân tham gia nghiên ... cảnh Cây múi trồng Việt nam (Bộ NN & PTNT, 2004) sản lượng múi nguồn quan trọng làm tăng lợii tức cho nhiều nông dân Việt Nam trồng múi Tuy nhiên, sức sản xuất sản lượng múi Việt Nam...
 • 8
 • 321
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP "FFS" TRONG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN CÂY CÓ MÚI TẠI VIỆT NAM - MS 5 " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... sinh thái vườn múi với nội dung kết hợp chặt chẽ với việc quản vườn múi, phân bón, tưới nước, quản dòch hại cỏ dại xuất Một sách gởi đến ban quản dự án CARD với báo cáo Huấn luyện ... information Tên dự án Đánh giá tính hiệu lớp huấn luyện nông dân (FFS) cho việc thực IPM múi Việt Nam Cơ quan nghiên cứu Việt Nam Cục bảo vệ thực vật Người điều phối Việt Nam Ông Hồ Văn Chiến ... việc huấn luyện FFS, bao gồm nông dân tham gia nhận chứng chứng nhận hoàn tất khoá huấn luyện năm thứ Trong tổng số 749 nông dân tham dự FFS 7 15 nông dân đạt cuối năm 20 05 Những chi tiết nông...
 • 5
 • 238
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO “3 GIẢM 3 TĂNG” TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM –TỈNH VĨNH LONG NĂM 2012

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO “3 GIẢM 3 TĂNG” TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM –TỈNH VĨNH LONG NĂM 2012
... nhuận, hiệu lao động hiệu đồng vốn hộ áp dụng hình 3 giảm tăng” cao so với hộ không áp dụng hình 3 giảm tăng” Thạch Ngọc Lâm, 2010 Đề tài Đánh giá hiệu hình 3 giảm tăng” sản xuất lúa ... tương quan để đánh giá hiệu hình trồng lúa áp dụng kỹ thuật 3 giảm tăng” Kết nghiên cứu tác giả cho biết áp dụng hình 3 giảm tăng” hiệu sản xuất cao không áp dụng hình 3 giảm tăng” Các ... 73, 3% hộ áp dụng hình 3 giảm tăng” 14 ,3% hộ không áp dụng hình 3 giảm tăng” 20% hộ áp dụng hình 3 giảm tăng” vay ngân hàng sách xã hội Đối với hộ áp dụng hình 3 giảm tăng” họ không...
 • 103
 • 396
 • 2

nghiên cứu đánh giá quá trình xâm nhập và biến đổi của hợp chất kị nước qua màng tế bào nấm men sinh tổng hợp lactone yarrowia lipolytica

nghiên cứu đánh giá quá trình xâm nhập và biến đổi của hợp chất kị nước qua màng tế bào nấm men sinh tổng hợp lactone yarrowia lipolytica
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG -oOo - HỒ THỊ THU MINH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP VÀ BIẾN ĐỔI CỦA HP CHẤT KỊ NƯỚC QUA MÀNG TẾ BÀO NẤM MEN SINH TỔNG HP LACTONE Yarrowia ... phần vào việc phát triển cơng nghệ bao gói vi nang sử dụng tế bào nấm men, chúng tơi thực đề tài Nghiên cứu q trình xâm nhập biến đổi hợp chất kị nước qua màng tế bào sinh tổng hợp lactone Yarrowia ... dụng chất kị nước nấm men Y lipolytica 11 1.1.3.1 Sự xâm nhập chất kị nước vào tế bào 11 1.1.3.2 Sự chuyển hóa chất kị nước nấm men 14 1.1.4 Thành phần cấu tạo màng tế bào nấm men...
 • 93
 • 366
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuốc lá chuyển gencánh đánh giá sổ theo dõi chuyên môn thể dục tiểu họcthuốc lá chuyển gen có chứa vắc xin chống dịch hạch2 3 hiệu quả kháng thuốc diệt cỏ ở thuốc lá chuyển gendùng cây thuốc lá biến gen để tạo ra các protein trị liệu cho người bệnhđánh giá chất lượng môi trường không khí kcn và ccn theo phương pháp chỉ tiêu tổng hợpchuyển gen vào cây thuốc láthiết kế vector mang gen ha1 mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 và bước đầu chuyển gen ha1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc láphương pháp đánh giá cây trồng chuyển genthực hành chuyển gen vào cây thuốc lá bằng agrobacterium tumefaciensbệnh chuyên khoa cây thuốc lácây thuốc lá biến đổi gengiá trị kinh tế của cây thuốc láđánh giá tác động của chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến phát triển kinh té hộ nôgn dân xãdanh sach cac san pham chuyen gen da duoc danh gia an toanXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembksSoạn bài Vội Vàng của Xuân Diệuso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNG111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 2011ssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed1.chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20168. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017110 amazing magic tricks0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)