Phát hiện nhanh bệnh greening trên cây có múi ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam

Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả múi một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng chống

Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng chống
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ MAI NHẤT NGHIÊN CỨU BỆNH VÀNG LÁ GREENING HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG ... truyền bệnh vàng greening (VLG) làm sở khoa học xây dựng giải pháp phòng chống hiệu cho ăn múi số tỉnh phía Bắc 2.2.Yêu cầu Nắm tình hình phân bố bệnh vàng greening số vùng trồng ăn múi tỉnh ... Bắc, việc tiến hành đề tài Nghiên cứu bệnh vàng greening hại ăn múi số tỉnh phía Bắc Việt Nam đề xuất biện pháp phòng chống mang tính thời cấp thiết Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu...
 • 201
 • 956
 • 4

Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả múi một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng chống (tóm tắt + toàn văn)

Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng chống (tóm tắt + toàn văn)
... al 1999) ++ + ++ + ++ ++ ++ + + c ph ng pháp tách chi t DNA ch chi t thông Ngh i n th ng Eppendorf (Hung et al 1999) ng NaOH ++ + ++ ++ ++ + ++ + ++ Ghi chú: +: < 50 µg; ++ : 50 ~ ...
 • 27
 • 280
 • 0

Study on greening in citrus fruit trees in some Northern provinces of Viet Nam and recommendations for preventive and controllable measures = Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả múi một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng

Study on greening in citrus fruit trees in some Northern provinces of Viet Nam and recommendations for preventive and controllable measures = Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng
... conduct Study on greening in citrus fruit trees in some Northern provinces of Vietnam and recommendations for preventive and controllable measures Research objective 2.1 Objective Identifying ... provinces in Vie tnam 2.2 Requirements Capture distribution of VLG in some c itrus growing regions in Northern Vietnam Identification of types of VLG bacteria and their d istribution in selected citrus ... control VLG in some Northern provinces New contributions o f dissertation - Providing a scientific source on popularity, symptom, and host of VLG in citrus in Northern Vietnam - Identifying bacteria...
 • 27
 • 226
 • 0

Luận văn nghiên cứu ký sinh trùng corallana SP, alitropuss SP (isopoda) ký sinh trên cá trắm cỏ(ctenopharyngodon idellus) nuôi lồng một số tỉnh phía bắc việt nam

Luận văn nghiên cứu ký sinh trùng corallana SP, alitropuss SP (isopoda) ký sinh trên cá trắm cỏ(ctenopharyngodon idellus) nuôi lồng ở một số tỉnh phía bắc việt nam
... Tình hình nghiên c u v Isopoda sinh Vi t Nam 12 1.6 Tình hình nghiên c u v Corallana sp Alitropus sp sinh 13 1.6.1 Tình hình nghiên c u v Corallana sp Alitropus sp sinh th gi ... thu s n nuôi Qua khoá h c cao h c ñư c giao th c hi n ñ tài Nghiên c u sinh trùng Corallana sp, Alitropus sp (Isopoda) sinh tr m c (Ctenopharyngodon idellus) nuôi l ng m t s t nh phía ... l , nuôi bi n ñã b nhi m m t s sinh trùng thu c b Isopoda r t cao Ichthyoxenus, Alitropus, Corallana Ichthyoxenus sinh da, mang V i giai ño n hương n u ch m t sinh trùng...
 • 73
 • 311
 • 0

Hiện trạng sản xuất và nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất quả na dai một số tỉnh phía bắc việt nam

Hiện trạng sản xuất và nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất quả na dai ở một số tỉnh phía bắc việt nam
... Annona n c ta cú s khỏc mi n B c g i Annona Squamosa l na, g m lo i l na dai v na b , g i Annona Muricata l móng c u, Annona glabra l bỡnh bỏt, Annona reticulata l nờ mi n Nam ch khỏc l g i Annona ... tiờu th , hi u qu kinh t s n xu t cõy na dai thu c vựng na l n mi n B c Vi t Nam - Nghiờn c u kh nng sinh tr ng phỏt tri n, nng su t v ch t l ng qu na dai vựng na nghiờn c u - Nghiờn c u bi n phỏp ... a cõy na 2.2 Tỡnh hỡnh s n xu t v tiờu th na trờn th gi i v Vi t Nam 2.2.1 Tỡnh hỡnh s n xu t v tiờu th na trờn th gi i 2.2.2 Tỡnh hỡnh s n xu t v tiờu th na t i Vi t Nam ...
 • 91
 • 286
 • 1

Báo cáo khoa học: Nguyên nhân gây bệnh hại hạt giống lúa, ngô, đậu tương, lạc, rau một số tỉnh phía bắc Việt Nam và biện pháp phòng trừ pptx

Báo cáo khoa học: Nguyên nhân gây bệnh hại hạt giống lúa, ngô, đậu tương, lạc, rau ở một số tỉnh phía bắc Việt Nam và biện pháp phòng trừ pptx
... nh phần số lợng bệnh hại, nguyên nhân gây bệnh hạt giống lúa, ngô, đậu tơng, lạc v rau số tỉnh phía Bắc Việt Nam, đồng thời khảo sát số biện pháp phòng trừ bệnh hạt vật liệu v cứu phơng pháp nghiên ... Tạp chí KHKT Nông nghiệp 2006, Tập IV, Số 6: 39-47 Nguyên nhân gây bệnh hại hạt giống lúa, ngô, đậu tơng, lạc, rau số tỉnh phía bắc Việt Nam biện pháp phòng trừ Seed borne pathogens on rice, maize, ... Xác định nguyên nhân gây bệnh nấm v vi khuẩn hạt giống lúa, ngô, lạc, đậu tơng năm 2004 v loại rau năm 2005 số tỉnh phía Bắc, Việt Nam Bảng Th nh phần nấm v vi khuẩn hạt giống lúa Tên khoa học...
 • 10
 • 962
 • 8

Phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi diễn một số tỉnh miền bắc việt nam

Phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi diễn ở một số tỉnh miền bắc việt nam
... XUẤT VÀ TIÊU THỤ BƯỞI DIỄN 1.1 Phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm bưởi 1.1.1 Phát triển phát triển sản xuất 7 1.1.2 Tiêu thụ phát triển tiêu thụ sản phẩm 13 1.1.3 Khái niệm phát triển sản xuất ... khuyến khích phát triển bưởi Diễn ăn Việt Nam 4.2 143 ðịnh hướng mục tiêu phát triển sản xuất tiêu thụ bưởi Diễn số tỉnh miền Bắc Việt Nam 4.2.1 ðịnh hướng phát triển sản xuất tiêu thụ bưởi Diễn 144 ... phát triển sản xuất bưởi Diễn tiêu thụ bưởi Diễn ñiểm ñiều tra số tỉnh miền Bắc Việt Nam 82 3.2.1 Thực trạng phát triển sản xuất bưởi Diễn hộ nông dân số tỉnh miền Bắc 3.2.2 Thực trạng tiêu thụ bưởi...
 • 210
 • 272
 • 2

Đánh giá vai trò của vi khuẩn vibrio với hiện tượng ngao meretrix sp chết hàng loạt tại một số tỉnh phía bắc việt nam

Đánh giá vai trò của vi khuẩn vibrio với hiện tượng ngao meretrix sp chết hàng loạt tại một số tỉnh phía bắc việt nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - NGUYỄN THN HUYỀN ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN Vibrio VỚI HIỆN TƯỢNG NGAO Meretrix sp CHẾT HÀNG LOẠT TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VI T ... alginolyticus, V splendidus V parahaemolyticus Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá vai trò vi khuẩn Vibrio với tượng ngao Meretrix sp chết hàng loạt số tỉnh miền Bắc Vi t Nam nhằm xác ... Vibrio sp tượng ngao Meretrix sp chết hàng loạt số tỉnh phía Bắc Vi t N am Ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài xác định chủng vi khuNn nhiễm phổ biến ngao nuôi Vi t N am Đề tài xác định vi khuNn Vibrio...
 • 62
 • 242
 • 0

thành phần bệnh hại trên cây dứa cayene và một số nghiên cứu nấm phytophthora spp gây bệnh thối nõn trong giai đoạn vườn ươm một số vùng phía bắc việt nam

thành phần bệnh hại trên cây dứa cayene và một số nghiên cứu nấm phytophthora spp gây bệnh thối nõn trong giai đoạn vườn ươm ở một số vùng phía bắc việt nam
... tài: Thành phần bệnh hại dứa Cayen số nghiên cứu nấm Phytophthora spp gây bệnh thối nõn giai đoạn vờn ơm số vùng phía bắc Việt Nam 1.2 Mục đích đề tài - Điều tra thành phần bệnh hại dứa Cayen giai ... 4.1 Thành phần bệnh hại mức độ gây hại chúng dứa Cayen số vùng phía bắc Việt Nam 41 4.1.1 Thành phần bệnh hại dứa Cayen số vùng phía bắc 41 4.1.2 Mức độ phổ biến bệnh hại dứa vùng phía bắc ... (2001) [43], nghiên cứu bệnh thối nõn dứa miền bắc Việt Nam, phát nguyên nhân gây bệnh thối nõn dứa loài nấm Phytophthora gây nấm Phytophthora nicotianae Phytophthora cinnamomi Trong Phytophthora...
 • 101
 • 602
 • 5

NGHIÊN CỨU NẤM PHYTOPHTHORA INFESTANS GÂY BỆNH MỐC SƯƠNG HẠI CÀ CHUA, KHOAI TÂY VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2008-2009 TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU NẤM PHYTOPHTHORA INFESTANS GÂY BỆNH MỐC SƯƠNG HẠI CÀ CHUA, KHOAI TÂY VỤ ĐÔNG XUÂN  NĂM 2008-2009 TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
... quần nấm mốc sương P infestans tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nấm Phytophthora infestans gây bệnh mốc sương hại chua, khoai tây vụ đông xuân năm 2008-2009 số tỉnh phía Bắc Việt Nam ... isolate nấm thu thập vụ đông xuân 2008-2009 số tỉnh phía Bắc Việt Nam 24 Bảng 4.1 Tình hình bệnh mốc sương hại chua, khoai tây số tỉnh phía bắc Việt Nam vụ đông xuân năm 2008-2009 ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Nấm mốc sương hại chua khoai tây (P infestans) hại chua khoai tây số tỉnh phía Bắc Việt Nam vụ đông xuân 2008-2009...
 • 101
 • 1,281
 • 6

Nghiên cứu bệnh virus ấu trùng túi hại ong mật một số tỉnh miền bắc việt nam và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu bệnh virus ấu trùng túi hại ong mật ở một số tỉnh miền bắc việt nam và biện pháp phòng trị
... nh virus u trùng túi ñàn ong m t (Apis cerana Apis mellifera) nuôi t i m t s t nh mi n B c Vi t Nam - Nghiên c u kh lây nhi m c a virus u trùng túi ñàn ong (Apis cerana Apis mellifera) - Nghiên ... nh virus u trùng túi 1.3.2 Ph m vi nghiên c u - D ch h c c a b nh virus u trùng túi: tình hình phát sinh phát tri n b nh, lây nhi m b nh, tác h i c a b nh - Bi n pháp phòng tr b nh virus u trùng ... mellifera) 3.2.3 Nghiên c u, th nghi m m t s bi n pháp phòng tr b nh virus u trùng túi ong m t 3.3 V t li u phương pháp nghiên c u 3.3.1 V t li u - ðàn ong thí nghi m: ch n ñàn ong tương ñương...
 • 90
 • 718
 • 7

Hiện trạng chăn nuôi lợn tại một số tỉnh phía bắc việt nam

Hiện trạng chăn nuôi lợn tại một số tỉnh phía bắc việt nam
... ngành chăn nuôi lợn cho tỉnh vùng phía Bắc Việt Nam Địa điểm, thời gian Phơng pháp điều tra 2.1 Địa điểm Chọn tỉnh/ thành phố vừa đồng miền núi đặc trng cho ngnh chăn nuôi lợn vùng phía Bắc Việt Nam, ... sản lợn nái MC nuôi Đông Anh 12,28 SCSSS nhóm lợn nái nuôi tỉnh phía Bắc đợc trình bày chi tiết bảng Bảng Số sơ sinh sống nhóm lợn nái nuôi tỉnh phía Bắc Nái nội Nái lai Nái ngoại Tỉnh n Mean ... ngoại điều tra tỉnh phía Bắc thấp SCCS nhóm lợn nái tỉnh phía Bắc đợc trình bày chi tiết bảng Bảng Số cai sữa nhóm lợn nái nuôi tỉnh phía Bắc Nhóm nái Nái nội Nái lai Nái ngoại Tỉnh n Mean SE...
 • 9
 • 103
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đào tạo và sử dụng nhân lực đại học cao đẳng ở một số tỉnh phía bắc việt nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ chuyển đổi kinh tếnghiên cứu nấm phytophthora infestans gây bệnh mốc sương hại cà chua khoai tây vụ đông xuân năm 20082009 tại một số tỉnh phía bắc việt namđặc tính kháng nguyên và vai trò gây bệnh của vi khuẩn e e coli gây bệnh tiêu chảy lợn con ở một số tỉnh miền bắc việt namchính sách bồi thường thiệt hại ở một số nước trên thế giới và ở một số thành phố tại việt namsâu bệnh hại trên cây có múibệnh hại trên cây có múihội thảo cây phân xanh phủ đất trên đất các nông hộ vùng đồi núi phía bắc việt nammôi trường xã hội liên quan tới ung thư cổ tử cung tại một số tỉnh phía bắcchọn lọc các dòng vô tính keo là tràm acacia auriculiforis có năng suất chất lượng cao cho trồng rừng một số tỉnh phía bắctuyển chọn một số tổ hợp lúa lai 2 dòng có năng suất và chất lượng tốt phục vụ sản xuất tại một số tỉnh phía bắckhảo sát thực trạng chung về trẻ khuyết tật việt nam và đội ngũ giáo viên dạy trẻ khuyết tật hiện nay ở một số tỉnh phía namthực tiễn chính sách chia cổ tức của một số cơng ty tại việt nam 2 2 sản lượng quả có múi ở một số nước năm 2010 1000 tấnthực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển thị trường thép xây dựng các tỉnh phía bắc việt namtrình phát hành thẻ tín dụng ở một số ngân hàng tại việt namĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả