đề cương sinh học phân tử 2012

Đề cương sinh học phân tử

Đề cương sinh học phân tử
... Kcal/ mol - Hình thành cấu hình không gian phân tử sinh học: Cấu hình không gian đại phân tử chủ yếu phụ thuộc số lượng, chất liên kết yếu tồn đại phân tử Tương tác kị nước ổn định cấu hình protein, ... không đặc hiệu xuất hai nguyên tử chúng tiến đến gần nhaudo biến động thoáng qua đám mây e gây phân cực thời phân tử - Liên kết không phụ thuộc tính phân cực phân tử mà phụ thuộc khoảng cách chúng ... nước, mang tính phân cực Nhánh bên mang nhóm OH dễ tạo nối hydro với nước - Trong phân tử nhóm aa không phân cực thường nằm trong, nhóm phân cực nằm phía ngoàià tạo liên kết với phân tử khác không...
 • 21
 • 1,998
 • 11

Đề cương Sinh học phân tử và kỹ thuật gene

Đề cương Sinh học phân tử và kỹ thuật gene
... đổi gen Lúa vàng công bố vào năm 2000 Lúa vàng giàu vitamin A sản phẩm kỹ thuật gene Các nhà khoa học chuyển gene mã hoá enzyme phytoene synthase (psy) từ hoa Thuỷ Tiên vàng (Daffodil) enzyme phytoene ... xúc tác hình thành liên kết phosphoeste + Các loại enzyme phân cắt acid nucleic: cắt phân tử DNA hay RNA, có vai trò quan trọng kỹ thuật tinh DNA, RNA, phản ứng phiên mã ngược tạo cDNA Các ... Câu 9: Vaccin tái tổ hợp vaccin DNA gì? Kỹ thuật sản xuất vaccin tái tổ hợp phòng chống bệnh viêm gan? Vaccin tái tổ hợp là: Các loại vaccin sản xuất kỹ thuật gen, nhờ tạo sản phẩm protein kháng...
 • 9
 • 274
 • 2

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 10 ppt

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 10 ppt
... bội số nucleotide (mã ba) phân tử ARNm, tính từ vị trí bắt đầu dịch mã (start codon) đến vị trí dừng tổng hợp protein Một số phân tử ARNm ứng với khung đọc khác • receptor: thụ thể Bất phân tử ... pseudogene: gen giả Một gen chức sinh học • RACE (Rapid Amplification of ADNc ends): Kỹ thuật PCR nhân phần đầu phân tử ADNc • Ras protein: Phân tử monomer tương tác với GTP, phân bố tế bào chất, ... đổi trình biến đổi phân tử ARN thành phân tử có chức sinh học • intein: Đoạn ngắn sợi polypeptide bị cắt sau dịch mã kết thúc Đây cách thức biến đổi sau dịch mã để có phân tử protein có hoạt...
 • 10
 • 440
 • 4

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 9 doc

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 9 doc
... thuộc vào yếu tố tử số (numerator elements) việc xác định xác số lượng nhiễm sắc thể thường phụ thuộc yếu tố mẫu số (denominator elements) Một số yếu tố tử số phát tồn yếu tố mẫu số chưa chứng minh ... nhận chức yếu tố tử số (numerator elements) Ngược lại, protein mã gen nhiễm sắc thể thường đảm nhận chức yếu tố mẫu số Tỷ số nồng độ yếu tố tử số nồng độ yếu tố mẫu số tỷ lệ với tỷ số X/A Do đó, ... mức độ phân tử chế liên quan đến sản phẩm gen có nguồn gốc từ mẹ, sinh học đại đặc biệt di truyền phân tử tiến hành phân lập gen, xác định hoạt động gen mức độ tổng hợp ARNm, xác định phân bố...
 • 19
 • 300
 • 2

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 8 pot

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 8 pot
... bào lại sống sót phân chia tế bào bình thường Như hoạt động yếu tố kiểm soát phân bào giống nấm men động vật có xương sống Rõ ràng nấm men động vật có xương sống, việc tế bào bước vào phân chia ... kích thích tín hiệu ban đầu Bước khuếch đại đòi hỏi phân tử tín hiệu phải tương tác với thụ thể thời gian đủ để phức hoạt hoá phân tử Gs Trong số trường hợp khác, ligand phải tách khỏi phức nhanh ... thuộc nhiều vào động học phản ứng xảy hai đầu sợi vi ống Sợi vi ống microtubules có cấu trúc dạng ống gồm 13 sợi nhỏ kết hợp lại, sợi cấu tạo từ phân tử tubulin Mỗi phân tử tubulin gồm hai tiểu...
 • 19
 • 265
 • 1

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 7 pptx

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 7 pptx
... calmodulin Một tế bào động vật có khoảng 1 07 phân tử calmodulin, tương đương với 1% tổng số protein có tế bào Calmodulin có nhiều chức khác nhau, liên kết với Ca+2 làm trung gian cho số phản ứng sinh học ... thức "tất hay gì"? Một yêu cầu để phản ứng tuân theo cách thức cần có hai hay nhiều phân tử (hoặc phức chất) tương tác với đại phân tử để kích thích phản ứng trả lời Ví dụ, số phản ứng trả lời ... ứng làm thay đổi nồng độ vài phân tử nhỏ tế bào Những phân tử làm nhiệm vụ trung chuyển gọi chung chất truyền tín hiệu trung gian (hoặc gọi tín hiệu thứ cấp) Hai số chất trung gian hay gặp tế...
 • 19
 • 339
 • 2

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 6 pot

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 6 pot
... phân tử 200 KDa) có tới 50-80 ribosome đồng thời dịch mã Quá trình tổng hợp protein tiêu tốn lượng phản ứng sinh hoá xảy tế bào Ít có bốn phân tử cao bị phân hủy để tạo cầu nối peptide: hai phân ... phân hủy để tạo cầu nối peptide: hai phân tử dùng để gắn acid amin vào ARNt, phân tử thứ ba dùng bước thứ phân tử thứ tư dùng bước thứ ba Mặt khác phân tử ARNm mang thông tin cho ba khung đọc khác ... nucleotide Trong tế bào eukaryot, nhờ vào cấu trúc mũ 7mG đầu 5' phân tử ARNm mà tiểu đơn vị ribosome nhỏ tìm phân tử ARNm Một số protein liên kết với mũ này, tiếp đến yếu tố khởi động liên kết...
 • 19
 • 284
 • 1

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 5 ppsx

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 5 ppsx
... nucleotide bổ sung với phân tử ARNm bình thường (ARNm sense) Hai phân tử liên kết tạo phân tử dạng kép, ngăn cản trình tổng hợp protein phân tử ARNm sense Ngoài đưa phân tử ADN ARN ngắn tổng hợp ... thực gen tạo phân tử ARN có khả lai với phân tử ARNm gen bình thường Do trình tổng hợp protein bị ức chế hoàn toàn (Hình 3.24) 92 93 Hình 3.24: Bất hoạt gen phân tử ARNm-antisense Phân tử ARNm-antisense ... kiện có lợi cho việc tạo phân tử dạng vòng (nồng độ vector>> nồng độ ADN) Phân tử ADN tái tổ hợp mang hai đoạn ADN nằm hai đầu đoạn ADN lớn Hai đoạn xa genome Tiếp theo phân tử bị cắt enzym giới...
 • 19
 • 191
 • 1

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 4 doc

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 4 doc
... ghép vào plasmid tạo thành phân tử ADN tái tổ hợp Phân tử đưa trở lại tế bào vi khuẩn Sau 24 nuôi cấy, khoảng 1012 phân tử ADN giống hệt phân tử ban đầu tạo Do đó, số lượng đoạn ADN mang gen ... Làm để phân lập gen tìm biến đổi mức độ ADN liên quan đến bệnh? vv Tất vấn đề nêu sinh học phân tử giải quyết, đặc biệt nhờ áp dụng kỹ thuật tách dòng tái tổ hợp ADN 3.1 66 Phân cắt, phân ly ... phức ribonucleoprotein (snRNPs) Một snRNP thường chứa phân tử ARN khoảng 10 protein khác Một số protein đặc hiệu cho loại snRNP, số khác chung cho snRNPs Phân tử snARN snRNP có khả tạo liên kết...
 • 19
 • 224
 • 1

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 3 ppt

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 3 ppt
... nucleotide phân tử ARNm Phản ứng xảy tế bào chất Các nucleotide số phân tử ARNm bị loại bỏ bị thay thế, số nucleotide khác thêm vào Như trình tự nucleotide phân tử ARNm khác với gen (ADN) mà từ phân tử ... micF phân tử ARN 174 bases, tạo cặp theo nguyên tắc bổ sung với vị trí nhận biết ribosome phân tử ARNm gen ompF Như phân tử ARNm micF làm nhiệm vụ ngăn cản việc tổng hợp protein OmpF Các phân tử ... phẩm gen không tổng hợp với số lượng Ví dụ, mọc môi trường chứa lactose, tế bào E.coli có khoảng 30 00 phân tử β-galactosidase, 1500 phân tử βgalactoside permease 600 phân tử β-galactoside transacetylase...
 • 19
 • 305
 • 1

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 2 pps

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 2 pps
... đoạn phát triển Hemoglobin Mô phôi (8 tuần) 2 2, 2 2, α1 2 Thai nhi (3-9 tháng) 2 γ Cơ thể trưởng thành (từ sinh) 2 2 (~ 2% ), 2 β (~97%), 2 2 (~1%) Bên cạnh họ gen mã cho globin tập trung ... có chứa phân tử ADN (ADNcp) với kích thước thay đổi từ 85 đến 29 2 kb tảo 120 đến 160 kb thực vật bậc cao Đặc biệt số thực vật tảo xanh Acetabularia, ADNcp lớn đến 20 00 kb Phân tử ADNcp số thực ... 150 gen Số lượng phân tử ADNcp tế bào phụ thuộc vào số lục lạp tế bào số ADNcp lục lạp Ví dụ, tế bào tảo đơn bào Chlamydomonas reinhardtii có lục lạp chứa khoảng 100 phân tử ADNcp Số gen phân bố...
 • 19
 • 209
 • 1

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 1 pot

Một số vấn đề của sinh học phân tử part 1 pot
... chọn lọc 16 7 Lời nói đầu Với mong muốn chia sẻ bạn đọc mối quan tâm Sinh học phân tử, lĩnh vực học tập nghiên cứu Việt Nam, xuất sách "Một số vấn đề Sinh học phân tử" nhằm giới thiệu ... 11 0 Chương TRUYỀN TÍN HIỆU TẾ BÀO .11 2 5 .1 5.2 5.2 .1 5.2.2 5.3 5.4 5.4 .1 5.4.2 5.5 5.5 .1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.7 5.7 .1 5.7.2 5.7.3 5.8 Thụ thể bề mặt tế bào 11 4 Thụ thể ... 11 7 Protein G 11 7 Hoạt hoá ức chế cAMPase thông qua protein G 11 9 Protein kinase phụ thuộc cAMP (cAPK kinase A) 12 1 Thụ thể tyrosine kinase protein Ras 12 4...
 • 19
 • 203
 • 1

Đề tài sinh học phân tử cao học

Đề tài sinh học phân tử cao học
... Ionophor phân tử nhỏ, hoà tan lớp lipit kép tăng cờng khả thấm ion vô Hầu hết chúng đợc tổng hợp vi khuẩn nh vũ khí sinh học để chống lại đối thủ cạnh tranh hay kẻ gây hại Chúng đợc nhà tế bào học ... (1998), Sinh hc i cng : Sinh hc phõn t - t bo, Nxb i hc quc gia H Ni, 178tr Lờ c Trỡnh (2001), Sinh hc phõn t ca t bo, Nxb Khoa hc v K thut, 264tr Nguyn Nh Hin (2009), Cụng ngh sinh hc (Tp 1: Sinh ... màng nguyên sinh symport với Na + Nh thảo luận chơng trớc, protein đỉnh tế báo hồng cầu ngời chất mang anion, hoạt động nh antiporter để trao đổi Cl- cho HCO3- Mặc dầu chi tiết phân tử cha đợc...
 • 15
 • 127
 • 0

Xem thêm