bài giảng hóa hữu cơ

bài giảng hóa hữu chương 1 ankan - ths. nguyễn thị hoài

bài giảng hóa hữu cơ chương 1 ankan - ths. nguyễn thị hoài
... ThS Nguyễn Thị Hồi 1. 3 Danh pháp, đồng phân 1. 3 .1 Danh pháp a Danh pháp thơng thường CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 n-pentan H3C CH3 iso-pentan CH2 CH CH3 CH3 H3C ThS Nguyễn Thị Hồi C CH3 CH3 neo-pentan 1. 3 ... ứng chế: gốc tự (SR), có giai đoạn: 17 ThS Nguyễn Thị Hồi 1. 6 .1 Phản ứng Khả phản ứng Thế H cacbon bậc cao cho sản phẩm CH3-CH2-CH2CH3 + Cl2 CH3-CHCl-CH2-CH3 + HCl SPchinh CH3-CH2-CH2-CH2Cl ... C2H6 → C2H4+ H2 CH3-CH2-CH2CH3 → CH3-CH=CH-CH3 (sp chính) + H2 CH3-CH2-CH2CH3→ CH2=CH-CH2-CH3 (sp phụ) + H2 CH4 21 2CH4 ThS NguyễnThị Hồi → → C + C2H2 + 2H2 (10 00 oC) H2 (15 00 oC) 1. 6.2 Phản ứng...
 • 23
 • 322
 • 0

Bài giảng: Hóa hữu pot

Bài giảng: Hóa hữu cơ pot
... 1-clo-propan Tert-butyl clorua 2-clo-2-metylpropan Điều chế      Halogen hóa trực tiếp hydrocacbon A Halogen hóa ankan X2 (trừ F2) theo chế gốc tự Tốc độ hydro: H bậc > H bậc 2> H bậc Cl ... tính bay giảm tăng số cacbon Các ankyl halogenua không tan nước, tan dung môi hữu số ankyl halogenua làm dung môi Hóa tính  Ankyl halogenua chất có khả phản ứng cao khác biệt độ âm điện nguyên ... Ảnh hưởng dung môi:  Dung môi phân cực mạnh solvat hóa trạng thái chuyển tiếp làm bền 18  Dung môi phân cực mạnh môi trường tốt cho trình ion hóa; tăng độ phân cực dung môi làm tăng tốc đọ phản...
 • 38
 • 419
 • 2

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 1 pps

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 1 pps
... formalin (18 61) - Cho đến nay, hàng triệu chất hữu tổng hợp phòng thí nghiệm công nghiệp Không người bắt chước thiên nhiên nhiều lĩnh vực mà người sáng tạo nhiều vật liệu hữu cơ, nhiều chất hữu quan ... ưu tiên làm nhóm chức chính, chức lại phần Độ ưu tiên nhóm chức chính: -COOH > -COO- > -CHO > -CO- >-OH >NH2 > -O* Đánh số thứ tự: Ta đánh số thứ tự từ bên phải sang bên trái trái qua cho tổng ... - Năm 18 24, Wohler tổng hợp axit oxalic, axit hữu điển hình (bằng cách thuỷ phân dixian chất vô cơ) Năm 18 28, Wohler tổng hợp ure (vốn có nước tiểu động vật) từ amoni xyanat, chất vô cơ: ...
 • 8
 • 341
 • 2

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 2 potx

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 2 potx
... cis -1 , 2 (a,e) (e,a) đồng nhóm R đồng Cấu dạng có tương tác syn làm giảm độ bền là: R-C1-C2-R; R-C1-C6-C5; R-C2-C3-C4 Cấu dạng trans -1 , 2 (a,a) có tương tác syn hệ: R-C1-C2-C3; R-C1-C6-C5; R-C2-C6-C4 ... 32 dự kiến Baye nhiều Xét theo thiêu nhiệt tính cho đơn vị mắt xích CH2 vòng bảng sau: n ∆H ∆H -1 5 7,4 n ∆H ∆H -1 5 7,4 * 16 8,7 11 ,3 15 8,8 1, 4 16 6,6 9 ,2 10 15 8,6 1, 2 16 4,0 6,5 11 15 7,4 15 8,7 1, 3 12 ... cấp 2. 3.3 .2 Phân loại 39 * Cùng vị trí liên kết Ví dụ: CH3-CH2-CH2-CH3 , CH2=CH-CH2-CH3, CH ≡ C-CH2-CH3 * Không vị trí liên kết Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3, CH2-C ≡ CH-CH3 2. 3.4 Cấu hình 2. 3.4 .1 Khái...
 • 34
 • 258
 • 0

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 3 potx

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 3 potx
... O S O R R Liên kết phối trí hình thành hai phân tử như: H3N: + B(CH3 )3 H3N B(CH3 )3 3 .3 Các loại liên kết yếu 3. 3 .1 Liên kết hydro 3. 3 .1. 1 Bản chất liên kết hydro Liên kết hydro liên kết hình thành ... đôi tạo hai liên kết π buta -1 , 3- dien xen phủ hai phía tạo obitan phân tử liên kết π vòng kín benzen: H H H H H H buta -1 , 3- dien benzen Tính thơm, phản thơm Tính thơm - Hợp chất thơm hợp chất vòng ... dẫn điện 3 .1. 4 Các liên kết đơn, đôi, ba, hệ liên hợp 3 .1. 4 .1 Liên kết đơn Trong phân tử metan etan có liên kết đơn, liên kết δ kiểu sp - s sp - sp Nguyên tử cacbon trạng thái lai hoá sp3 Các liên...
 • 12
 • 417
 • 0

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 4 pps

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 4 pps
... - F > - Cl > - Br > - I - OR > - SR > -SeR - F > - OR > - NH2 Các nhóm mang điện dương có hiệu ứng –I, nhóm mang điện âm có hiệu ứng +I Điện tích lớn hiệu ứng mạnh +I: - O- < - S- < -Se-I: - ... H - Giải thích tính bền but-2-en hẳn but -1 - en hiệu ứng siêu liên hợp mở rộng hơn: 58 H C H H H C CH CH3 H C CH H H H C but -1 - en but-2-en 4. 2 Hiệu ứng không gian S (Tiếng Anh Steric Effect) 4. 2 .1 ... Hiệu ứng -C nhóm C = Z tăng nếu: + Z bên phải chu kì + Z mang điện tích dương + Z tham gia liên kết bội tăng - C = O > - C = CR2 - C = N+R2 > - C = NR - NO2 > - C ≡ N > - C = O > - COOR > - COOMột...
 • 7
 • 207
 • 0

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 5 pps

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 5 pps
... chủ yếu thể hiệu ứng -I Ví dụ: C6H5CH2 - CH2 COOH < C6H5CH2COOH Chú ý: C6H5COOH > C6H5CH2COOH? (theo lý thuyết hiệu ứng ngược lại: -C +C O C -I H O +C C -C O O H CH +C -I < - Khi đưa nhóm vào gốc ... với nhóm COOH cách đưa thêm chưa no Ví dụ: CH3 - CH=CH - CH2 - COOH > CH2=CH CH2 - CH2 - COOH > CH3 - CH2 - CH = CH - COOH - Giữa hai đồng phân cis - trans axit cacboxylic α,β chưa no, đồng phân ... chất dạng liên hợp nó: Tính bazơ: C2H5OH > H2O > C6H5OH Tính axit: C6H5OH > H2O > C2H5OH Tính bazơ: C2H5O- > HO- > C6H5O- pKa lớn, tính bazơ mạnh, ngược lại 5. 2.2.2 Tính bazơ loại Amin không Amin...
 • 11
 • 320
 • 2

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 6 docx

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 6 docx
... SE1 SE2 5 .1. 1 chế SE1 5 .1. 1 .1 Viết chế R Z R E Z R R E Ví dụ: CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 HOH Li CH2 CH2 Li H CH2 85 CH CH CH2 CH3 Li 5 .1. 1.2 Nhận xét 5 .1. 1.2 .1 Bản chất chất phản ứng - ... (1) CH3 CH CH3 CH CH Cl CH3 CH3 (2) CH3 CH3 CH2 (3) CH3 Cl C CH3 CH3 % ( ) = (1. 9/ (1. 9 + 3,8.2 + 5 ,1. 1) ) 10 0% = 13 , 01% % ( ) = ( 3,8.2/ (1. 9 + 3,8.2 + 5 ,1. 1) ) 10 0% = 52,05% % ( ) = ( 5 ,1. 1/ ... cho mà sản phẩm: CH3 OH CH3 C C CH3 H H 3-metyl-2-butanol CH3 H CH3 C CH3 H CH3 CH3 C C CH3 CH2 H C H 2-metyl-2-buten C C CH2 H 2-metyl -1 - buten 3-metyl -1 - buten Bởi có trình chuyển vị hidrua từ...
 • 39
 • 191
 • 1

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 7 doc

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 7 doc
... raxêmic (± )- ctanol-2 (-) -C6H13CHCH3 HO-, H2O (+) - C6H13CHCH3 OH Br Sự raxemic hoá sản phẩm SN1 giải thích sau: Phản ứng SN1xảy qua bước tạo thành ion cacbôni có cấu trúc phẳng: a b HO- H 13 C H ... yếu ảnh hưởng yếu tố không gian 7. 6.3 chế phản ứng SN1 a chế: chế phản ứng SN1 xảy sau: CH3 CH3 CH3 chËm C Br CH3 C CH3 + Br CH3 CH3 CH3 - + (1) CH3 nhanh - C CH3 + HO + CH3 C CH3 (2) OH ... định giai đoạn (1) b Hoá lập thể phản ứng SN1 Thực nghiệm chứng minh rằng, phản ứng SN1 xảy với raxêmic hoá Ví dụ: hyđrat hoá (-) -2 -brômôctan điều kiện phản ứng SN1 (nồng độ HO- thấp) thu biến...
 • 6
 • 217
 • 1

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 8 ppt

Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 8 ppt
... R M + R' C N gX R' R' O 8. 3 CÁC HỢP CHẤT CƠ PHI KIM 8. 3 .1 Hợp chất phốt Hợp chất phốt gồm có loại: 1- Loại liên kết P-C nguyên tử phốt liên kết với nguyên tử cacbon 2- Loại sản phẩm axít vô phốt ... - + C CH CH2Li H3C H H3C C4H9 CH3 C CH CH2 + C4H9Li C C + CH2 C CH CH2 CH2Li+ C4H9 H3C iz«pren - CH2 CH2 CH2 C C CH2 H3C H - CH2Li+ CH2 CH2 C C H H3C CH2 H C C C4H9 H Li+ n 8. 2 CÁC HỢP CHẤT CƠ ... PH2Na + RI RPH2 + NaI RPHLi + R'Br RR'PH + LiBr - Khử dẫn xuất clophốtphin RPCl2 RPH2 - Cộng phốtphin vào anken C6H13CH CH2 + PH3 C6H13 CH CH3 PH2 - Tổng hợp tác nhân Grinha 3RMgX + PCl3 R3P +...
 • 5
 • 245
 • 0

BÀI GIẢNG HOÁ HỮU pdf

BÀI GIẢNG HOÁ HỮU CƠ pdf
... CHƯƠNG I MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ 1.1 Phản ứng hữu 1.1.1 Phân loại hợp chất hữu 1.1.1.1 Phân loại theo nhóm chức Hợp chất Hoá hữu hydrocacbon Các chất khác xem ... - CH = CH2 + HCl 1.2 Bản chất liên kết Hoá hữu Có nhiều loại liên kết Hoá hữu liên kết quan trọng liên kết cộng hoá trị Theo quan điểm đại liên kết cộng hoá trị hình thành xen phủ orbital nguyên ... :halogen hoá bột sắt + HNO3 l H2 SO4 NO2 l +RX R AlCl3 + R - CO - X + H2 O : nitro hoá + HX : ankyl hoá CO-R AlCl3 + HX : axyl hoá Khả phản ứng phụ thuộc vào nhóm có nhân - Nhóm nhân đẩy e  hoạt hoá...
 • 74
 • 195
 • 1

Bài giảng hóa hữu chương 4: alkane

Bài giảng hóa hữu cơ  chương 4:  alkane
... Chương 4: Alkane I Giới thiệu chung • Alkane hydrocarbon no mạch hở, nguyên tử carbon lai hóa sp3 • Công thức tổng quát: CnH2n+2 methane • Góc hóa trị 109o5’, liên kết ... xuất nhiên liệu (không dùng để điều chế alkane hay alkene không chọn lọc) http://hhud.tvu.edu.vn 23 V.5 Phản ứng oxy hóa alkane Alkane bền với tác nhân oxy hóa nhiệt độ thường • Ở nhiệt độ cao ... > I2 F hóa: mãnh liệt, đứt liên kết dùng I hóa: khó xảy (ΔH = + 13 Kcal/mol), xảy loại HI trình http://hhud.tvu.edu.vn 18 d Tính chọn lọc phản ứng • Phản ứng Br hóa có tốc độ chậm Cl hóa có độ...
 • 24
 • 181
 • 0

Bài giảng hóa hữu chương 9 : aldehyde ketone

Bài giảng hóa hữu cơ  chương 9 : aldehyde  ketone
... Chương 9: ALDEHYDE- KETONE I Giới thiệu chung • R-CHO • RCOR’ aldehyde ketone http://hhud.tvu.edu.vn C O • Tùy theo cấu tạo R, có hợp chất ... 200-300 oC http://hhud.tvu.edu.vn + H2 CH3 CH3-C=CH-CH3 + H2O 11 Oxy hóa alcohol: •Tác nhân oxy hóa: KMnO4, K2Cr2O7, CrO3… •Alcohol bậc aldehyde carboxylic acid • Rất khó dừng lại giai đoạn aldehyde ... proton hóa, tái tạo OHOH CH3-CH-CH2-CHO + OH- + H2O OH- O CH3-CH=CH2-C H http://hhud.tvu.edu.vn 34 Sản phẩm tách nước bền liên hợp C=C C=O b Phản ứng aldehyde ketone chế tương tự trên, aldehyde...
 • 46
 • 203
 • 0

Bài giảng hóa hữu cơ: chương 9 các dẫn xuất halogen

Bài giảng hóa hữu cơ:  chương 9  các dẫn xuất halogen
... Chương 9: CÁC DẪN XUẤT HALOGEN I.Phân loại Các hydrocarbon hay nhiều H thay nguyên tử halogen • Halogenoalkane: ví dụ CH3-CH2-CH2-Cl • Halogenoalkene: ví dụ CH2=CH-CH2-CH2-Cl •Halogenoalkyne: ... nhỏ nhất, bán kính 10 nguyên tử I lớn http://hhud.tvu.edu.vn Dẫn xuất R-X chia thành nhóm : a R-X hoạt động mạnh Dẫn xuất bậc 3, dẫn xuất mà C-X liên kết với nhóm vinyl hay aryl carbocation bền ... dụ CH≡C-Cl • Halogenoarene: ví dụ C6H5-Cl • Halogenocycloalkane: ví dụ http://hhud.tvu.edu.vn Cl II Danh pháp II.1 Tên thông thường (dành cho dẫn xuất đơn giản) Gốc alkyl + halide (halogenua) CH3-CH2-CH2-CH2-Br...
 • 24
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hóa hữu cơ đại cươngbài giảng hóa hữu cơ đại họcbài giảng hóa hữu cơ lớp 9bài giảng hóa hữu cơ 12bài giảng hóa hữu cơ 1bài giảng hóa hữu cơ 2slide bài giảng hoá hữu cơbài giảng hóa hữu cơ 11bai giang hoa huu cosile bai giang hoa huu cobài giảng hóa hữu cơbài giảng hóa hữu cơ 1 chương 5 potxbài giảng hóa hữu cơ 1 chương 6 ppstuyển tập bài giảng hóa vô cơ hóa hữu cơbài giảng hóa vô cơĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂNBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 8. Nước MĩBài 13. Di truyền liên kếtBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Bài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 3. People''''s backgroundPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habits