C LAP TRINH HUONG DOI TUONG

C++ lập trình hướng đối tượng

C++ lập trình hướng đối tượng
... n ANSI -C++ Giáo trình c xây d ch hi i h tr chu n ANSI -C++ m b o r ng ví d ho ng t t n u c gi d ng m t trình d ch h tr ANSI -C++ Có nhi ch n l a, có th mi n phí ho c ph n m i Trong giáo trình này, ... b n hai công c biên d ch C++ GCC MinGW – mi C++ i Trình biên d ch c xây d ng ch y u ch d ng ch b hi n th k t qu M i trình d u h tr ch d ch im t ng phát tri n tích h C++ mi n phí, có th d ho ... biên d T tìm hi u ng ti p c n v i C++ M uc , v i phiên b n dành cho C++: C++ for Net C++ for Win32 Chúng ta ch tìm hi u v i dung c xây d ng ng d n T r a n g | 16 C++ ng biên d ch tích h p c i nh...
 • 231
 • 108
 • 0

C Lập Trình Hướng Đối Tượng

C Lập Trình Hướng Đối Tượng
... form C c l p c g i chung FCL, Framework Class Library, cung c p API h ng i t ng cho t t c ch c n ng c a NET Framework (h n 5000 l p) C c l p c s t ng t v i l p Java C c l p h tr thao t c nh p ... Specification - CLS ( c t ngơn ng chung) Nó cung c p qui t c c b n mà ngơn ng mu n tích h p ph i th a mãn CLS ch u c u t i thi u c a ngơn ng h tr Net Trình biên d ch tn theo CLS s t o i t ng c ... tin C ch th hai ti n l i h n vùng tên n m nhi u t p tin kh c 3.8 Ch th ti n x lý Khơng ph i m i c u l nh u c biên d ch l c c m t s chúng c biên d ch tr c m t s kh c C c câu l nh nh th g i ch...
 • 281
 • 224
 • 0

Từ C đến C++ - Lập trình hướng đối tượng

Từ C đến C++ - Lập trình hướng đối tượng
... 'Y'; // c char char *const cpc = &c; //cpc trỏ tới char const char *pcc; // pcc trỏ tới char const char *const cpcc = &c; // cpcc trỏ tới char @ 2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU 27 tham chiếu làm ... dịch chấp nhận n n Không dùng để khai báo mảng In C+ +, const values can be used when declaring arrays: @ 2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU 24 Const Hằng ANSI -C C++ c quy t c phạm vi kh c n C c ... Kh c biệt C n C c kh c biệt C (ngoài đ c điểm hướng đối tượng) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Chú thích C c kiểu liệu Kiểm tra kiểu, đổi kiểu C nh báo trình biên dịch Phạm vi khai báo Không...
 • 16
 • 54
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
... học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  Số đơn vị học trình:  Kiến thức tiên quyết: Lập trình  Nội dung chính:  Truyền đạt khái niệm, nguyên lý Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP)  Minh họa lập trình ... Thông Tin - Đại Học Cần Thơ 11 Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung    Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp Thuộc tính, phương thức, ... (OOP)  Minh họa lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ C++ Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Giới Thiệu Tổng Quan  Giáo trình chính: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Thạc sĩ Trương Văn Chí...
 • 15
 • 1,212
 • 12

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
... hình (polymorphism) Đối Tượng (Object)  Đối tượng chìa khóa để hiểu kỹ thuật hướng đối tượng  Trong hệ thống hướng đối tượng, thứ đối tượng Viết chương trình hướng đối tượng nghĩa xây dựng ... dựa kiến trúc lớp đối tượng Quá trình tiến hóa OOP Lập trình tuyến tính Lập trình có cấu trúc Sự trừu tượng hóa liệu Lập trình hướng đối tượng Tại Sao Tiếp Cận Hướng Đối Tượng?  Loại bỏ thiếu ... Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented Programming)  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung  Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp  Thuộc tính...
 • 22
 • 775
 • 5

Clập trình hướng đối tượng

C và lập trình hướng đối tượng
... Viết c c dũng ghi chỳ Trong C+ + c thể viết c c dũng ghi chỳ c c dấu /* */ C Cách cho phộp viết c c ghi chỳ trờn nhiều dũng trờn dũng Ngoài C+ + c n cho phộp viết ghi chỳ trờn dũng sau dấu gạch chộo, ... trình hướng đối tượng 3.1 Phương pháp lập trỡnh c u tr c - Tư tưởng lập trỡnh c u tr c tổ ch c chương trỡnh thành c c chương trỡnh Trong PASCAL c kiểu chương trỡnh thủ t c hàm Trong C cú loại chương ... lớp hay c n gọi đối tượng Mỗi đối tượng c thành phần liệu phương th c Lời gọi phương th c cần chứa tên đối tượng để x c định phương th c th c từ đối tượng + Một chương trỡnh hướng đối tượng bao...
 • 16
 • 276
 • 2

C++ và lập trình hướng đối tượng

C++ và lập trình hướng đối tượng
... hay cũn gọi đối tượng Mỗi đối tượng có thành phần liệu phương thức Lời gọi phương thức cần chứa tên đối tượng để xác định phương thức thực từ đối tượng + Một chương trỡnh hướng đối tượng bao gồm ... pháp lập trỡnh hướng đối tượng + Khỏi niệm trung tõm lập trỡnh hướng đối tượng lớp (class) Có thể xem lớp kết hợp thành phần liệu hàm Cũng xem lớp mở rộng cấu trúc C (struct) cách đưa thêm vào ... sqrt, getch: #include #include § Lập trình cấu trúc lập trình hướng đối tượng 3.1 Phương pháp lập trỡnh cấu trỳc - Tư tưởng lập trỡnh cấu trỳc tổ chức chương trỡnh thành cỏc...
 • 16
 • 334
 • 3

Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++

Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++
... Lập trình cấu trúc 1.3 Lập trình môđun 1.4 Nhược điểm lập trình cấu trúc 1.5 Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programing– Information Systems Department 1.1 Lập trình tuyến tính Lập ... 10 1.5 Lập trình hướng đối tượng Là phương pháp lập trình:         Mô tả xác đối tượng giới Lấy đối tượng làm tảng xây dựng thuật toán Thiết kế xoay quanh liệu hệ thống Chương trình chia ... Programing– Information Systems Department Giới thiệu Tổng quan  Lập trình hướng đối tượng    Được xem là:     Lập trình định hướng đối tượng Object Oriented Programming (OOP) Cách tiếp cận mới,...
 • 29
 • 328
 • 1

Slide lập trình hướng đối tượng C

Slide lập trình hướng đối tượng C
... giản, c ng, tích hai phân số Xây dựng chương trình thao t c với vec tơ: - Nhập vec tơ - In - Tính tổng, tích hai vectơ 18/09/12 21:19 18/20 Qui c ch nộp Gửi tới địa chỉ: sanghv@gmail.com CC: sanghv@hvtc.edu.vn ... 4/20 Lịch sử C+ + (tiếp) Ưu điểm:  Đư c sử dụng rộng rãi  Là mở rộng C  Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng C nhiều thư viện mẫu chuẩn STL 18/09/12 21:19 5/20 Mở rộng C+ + Một số mở rộng C+ + so ... so với C: Đơn giản dấu ++? Từ khóa Dữ liệu, khai báo biến Chuyển kiểu, tham chiếu, c p phát nhớ … 18/09/12 21:19 6/20 2.1 Lời thích C hai c ch thích: C ch 1: /* */ Ví dụ: /* chu thich tren...
 • 19
 • 293
 • 4

Lập trình hướng đối tượng C++ Chương 1

Lập trình hướng đối tượng C++ Chương 1
... nhớ Chương 1: Mở đầu 12 11 12 12 12 13 Byte Byte Byte 12 14 12 15 10 110 011 10 110 011 12 16 Byte 12 17 Byte Bộ nhớ Memory salary (a two-byte integer whose address is 12 14) số nguyên byte địa 12 14 Trong ... chuỗi nhớ 12 07 12 08 12 09 12 10 12 11 1 212 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 'H' 'E' 'L' 'L' 'O' '\0' 12 18 str Chuỗi viết cách đóng ngoặc ký tự bên cặp dấu nháy kép (ví dụ, "HELLO") Trình biên dịch luôn ... (0 1) Thông thường, nhớ chia thành nhóm bit liên tiếp (gọi byte) Các byte định vị liên tục Vì byte định địa (xem Hình 1. 2) Hình 1. 2 Các bit byte nhớ Byte Address 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16...
 • 15
 • 320
 • 3

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 2
... /= 25 n %= 25 n &= 0xF2F2 n |= 0xF2F2 n ^= 0xF2F2 n = n = n + 25 n = n – 25 n = n * 25 n = n / 25 n = n % 25 n = n & 0xF2F2 n = n | 0xF2F2 n = n ^ 0xF2F2 n = n > Phép toán khởi ... Bảng 2. 7 Các ví dụ giả sử n biến số nguyên Bảng 2. 7 Các toán tử khởi tạo Toán tử = += -= *= /= %= &= |= ^= = Ví dụ Tương đương với n = 25 n += 25 n -= 25 n *= 25 n /= 25 n %= 25 n &= 0xF2F2 ... giá trị n mũ mũ n Chương 2: Biểu thức 26 2. 5 Viết chương trình cho phép nhập ba số xuất thông điệp Sorted số tăng dần xuất Not sorted trường hợp ngược lại Chương 2: Biểu thức 27 ...
 • 11
 • 254
 • 3

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 4

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 4
... dụng chương trình dự tính để chấp nhận đối số hàng lệnh Tham số đầu, argc, biểu thị số đối số truyền tới chương trình (bao gồm tên chương trình) Tham số thứ hai, argv, mảng chuỗi đại diện cho đối ... điều kiện không thỏa Factorial thất bại) Chương 4: Hàm 52 4. 9 Đối số mặc định Đối số mặc định thuận lợi lập trình để bỏ bớt gánh nặng phải định giá trị đối số cho tất tham số hàm Ví dụ, xem xét ... không định nghĩa hàm 4. 10 .Đối số hàng lệnh Khi chương trình thực thi hệ điều hành (như DOS hay UNIX) nhận không hay nhiều đối số từ dòng lệnh Các đối số xuất sau tên chương trình thực thi phân...
 • 12
 • 231
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 5

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 5
... {5, 10, 15} ; khởi tạo ba phần tử mảng nums tương ứng tới 5, 10, 15 Khi số giá trị khởi tạo nhỏ số phần tử phần tử lại khởi tạo tới 0: int nums[3] = {5, 10}; // nums[2] khởi tạo tới Chapter 5: ... ràng lập trình viên Toán tử delete sử dụng để giải phóng khối nhớ cấp phát new Nó nhận trỏ đối số giải phóng khối nhớ mà trỏ tới Ví dụ: delete ptr; delete [] str; // xóa đối tượng // xóa mảng đối ... thước yêu cầu trả Chính lập trình viên phải chịu trách nhiệm giải vấn đề Cơ chế điều khiển ngoại lệ C++ cung cấp cách thức thực tế giải vấn đề 5. 5 Tính toán trỏ Trong C++ thực cộng hay trừ số...
 • 16
 • 239
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 6

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 6
... giáo trình sử dụng thuật ngữ đối tượng (object) để đối tượng phần mềm Hình 6. 1 minh họa đối tượng phần mềm: Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 78 Hình 6. 1 Một đối tượng phần mềm Mọi thứ mà đối tượng ... Khi đối tượng A muốn đối tượng B thực phương thức đối tượng B đối tượng A gởi thông điệp tới đối tượng B Ví dụ đối tượng người xe đạp muốn đối tượng xe đạp thực phương thức chuyển đổi bánh đối tượng ... chúng mô tả đối tượng Mọi đối tượng lớp phải có thuộc tính giá trị thuộc tính khác Một thuộc tính đối tượng nhận giá trị khác thời điểm khác Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 82 6. 6 Phương thức...
 • 12
 • 264
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: lập trình hướng đối tượng với net chướng dẫn lập trình hướng đối tượng với clập trình hướng đối tượng rbo clập trình hướng đối tượng với c plus pluslập trình hướng đối tượng clập trình hướng đối tượng với cphương pháp lập trình hướng đối tượng clập trình hướng đối tượng bằng clập trình hướng đối tượng với visual cbài tập lập trình hướng đối tượng với cgiáo trình lập trình hướng đối tượng với clập trình hướng đối tượng trong clập trình hướng đối tượng với c sharplập trình hướng đối tượng với c nguyễn thanh thủylập trình hướng đối tượng với c lê đăng hưngCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMvh qua ca dao4 nạp chồng toán tử7 thiet ke huong doi tuongCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTAgiao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bản