KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM FUSARIUM SP. CỦA MỘT CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh CELLULASE của một số chủng xạ khuẩn phân lập được từ đất ở vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh CELLULASE của một số chủng xạ khuẩn phân lập được từ đất ở vĩnh phúc
... vi sinh vt (VSV) t úng vai trũ khụng nh Mun lm c iu ú cỏc vi sinh vt phi sn sinh cellulase, enzyme cellulase ny úng vai trũ phõn gii cellulose Trong t cú rt nhiu loi VSV cú kh nng sinh tng hp cellulase, ... khun sinh cellulase Trong ú chng M3, M7, M10, M13 cú kh nng sinh cellulase mnh nht - Kh nng sinh cellulase ca cỏc chng x khun tựy thuc theo thi gian, ngy tui thi gian 48- 72h hot tớnh cellulase ... hoc b phõn gii bi cỏc cellulase sinh t nhiu loi sinh vt 1.4.2 Cellulase Cellulase xỳc tỏc cho quỏ trỡnh chuyn hoỏ cellulose thnh cỏc sn phm ho tan, d s dng (hp th) H thng cellulase bao gm: + Cellobihydrolase...
 • 47
 • 137
 • 0

khảo sát khả năng kháng nấm men của dịch ép trích trái nhàu

khảo sát khả năng kháng nấm men của dịch ép trích trái nhàu
... tài thực với mục tiêu khảo sát khả kháng nấm men dịch ép trích trái nhàu .Các yếu tố ảnh hưởng đến khả kháng nấm men khảo sát trái nhàu sống trái nhàu chín, ép trích ngâm trích, có tiệt trùng ... ảnh hƣởng đến khả kháng nấm men dịch trích trái nhàu Vì nghiên cứu tiếp tục thí nghiệm sau: Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến khả kháng nấm men dịch ép trích trái nhàu Khảo sát khả kháng khuẩn số ... Kết khảo sát khả kháng nấm men dịch ngâm trích trái nhàu sống 24h theo tỷ lệ pha loãng với môi trƣờng nuôi cấy có khả kháng nấm nem tƣơng tự dịch ngâm trích trái nhàu chín dịch ngâm trích trái nhàu...
 • 42
 • 143
 • 0

Khảo sát khả năng kháng nấm men của dịch ép trích trái nhàu

Khảo sát khả năng kháng nấm men của dịch ép trích trái nhàu
... ảnh hưởng đến khả kháng nấm men dịch trích trái nhàu Vì nghiên cúu tiếp tục thí nghiệm sau: Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả kháng nấm men dịch ép trích trái nhàu Khảo sát khả kháng khuân số ... tài thực với mục tiêu khảo sát khả kháng nấm men dịch ép trích trái nhàu Các yêu tô ảnh hưởng đên khả kháng nâm men khảo sát trải nhàu sông trải nhàu chín, ép trích ngâm trích, có tiệt trùng không ... tiến hành thí nghiệm khảo sát khả kháng nấm men dịch ép trích trái nhàu với tỉ lệ pha loãng dịch nhàu có tiệt trùng tiệt trùng, dịch ép trích ngâm trích, trái nhàu sống trái nhàu chín, rút kết...
 • 38
 • 69
 • 0

TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH AMYLASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH AMYLASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH
... khảo sát khả sinh amylase số chủng NS từ RNM Cần Giờ Tp.HCM” Mục đích đề tài Tuyển chọn chủng NS sinh amylase cao từ RNM Cần Giờ Nhiệm vụ đề tài - Phân lập chủng NS thu nhận từ RNM Cần Giờ - Tuyển ... Tuyển chọn số chủng NS có khả sinh amylase cao - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa phân loại đến loài NS tuyển chọn - Khảo sát điều kiện ảnh hưởng đến khả sinh trưởng, tổng hợp amylase ... cứu vào MT xốp thích hợp - Xác định ảnh hưởng nhiệt độ khả sinh amylase chủng NS nhiệt độ nuôi cấy từ 25, 30, 35, 40, 45 v 50oC - Khảo sát khả sinh amylase đo OD d Ảnh hưởng độ mặn MT đến khả sinh...
 • 127
 • 572
 • 2

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)
... tâm nhiều Vi t Nam Vì vậy, em chọn đề tài “ Nghiên cứu trình chiết khảo sát khả kháng vi sinh vật dịch chiết từ Sả( Cymbopogon Citratus Stapf) nhằm đánh giá khả kháng khuẩn dịch chiết từ Sả, góp ... đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu trình chiết khảo sát khả kháng vi sinh vật dịch chiết từ Sả (Cymbopogon citratus Stapf) Nội dung cam đoan: Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu hướng dẫn cô Trần ... môi chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả 49 3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả 53 3.5 Ảnh hưởng thời gian chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả ...
 • 82
 • 392
 • 0

Tuyển chọn và khảo sát khả năng sinh amylase của một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờ TP hồ chí minh

Tuyển chọn và khảo sát khả năng sinh amylase của một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờ TP hồ chí minh
... khảo sát khả sinh amylase số chủng NS từ RNM Cần Giờ Tp. HCM” Mục đích đề tài Tuyển chọn chủng NS sinh amylase cao từ RNM Cần Giờ Nhiệm vụ đề tài - Phân lập chủng NS thu nhận từ RNM Cần Giờ - Tuyển ... Tuyển chọn số chủng NS có khả sinh amylase cao - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa phân loại đến loài NS tuyển chọn - Khảo sát điều kiện ảnh hưởng đến khả sinh trưởng, tổng hợp amylase ... thành lượng amylase Không phải tất chủng VSV có khả tổng hợp amylase Các chủng chi chí loài khác lượng enzym tổng hợp Vì thế, để thu lượng amylase cao, công việc tuyển chọn chủng NS có khả sinh enzym...
 • 20
 • 223
 • 0

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014
... l kháng kháng sinh c a S .aureus m u b nh ph m máu m t 11 /20 13 n 04 /20 14 v i t l th ng kê t i B nh vi n Nhi ng II n m 20 12 2013 Trang 69 Bi u 18: So sánh t l kháng kháng sinh c a S .aureus ... III.3 .2. 5 Thay i IV ng bi n d ng 29 Tính kháng thu c kháng sinh kháng sinh th ng dùng i u tr Staphylococcus aureus 29 IV.1 Tính kháng thu c kháng sinh c a S .aureus 29 IV.1.1 ... III.3 .2. 1 Ti t enzyme c ch ho c phá h y kháng sinh 28 III.3 .2. 2 Thay i c u trúc ích 28 III.3 .2. 3 Thay i tính th m v i kháng sinh 26 III.3 .2. 4 B m y kháng sinh 26 III.3 .2. 5...
 • 92
 • 226
 • 1

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI THƯỘC HAI CHI TRICHODERMA VÀ FUSARIUM TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ - TP . HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI THƯỘC HAI CHI TRICHODERMA VÀ FUSARIUM TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ - TP . HỒ CHÍ MINH
.. . chung hai chi Trichodermar Fusarium nói riêng tiến hành nghiên cứu đề tài “ Khảo sát điểm sinh học số chủng nấm sợi thuộc hai chi Trichoderma Fusarium từ rừng ngập mặn Cần Giờ TP Hồ Chí Minh .. . Viên, khảo sát đặc điểm sinh học số chủng nấm sợi thuộc chi Aspergillus Penicillium từ RNM Cần Giờ TP Hồ Chí Minh Năm 2009, Nguyễn Thị Lan Hương, Nghiên cứu khả sinh enzym amylase số chủng nấm sợi .. . nấm sợi từ RNM tỉnh Nam Định Thái Bình Riêng RNM Cần Giờ số tác giả nghiên cứu.[18] Năm 2000, Phan Thanh Phương, khảo sát khả sinh kháng sinh chủng nấm sợi phân lập từ RNM Cần Giờ TP Hồ Chí Minh...
 • 106
 • 256
 • 0

khảo sát khả năng sinh tổng hợp protease của một số chủng bacillus

khảo sát khả năng sinh tổng hợp protease của một số chủng bacillus
... cứu đề tài Khảo sát khả sinh tổng hợp protease số chủng Bacillus. ”  Mục tiêu đề tài: Tuyển chọn chủng Bacillus khả sinh tổng hợp protease cao  Đối tượng nghiên cứu: Các chủng Bacillus phân ... MINH _ Đỗ Thị Thu Nga KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP PROTEASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS Chuyên ngành: Vi sinh vật Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ... 51 3.3.2 Xác định khả sinh enzyme catalase .53 3.3.3 Sơ định danh 53 vi 3.4 Khảo sát ảnh hưởng điều kiện MT lên khả sinh tổng hợp protease hai chủng Bacillus 53 3.4.1...
 • 115
 • 175
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh kháng sinh của chủng aspergillus sp phân lập từ rừng ngập mặn cần giờ

nghiên cứu khả năng sinh kháng sinh của chủng aspergillus sp phân lập từ rừng ngập mặn cần giờ
... Trần Thị Minh Định NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH KHÁNG SINH CỦA CHỦNG ASPERGILLUS SP PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ Chuyên ngành: Vi sinh vật Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... Aspergillus sp phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ  Mục tiêu: Góp phần nghiên cứu NS sinh KS RNM Cần Giờ  Nhiệm vụ - Tuyển chọn chủng NS phân lập từ RNM Cần Giờ có hoạt tính KS mạnh - Phân loại ... với NS từ đất liền Ở Việt Nam, nghiên cứu nấm sợi RNM sinh KS Đặc biệt, nấm sợi RNM Cần Giờ sinh KS nhiều vấn đề bỏ ngỏ Từ lí trên, định chọn đề tài: Nghiên cứu khả sinh kháng sinh chủng Aspergillus...
 • 100
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc trong điều kiện chậu vạikhảo sát khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống khoai tây trong điều kiện chậu vạithực hiện khảo sát khả năng xử lý tối ưu của các chủng trên ở ph tối ưu và nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ cũng tối ưukhảo sát khả năng phân hủy phân tử c6 hhl của các chủng vi khuẩn phân lập được ở điều kiện in vitrotuyển chọn một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờ có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase caokhảo sát khả năng kháng khuẩnkhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk bằng một số thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng trong điều kiện chậu vạikhảo sát khả năng xua đuổi rầy nâu của chế phẩm chứ hoạt chất salicylic acidkhảo sát khả năng sử dụng chủngsaccharomyces cerevisiae lt2 trong việc lên men tạonước giải khát từ dịch trái thanh longphần iii kết quả nghiên cứu khảo sát khả năng bảo quản dầu ăn của dịch chiết polyphenol từ quả simkhảo sát khả năng hấp phụ cực đại của vl1 vl2 vl3khảo sát khả năng xử lý tín hiệu của dsk tms320c67133 2 khảo sát khả năng hấp thụ so­2 của dung dịch hidro peoxit3 2 khả năng phân giải protein của các chủng vi khuẩn phân lậpchức năng của rừng ngập mặn cần giờQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Phuluc4 A4-1Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU ~$A2-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B1-2bQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B2-2aLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU20110221 DQC BCTC day du Quy 04 2010Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHNBài 45. Lá câyMẪU TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, KÊ KHAI THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2016-2017Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2016.Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016.Bài 30. Hoạt động nông nghiệpLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 4. Sử dụng các hàm để tính toánLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 15. Vệ sinh thần kinhLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu THUẬT TOÁN điều KHIỂN máy PHÁT điện GIÓ DFIGBieu mau ban hanh theo Nghị dinh 27