LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Lễ hội truyền thống Việt Nam (tập 2) potx

Lễ hội truyền thống Việt Nam (tập 2) potx
... thânh chim sưëng lễ loi rûâng, vâ cûá àïën ma hoa ban núã, lẩi hốt vang nhû tiïëng gổi ngûúâi u tha thiïët tûâ nùm nâo Sún La, cûá xn sang, hoa ban núã trùỉng trïn cấc sûúân ni, thò nam nûä niïn ... vêỵn kếo àïën nhâ thây mo cng nhẫy àưìng (nhẫy têåp thïí tưëp nam hóåc tưëp nûä) Hònh thûác, àưång tấc nhẫy rêët àún giẫn, mưåt tưëp nam hóåc mưåt tưëp nûä, thûúâng lâ thanh, thiïëu niïn, àûáng ... http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 26 chấu hổ hâng, múâi lâng xốm ngoâi bẫn thên quen cng xum vêìy ùn tïët ba ngây Nam nûä t, trễ em thiïëu nhi lẩi trûng diïån nhûäng bưå...
 • 90
 • 564
 • 3

Giới thiệu lễ hội truyền thống Việt Nam

Giới thiệu lễ hội truyền thống Việt Nam
... tượng lễ hội lễ hội không lễ hội đích thực Quan phương hoá lễ hội: Trong việc phục hồi phát huy lễ hội cổ truyền nay, danh nghĩa đổi lễ hội, gắn lễ hội với giáo dục truyền thống, gắn lễ hội với ... nên tổng thể lễ hội Cho nên, lễ hội, phần lễ phần gốc rễ, chủ đạo, phần hội phần phái sinh, tích hợp Hội chịu quy định lễ, lễ thi hội III ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ LỄ HỘI CÁC VÙNG MIỀN Sự thống cội nguồn ... chưa có xã hội truyền thống yêu cầu nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận lễ hội yêu cầu cấp bách Việc nhận thức, đánh giá lễ hội truyền thống, việc bảo tồn phát huy lễ hội truyền thống vô cần...
 • 21
 • 967
 • 3

Lễ hội truyền thống việt nam

Lễ hội truyền thống việt nam
... khu vûåc Àưng Nam Ấ? Theo chng tưi nghơ, chùỉc lâ cẫ hai http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 10 Àng lâ ngûúâi Chùm xûa cng nhû cấc dên tưåc khấc úã Àưng Nam Ấ àậ tiïëp ... trûng cho nùm lõch truìn thưëng ca nhiïìu dên tưåc bẫn xûá úã Têy Ngun Viïåt Nam vâ Àưng Nam Ấ ÚÃ Têy Ngun Viïåt Nam, lõch ca mưåt sưë dên tưåc chó cố 10 thấng vâ cấc thấng àïìu gùỉn vúái cưng ... hưåi chung ca cấc dên tưåc Viïåt Nam vâ Àưng Nam ấ, chng tưi nhêån thêëy lïỵ hưåi Rica Nûkar1 (Rija http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 16 Nûgor) ca ngûúâi Chùm lâ lïỵ...
 • 86
 • 168
 • 0

Tìm hiểu Lễ hội truyền thốngLễ hội hiện đại Việt Nam qua Báo chí

Tìm hiểu Lễ hội truyền thống và Lễ hội hiện đại Việt Nam qua Báo chí
... thiếu hiểu biết sâu sắc truyền thống dân tộc thể qua lễ hội truyền thống lễ hội đại Các phương tiện truyền thông tỏ cứng nhắc việc phản ánh lễ hội đại Hầu hết lễ hội đại chuyển tải báo chí theo ... loại hình lễ hội văn hoá sau: Lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử; lễ hội tôn giáo; lễ hội du nhập từ nước vào Việt Nam …Nói tóm lại, lễ hội nét văn hoá thiếu người Việt Nam Hình ảnh lễ hội truyền ... chúng, giúp họ có nhìn trọn vẹn lễ hội Việt Nam Qua báo chí công chúng có nhãn quan tổng thể lễ hội Việt Nam đổi thay lễ hội truyền thống thời đại Một mặt báo chí thực chức thông tin mặt khác...
 • 68
 • 2,050
 • 14

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam potx

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam potx
... khu vûåc Àưng Nam Ấ? Theo chng tưi nghơ, chùỉc lâ cẫ hai http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 10 Àng lâ ngûúâi Chùm xûa cng nhû cấc dên tưåc khấc úã Àưng Nam Ấ àậ tiïëp ... trûng cho nùm lõch truìn thưëng ca nhiïìu dên tưåc bẫn xûá úã Têy Ngun Viïåt Nam vâ Àưng Nam Ấ ÚÃ Têy Ngun Viïåt Nam, lõch ca mưåt sưë dên tưåc chó cố 10 thấng vâ cấc thấng àïìu gùỉn vúái cưng ... hưåi chung ca cấc dên tưåc Viïåt Nam vâ Àưng Nam ấ, chng tưi nhêån thêëy lïỵ hưåi Rica Nûkar1 (Rija http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 16 Nûgor) ca ngûúâi Chùm lâ lïỵ...
 • 86
 • 295
 • 1

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam pdf

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam pdf
... thânh chim sưëng lễ loi rûâng, vâ cûá àïën ma hoa ban núã, lẩi hốt vang nhû tiïëng gổi ngûúâi u tha thiïët tûâ nùm nâo Sún La, cûá xn sang, hoa ban núã trùỉng trïn cấc sûúân ni, thò nam nûä niïn ... vêỵn kếo àïën nhâ thây mo cng nhẫy àưìng (nhẫy têåp thïí tưëp nam hóåc tưëp nûä) Hònh thûác, àưång tấc nhẫy rêët àún giẫn, mưåt tưëp nam hóåc mưåt tưëp nûä, thûúâng lâ thanh, thiïëu niïn, àûáng ... http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 26 chấu hổ hâng, múâi lâng xốm ngoâi bẫn thên quen cng xum vêìy ùn tïët ba ngây Nam nûä t, trễ em thiïëu nhi lẩi trûng diïån nhûäng bưå...
 • 90
 • 353
 • 1

Lễ hội truyền thống ba miền Việt Nam

Lễ hội truyền thống ba miền Việt Nam
... Những tiệc tùng sau lễ hội III .Lễ hội truyền thống ba miền: Lễ hội Thánh Gióng Gia Lâm- Hà Nội Lễ hội bà Chợ Được Thăng Bình – Quảng Nam Lễ hội đua bò Bảy Núi – An Giang 3.1 .Lễ hội thánh gióng Đây ... Khmer nam bộ, hội đua bò phần hội lễ hội Đônta người Khmer Lễ Đôn-ta lễ hội truyền thống lớn năm đồng bào Khmer gọi lễ cúng ông bà (Píth-sên đôn-ta) Lễ có ý nghĩa giống với Lễ người Việt nên gọi lễ ... việt dùng nhiều rau thịt II Kết cấu lễ hội nói chung: Lễ hội có hai phần phần lễ phần hội ● Phần lễ : phần quan trọng lễ hội, bao gồm phần: - Lễ rước nước: lễ rước lấy nước sông giếng đền - Lễ...
 • 12
 • 137
 • 1

Các lễ hội truyền thốngviệt nam

Các lễ hội truyền thống ở việt nam
... khu vûåc Àưng Nam Ấ? Theo chng tưi nghơ, chùỉc lâ cẫ hai http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 10 Àng lâ ngûúâi Chùm xûa cng nhû cấc dên tưåc khấc úã Àưng Nam Ấ àậ tiïëp ... trûng cho nùm lõch truìn thưëng ca nhiïìu dên tưåc bẫn xûá úã Têy Ngun Viïåt Nam vâ Àưng Nam Ấ ÚÃ Têy Ngun Viïåt Nam, lõch ca mưåt sưë dên tưåc chó cố 10 thấng vâ cấc thấng àïìu gùỉn vúái cưng ... hưåi chung ca cấc dên tưåc Viïåt Nam vâ Àưng Nam ấ, chng tưi nhêån thêëy lïỵ hưåi Rica Nûkar1 (Rija http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 16 Nûgor) ca ngûúâi Chùm lâ lïỵ...
 • 176
 • 458
 • 0

Bài thuyết trình lễ hội truyền thốngviệt nam

Bài thuyết trình lễ hội truyền thống ở việt nam
... chơi trò chơi mang tính phồn thực nam nữ kéo Lễ hội Tịch điền Đọi sơn Lễ hội đánh đu + Lễ hội văn nghệ: hội thi hát điệu dân ca, hội Lim Bắc Ninh • Lễ hội thi tài: hội thi thể tàinăng thi nấu cơm, ... bơi chải Hội lịch sử: hội có trò diễn nhắc lại công ơn vị Thành hoàng người có công với nước, diễn tả trận đánh lịch sử Hội Gióng CẤU TRÚC LỄ HỘI Lễ Lễ hội Hội Phần lễ: phần thức Phần hội: phân ... • Lễ hội loại hình văn hóa thiếu đời sống tâm linh người Có lễ hội mang tính vui chơi giải trí lễ hội mang tính truyền thống lâu đời chúng có ý nghĩa định người Cần bảo vệ phát huy lễ hội truyền...
 • 20
 • 1,863
 • 2

Phát triển bền vững văn hóa truyền thống việt nam trong thời kỳ hội nhập

Phát triển bền vững văn hóa truyền thống việt nam trong thời kỳ hội nhập
... ngưỡng tiêu cực lạm phát từ 11%-14% trở lên Lạm phát tăng trưởng Việt Nam Lạm phát tăng trưởng Việt Nam • Hệ số tương quan (correlation) cho thấy lạm phát tăng trưởng Việt Nam giai đoạn 1987-2007 ... nguồn lực iv) Lạm phát xem loại thuế đánh vào kinh tế II Thực trạng lạm phát Mối quan hệ lạm phát – tăng trưởng kinh tế Việt Nam Nguyên nhân gây lạm phát Thực tiễn mối quan hệ lạm phát tăng trưởng ... hưởng ngưỡng lạm phát • Nghiên cứu Khan Senhadji (2001): 140 nước, giai đoạn 1960-98 Các nước phát triển, ngưỡng lạm phát từ 11-12%/năm • Nghiên cứu Li (2006) Số liệu cho 90 nước phát triển, giai...
 • 27
 • 330
 • 0

NHẬN DIỆN SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP ppt

NHẬN DIỆN SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP ppt
... mỹ nhân dân Việt Nam Qua ba góc độ sơn mài truyền thống Việt Nam: sơn mài trang trí, sơn mài ứng dụng tranh sơn mài, ta nhận thấy để có vẻ đẹp tuyệt mỹ sản phẩm hay tác phẩm sơn mài, không đơn ... sang hệ khác” (Sơn ta nghề sơn truyền thống Việt Nam, NXB Mỹ thuật 2002, tr 125) Sơn mài truyền thống Việt Nam nhìn nhận qua loại hình mang tính chuyên môn lịch sử sau: - Di vật đồ sơn trang trí, ... liệu sơn mài ứng dụng Việt Nam thể sản phẩm tranh mỹ nghệ góp mặt thị trường nước Đây hệ tất yếu trình giao lưu hội nhập mà nghề sơn truyền thống ta phải đến Sự phân hóa từ đồ sơn cổ truyền đến sơn...
 • 19
 • 320
 • 0

NHẬN DIỆN SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP potx

NHẬN DIỆN SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP potx
... mỹ nhân dân Việt Nam Qua ba góc độ sơn mài truyền thống Việt Nam: sơn mài trang trí, sơn mài ứng dụng tranh sơn mài, ta nhận thấy để có vẻ đẹp tuyệt mỹ sản phẩm hay tác phẩm sơn mài, không đơn ... sang hệ khác” (Sơn ta nghề sơn truyền thống Việt Nam, NXB Mỹ thuật 2002, tr 125) Sơn mài truyền thống Việt Nam nhìn nhận qua loại hình mang tính chuyên môn lịch sử sau: - Di vật đồ sơn trang trí, ... liệu sơn mài ứng dụng Việt Nam thể sản phẩm tranh mỹ nghệ góp mặt thị trường nước Đây hệ tất yếu trình giao lưu hội nhập mà nghề sơn truyền thống ta phải đến Sự phân hóa từ đồ sơn cổ truyền đến sơn...
 • 16
 • 209
 • 0

Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người việt xứ thanh

Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người việt xứ thanh
... đặc điểm âm nhạc dân gian người Việt xứ Thanh 6 Khẳng định nét độc đáo âm nhạc dân gian Thanh Hoá qua hệ thống âm nhạc lễ hội người Việt xứ Thanh Bao gồm âm nhạc lễ hội người Việt Thanh Hoá ... nghệ thuật có âm nhạc lễ hội Có thể cho lễ hội truyền thống người Việt xứ Thanh nơi tụ hội đầy đủ loại hình nghệ thuật người Việt xứ Thanh, đặc biệt loại hình nghệ thuật có âm nhạc Lễ hội nơi sinh ... lễ hội làng Hải Thanh ; thờ thần núi lễ hội Thần Độc Cước,…; lễ hội vùng quê kể dến lễ hội nghè Sâm, lễ hội Cổ Bôn, lễ hội đền Mưng,… Xét nội dung, hình thức lễ hội, tạm chia thành hai nhóm lễ...
 • 127
 • 457
 • 0

Xem thêm