NGÂN HÀNG câu hỏi dân số môi TRƯỜNG 2016

Ngân hàng câu hỏi truyền số liệu

Ngân hàng câu hỏi truyền số liệu
... cách truyền? a Truyền số b Truyền bất đồng c Truyền tương tự d Truyền quang Câu 56: Kỹ thuật truyền sử dụng khuếch đại tín hiệu để mở rộng khoảng cách truyền? a Truyền số b Truyền bất đồng c Truyền ... 133 byte/s Câu 26 Một khối liệu truyền qua liên kết số liệu nối tiếp có tốc độ 2400bps Nếu đồng hồ có tần số 19.2 kHz máy thu, suy tỷ lệ tốc độ đồng hồ RxC cực đại: a x4 b x16 c x2 d x8 Câu 27 Một ... nút trung gian Câu 114 Dịch vụ DSL dịch vụ a Truyền thông không đồng b Truyền thông bất đối xứng c Truyền thông sử dụng đường dây thuê bao cáp đồng điện thoại truyền tín hiệu số d Truyền thông...
 • 14
 • 443
 • 0

tổng hợp ngân hàng câu hỏi đại số 7 có hướng dẫn

tổng hợp ngân hàng câu hỏi đại số 7 có hướng dẫn
... đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn? Đáp án: 76 32 475 3 ≈ 76 32 475 0; 76 32 475 3 ≈ 76 324800; 76 32 475 3 ≈ 76 325000 Câu ( Hiểu) : Viết hỗn số sau dạng số thập phân gần ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ ... tròn đến số phập phân thứ số sau : 7, 923 ; 50, 401 ; 17, 418 ; 60,996 Đáp án: 7, 923 ≈ 7, 92 17, 418 ≈ 17, 42 50, 401 ≈ 50, 40 60,996 ≈ 61,00 Câu : ( Nhận biết) Hãy làm tròn số 76 32 475 3 đến hàng ... án: a) x- = ⇒ 7( x-1) = 6(x+5) x +5 7x -7 = 6x + 30 7x - 6x = 30 +7 x = 37 b) x = 6.24: 25 ⇒ x = = ( )2 ⇒x=± Chủ đề 7: Tính chất dãy tỉ số Câu 1: ( Nhận biết) Từ phân số viết phân số Đáp án: =...
 • 85
 • 365
 • 0

Ngân Hàng câu hỏi môn sinh thái học môi trường pdf

Ngân Hàng câu hỏi môn sinh thái học môi trường pdf
... cá thể, sinh thái học quần thể b Sinh thái học cá thể, Sinh thái học quần thể, Sinh thái học quần xã c.Nghiên cứu sinh thái học d Sinh thái học cá thể, Sinh thái học quần thể, Sinh thái học quần ... loại sinh vật thị? Khái niệm đa dạng sinh học tuyệt chủng? Nêu ví dụ cụ thể? 10 Tầm quan trọng đa dạng sinh học bảo vệ đa dạng sinh học? Thời tiết 11 Sinh thái học đô thị gì? Các đặc điểm sinh thái ... rừng Sinh thái học khu công nghiệp có đặc điểm gì? Các mối tương tác dương, âm sinh vật môi trường? Nêu ví dụ cụ thể ảnh hưởng điều kiện môi truồng lên sinh vật thích nghi sinh vật Thê thị sinh học? ...
 • 5
 • 1,253
 • 29

ngân hàng câu hỏi và đáp án môn du lịch môi trường

ngân hàng câu hỏi và đáp án môn du lịch môi trường
... quan đến du lịch tuyến du lịch b) Chất lượng môi trường nước - Các biến động môi trường nước khu du lịch thường kéo theo nhiều thay đổi sức hấp dẫn du lịch khu du lịch - Trong nhiều trường hợp, ... hoạt động du lịch - Cho VD thích hợp b) Sự phát triển du lịch phụ thuộc nhiều vào môi trường - Giá trị nguyên vẹn môi trường tự nhiên, tài nguyên văn hoá nhân tố giúp phát triển du lịch - Cho ... địa phương lẫn du khách: thông qua trao đổi, học hỏi cách ứng xử môi trường lẫn nhau, thuyết trình BVMT tour du lịch bền vững, d) Giảm tác động tiêu cực người lên môi trường: Du lịch tạo công...
 • 7
 • 635
 • 3

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành QUẢN lý bảo vệ môi TRƯỜNG

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành QUẢN lý bảo vệ môi TRƯỜNG
... STT Câu hỏi Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thuế bảo vệ môi trường Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường đối tượng sau phải chịu thuế bảo vệ môi trường? Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường hàng hóa ... Bảo vệ Môi trường thuộc Ban Vụ Khoa học, Công tổ chức chuyên môn bảo vệ môi trường lĩnh vực, chuyên trường Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ, ngành Quản khu kinh tế ngành thuộc Cục, nghệ Môi trường ... Biểu khung thuế bảo vệ môi trường? Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho 10 Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thời điểm...
 • 26
 • 987
 • 2

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành quản lý bảo vệ môi trường 2013

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành quản lý bảo vệ môi trường 2013
... Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 28: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ môi trường nước sông; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông tổ chức bảo vệ môi trường nước lưu vực ... Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 29: Anh (chị) cho biết nêu nguyên tắc bảo vệ môi trường nước sông; trách nhiệm UBND cấp tỉnh bảo vệ môi trường nước lưu vực sông tổ chức bảo vệ môi trường ... Nguyên tắc thành lập tổ chức hoạt động tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường (Điều 2) Tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường Ban Quản lý khu kinh tế (Điều 9) Câu 16 Căn vào Nghị định...
 • 6
 • 196
 • 0

Ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nhiệm chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nhiệm chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên và môi trường
... hanh vi dao bai, xay tuang, lam hang 166 rao gay can trey hoac gay thiet hat cho viec sit dung dat cfm nguai khac thi khu V gc thi, thi mire xft that la: 167 Phuung an B Theo guy dinh tai Nghi dinh ... trien cac hinh thitc tu quan va th Xam hai cong Pha hogi, xthn chiem trai phep di chirc hoat dOng , trinh, thiet bi, san thien nhien, dich vu gni gin ve phuang tien phuc khu bao ton thien sinh moi ... dat, dat • dang có tranh chap, dat dang bi ke hien de darn ban thi hanh an, deli voi du an có dien tich dat clued 01 hoc ta thi hinh thirc va mire xir phat Id: Phat Lien ca 100.000.000 (Iona • den...
 • 53
 • 322
 • 5

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu cho trường cao đẳng công nghệ thủ đức

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu cho trường cao đẳng công nghệ thủ đức
... Chương 3: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 59 3.1 Một số định hướng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn sở liệu ... cứu Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn sở liệu trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu − Nghiên cứu sở lý luận trắc nghiệm; Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi ... tài Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn sở liệu trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức Đối tượng khách thể nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn sở liệu...
 • 303
 • 376
 • 0

xây dựng ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm môn thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố hồ chí minh

xây dựng ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm môn thống kê xã hội tại một số trường đại học ở thành phố hồ chí minh
... giảng dạy học tập mơn Thống hội 3.2.Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mơn Thống hội số trường đại học thành phố Hồ Chí Minh Giả ... học thành phố Hồ Chí Minh góp phần nhỏ việc bổ khuyết hạn chế tài liệu trắc nghiệm 1.2 Cơ sở lý luận việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mơn Thống hội số trường đại học thành phố ... tập sinh viên Chính việc chọn nghiên cứu đề tài Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mơn Thống hội số trường đại học thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp sản phẩm đề trắc nghiệm soạn thảo...
 • 64
 • 350
 • 0

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật môi trường LAW106

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật môi trường LAW106
... chức lĩnh vực môi trường D) tỷ đồng Số nguyên tắc ngành Luật Môi trường B) Y Ý sau nói tham vấn trình thực đánh giá tác động môi trường? B) có số trường hợp thực Đ LUẬT MÔI TRƯỜNG Dự án có quy mô ... môi trường địa bàn tỉnh theo quy định Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường? C) Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đáp án ... chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp dự án V Văn luật sau thuộc nguồn Luật Môi trường? D) Luật Bảo vệ môi trường 2014 Vi phạm quy định đề án bảo vệ môi trường KHÔNG bao gồm hành vi sau đây? D)...
 • 17
 • 5,562
 • 10

NGÂN HÀNG câu hỏi TIN học ỨNG DỤNG TRONG kỹ THUẬT môi TRƯỜNG

NGÂN HÀNG câu hỏi TIN học ỨNG DỤNG TRONG kỹ THUẬT môi TRƯỜNG
... NGN HNG CU HI: TIN HC NG DNG TRONG K THUT MễI TRNG Phn cng: l phn c nh mt thng thy c Nú gm mỏy tớnh v cỏc thit b ngoi vi Cỏc modul phn mm ca h thng thụng tin a lý: cỏc thnh phn ca ... da trờn nn cỏc v tinh cung cp thụng tin v v trớ chớnh xỏc mi iu kin thi tit, mi thi im ngy v mi a hỡnh Cụng ngh GPS tr giỳp xỏc nh v trớ v ng i ca cỏc thuyn, mỏy bay, cỏc phng tin ng b ln v nh ... GPS v trớ hin ti ca bn thõn SINH VIÊN: NGÔ THị THùY TRANG lớp: kmt53 - đh1 NGN HNG CU HI: TIN HC NG DNG TRONG K THUT MễI TRNG iu kin: xỏc nh cỏc v trớ tha mt hoc nhiu iu kin c th Vớ d: thụng qua...
 • 10
 • 72
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VIẾT CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VIẾT CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
... Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 29: Anh (chị) cho biết nêu nguyên tắc bảo vệ môi trường nước sông; trách nhiệm UBND cấp tỉnh bảo vệ môi trường nước lưu vực sông tổ chức bảo vệ môi trường ... quy định Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 28: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ môi trường nước sông; kiểm soát, xử ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông tổ chức bảo vệ môi trường nước ... Nguyên tắc thành lập tổ chức hoạt động tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường (Điều 2) Tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường Ban Quản khu kinh tế (Điều 9) Câu 16 Căn vào Nghị định...
 • 6
 • 138
 • 0

Ngân hàng câu hỏi chuyên ngành quản lý môi trường

Ngân hàng câu hỏi chuyên ngành quản lý môi trường
... hoạt động quản nhà nước, tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành bảo vệ môi trường? NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC 2014 Chuyên ngành: QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG STT Câu hỏi Phương án ... môi trường, tổ chức Các văn môi trường, hoạt động bảo vệ môi tổ chức hoạt động bảo vệ Các văn môi trường, tổ Tập hợp tài liệu môi Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 hồ sơ trường quan, tổ môi trường ... nguyên Môi trường lập báo cáo trạng môi hàng năm trường quốc gia 10 năm lần 07 năm lần 28 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường lập báo cáo chuyên đề 05 năm lần môi trường...
 • 33
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoánngân hàng câu hỏi luật so sánhngân hàng câu hỏi cơ sở dữ liệungân hàng câu hỏi trắc nghiệm thị trường tài chínhngân hàng câu hỏi đại số tuyến tínhngân hàng câu hỏi luật môi trườngcâu hỏi trắc nghiệm môn dân số môi trườngngân hàng câu hỏi môn môi trường và con ngườingan hang cau hoi mon gdcd 7 co lien puan den phap luat bien dao moi truong luat giao thongngan hang cau hoi trac nghiem co dap an mon hoa ky thuat moi truongngân hàng câu hỏi môn điện tử sốngân hàng câu hỏi luật tố tụng dân sựngân hàng câu hỏi luật dân sựngân hàng câu hỏi điện tử sốhướng dẫn mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm