110 2004 ND CP

Nghị định 110/2004/NĐ-CP potx

Nghị định 110/2004/NĐ-CP potx
... văn, giấy tờ công tác lưu trữ ban hành kèm theo Nghị định số 142/CP ngày 28 tháng năm 1963 Hội đồng Chính phủ quy định trước trái với quy định Nghị định Điều 35 Hướng dẫn thi hành Bộ trưởng Bộ Nội ... phạm Người vi phạm quy định Nghị định quy định khác pháp luật công tác văn thư tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Điều 33 ... theo quy định pháp luật quản lý sử dụng dấu quy định Nghị định Con dấu quan, tổ chức phải giao cho nhân viên văn thư giữ đóng dấu quan, tổ chức Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực quy định sau:...
 • 10
 • 188
 • 0

Nghị định 110/2004/NĐ-CP

Nghị định 110/2004/NĐ-CP
... văn, giấy tờ công tác lưu trữ ban hành kèm theo Nghị định số 142/CP ngày 28 tháng năm 1963 Hội đồng Chính phủ quy định trước trái với quy định Nghị định Điều 35 Hướng dẫn thi hành Bộ trưởng Bộ Nội ... phạm Người vi phạm quy định Nghị định quy định khác pháp luật công tác văn thư tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Điều 33 ... theo quy định pháp luật quản lý sử dụng dấu quy định Nghị định Con dấu quan, tổ chức phải giao cho nhân viên văn thư giữ đóng dấu quan, tổ chức Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực quy định sau:...
 • 12
 • 70
 • 0

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ "Về công tác văn thư"

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ
... - Công tác công văn, giấy tờ Điều lệ công tác công văn, giấy tờ công tác lưu trữ ban hành kèm theo Nghị định số 142/CP ngày 28 tháng năm 1963 Hội đồng Chính phủ quy định trước trái với quy định ... học công nghệ vào công tác văn thư Mọi cá nhân trình theo dõi, giải công việc có liên quan đến công tác văn thư, phải thực nghiêm chỉnh quy định Nghị định quy định khác pháp luật công tác văn ... lĩnh vực văn thư Điều 28 Trách nhiệm quản lý công tác văn thư Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước công tác văn thư theo nội dung quy định Điều 27 Nghị định Cục Văn thư...
 • 12
 • 341
 • 0

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ppsx

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ppsx
... thường theo quy định Điều Nghị định bồi thường theo quy định Điều 19 Nghị định này; b) Nhà, công trình khác xây dựng đất không đủ điều kiện bồi thường theo quy định Điều Nghị định này, thời điểm ... quy định Điều Nghị định bồi thường theo quy định Điều 19 Nghị định Nhà, công trình khác không phép xây dựng tùy theo mức độ, tính chất hợp pháp đất, nhà công trình bồi thường hỗ trợ theo quy định ... chỗ hỗ trợ chi phí di chuyển mức quy định khoản Điều 27 Nghị định Căn vào thực tế địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định hỗ trợ ổn định đời sống ổn định sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân...
 • 21
 • 218
 • 0

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP potx

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP potx
... cộng quy định khoản Điều 91 Nghị định này; b) Tổ chức kinh tế giao quản lý diện tích đất để thực dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định khoản Điều 87 Nghị định này; ... đồng thời diện tích đất đất xác định quy định khoản Điều phải xác định mục đích sử dụng mục đích sử dụng phụ, trừ trường hợp quy định khoản khoản Điều 45 Nghị định Chương II Hệ THốNG Tổ CHứC ... thực quy định khoản Điều 19 Nghị định này; b) Trình tự xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực quy định khoản Điều 20 Nghị định này;...
 • 93
 • 328
 • 0

NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2004/NĐ-CP docx

NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2004/NĐ-CP docx
... quy định khoản Điều Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2000 Chính phủ quy định chi tiết hớng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục b) Chỉ đạo, kiểm tra sở giáo dục trực thuộc thực quy định ... Bộ trởng Bộ có liên quan hớng dẫn thi hành Nghị định Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Những quy định trớc trái với Nghị định bãi bỏ Các Bộ trởng, Thủ trởng quan ngang ... luật có liên quan Bộ Nội vụ có trách nhiệm: Thực quy định quản lý biên chế ngành giáo dục đào tạo quy định Điều 8, Điều 9, Điều 11 Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2003 Chính phủ thực...
 • 6
 • 171
 • 0

Nghị định số 110/2005/NĐ-CP potx

Nghị định số 110/2005/NĐ-CP potx
... hành vi quy định Điều 23 Nghị định đợc thực theo quy định Luật Cạnh tranh Pháp lệnh xử lý vi phạm hành Thủ tục xử lý vi phạm hành hành vi quy định Điều 23 Nghị định đợc thực theo quy định pháp ... tịch Chơng trình bán hàng có nội dung quy định điểm a khoản Điều Nghị định Chơng trình đào tạo ngời tham gia có nội dung quy định điểm b khoản Điều Nghị định Điều 16 Thủ tục cấp, bổ sung Giấy đăng ... mua tài liệu theo quy định khoản Điều Nghị định Không cam kết cho ngời tham gia trả lại hàng hoá nhận lại khoản tiền chuyển cho doanh nghiệp theo quy định Điều 11 Nghị định Cản trở ngời tham...
 • 10
 • 164
 • 0

Công nhận diện tích đất đang sử dụng đối với c trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất phi nông nghiệp hợp tác xã đang sử dụng phục vụ trực tiếp vào mục đích nông nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 181/2004/NĐ-CP ppsx

Công nhận diện tích đất đang sử dụng đối với c trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất phi nông nghiệp hợp tác xã đang sử dụng phục vụ trực tiếp vào mục đích nông nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 NĐ 181/2004/NĐ-CP ppsx
... th c < /b> TTHC: Quy< /b> t định < /b> hành C< /b> c < /b> b c < /b> Tên b c < /b> B c < /b> 1: Mô tả b c < /b> Tổ ch c < /b> sử < /b> dụng < /b> đất < /b> để xây dựng trụ < /b> sở < /b> quan, < /b> c< /b> ng < /b> trình < /b> nghiệp;< /b> hợp < /b> t c < /b> xã < /b> nông < /b> nghiệp < /b> sử < /b> dụng < /b> đất < /b> làm trụ < /b> sở,< /b> Tên b c < /b> Mô tả b c < /b> ... dựng sở < /b> dịch vụ < /b> tr c < /b> tiếp < /b> ph c < /b> vụ < /b> sản xuất nông < /b> nghiệp,< /b> < /b> lâm nghiệp,< /b> < /b> nuôi trồng thuỷ sản, làm muối (Tổ ch c)< /b> chưa c< /b> p giấy chứng nhận < /b> quy< /b> n sử < /b> dụng < /b> đất < /b> lập 02 hồ sơ xin c< /b> ng < /b> nhận < /b> quy< /b> n sử < /b> dụng < /b> ... VPĐK th c < /b> vi c < /b> cấp giấy chứng nhận < /b> QSDĐ, thu phí, lệ phí B c < /b> 5: giao giấy chứng chứng nhận < /b> quy< /b> n sử < /b> dụng < /b> đất,< /b> định < /b> c< /b> ng < /b> nhận < /b> quy< /b> n sử < /b> dụng < /b> đất < /b> cho tổ ch c < /b> sau tổ ch c < /b> Mô tả b c < /b> Tên b c < /b> hoàn...
 • 5
 • 233
 • 0

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP pdf

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP pdf
... chính); Quyết định giải nghỉ việc hưởng sách người lao động dôi xếp lại công ty nhà nước (02 chính); Danh sách người lao động nghỉ hưu theo mẫu số 7, mẫu số ban hành kèm theo Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ... động - BHXH tỉnh, TP tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện từ người sử dụng lao động; giải quyết; trả hồ sơ giải cho BHXH huyện người sử dụng lao động (BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP có quy định riêng) ... TTHC: Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng Các bước Mô tả bước Tên bước BHXH cấp huyện BHXH tỉnh, TP (theo phân cấp thu Bước 1: BHXH để thực Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ; Người...
 • 4
 • 183
 • 0

Nghị định Số : 129/2004/NĐ-CP ppsx

Nghị định Số : 129/2004/NĐ-CP ppsx
... theo quy định Điều 57 Luật Kế toán Điều 40 Nghị định Việc thành lập, tổ chức quản lý hoạt động doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định pháp luật doanh nghiệp theo quy định Nghị định ... 35 Luật Kế toán, quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán quy định sau: Các quan có thẩm quyền định kiểm tra kế toán quy định Điều 24 Nghị định đồng thời có thẩm quyền kiểm tra kế toán 14 Cơ quan ... chuyên môn kế toán trưởng quy định sau: Người bố trí làm kế toán trưởng phải có tiêu chuẩn sau: a) Kế toán trưởng đơn vị kế toán quy định điểm a, b, c, e khoản Điều Nghị định phải có chuyên môn, nghiệp...
 • 25
 • 102
 • 0

Nghị định Số : 128/2004/NĐ-CP pptx

Nghị định Số : 128/2004/NĐ-CP pptx
... lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo 24 Các quy định kế toán trước lĩnh vực kế toán nhà nước trái với Nghị định hết hiệu lực từ ngày Nghị định có hiệu ... quy định, số lượng phép in cho loại chứng từ phải chấp hành quy định quản lý ấn Bộ Tài Bộ Tài quy định danh mục mẫu chứng từ kế toán bắt buộc, danh mục mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn; quy định ... chứng từ điện tử theo quy định khoản Điều 10 Nghị định Điều 18 Chứng từ kế toán chụp Căn khoản Điều 22, khoản Điều 41 Luật Kế toán, chứng từ kế toán chụp quy định sau: Chứng từ kế toán chụp phải...
 • 25
 • 171
 • 0

Nghị định Số : 199/2004/NĐ-CP ppt

Nghị định Số : 199/2004/NĐ-CP ppt
... hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ) -1 Nghị định số 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Nghị định số 59/CP ngày ... Điều 13 Tài sản cố định - đầu tư tài sản cố định Tài sản cố định công ty bao gồm tài sản cố định hữu hình vô hình Bộ Tài quy định tiêu chuẩn xác định tài sản cố định Thẩm quyền định dự án đầu tư, ... quyền định việc lý, nhượng bán tài sản cố định, khoản đầu tư dài hạn: 14 a) Đối với công ty có Hội đồng quản tr : Hội đồng quản trị định phương án lý, nhượng bán khoản đầu tư dài hạn, tài sản cố định...
 • 45
 • 238
 • 0

Nghị định Số : 180/2004/NĐ-CP pdf

Nghị định Số : 180/2004/NĐ-CP pdf
... nghiệp nhà nước, Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng năm 1997 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 50/CP Công ty nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày Nghị định có hiệu ... hai số công ty nhà nước (gọi công ty chia) theo định người định thành lập công ty bị chia, công ty chia đáp ứng điều kiện quy định Điều Nghị định Quyền nghĩa vụ công ty bị chia phải phân định ... ty nhà nước gồm: Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định; Quyết định thành lập công ty nhà nước người có thẩm quyền quy định Điều 10 Nghị định này; Quyết định bổ nhiệm...
 • 17
 • 178
 • 0

Nghị định Số :177/2004/NĐ-CP pot

Nghị định Số :177/2004/NĐ-CP pot
... năm 2003 Điều 21 Nghị định Đối với Quỹ tín dụng nhân dân, quy định Nghị định Chính phủ có quy định riêng Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực Nghị định Các Bộ trưởng, ... đa số với 50% số xã viên tham gia hội nghị tán thành Trong trường hợp biểu mà số phiếu tán thành không tán thành ngang số phiếu biểu bên có người chủ trì họp định Những nội dung chưa 50% số xã ... định trước trái với Nghị định bãi bỏ Các hợp tác xã không tổ chức hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2003 Nghị định tự nguyện giải thể buộc phải giải thể theo quy định Điều 42 Luật Hợp...
 • 23
 • 70
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: yêu cầu đối với hồ sơ được lập khoản 2 điều 21 nđ 110 2004 nđ cpnghị định số 148/2004/nđ-cpđiều kiện trọng tài term of arbitration 25 2004 nđ cptrích nghò đònh 209 2004 nđ cp qu¶n lý chất l­ỵng kh¶o s¸t x©y dùngnghị định 38 2011 nđ cp sửa đổi nghị định 181 2004 nđ cp quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đainghị định 66/2003/nđ-cpnghị định số 149/2003/nđ-cpnghị định 79/2000/nđ-cpnghị định số 22/2006/nđ-cpnghị định 75/2000/nđ-cpnghị định số 16/2005/nđ-cpnghị định số 156/2005/nđ-cpnghị định số 44/2003/nđ-cpnghị định số 21/2009/nđ-cpnghị định số 127/2007/nđ-cpĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây