09 2010 ND CP sua doi, bo sung ND 110

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Quy định về Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Quy định về Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
... p khai thu , nộp thu với quan Thu Điều 30 Khai thu , nộp thu , toán thu thu nhập nhân Tổ chức, nhân trả thu nhập thực khấu trừ thu nhân thu nhập chịu thu theo quy định Luật thu th ... thu thu nhập nhân bao gồm nhân cư trú nhân không cư trú có thu nhập chịu thu quy định Điều Luật thu thu nhập nhân Điều Nghị định Phạm vi xác định thu nhập chịu thu người nộp thu ... CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thu thu nhập nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thu thu nhập nhân Điều Người nộp thu Người...
 • 22
 • 35
 • 0

QD68 sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi 2010.doc

QD68 sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi 2010.doc
... Giám đốc sở giáo dục đào tạo; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng trường đại học có khối lớp trung học phổ thông chuyên Hiệu trưởng trường phổ ... KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Website Chính phủ; - Như Điều 3; - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu: VT, PC, Cục KT&KĐ BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thi n Nhân – Đã ký ... Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./ Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTN&NĐ...
 • 2
 • 192
 • 0

Quyết định Số: 24/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx

Quyết định Số: 24/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx
... 44/2 010/ QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2 010 Ủy ban nhân dân thành phố Nội, QUY T ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định Quản cụm công nghiệp địa bàn thành phố Nội ban hành kèm theo Quy t định số 44/2 010/ QĐ-UBND ... số 2 596 /TTr-SCT ngày 07/8/2012 Sở Công Thương thành phố Nội việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định Quản cụm công nghiệp địa bàn thành phố Nội ban hành kèm theo Quy t định số 44/2 010/ QĐ-UBND ... Căn Quy t định số 09/ 2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân thành phố Nội ban hành quy định số nội dung quản đầu tư xây dựng dự án địa bàn thành phố Nội; Căn Quy t định số...
 • 9
 • 348
 • 0

Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của BGD&ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của BGD&ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi
... sinh giỏi ban hành kèm theo Quy t định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Quy t định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quy t định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày ... Đưa đề thi khu vực thi đưa giải từ vào khu vực thi lúc thi; + Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi; + Đánh tráo thi, số phách điểm thi thí sinh; + Gian lận, làm sai lệch thật hồ sơ thí sinh (sửa học bạ, ... lận thi có tổ chức.” Điều Bãi bỏ quy định “không liên hệ, mời người đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy người học đơn vị hình thức thời gian nào” khoản Điều 15 Quy chế thi chọn học sinh...
 • 5
 • 191
 • 0

TT40/2010/BGD: Sửa đổi, bổ sung quy chế HĐ của TT học tập cộng đồng tại xã

TT40/2010/BGD: Sửa đổi, bổ sung quy chế HĐ của TT học tập cộng đồng tại xã
... đốc trung tâm học tập cộng đồng xác nhận kết học tập theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo.” Khoản Điều 22 sửa đổi, bổ sung sau: “4 Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho trung tâm học tập cộng đồng quản lý ... tâm học tập cộng đồng; chấp hành phân công tác giám đốc trung tâm học tập cộng đồng chịu quản lý trực tiếp quan quản lý giáo dục; c) Quy n lợi giáo viên điều động làm việc trung tâm học tập cộng ... tâm học tập cộng đồng: a) Giáo viên điều động làm việc trung tâm học tập cộng đồng người có phẩm chất đạo đức tốt, có lực chuyên môn; b) Giáo viên điều động làm việc trung tâm học tập cộng đồng...
 • 4
 • 152
 • 0

THÔNG TƯ số 185/2010/TT-BTCHướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

THÔNG TƯ số 185/2010/TT-BTCHướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp
... kể từ ngày ký Những phần kế toán khác có liên quan không hướng dẫn Thông quan hành chính, đơn vị nghiệp thực theo Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 ... Điều 16 Các quan hành chính, đơn vị nghiệp chế độ kế toán đặc thù Bộ Tài ban hành Thông riêng, Quyết định cá biệt công văn chấp thuận phải vào Thông để hướng dẫn, bổ sung phù hợp Điều ... với số đơn vị tạm xác định năm) Điều 12 Sửa đổi, bổ sung phương pháp kế toán số nghiệp vụ kinh tế sau: Kế toán trả tiền lương khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân 1.1 Nguyên tắc kế toán...
 • 16
 • 87
 • 0

Thông tư 05 /2010/TT-BGDĐT_về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT

Thông tư 05 /2010/TT-BGDĐT_về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT
... đôn đốc việc thực Quy chế thi thành viên Hội đồng coi thi thí sinh; - Quản lý kinh phí theo chế độ tài hành.” Điểm a khoản Điều 18 sửa đổi, bổ sung sau: “a) Chủ tịch Hội đồng coi thi: - Điều hành ... định thành lập đoàn tra thi tốt nghiệp Bộ đến làm nhiệm vụ giám sát, đôn đốc việc thực Quy chế tất khâu kỳ thi địa phương, đơn vị tổ chức thi. ” 15 Khoản Điều 47 sửa đổi, bổ sung sau: “3 Xây dựng ... quy chế thi; tuyệt đối không mang theo sử dụng phương tiện thu, phát thông tin cá nhân khu vực thi buổi thi diễn ra.” Khoản Điều 21 sửa đổi, bổ sung sau: “7 Đối với phần tự chọn (nếu có) đề thi, ...
 • 5
 • 151
 • 0

QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TDKT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TDKT

NĐ QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TDKT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TDKT
... thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2010 thay Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung ... thể có thành tích xuất sắc phong trào thi đua; đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng Mục DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA Điều 11 Các danh hiệu thi đua ... khác Nghiêm cấm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác Chương II THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA Mục HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA Điều Hình thức tổ chức thi đua Thi đua thường xuyên tổ...
 • 37
 • 37
 • 0

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2000 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2010

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2000 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2010
... Luật kinh doanh bảo hiểm, khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm bảo lãnh Bảo hiểm bảo lãnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo doanh nghiệp bảo hiểm, ... ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 24 /2000/ QH10.” Khoản bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 61 /2010/ QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm, có ... bảo hiểm Điều Nghiệp vụ sản phẩm bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ gồm nghiệp vụ quy định khoản Điều Luật kinh doanh bảo hiểm khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm Bảo hiểm...
 • 96
 • 216
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002
... định khoản Điều 133 Bộ luật này." 52 Điều 185 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 185 Thanh tra nhà nước lao động có chức tra sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh ... việc chấm dứt sử dụng lao động Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội." 50 Điều 183 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 183 Người lao động cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm ... dụng lao động mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động bị suy giảm khả lao động từ 5% đến 81%." 24 Khoản Điều 111 sửa đổi, bổ sung sau: "3- Người sử dụng lao động...
 • 13
 • 567
 • 6

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tặng cho

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tặng cho
... - Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tặng cho giao kết bên A …………………… bên B …………………………… ; bên tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung Hợp đồng; ... Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; - Các bên giao kết nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng ... đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; - Các bên giao kết nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng...
 • 6
 • 1,090
 • 1

Xem thêm