108 2016 TT BTC sua doi, bo sung TT 08 2016

Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT

Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT
... Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./ Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đảng - Thủ ng, Phó Thủ ng Chính phủ; - Văn phòng Trung ... đoàn thể; - HĐND; UBND, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn QPPL-Bộ pháp; - Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ KHĐT, Website Bộ CT; - Lưu: VT, CNĐP, PC KT BỘ...
 • 2
 • 245
 • 0

Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của BGD&ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của BGD&ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi
... sinh giỏi ban hành kèm theo Quy t định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Quy t định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quy t định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày ... Đưa đề thi khu vực thi đưa giải từ vào khu vực thi lúc thi; + Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi; + Đánh tráo thi, số phách điểm thi thí sinh; + Gian lận, làm sai lệch thật hồ sơ thí sinh (sửa học bạ, ... lận thi có tổ chức.” Điều Bãi bỏ quy định “không liên hệ, mời người đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy người học đơn vị hình thức thời gian nào” khoản Điều 15 Quy chế thi chọn học sinh...
 • 5
 • 207
 • 0

TT sửa đổi bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi

TT sửa đổi bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi
... Đưa đề thi khu vực thi đưa giải từ vào khu vực thi lúc thi; + Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi; + Đánh tráo thi, số phách điểm thi thí sinh; + Gian lận, làm sai lệch thật hồ sơ thí sinh (sửa học bạ, ... điểm thí sinh; + Làm lộ số phách thi; + Sửa chữa, thêm bớt vào làm thí sinh; + Chữa điểm thi, biên chấm thi; + Làm thi thí sinh thu bài, vận chuyển, bảo quản, chấm thi - Đình công tác thi sau ... lận thi có tổ chức.” Điều Bãi bỏ quy định “không liên hệ, mời người đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy người học đơn vị hình thức thời gian nào” khoản Điều 15 Quy chế thi chọn học sinh...
 • 3
 • 155
 • 0

TT 04 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

TT 04 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi
... Đưa đề thi khu vực thi đưa giải từ vào khu vực thi lúc thi; + Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi; + Đánh tráo thi, số phách điểm thi thí sinh; + Gian lận, làm sai lệch thật hồ sơ thí sinh (sửa học bạ, ... lận thi có tổ chức.” Điều Bãi bỏ quy định “không liên hệ, mời người đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy người học đơn vị hình thức thời gian nào” khoản Điều 15 Quy chế thi chọn học sinh ... môn thi Tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không 60% số thí sinh dự thi Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không 75% tổng số giải; số giải Nhất không 5% tổng số giải” Điểm b khoản Điều 40 sửa...
 • 3
 • 138
 • 0

Đăng ký dự tuyển vào công chức Số hồ sơ TTHC T-VPH-057739-TT Lĩnh vực Công chức, viên chức Nội dung sửa đổi, bổ sung pot

Đăng ký dự tuyển vào công chức Số hồ sơ TTHC T-VPH-057739-TT Lĩnh vực Công chức, viên chức Nội dung sửa đổi, bổ sung pot
... khai Bổ sung: Đơn đăng dự tuyển công chức (Phụ lục số ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2007 Bộ Nội vụ) Thay: Đơn đăng dự tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số: ... Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003 - Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ... lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003 hết hiệu lực - Nghị định số...
 • 4
 • 139
 • 0

TT40/2010/BGD: Sửa đổi, bổ sung quy chế HĐ của TT học tập cộng đồng tại xã

TT40/2010/BGD: Sửa đổi, bổ sung quy chế HĐ của TT học tập cộng đồng tại xã
... đốc trung tâm học tập cộng đồng xác nhận kết học tập theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo.” Khoản Điều 22 sửa đổi, bổ sung sau: “4 Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho trung tâm học tập cộng đồng quản lý ... tâm học tập cộng đồng; chấp hành phân công tác giám đốc trung tâm học tập cộng đồng chịu quản lý trực tiếp quan quản lý giáo dục; c) Quy n lợi giáo viên điều động làm việc trung tâm học tập cộng ... tâm học tập cộng đồng: a) Giáo viên điều động làm việc trung tâm học tập cộng đồng người có phẩm chất đạo đức tốt, có lực chuyên môn; b) Giáo viên điều động làm việc trung tâm học tập cộng đồng...
 • 4
 • 164
 • 0

THÔNG TƯ số 185/2010/TT-BTCHướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

THÔNG TƯ số 185/2010/TT-BTCHướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp
... kể từ ngày ký Những phần kế toán khác có liên quan không hướng dẫn Thông quan hành chính, đơn vị nghiệp thực theo Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 ... Điều 16 Các quan hành chính, đơn vị nghiệp chế độ kế toán đặc thù Bộ Tài ban hành Thông riêng, Quyết định cá biệt công văn chấp thuận phải vào Thông để hướng dẫn, bổ sung phù hợp Điều ... với số đơn vị tạm xác định năm) Điều 12 Sửa đổi, bổ sung phương pháp kế toán số nghiệp vụ kinh tế sau: Kế toán trả tiền lương khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân 1.1 Nguyên tắc kế toán...
 • 16
 • 100
 • 0

Thông tư 05 /2010/TT-BGDĐT_về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT

Thông tư 05 /2010/TT-BGDĐT_về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT
... đôn đốc việc thực Quy chế thi thành viên Hội đồng coi thi thí sinh; - Quản lý kinh phí theo chế độ tài hành.” Điểm a khoản Điều 18 sửa đổi, bổ sung sau: “a) Chủ tịch Hội đồng coi thi: - Điều hành ... định thành lập đoàn tra thi tốt nghiệp Bộ đến làm nhiệm vụ giám sát, đôn đốc việc thực Quy chế tất khâu kỳ thi địa phương, đơn vị tổ chức thi. ” 15 Khoản Điều 47 sửa đổi, bổ sung sau: “3 Xây dựng ... quy chế thi; tuyệt đối không mang theo sử dụng phương tiện thu, phát thông tin cá nhân khu vực thi buổi thi diễn ra.” Khoản Điều 21 sửa đổi, bổ sung sau: “7 Đối với phần tự chọn (nếu có) đề thi, ...
 • 5
 • 162
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002
... định khoản Điều 133 Bộ luật này." 52 Điều 185 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 185 Thanh tra nhà nước lao động có chức tra sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh ... việc chấm dứt sử dụng lao động Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội." 50 Điều 183 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 183 Người lao động cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm ... dụng lao động mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động bị suy giảm khả lao động từ 5% đến 81%." 24 Khoản Điều 111 sửa đổi, bổ sung sau: "3- Người sử dụng lao động...
 • 13
 • 580
 • 6

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tặng cho

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tặng cho
... - Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tặng cho giao kết bên A …………………… bên B …………………………… ; bên tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung Hợp đồng; ... Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; - Các bên giao kết nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng ... đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; - Các bên giao kết nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng...
 • 6
 • 1,121
 • 1

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản
... CUỐI CÙNG Hợp đồng phận tách rời Hợp đồng mượn tài sản số………………………………… ngày…………… ………………… Các điều khoản khác Hợp đồng mượn tài sản số ……………… … ngày……………………….… không bị sửa đổi, bổ sung nguyên ... - Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mượn tài sản giao kết Bên A ……… ……………….… Bên B …………… ……… ; bên tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung Hợp ... kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; Hoặc chọn trường hợp sau đây: - Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký,...
 • 6
 • 692
 • 0

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản
... Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu với nội dung cụ thể sau: ĐIỀU NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung ... - Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng trao đổi tài sản giao kết Bên A ………….… Bên B ……….… ; bên tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung Hợp đồng; ... ghi Hợp đồng này; Các cam đoan khác ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hợp đồng phận tách rời Hợp đồng trao đổi tài sản số………………… …… ngày………………………………………… Các điều khoản khác Hợp đồng trao đổi tài sản...
 • 6
 • 713
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sửa đổi bổ sung tt 111 2013 tt btcsửa đổi bổ sung tt 219 2013 tt btcsửa đổi bổ sung quyết định 19 2006 qđ btcsửa đổi bổ sung quyết định 48 2006 qđ btcnày sửa đổi bổ sung các ttmột số nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến khai thuế gtgt tt 119 2014một số nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến khai thuế gtgt tt 119 2014 tt 151 2014một số nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến khai thuế gtgt tt 26 2015sửa đổi bổ sungluật sửa đổi bổ sungluật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sựnghi dinh 46 sua doi bo sung nghi dinh 352003ndcpluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt nammẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghềthông tư liên tịch sửa đổi bổ sungchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây