46 2014 QH13 luat sua doi luat BHYT

SỬA ĐỔI VỀ LUẬT THUẾ TNDN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/1/2014

SỬA ĐỔI VỀ LUẬT THUẾ TNDN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/1/2014
... thức DN, chuyển đổi sở hữu… 10 Về hiệu lực thi hành xử lý chuyển tiếp ưu đãi - Về thời hiệu, Luật hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 - Để góp phần hỗ trợ giảm khó khăn cho DN quy mô nhỏ ... áp dụng mức ưu đãi thuế lợi b Về lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế: Luật thuế TNDN hành quy định ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi thuế suất thời gian miễn, giảm thuế) : - Thuế suất 10% 15 ... quan thuế Về thuế suất: - Thuế suất phổ thông 22%, áp dụng từ 1/1/2014; Giảm xuống 20% từ 1/1/2016; - DN quy mô nhỏ vừa (tổng doanh thu năm không 20 tỷ đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày...
 • 4
 • 179
 • 0

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014
... vụ thi hành án dân Luật thi hành án dân quy định; tăng cường giám sát, kiểm tra công tác thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật thi hành án dân Trên Báo cáo tổng kết thi hành Luật thi hành ... dân sự; (5) Yêu cầu quan thi hành án dân cấp báo cáo công tác thi hành án dân địa phương; (6) Yêu cầu quan thi hành án dân cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án địa phương Luật thi hành án dân ... viên 48 7 Thẩm tra viên 2.3.2 Kết thi hành án Qua 04 năm thực Luật thi hành án dân sự, kết thi hành án, kể quân đội đạt năm sau cao năm trước, cụ thể là: - Năm 2010: Tổng số việc phải thi hành...
 • 27
 • 490
 • 1

Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Quản lý thuế số 106/2016/QH13

Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Quản lý thuế số 106/2016/QH13
... theo quy định Luật quản thuế. ” Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 70/2014/QH13: Khoản khoản Điều sửa đổi, bổ sung ... thuế tiêu thụ đặc biệt nộp khâu nhập xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra;” Khoản Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định Điều sửa đổi, bổ sung sau: STT Hàng hóa, dịch vụ Thuế ... giá tính thuế nhập cộng với thuế nhập Trường hợp hàng hóa nhập miễn, giảm thuế nhập giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập miễn, giảm Hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khấu trừ số thuế...
 • 7
 • 57
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002
... định khoản Điều 133 Bộ luật này." 52 Điều 185 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 185 Thanh tra nhà nước lao động có chức tra sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh ... việc chấm dứt sử dụng lao động Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội." 50 Điều 183 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 183 Người lao động cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm ... dụng lao động mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động bị suy giảm khả lao động từ 5% đến 81%." 24 Khoản Điều 111 sửa đổi, bổ sung sau: "3- Người sử dụng lao động...
 • 13
 • 580
 • 6

Luật các TCTD sửa đổi bổ xung

Luật các TCTD sửa đổi bổ xung
... Chính phủ." Điều 20 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 20 Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật để hoạt động ... i) Các trường hợp giải thể, thủ tục giải thể; k) Thủ tục sửa đổi điều lệ Điều lệ tổ chức tín dụng thực sau Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác" Điều 31 sửa đổi, ... 84 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 84 Tài chính, kế toán Thu, chi tài chính, năm tài chính, hạch toán tổ chức tín dụng thực theo quy định pháp luật tài chính, kế toán, thống kê." 19 Điều 105 sửa đổi, ...
 • 10
 • 293
 • 0

Cần sửa đổi những văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay cho phù hợp với Bộ luật DS .pdf

Cần sửa đổi những văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay cho phù hợp với Bộ luật DS .pdf
... ben cho vay (gc;>i ben la nh$n the chap); - Cam co tai san vay van ngan hang la vi$c ben vay van (99i la ben earn co) co nghia vI,]giao tai san la d9ng san thu9C sa hG'ucua minh cho ben cho vay ... tien cho vay cua cac to chuc tin dyng VI theo quy d!nh ve bao dam tien vay, ti?i thoi di~m ky ket hc;1P dong bao dam, cac ben phai xac d!nh gia tri tai san bao dam d~ lam cd sb xac d!nh muc cho vay ... eam co tai san bang d9ng san, khach hang vay c6 nghia vI,] giao tai san eam co cho t6 chuc tin dl,]nggiG'.Cac ben cOngdL/...
 • 5
 • 374
 • 3

Những vấn đề mới trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáo.pdf

Những vấn đề mới trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáo.pdf
... Lu$tcOng sung b6 quy dinh:NgLtai giaiquyetkhieun~i Ian tieptheophaig~pgCl, doitho~i rl!ctiepvai t ngLtai khieun~i,ngLtai khieun~itrong bi trLtang qpcanthiet h - D6i vai ngLtai khieun~i,Lu$tb6 di sungquy ... ~ (day113i~mmai trongvi$cgiai v d quyetkhieun9iquyetdinhkylu$tcanb(>, congchucmalu$tkhacc6lienquanchLta c6lu$tnaoquydinh) - Ngoai acdi~m c suad6i,b6sungneu tren,Lu$tSuad6i,b6 sungm(>t 6dieu cuaLu$tKhieu ... nhan van deo dueSikhieu ki~n lam cho tinh hinh phltc t~p them Nhimg vtn d&mbi L~t 8-&& d61, 1» 6sung mQt s6 di&ucUa L~t Khie'u D.f.i,t6 c&.o (dl/9CQuoc h...
 • 3
 • 372
 • 0

Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
... đất, cho thu đất quy định pháp luật đất đai, thu hồi đất biện pháp hành quan trọng Vì vậy, việc quy định dự thảo Luật phù hợp với pháp luật đầu tư, doanh nghiệp - Khi dự án đầu chậm đưa đất ... nước thu hồi đất; tài đất đai giá đất Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị giữ nguyên dự thảo Luật quy định 2.6 Về giá đất (Điều 97 Dự thảo ) Về quy định giá đất Điều 97 dự thảo Luật, Bộ pháp đề nghị ... dịch đất đai có sở để thu khoản thu liên quan đến đất đai, bất động sản; - Dự án Luật Đăng ký bất động sản chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh Quốc hội khoá XIII Do vậy, Luật Đất đai (sửa đổi)...
 • 9
 • 1,365
 • 1

Đề xuất những vấn đề cơ bản sửa đổi luật bảo vệ môi trường năm 2005

Đề xuất những vấn đề cơ bản sửa đổi luật bảo vệ môi trường năm 2005
... chỉnh Luật BVMT Luật Đa dạng sinh học Ở phương diện phòng ngừa khắc phục cố, phục hồi môi trường trường hợp môi trường bị xâm hại bị tàn phá cải thiện chất lượng môi trường Các quy định pháp luật ... vực cần thiết kế bao quát vấn đề như: * Nguyên tắc phòng ngừa khắc phục cố, phục hồi môi trường trường hợp môi trường bị xâm hại bị tàn phá cải thiện chất lượng môi trường; * Trách nhiệm quan ... nhằm nội luật hóa cam kết quốc tế BVMT mà Việt Nam ký kết tham gia, đồng thời, quy định rõ chế bảo đảm thực thi hiệu cam kết quốc tế Việt Nam II Đề xuất khung logic luật BVMT năm 2005 (sửa đổi) Về...
 • 6
 • 612
 • 0

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Chia sẻ lợi ích giữa các bên

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Chia sẻ lợi ích giữa các bên
... TƯ, dựa kết định giá đất tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất Chia sẻ lợi ích bên Cơ chế chia sẻ lợi ích nước áp dụng chủ yếu cho dự án thủy điện lớn có tác động đến cộng đồng dân cư nơi có đất ... thiếu sót Luật Đất đai hành phải tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường làm tảng cho quản lý nguồn lực đất đai khan cách hiệu quả” Dựa kinh nghiệm quốc tế pháp luật hành, ... giá đất xác định giá đất phù hợp với giá thị trường Tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất cần lựa chọn đồng thuận người dân bị ảnh hưởng bên liên quan quyền lợi, nghĩa vụ thu hồi đất Giá đất...
 • 2
 • 552
 • 2

Bảng so sánh luật quản lý thuế và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Bảng so sánh luật quản lý thuế và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
... xây dựng, thu thập, xử quản hệ thống thông tin người nộp thuế 20 Khoản Điều 70 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 77 Kiểm tra thuế trụ sở quan quản thuế Kiểm tra thuế trụ sở quan quản thuế ... quan quản thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu không khai bổ sung hồ sơ thuế giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không thủ trưởng quan quản thuế quản trực ... phạm hành chính.” Điều 47 Xử số tiền thuế nộp thừa Người nộp thuế số tiền thuế nộp lớn số tiền thuế phải nộp loại thuế trừ vào tiền thuế phải nộp lần nộp thuế trả lại số tiền thuế nộp thừa...
 • 27
 • 1,142
 • 0

Một số nọi dung sửa đổi luật thuế

Một số nọi dung sửa đổi luật thuế
... sách Thuế VN Chính sách thuế - Thuế Thuế Thuế Thuế GTGT TNDN TNCN nhà đất - Thuế Môn - THUẾ TTĐB - Thuế XK, NK Luật quản lý thuế TT 28/2011/TT-BTC - Khai,tính thuế - Nộp thuế - QT thuế - Hoàn thuế ... thuế TNCN; Luật thuế tài nguyên; Luật thuế TTĐB; Luật tra 3/ Sửa đổi cho phù hợp với thực tế bổ sung nội dung thiếu trình thực Luật quản lý thuế Nội dung hướng dẫn TT 28 Khai thuế, tính thuế; Ấn ... Miễn thuế - Giảm thuế …… Thông tư 28 thay TT 60 Tại phải sửa đổi 1/ Giảm bớt, đơn giản hóa thủ tục hành 2/ Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định Luật thuế GTGT; Luật thuế TNDN; Luật thuế...
 • 48
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật đấu thầu sửa đổi 2014luật thuế sửa đổi 2014luật thuế gtgt sửa đổi 2014luật quản lý thuế sửa đổi số 21 2012 qh13luật thuế sửa đổi bổ sung năm 2014luật hải quan sửa đổi năm 2014luật hải quan sửa đổi 2014luật đất đai sửa đổi 2014luật thuế gtgt sửa đổi năm 2014luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2014luật đất đai sửa đổi bổ sung năm 2014luật đất đai sửa đổi bổ sung 2014luật đất đai sửa đổi năm 2014luật thuế sửa đổi năm 2014dự thảo luật bhyt sửa đổichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả