07 2014 TT BYT

Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT
... Điều Thông Chương III CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ Điều Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh ... đến sở khám bệnh, chữa bệnh khác cần giấy chuyển tuyến sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi; b) Trường hợp người bệnh đến sở khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh bảo ... chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bệnh khác kèm theo, bệnh phát phát sinh bệnh ghi giấy chuyển tuyến, sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực việc khám bệnh, chữa bệnh bệnh phạm...
 • 9
 • 206
 • 0

07-2009-TT-BGDDT- Quy định Hồ Sơ HS-SV

07-2009-TT-BGDDT- Quy định Hồ Sơ HS-SV
... Điều Hồ tốt nghiệp Hồ tốt nghiệp học sinh, sinh viên bao gồm loại giấy tờ quy định Điều khoản 1, 2, Điều văn Chương III HÌNH THỨC HỒ SƠ HỌC SINH, SINH VIÊN Điều Hồ dạng văn Hồ học ... sinh viên với nội dung quy định Điều Điều văn quản lý dạng văn theo mẫu quy định Điều Hồ điện tử Các nội dung quy định khoản Điều Điều văn quản lý hồ điện tử; Hồ điện tử quản lý học ... bao gồm: nội dung hồ sơ; hình thức hồ sơ; việc lập, bổ sung lưu trữ hồ sơ; chế độ báo cáo; trách nhiệm sở giáo dục Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, từ ngữ hiểu sau: Hồ học sinh, sinh...
 • 29
 • 245
 • 0

Bài giảng Thông tư hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc (Số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009)

Bài giảng Thông tư hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc (Số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009)
... người” ban hành ngày 04/07/2002 Hiện : Thông hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc (thông số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009) Nội dung  Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng  Các khái ... lĩnh vực thông tin, quảng cáo thuốc tin, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TƯ Phạm vi điều chỉnh  Điều kiện thông tin, quảng cáo thuốc  Hồ sơ, thủ tục đăng ký thông tin, quảng cáo thuốc ... Các khái niệm đề cập thông tư yêu cầu thông tin, quảng cáo thuốc tin,  Các qui định liên quan đến thông tin thuốc thuốc  Các qui định liên quan đến Quảng cáo thuốc thuốc  Các qui định...
 • 67
 • 458
 • 1

Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm. (Áp dụng cả đối với những thay đổi, bổ sung qui định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BYT) ppsx

Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm. (Áp dụng cả đối với những thay đổi, bổ sung qui định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BYT) ppsx
... cho phép lưu hành : Thông báo cho tổ chức văn bản, nêu rõ yêu cầu cần bổ sung; - Không cho phép đăng lưu hành: Thông báo cho tổ chức văn bản, nêu rõ lý không cho phép đăng lưu hành Bước ... phép lưu hành nước sản xuất, xuất quan nhà nước có thẩm quyền nước sở cấp (đối với trường hợp đăng xét nghiệm nhanh thực phẩm có nguồn gốc nhập khẩu); 03 (ba) mẫu xét nghiệm nhanh đề nghị đăng ... kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đăng lưu hành xét nghiệm nhanh thực phẩm kèm theo (Phụ lục 1) Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Thành phần hồ sơ Các tài liệu nghiên cứu, thử nghiệm liên...
 • 5
 • 220
 • 0

Đăng ký lưu hành thay đổi, bổ sung bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (áp dụng đối với hình thức thay đổi, bổ sung qui định tại Điêm b, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BYT) doc

Đăng ký lưu hành thay đổi, bổ sung bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (áp dụng đối với hình thức thay đổi, bổ sung qui định tại Điêm b, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BYT) doc
... kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng lưu hành xét nghiệm nhanh thực phẩm kèm theo (Phụ lục 2) Tài liệu liên quan đến thay đổi, bổ sung nội dung đăng Thành phần ... (ba) mẫu xét nghiệm nhanh thực phẩm đề nghị đăng lưu hành Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng lưu Thông số: 13/2010/TT- hành- Phụ ... cho phép lưu hành : Thông báo cho tổ chức văn bản, nêu rõ yêu cầu cần bổ sung; - Không cho phép đăng lưu hành: Thông báo cho tổ chức văn bản, nêu rõ lý không cho phép đăng lưu hành Bước...
 • 4
 • 121
 • 0

Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT ppsx

Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT ppsx
... chịu trách nhiệm thi hành Thông này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ QH; - Các ... Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ QH; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan trực thuộc CP; - Cục KtrVBQPPL (Bộ pháp); - Kiểm toán nhà nước; - Như Điều 3; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT;...
 • 2
 • 118
 • 0

Thông tư 10/2011/TT-BYT pot

Thông tư 10/2011/TT-BYT pot
... thực Thông Trong trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh Bộ Y tế để xem xét, giải theo thẩm quyền./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ ng, Phó Thủ ng ... công tác truyền thông, dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình Mỗi trung tâm bố trí 02 biên chế làm công tác truyền thông, dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình sau: a) Công tác truyền thông: 01 biên ... tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Các đơn vị, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, TCCB (3b), TCDS (15b)...
 • 4
 • 84
 • 0

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BTC pdf

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BTC pdf
... THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Thông số 07/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011 Bộ Tài chính) Mã hàng Mô tả hàng hoá 27.10 2710 11 2710 2710 ... chì, loại cao cấp - - - - Không pha chì, loại cao cấp - - - - Có pha chì, loại thông dụng - - - - Không pha chì, loại thông dụng - - - - Loại khác, có pha chì - - - - Loại khác, không pha chì - ... - Cục kiểm tra văn - Bộ pháp; - Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo;...
 • 3
 • 112
 • 0

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BTC ppt

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BTC ppt
... THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Thông số 07/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011 Bộ Tài chính) Mã hàng Mô tả hàng hoá 27.10 2710 11 2710 2710 ... chì, loại cao cấp - - - - Không pha chì, loại cao cấp - - - - Có pha chì, loại thông dụng - - - - Không pha chì, loại thông dụng - - - - Loại khác, có pha chì - - - - Loại khác, không pha chì - ... - Cục kiểm tra văn - Bộ pháp; - Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo;...
 • 3
 • 48
 • 0

THÔNG TƯ 10/2011/TT-BYT ppsx

THÔNG TƯ 10/2011/TT-BYT ppsx
... thực Thông Trong trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh Bộ Y tế để xem xét, giải theo thẩm quyền./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ ng, Phó Thủ ng ... tác truyền thông, dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình Mỗi trung tâm bố trí 02 biên chế làm công tác truyền thông, dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình sau: a) Công tác truyền thông: 01 biên ... tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Các đơn vị, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, TCCB (3b), TCDS (15b)...
 • 2
 • 113
 • 0

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BGTVT pps

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BGTVT pps
... nhiệm đăng kiểm viên vào Quy định kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998 Điều Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, ... Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm xe giới tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Các Bộ, Cơ quan ngang ... TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm soát thủ tục hành (Văn phòng CP); - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo; - Website Chính phủ, Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, TCCB (Thụ) Hồ Nghĩa Dũng...
 • 5
 • 52
 • 0

Thông tư 07/2011/TT-TTCP Hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Thông tư 07/2011/TT-TTCP Hướng dẫn quy trình tiếp công dân
... người tiếp công dân hướng dẫn công dân trình bày với quan nhà nước có thẩm quy n Nếu công dân có đơn người tiếp công dân trả lại đơn hướng dẫn công dân gửi đến quan có thẩm quy n giải Điều 17 ... trọng nhân dân; lắng nghe công dân trình bày đầy đủ nội dung việc giải thích, hướng dẫn công dân thực quy n khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Trường hợp công dân đến nơi tiếp công dân tình ... dung trình bày người khiếu nại, thông tin, tài liệu mà người khiếu nại cung cấp, người tiếp công dân phải ghi vào sổ tiếp công dân nhập vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân Sổ tiếp công dân...
 • 14
 • 303
 • 0

Số: 07/2007/TT-BNV

Số: 07/2007/TT-BNV
... ………., ngày …… tháng …… năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường ... ngày …… tháng …… năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC DỰ BỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường ... … năm 200… MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM …… (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên đơn vị TT Họ (1) (2) (3) Vụ/Sở… UBND huyện…...
 • 13
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạntổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình