CÂU hỏi PHÚC TRÌNH hóa hữu cơ 1

CÂU HỎI PHÚC TRÌNH HÓA HỮU 1

CÂU HỎI PHÚC TRÌNH HÓA HỮU CƠ 1
... ống nghiệm chứa etanol (1ml), phenol (1ml dd 5%), acid salicilic (1 ml dd 5%) Sau cho dd HCl loãng vào ống nghiệm có thay đổi gì? Tại sao? Phương trình phản ứng má -Ống 1: Khi cho giọt dung dịch ... Không nên đổ lại hóa chất dùng dư vào chai chứa hóa chất làm hư hóa chất; Đừng lấy số lượng hóa chất đòi hỏi thí nghiệm đa số hóa chất đắt tiền • Đối với chất dậm đặc, dễ bay cần để tủ hút BÀI ... dễ bay khỏi chất rắn hay chất lỏng khỏi tạp chất lỏng có nhiệt độ cách xa từ 50 – 60oC Mô tả thí nghiệm chưng cất đơn tiến hành? Hóa chất: nước sông, KMnO4, H2SO4 đặc Dụng cụ: nhiệt kế 10 0oC,...
 • 13
 • 4,905
 • 13

1200 câu hỏi trắc nghiệm hoá hữu chương trình chuẩn

1200 câu hỏi trắc nghiệm hoá hữu cơ chương trình chuẩn
... giải nhanh câu trắc nghiệm 231 Đáp án câu trắc nghiệm 257 www.VIETMATHS.com Chơng đại cơng hoá hữu Hãy chọn phát biểu hoá học hữu số phát biểu sau : A Hoá học hữu ngành hoá học chuyên ... cứu hợp chất cacbon B Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit muối cacbonat, xianua, cacbua C Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên ... trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit D Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon trừ muối cacbonat Thành phần nguyên tố hợp chất hữu : A bao gồm tất nguyên tố bảng tuần hoàn...
 • 152
 • 499
 • 7

385 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU 11

385 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 11
... b.Brom/CCl4 c.thuốc tím d.a,b,c Câu5 0:Trong phòng thí nghiệm ,etilen điều chế cách : a.tách hiđro từ ankan c.tách nước từ ancol b.crăckinh ankan d.a,b,c Câu5 1:Trong cơng nghiệp ,etilen điều chế ... ,C4H8 c.C2H4,C3H8 ,C4H8 d.C2H4,C3H6 ,C4H6, Câu5 4:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu5 5:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là: Câu5 8: Để làm metan có lẫn etilen ta cho ... d.propa-đien Câu6 7:Một hỗn hợp ankenA H2 có d= 0,689 cho qua niken ,đun nóng để A bị hiđro hóa hồn tồn tỉ khối hỗn hợp 1,034.Cơng thức phân tử A là: a.C3H6 b.C5H10 c.C4H8 d.C6H12 Câu6 8:Phân tích...
 • 39
 • 1,559
 • 57

Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 11
... b.Brom/CCl4 c.thuốc tím d.a,b,c Câu5 0:Trong phòng thí nghiệm ,etilen điều chế cách : a.tách hiđro từ ankan c.tách nước từ ancol b.crăckinh ankan d.a,b,c Câu5 1:Trong cơng nghiệp ,etilen điều chế ... ,C4H8 c.C2H4,C3H8 ,C4H8 d.C2H4,C3H6 ,C4H6, Câu5 4:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu5 5:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là: Câu5 8: Để làm metan có lẫn etilen ta cho ... d.propa-đien Câu6 7:Một hỗn hợp ankenA H2 có d= 0,689 cho qua niken ,đun nóng để A bị hiđro hóa hồn tồn tỉ khối hỗn hợp 1,034.Cơng thức phân tử A là: a.C3H6 b.C5H10 c.C4H8 d.C6H12 Câu6 8:Phân tích...
 • 35
 • 875
 • 9

câu hỏi lí thuyết hóa hữu

câu hỏi lí thuyết hóa hữu cơ
... KMnO4 + H2SO4 MnSO4 + CO2 + K2SO4 + H2O to Phần II: câu hỏi thuyết phần hidrocacbon Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn Câu 1: a Hidrocacbon gì? b Hãy cho nhận xét tỉ lệ số ... Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn Câu 18: Công thức đơn giản hidrocacbon (CxH2x+1)n axit no đa chức (C3H4O2)n Hãy biện luận tìm công thức phân tử chất Câu 19: X, Y hợp chất hữu đồng ... axit béo tự nh axit béo có este với glixerin chất béo 16 Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn VIII- Câu hỏi aminoaxit Câu 1: a Aminoaxit ? b Trình bày đặc điểm cấu tạo phân tử axit...
 • 32
 • 1,228
 • 22

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ
... Phenol có tính oxi hóa mạnh axit cacbonic Câu 87: Câu sau câu : A Ancol hợp chất hữu phân tử có nhóm –OH B Hợp chất CH3 –CH2 –OH ancol êtylic C Hợp chất C6H5 –CH2 –OH phenol D Oxi hóa hoàn toàn ancol ... -NH2 Câu 75: Trong câu sau , câu không ? A Phenol có liên kết hiđro B Phenol có liên kết hiđro với nước C Nhiệt độ sôi phenol thấp nhiệt độ sôi êtylbenzen D Phenol tan nước lạnh Câu 76: Câu sau ... CH D CH3 –CH3 Câu 68: Phương pháp sinh hóa điều chế rượu êtylic phương pháp ? A Hiđrat hóa anken B Thuỷ luyện dẩn suất halogen dung dòch kiềm C lên men rượu D Hiđro hóa anđehit Câu 69: Phương...
 • 22
 • 556
 • 4

Bài giảng Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu THPT 2011

Bài giảng Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ THPT 2011
... chất đồng phân cố tính chất hóa học tơng tự Câu 20: Loại liên kết hóa học thờng xuất hợp chất hữu cơ: A Liên kết hiđro B Liên kết ion C Liên kết cộng hóa trị D Tất loại Câu 21:Hợp chất 2-mêtylbutan ... Câu 23: Trong phân tử CH4, orbitan hóa trị cacbon trạng thái lai hóa: A sp3 B sp2 C sp3d D sp Câu 24: Trong phân tử C2H4, orbitan hóa trị cácbon trạng thái lai hóa : A sp3 B sp2 C sp3d D sp Câu ... phủ bên obritan hóa trị p D câu A, C Câu 27: Tìm câu trả lời sai: Trong hợp chất hữu cơ, hai nguyên tử cacbon: A có liên kết B có liên kết C có liên kết đôi D có liên kết ba Câu 28: Số đồng...
 • 11
 • 391
 • 2

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu số 4 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ số 4 ppt
... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 6 54 655 c b a d b c a b c b b a c d c d b d c a 656 657 658 659 660 661 662 663 6 64 665 666 667 668 669 670 671 672 673 6 74 675 736: ... 0,2 mol i n t 615 V i ph n ng: C6H12O6 + MnO4- + H+ → CO2 + Mn 2+ + H2O H s nguyên nh nh t ng trư c ch t oxi hóa c a ph n ng là: a) 24 b) c) 16 d) 18 616 Cho 4, 032 lít h n h p khí X ( ktc) g m hai ... (th tích khí o ktc) Công th c phân t c a A là: a) C5H9NO4 b) C4H7NO4 c) C3H5NO4 d) C6H11NO4 (C = 12; H = 1; O = 14; N = 14) 691 Cho 25 ,4 gam h n h p hai axit h u ơn ch c k ti p dãy ng l ng tác...
 • 22
 • 539
 • 2

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu số 3 doc

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ số 3 doc
... a) 0, 93 b) 1, 43 c) 2,51 d) 3, 52 25ºC Tr s pH c a Tr c nghi m hóa h u 30 Biên so n: Võ H ng Thái ÁP ÁN 35 3 35 4 35 5 35 6 35 7 35 8 35 9 36 0 36 1 36 2 36 3 36 4 36 5 36 6 36 7 36 8 36 9 37 0 37 1 37 2 37 3 37 4 c ... d a c b a d b a 37 5 37 6 37 7 37 8 37 9 38 0 38 1 38 2 38 3 38 4 38 5 38 6 38 7 38 8 38 9 39 0 39 1 39 2 39 3 39 4 39 5 39 6 c c d c a c a b d c a d d c a b c a b c d a 39 7 39 8 39 9 400 401 402 4 03 404 405 406 407 ... phân cis, trans) a) b) c) d) 430 Ph n ng: aC12H22O11 + bMnO4- + cH+  → dCO2↑ + eMn 2+ + fH2O T ng h s (a + b + c + d + e + f) là: a) 269 b) 432 c) 32 4 d) 120 431 T tinh b t có th Tinh bột HS...
 • 30
 • 336
 • 1

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu nhằm nâng cao kĩ năng giải toán hóa trung học phổ thông

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ nhằm nâng cao kĩ năng giải toán hóa trung học phổ thông
... lượng dạy học hóa học phổ thông, phù hợp với việc đổi phương pháp dạy học, chọn đề tài “ Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu nhằm nâng cao giải toán hóa trung học phổ thông Lịch sử nghiên ... tác dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan việc nâng cao giải toán hóa cho học sinh trung học phổ thông - Về mặt thực tiễn: Hướng dẫn sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm ... trắc nghiệm hóa hữu nhằm khai thác giải toán hóa cho học sinh trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu luận văn - Xây dựng hệ thống câu hỏi tập trắc nghiệm cho dạy học hóa học phần hóa hữu chương...
 • 18
 • 493
 • 0

TRẢ LỜI CÂU HỎI THỰC TẬP HÓA HỮU CƠ-CNHH ppt

TRẢ LỜI CÂU HỎI THỰC TẬP HÓA HỮU CƠ-CNHH ppt
... Đây chất oxy hóa ôn hòa oxi hóa andehyde mà không oxy hóa ceton C=C, nối ba Câu 14: Làm để nhận biết phản ứng xà phòng hóa kết thúc? Công dụng dd NaCl bão hòa thực phản ứng xà phòng hóa? - Đun ... acetone dễ bốc hết khó đo nhiệt độ, đo nhiệt độ sôi không xác Câu 16: Nêu pp để làm tăng độ tinh khiết hợp chất hữu cơ? Trong giáo trình thực tập có pp là: - Phương pháp kết tinh lại sản phẩm cách đun ... phải không phân cực, phân cực phần, pha tĩnh phân cực, ngược lại Câu 11: Nêu ứng dụng phương pháp sắc ký cột? - Tách cấu tử hóa học khỏi hỗn hợp chúng, xác định cấu tử mẫu từ nhiều chủng loai khác...
 • 17
 • 9,618
 • 362

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hoá hữu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hoá hữu cơ
... 3CH2OH t o , xt CH3CH2OCH2CH3 + H2O A C tách 46 B D este hoá + CH3COOH t o , xt CH3COOCH=CH2 A C tách B D este hoá A C tách B D este hoá 47 48 A B C D 49 2SO4 A Hocmai.vn B ng chung c a h c trò ... t vài tính ch t v t lí tính ch t v t lí, khác v m t vài tính ch t hoá h c tính ch t hoá h c m t vài tính ch t v t lí tính ch t hoá h c tính ch t v t lí 75 : A isobuten 76 B but en C but en Khi ... butylic C butan ol : A Oxi hoá propan ol C Oxi hoá cumen (isopropylbenzen) B ancol sec butylic D ancol metylpropylic ? B Oxi hoá propan ol D Oxi hoá propan A axit fomic axit axetic C axit butanoic...
 • 49
 • 2,296
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu nhóm chức chương Ancol ppt

Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ có nhóm chức chương Ancol ppt
... chất tạp chức : 2, 3, D Hợp chất tạp chức: 2, 3, Câu 36: Trong mệnh đề sau : 1- Hợp chất hữu hai nhóm chức trở lên phân tử hợp chất nhiều nhóm chức 2- hợp chất hữu co hai nhóm chức hợp ... (-CH2OH) chức ancol bậc (CHOH ); phân tử fructozơ nhóm chức ancol bậc nhóm chưc ancol bậc D Phân tử glucozơ nhóm chức –CHO ; phân tử fructozơ nhóm chức –CO–ở ngun tử cacbon thứ Câu 35: Điền ... chất hữu đa chức, phân tử vừa nhóm –NH2 vừa nhóm –COOH D Amino axit hợp chất hữu tạp chức, phân tử vừa nhóm –CHO vừa nhóm –COOH Câu 58: Axit amino axetic tác dụng với tất chất nhóm...
 • 37
 • 302
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu đáp án potx

Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ có đáp án potx
... muối Na2CO3 Câu 44 : Phát biểu sau ln andehit ? Andehit hợp chất hữu : A tính khử B tính oxi hóa C vừa tính khử vừa tính oxi hóa D khơng tính oxi hóa khơng tính khử Câu 45 : Monome ... CH3(CH2)2CHO D CH3-CH(CH3)CHO Câu 26 : Hợp chất hữu đơn chức, mạch hở cơng thức phân tử C4H8O2 thể đồng phân ? A B C D Câu 27 : Este cơng thức phân tử C4H8O2 gốc rượu metyl axit tạo ... mạch nhánh hidrocacbon thơm D Rượu thơm chất nhân benzen, mùi thơm hạnh nhân Câu : đồng phân rượu thơm cơng thức phân tử C8H10O ? A B C D Câu : Hãy chọn câu so sánh tính chất hóa học...
 • 48
 • 308
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi phúc trình hóa hữu cơphúc trình hóa hữu cơ 1cau hoi thuc tap hoa huu co 1câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ 11cau hoi trac nghiem hoa huu co 12cau hoi phuc trinh hoa hua co 2câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 111200 câu hỏi trắc nghiệm hoá hữu cơ thpt1050 câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơcâu hỏi trắc nghiệm hóa hữa cơ 11câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơgiáo trình hóa hữu cơ 1cau hoi trac nghiem hoa huu cotổng hợp các câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơQuyết định 2315 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 5206 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 4132 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh HóaQuyết định 3911 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1 500 công trình Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình ĐịnhQuyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 627 QĐ-UBND năm 2016 về Bộ đơn giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung tỉnh Bắc GiangQuyết định 1450 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 45 2016 QĐ-UBND Quy định định mức vật tư kỹ thuật cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định 3221 QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 44 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính Bình ThuậnQuyết định 1855 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà MauQuyết định 2049 QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 4421 QĐ-UBND năm 2016 công bố sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch; bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 4180 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 4170 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020Quyết định 3210 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk LắkQuyết định 3818 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 3272 QĐ-UBND năm 2016 công bố dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk LắkQuyết định 106 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 3095 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1 2.000 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành