Phân lập và nuôi trồng nấm sò quy mô hộ gia đình

HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUY HỘ GIA ĐÌNH Ở VÙNG NÚI TÂY BẮ

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở VÙNG NÚI TÂY BẮ
... chuyển giao rộng rãi quy nông hộ Chính vậy, đề tài khoa học chuyên sâu với tiêu kỹ thuật canh tác đa dạng cho nông dân đề: " Hiện trạng giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản quy ... "Giải pháp kỹ thuật góp phần phát triển nuôi cá tỉnh miền núi Tây Bắc", Tạp chí thuỷ sản số 2005 Nguyễn Huy Điền 2005, "Nghiên cứu thực nghiệm nuôi cá ruộng lúa quy nông hộ tỉnh miền núi Tây ... thiệu giải pháp, đặc biệt giải pháp kỹ thuật - cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản công nghệ phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế- xã hội đặc 4.1.3 Các khó khăn trở ngại phát triển nuôi trồng...
 • 14
 • 342
 • 5

Hoàn thiện quy trình sản xuất vật liệu lọc thiết bị xử lý mangan trong nước ngầm quy hộ gia đình

Hoàn thiện quy trình sản xuất vật liệu lọc và thiết bị xử lý mangan trong nước ngầm quy mô hộ gia đình
... - Qua thai gian su dung chiing toi nhan thay hat lgc nuac va bo thiet bi xii ly nuac gieng klioan ho gia dinh dat chat lugng nuac sinh hoat, gia re gia tri sir dung de sau mot thai gian sii dung ... nhan dugc ket qua a bang Trong bang, ta nhan thay lugng oxy yeu cau oxy hoa mangan gap doi sat Mat khac cac phan ung xay co sinh cac ion H^ c6 xu huang lam giam pH va do giam van toe phan ling ... sinh oxy hod mg/ sat hogc mangan bang oxy Chat Sat Mangan O2 can thiet( mg/1) 0,14 0,29 H" sinh (mg/1) 0,036 0,036 1,8 1,8 Tinh kiem bi giam( mg/1 CaCOs) That vay theo tac gia Stumm va Lee da chung...
 • 68
 • 323
 • 0

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy hộ gia đình tại thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại thành phố hội an, tỉnh quảng nam
... mà chiếm tỷ lệ tốc độ phân hủy chậm 3.4 XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢI HỮU CƠ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI TP HỘI AN 3.4.1 Quy trình phân compost từ rác thải hữu Theo phương pháp ... 3.4.3 Thuyết minh quy trình - Rác thải sinh hoạt gia đình thu gom lại phân thành loại rác thải hữu rác thải vô - Đối với rác thải hữu sử dụng vào việc làm phân hữu nhà, mục đích việc phân loại để ... độ phân hủy phân compost - Thu thập số liệu cách ghi chép trình làm phân hộ gia đình phường Cẩm Nam Thành phố Hội An - Sử dụng bảng câu hỏi vấn, tiến hành điều tra 30 hộ gia đình thực chương trình...
 • 63
 • 263
 • 0

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy hộ gia đình tại TP. Hội An

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại TP. Hội An
... mà chiếm tỷ lệ tốc độ phân hủy chậm 3.4 XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢI HỮU CƠ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI TP HỘI AN 3.4.1 Quy trình phân compost từ rác thải hữu Theo phương pháp ... 3.4.3 Thuyết minh quy trình - Rác thải sinh hoạt gia đình thu gom lại phân thành loại rác thải hữu rác thải vô - Đối với rác thải hữu sử dụng vào việc làm phân hữu nhà, mục đích việc phân loại để ... Hứa Đa gia đình ông Phạm A với phụ gia tro 3.2 QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM LÀM PHÂN COMPOST TẠI HỘ GIA ĐÌNH ÔNG PHẠM A VÀ GIA ĐÌNH ÔNG HỨA ĐA 3.2.1 tả thực nghiệm Lượng rác thải nhà bếp ngày phân...
 • 63
 • 3,920
 • 15

THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC QUY HỘ GIA ĐÌNH

THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH
... việc thiết kế hệ thống cấp nƣớc Do , lý chọn đề tài “ Thiết kế lắp đặt hệ thống cấp nước qui hộ gia đình “ 1.2 Mục tiêu đề tài Thiết kế hình cấp nƣớc phục vụ cho nhu cầu sử dụng qui hộ ... phục vụ ngƣời dân Đề tài Thiết kế lắp đặt hệ thống cấp nƣớc qui hộ gia đình đƣợc thực nhằm đánh giá chất lƣợng nƣớc sinh hoạt để thiết kế hệ thống cấp nƣớc cho hộ dân Tiến trình công việc ... án thiết kế, vận hành hình đánh giá chất lƣợng đầu Từ thiết kế hình cấp nƣớc cho qui hộ gia đình Sau trình lấy mẫu, phân tích mẫu, đƣa phƣơng án thiết kế tính toán công trình đơn vị hệ...
 • 81
 • 198
 • 0

nghiên cứu quá trình phân lập nhân giống nấm

nghiên cứu quá trình phân lập và nhân giống nấm sò
... hẹp nên qúa trình tuyển chọn giống nấm cấp I chưa thành công 3.1.2 Về nghiên cứu nhân giống nấm cấp II, cấp III từ giống nấm cấp I - Giống nấm đảm bảo độ tuổi giống Giống nấm đạt 19 – 20 ... hậu không giống trồng nấm quanh năm với hàng chục loại nấm ăn nấm dược liệu khác Xuất phát từ vấn đề thực tế trên, chọn đề tài: Nghiên cứu trình phân lập nhân giống nấm để tạo nhiều giống có ... trình nhân giống 1.2.4 Theo dõi ảnh hưởng thời gian đến trình nhân giống 1.2.5 Trồng thử nghiệm giống nấm cấp III từ giống nấm cấp II theo dõi trình sinh trưởng phát triển nấm Phần KẾT QUẢ VÀ...
 • 34
 • 5,734
 • 8

Thử nghiệm phân lập nhân giống nấm (Pleurotus florida) tại phòng thí nghiệm Khoa Nông Lâm Trường Đại học Tây Bắc Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La”.

Thử nghiệm phân lập và nhân giống nấm Sò (Pleurotus florida) tại phòng thí nghiệm Khoa Nông Lâm Trường Đại học Tây Bắc Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La”.
... lợi Tôi định chọn đề tài : Thử nghiệm phân lập nhân giống nấm (Pleurotus florida) phòng thí nghiệm Khoa Nông Lâm - Trường Đại học Tây Bắc Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La” 1.2 Mục đích Yêu cầu ... Bùi Thị Hằng – K48 ĐH Nông học Thí nghiệm tiến hành phòng thí nghiệm Khoa Nông Lâm Trường Đại học Tây Bắc - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La 3.1.2 Thời gian nghiên cứu Thí nghiệm ngày 15/07/2010 ... thức thí nghiệm: + Công thức đối chứng: Giống mua Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật - Viện Di truyền Nông nghiệp Hà Nội + Công thức thí nghiệm: Giống nấm phân lập nhân Phòng thí nghiệm Khoa Nông...
 • 69
 • 373
 • 0

Đầu tư trồng rừng sản xuất quy hộ gia đình tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013- 2020 định hướng đến năm 2039”

Đầu tư trồng rừng sản xuất quy mô hộ gia đình tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013- 2020 và định hướng đến năm 2039”
... chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông lâm nghiệp Yên Bái đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; Quy t định số 179/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2009 UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt dự án đầu hỗ ... trợ trồng rừng sản xuất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2015; II Nội dung Mục tiêu dự án 1.1 Mục tiêu tổng quát Trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc •Tăng hiệu kinh tế sản ... hộ gia đình vùng dự án: Thôn Tà Chử, Chí Lư, Phình Hồ, Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái II Nội dung Các hoạt động dự án 2.1 Các hợp phần dự án II Nội dung Hợp phần 1: Phát triển rừng sản...
 • 23
 • 405
 • 0

phân lập tuyển chọn môt số chủng vi khuẩn cố định nito tự do azotobacter sp. trên một số loại đất ở đắc lắc

phân lập và tuyển chọn môt số chủng vi khuẩn cố định nito tự do azotobacter sp. trên một số loại đất ở đắc lắc
... l c c a 24 ch ng vi khu n phân l p c 36 3.3 Kh c 40 3.4 Kh sinh IAA c a ch ng vi khu n Azotobacter sp a i m phân l p ch ng vi khu n môi trư ng Ashby nh nitơ c a ch ng vi khu n Azotobacter sp 42 ... ng ó vi khu n Azotobacter sp c ng d ng r ng rãi ch ph m phân bón vi sinh v t làm tăng su t tr ng Vi t Nam ã có m t s công trình nghiên c u v vi sinh v t c t m t s lo i t nh nitơ làm phân vi sinh, ... ng c a m t vi khu n Azotobacter sp n s c i ng t 3.10 nh hư ng c a m t vi khu n Azotobacter sp n chi u cao c i ng t 52 11 nh hư ng c a m t vi khu n Azotobacter sp 3.12 nh hư ng c a m t vi khu n...
 • 234
 • 725
 • 3

Đánh giá thực trạng đề xuất áp dụng sản xuất sạch hơn tại cơ sở sản xuất tinh bột khoai mì quy hộ gia đình tại thôn Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Đánh giá thực trạng và đề xuất áp dụng sản xuất sạch hơn tại cơ sở sản xuất tinh bột khoai mì quy mô hộ gia đình tại thôn Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
... xuất tinh bột khoai quy hộ gia đình thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. ” MỤC TIÊU: Đánh giá thực trạng sản xuất tinh bột khoai thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, ... huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đề xuất áp dụng sản xuất cho sở sản xuất tinh bột khoai thôn NỘI DUNG: Đánh giá thực trạng sản xuất tinh bột khoai thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, huyện Cam ... VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đánh giá thực trạng sản xuất tinh bột khoai thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 3.1.1 Thực trạng sản xuất tinh bột khoai Cam Hiệp Nam có thôn...
 • 82
 • 426
 • 3

Phân lập tuyển chọn nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose170022

Phân lập và tuyển chọn nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose170022
... vật nuôi (nhiên liệu sinh học, thức ăn chăn nuôi…), thực đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lignocellulose ... glycoside hydrolase 61 phân loại dựa vào việc đo lường hoạt động endo-1,4-β-D-glucanase số thành viên họ hoạt động enzyme yếu Khác với enzyme GH khác, enzyme họ GH61 khả thủy phân liên kết glycoside ... pháp phân lập Các loại mẫu lấy địa điểm thời gian khác Các mẫu có chứa nấm mốc pha loãng dung dịch muối NaCl 0.9% Sau nấm mốc phân lập môi trường Czapeck bột giấy Quy trình tiến hành phân lập...
 • 76
 • 319
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm học khả năng gây trồng loài cây chùm ngây (moringa oleifera lam) quy hộ gia đình, trang trại vùng duyên hải nam trung bộ tây nguyên

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và khả năng gây trồng loài cây chùm ngây (moringa oleifera lam) quy mô hộ gia đình, trang trại vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
... chùm ngây trang trại, vườn hộ Tây Nguyên 1.3 Nghiên cứu đặc điểm lâm học điều kiện gây trồng loài Chùm ngây vùng Nam Trung Bộ 1.3.1 Đặc điểm hình thái học Đặc điểm hình thái học loài thường nghiên ... gây trồng vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên - Điều tra đặc điểm lâm học, vật hậu học Chùm ngây điều kiện tự nhiên gây trồng - Nghiên cứu đặc trưng tổ thành, lập địa lâm phần Chùm ngây 1.3 Nghiên cứu ... giống Chùm ngây - Nghiên cứu khả tạo từ hạt hom Chùm ngây - Nghiên cứu khả tạo nuôi cấy 1.4 Nghiên cứu biện pháp kĩ thuật lâm sinh để gây trồng (Mật độ, phương thức trồng) loài Chùm ngây Nam Trung...
 • 127
 • 167
 • 0

Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt chậu kiểng bằng đất nung, ở quy hộ gia đình ở Châu Thành – Đồng Tháp

Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) và nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt và chậu kiểng bằng đất nung, ở quy mô hộ gia đình ở Châu Thành – Đồng Tháp
... thùng muốt chậu kiểng đất nung, quy hộ gia đình Châu Thành Đồng Tháp 4 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) tự nhiên nuôi - Tận dụng vật liệu sẵn có hộ gia đình thùng ... dụng vật liệu sẵn có thùng muốt, chậu kiểng đất nung, để nuôi ong mật điều thiết thực tăng thu nhập cho người dân, lý để chọn đề tài Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) nuôi ong vật liệu thùng ... 10 kg mật ong năm Chất lượng mật ong tốt Loài có phương hướng nuôi hộ gia đình khắp nơi nước xu nuôi ong đại khoa học Việc nuôi ong mật quy hộ gia đình cho sản phẩm mật ong mở rộng thành công...
 • 61
 • 1,404
 • 1

Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình

Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất chăn nuôi gia súc quy mô hộ gia đình
... xử 29 sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia ... 21 sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình ... 35 sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình...
 • 26
 • 2,050
 • 10

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy hộ gia đình

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình
... nh d n ch n ñ tài: Nghiên c um ts y ut nh hư ng ñ n ch t lư ng hi u su t thu h i rư u g o s n xu t quy h gia ñình” M C ĐÍCH VÀ M C TIÊU NGHIÊN C U C A Đ TÀI 2.1 M c ñích nghiên c u Nh m cho ... - Đánh giá hi u su t thu h i c a s n ph m rư u g o 2 Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Là s n ph m rư u g o s n xu t quy h gia ñình 3.2 Ph m vi nghiên c u Các s s n ... ng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 4.1 Phương pháp nghiên c u t c t ngang Là phương pháp ñi u tra kh o sát th c tr ng ñ xác ñ nh y u t nguy t i th i ñi m nghiên c u 4.2 Phương pháp nghiên c u th c...
 • 26
 • 367
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng phương pháp chuyển giao công nghệ có sự tham gia cộng đồng vào phát triển nuôi trồng thuỷ sản quy mô hộ gia đình ở cá tỉnh miền núi phía bắcphần 6 nấm bào ngư và nuôi trồng nấm sò nấm hương nấm daiphan lap va nuoi trongchăn nuôi quy mô hộ gia đìnhquy mô hộ gia đình việt nam 2012quy mô hộ gia đình việt nam 2009quy mô hộ gia đình ở việt namquy mô hộ gia đình việt nammáy chế biến thức ăn chăn nuôi quy mô hộ gia đìnhđánh giá tổng quan tình hình sử dụng hầm biogas trong quy mô hộ gia đìnhchế biến quy mô hộ gia đìnhquy mô hộ gia đình là gìchế biến tinh bột săn dong riềng quy mô hộ gia đìnhsản xuất giò lụa theo quy mô hộ gia đìnhchế biến chè xanh quy mô hộ gia đinhbtvn logic va dk ung dungbản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu1000 Quick Writing Ideasđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấn