THÔNG tư 04 PHIẾU ĐIỀU TRA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 042014TTBKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) của công ty bibica

Một vài kinh nghiệm chỉ đạo đổi mới trong việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông số 302014BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục đào tạo

Một vài kinh nghiệm chỉ đạo đổi mới trong việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư số 302014BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo
... phần thực mục tiêu giáo dục tiểu học Công đổi giáo dục, đổi phương pháp dạy học, việc đổi cách quản lý, đạo, đổi cách đánh giá học sinh Việc đổi cách đánh giá học sinh sát với tình hình thực ... nghĩa Một đổi giáo dục đổi cách đánh giá học sinh Tiểu học Từ giáo viên bước đổi phương pháp dạy học, nội dung dạy học, kỹ thuật đánh giá nhận xét học sinh cách phù hợp Việc đổi đánh giá học sinh ... dạy học, đảm bảo cho giáo viên trao đổi, chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn Tác động thực tế đến giáo viên làm thay đổi thực tế việc đổi việc đánh giá học sinh tiểu học Giáo viên hiểu rõ nội dung đổi...
 • 28
 • 87
 • 0

Tài liệu tập huấn đánh giá học sinh tiểu học (thực hiện thông số 30 2014 tt bgdđt ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục đào tạo)

Tài liệu tập huấn đánh giá học sinh tiểu học (thực hiện thông tư số 30 2014 tt bgdđt ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo)
... kiến thức, kĩ cần đánh giá chương trình môn Toán lớp 5; - Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông số 30/ 2014/ TT- BGDĐT ngày 28/ 8 /2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT; - Tùy theo ... 25 học sinh trai 32 học sinh gái Hỏi có tất học sinh thư viện? (Thư viện có tất số học sinh là:) Cần có thêm từ Trong”để có “Trong thư viện có tất số học sinh là:” câu lời giải là: số học sinh ... cuối năm học lớp TT Chủ đề Mức Mức Mức Cộng Số câu 02 01 01 Câu số 1, Đại lượng đo Số câu đại lượng Câu số 01 01 Số học Yếu tố hình học Số câu 02 36 2 Câu số TS TS câu 4, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC...
 • 39
 • 173
 • 0

Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 –2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 012007QĐUBND ngày 25012007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ)

Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 –2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 012007QĐUBND ngày 25012007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ)
... đến phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân thơn khối phố Báo cáo viên, tun truyền viên pháp luật, thành viên CLB TGPL, giáo viên trường địa bàn thành ... dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân - Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật nâng ... vấn pháp luật cho đối tượng phụ nữ, niên, nơng dân trẻ em Nâng cao kỹ nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân quan, đơn vị cơng tác sinh sống chấp hành pháp luật thành...
 • 21
 • 194
 • 0

Cơ cấu hệ thống chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học Công nghệ

Cơ cấu hệ thống chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ
... ban Cỏc c quan qun khoa hc v k thut bao gm: + V Tng hp v k hoch khoa hc v k thut + V Qun khoa hc v k thut cụng nghip + V Qun khoa hc v k thut Nụng - Sinh - Y + V Qun khoa hc v k thut ... K hoch c chuyn thnh V Qun khoa hc v V Qun k thut; sau mt 51 thi gian hot ng, thy qun tỏch ri khoa hc v k thut khụng thớch hp, hai V ny c nhp li thnh V Qun khoa hc v k thut n nm 1972, ... TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN KHOA KHOA HC QUN Lí _ Lấ TH THU HNG C CU H THNG CHC NNG QUN Lí NH NC V HOT NG NGHIấN CU KHOA HC CA B KHOA HC V CễNG NGH Chuyờn ngnh: Qun Khoa hc v...
 • 120
 • 229
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản - một giải pháp để hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản - một giải pháp để hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
... ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2.1 MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI BỘ KHOA HỌC ... chọn đề tài: “ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VĂN BẢN – MỘT GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ” cho luận văn thạc sỹ khoa học Đề tài nghiên ... THÔNG TIN QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 33 1.3.1 Quản hệ thống thông tin quản 33 1.3.2 Hoạt động quản văn hệ thống thông tin quản Bộ Khoa học Công nghệ...
 • 128
 • 416
 • 2

Thông về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT
... dục nhà trường theo quy định Khoản Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: “1 Phó Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà ... trẻ thực theo quy định Luật Người khuyết tật và các văn hướng dẫn thi hành” Khoản Điều 16 sửa đổi, bổ sung sau: “ Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà ... Điểm d khoản Điều 13 sửa đổi, bổ sung sau: “d Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá trẻ loại khuyết tật Việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập nhà trường, nhà...
 • 3
 • 288
 • 0

Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31
... Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Số: /2011/TT-BGDĐT Dự thảo Lần THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ phạm ban hành kèm theo Quy t định số 31/ 2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng ... nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho đối ng bồi dưỡng, cần nêu vắn tắt lý cần thiết bồi dưỡng nghiệp vụ phạm sở bồi dưỡng lực thực nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm sở bồi dưỡng (Phụ ... dục; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ phạm ban hành kèm theo Quy t định...
 • 10
 • 96
 • 0

QUY CHẾ Triển khai, cung cấp trực tuyến dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ

QUY CHẾ Triển khai, cung cấp trực tuyến dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
... trực tuyến dịch vụ công thuộc phạm vi chức quản Bộ KH&CN xem xét khen thưởng hàng năm theo quy định Tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định vi c triển khai, cung cấp trực tuyến dịch vụ công ... quy n cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi chức quản Bộ KH&CN: - Công văn gửi Bộ KH&CN đề nghị phê duyệt kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công thuộc phạm vi chức quản Bộ KH&CN; - Bản kế ... dịch vụ công thuộc phạm vi chức quản Bộ KH&CN Quy chuẩn phải hỗ trợ cho vi c trao đổi liệu điện tử quốc tế Các tổ chức Bộ KH&CN giao, phân cấp ủy quy n cung cấp dịch vụ công triển khai cung cấp...
 • 9
 • 285
 • 2

Tài liệu Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học Công nghệ pdf

Tài liệu Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ pdf
... Sở Khoa học Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ + Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công ... cá nhân nộp hồ sơ phí thẩm định đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ Sở Khoa học Công nghệ (trực tiếp Phòng Quản lý Công nghệ ) tổ chức xem xét ... công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ có văn trả lời nêu rõ lý Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đăng bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ Thành phần hồ sơ Bản gốc có công chứng hợp đồng...
 • 4
 • 246
 • 0

Tài liệu Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học Công nghệ) pdf

Tài liệu Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) pdf
... Sở Khoa học Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ + Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công ... cá nhân nộp hồ sơ phí thẩm định đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ Sở Khoa học Công nghệ (trực tiếp Phòng Quản lý Công nghệ ) tổ chức xem xét ... quyền định đầu tư hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước) Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực thủ tục đăng hợp đồng chuyển giao công nghệ) Số hồ sơ:...
 • 4
 • 242
 • 0

Tài liệu Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học Công nghệ) doc

Tài liệu Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) doc
... Sở Khoa học Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng hợp đồng chuyển giao công nghệ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng hợp đồng chuyển giao công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ có văn ... ngày kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước vào Việt Nam) thay mặt bên phải gửi hồ sơ đến quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ... Đơn đề nghị đăng hợp đồng chuyển giao công nghệ (theo mẫu); Thành phần hồ sơ Bản gốc có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng Việt tiếng nước ngoài; Hợp đồng phải bên kết, đóng...
 • 4
 • 236
 • 0

ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NHÃN (Euphoria longana L.) Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC doc

ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NHÃN (Euphoria longana L.) Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC doc
... Hiện trạng giống, sâu bệnh hại, kỹ thuật áp dụng sản xuất - Hiệu kinh tế từ sản xuất nhãn mang lại 2.2 Phương pháp điều tra - Thu thập thông tin dựa vấn trực tiếp người sản xuất theo phiếu điều tra ... nhãn vùng 42.697 ha, chiếm 95,15% diện tích miền Điều tra trạng trồng nhãn tiến hành 15 huyện thuộc tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội (Hà Tây), Thanh Hoá Sơn La, huyện điều tra xã (bảng 1) - Hiện ... vườn nhãn trẻ mà giống chủ yếu nhân phương pháp ghép mắt, tỉ lệ chiếm đến 89% tổng số điều tra Bắc Ninh tỉnh có diện tích trồng nhãn không nhiều (294 năm 2007), có đến 65% số điều tra gieo hạt Ở...
 • 8
 • 270
 • 1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học Công nghệ) ppt

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) ppt
... ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Kính gửi: Bộ Khoa học Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh (thành phố) … I Các Bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ: Bên giao công nghệ: Tên ... kiện thực thủ tục hành - Các tổ chức cá nhân có hoạt động chuyển giao công nghệ có nhu cầu thực đăng cấp Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ thực TTHC - Căn pháp lý thủ tục hành ... định đầu tư hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước) * + Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực thủ tục đăng hoạt động chuyển giao công nghệ) * Chúng...
 • 4
 • 222
 • 0

MẪU DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ pptx

MẪU DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ pptx
... tượng thực thủ tục hành chính: e Cơ quan thực thủ tục hành chính: g Kết thực thủ tục hành chính: h Lệ phí (nếu có): i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:* k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): ... l Căn pháp thủ tục hành chính: Thủ tục b … II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Thủ tục c a Trình tự thực hiện: b Cách thức thực hiện; c Thành phần, số lượng hồ sơ: d Thời ... mẫu đơn, mẫu tờ khai:* k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): l Căn pháp thủ tục hành chính: Thủ tục d … ...
 • 2
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phieu dieu tra nong ho san xuat ca caophiếu điều tra cho hộ sản xuất ngành hàng sắnphiếu điều tra cho hộ sản xuấthiện trạng cơ cấu hệ thống chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ khoa học và công nghệ1 văn bản quản lý và hệ thống thông tin quản lý của bộ khoa học và công nghệhệ thống thông tin quản lý của bộ khoa học và công nghệhoạt động quản lý văn bản trong hệ thống thông t quản lý của bộ khoa học và công nghệmục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản của bộ khoa học và công nghệchương trình 68 của bộ khoa học và công nghệtên tiếng anh của bộ khoa học và công nghệnhiệm vụ của bộ khoa học và công nghệquyết định 24 của bộ khoa học và công nghệquyết định của bộ khoa học và công nghệđịa chỉ của bộ khoa học và công nghệvăn bản của bộ khoa học và công nghệThông tư 157 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhMau uy quyen va chuyen khoan nhan co tucThông tư 141 2016 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộThông tư 01 2016 TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành03b Mau Uy quyen dang ky tren webMau Uy quyen du DHCD va nhan Co tuc nam 2007Thong tu 13 BTC huong dan giam thue GTGT056 Nghi quyet DHCD 2009 ngay 29 03 20093 So lieu tai chinh nam 2008 (tom tat)4 Du thao Nghi quyet DHCD1 Bao cao cua HDQT tai Dai hoiVRTS Nghi quyet cua DHCD thuong nien 2011Thông tư 171 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 39 2016 TT-BYT quy định việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 38 2016 TT-BYT quy định biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 163 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 160 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 220 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 221 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 183 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành