Đánh giá khả năng lên men và phân tích một số hoạt chất trong tỏi đen

Đánh giá khả năng sinh sản ứng dụng một số hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì

Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì
... dụng số chế phẩm hormone nâng cao khả sinh sản đàn sữa Dựa kết điều tra thực tế suất sinh sản đàn lai hướng sữa nuôi Ba thấp, biểu hiện: tuổi phối giống lần đầu tuổi đẻ lứa đầu cao; ... động dục lại sau đẻ kéo dài hạn chế sức sinh sản khả sản suất sữa, từ làm ảnh hưởng lớn đến tiêu kinh tế ngành chăn nuôi sữa Để góp phần nâng cao khả sinh sản đàn lai hướng sữa Ba tiến ... cs (1997) Một số đặc điểm sinh sản nhóm lai hướng sữa nuôi hợp tác xã Thanh Lộc Đàn – Thành phố Đà Nẵng Tăng Xuân Lưu (1999) Đánh giá số đặc điểm sinh sản đàn lai hướng sữa Ba - Hà Tây...
 • 10
 • 339
 • 2

đánh giá khả năng sinh sản thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò cái brahman nuôi tại trạm nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh moncada

đánh giá khả năng sinh sản và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò cái brahman nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh moncada
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I PH M VŨ TUÂN ðÁNH GIÁ KH NĂNG SINH S N VÀ TH NGHI M M T S BI N PHÁP K THU T NH M NÂNG CAO KH NĂNG SINH S N C A ðÀN BÒ CÁI BRAHMAN NUÔI ... n pháp nh m c i thi n kh sinh s n c a ñàn Brahman Vì v y th c hi n ñ tài nghiên c u: “ðánh giá kh sinh s n th nghi m m t s bi n pháp k thu t nh m nâng cao kh sinh s n c a ñàn Brahman nuôi ... m nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Moncada 1.2 M c ñích nghiên c u - ðánh giá kh sinh s n m t s b nh sinh s n thư ng g p ñàn Brahman nuôi t i Tr m nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Moncada...
 • 86
 • 460
 • 1

đánh giá khả năng sinh trưởng theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn chuột nhắt trắng giống swiss tại viện kiểm định quốc gia vắc xin sinh phẩm y tế (2)

đánh giá khả năng sinh trưởng và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn chuột nhắt trắng giống swiss tại viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (2)
... đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng theo dõi số tiêu sinh sản đàn chuột nhắt trắng giống Swiss Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế Mục tiêu đề tài: - Theo dõi khả sinh trưởng chuột - ... 02-08: Tiêu chuẩn ĐVTN dùng cho kiểm định vắc xin sinh phẩm, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế 12 SOP: TN 03-01: Lai ghép chuột nhắt SWISS sinh sản, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh ...  Theo dõi tiêu sinh sản - Theo dõi số lượng chuột chửa, đẻ - Số sinh sống - Số thu sau dứt sữa  Đánh giá số tiêu sinh sản chuột ghép lứa 1: - Theo trọng lượng chuột ghép - Theo tuần tuổi chuột...
 • 51
 • 1,555
 • 2

đánh giá khả năng sinh trưởng theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn chuột nhắt trắng giống swiss tại viện kiểm định quốc gia vắc xin sinh phẩm y tế

đánh giá khả năng sinh trưởng và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn chuột nhắt trắng giống swiss tại viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế
... đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng theo dõi số tiêu sinh sản đàn chuột nhắt trắng giống Swiss Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế Mục tiêu đề tài: - Theo dõi khả sinh trưởng chuột - ... 02-08: Tiêu chuẩn ĐVTN dùng cho kiểm định vắc xin sinh phẩm, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế 12 SOP: TN 03-01: Lai ghép chuột nhắt SWISS sinh sản, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh ...  Theo dõi tiêu sinh sản - Theo dõi số lượng chuột chửa, đẻ - Số sinh sống - Số thu sau dứt sữa  Đánh giá số tiêu sinh sản chuột ghép lứa 1: - Theo trọng lượng chuột ghép - Theo tuần tuổi chuột...
 • 52
 • 462
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng mở rộng một số giống lúa thuộc loài phụ japonica (đs1, j01, j02) tại đồng bằng sông hồng

Đánh giá khả năng thích ứng và mở rộng một số giống lúa thuộc loài phụ japonica (đs1, j01, j02) tại đồng bằng sông hồng
... U VÀ TH O LU N 3.1 K t qu ñánh giá tính thích ng c a m t s dòng/gi ng lúa Japonica ðS1, J01 J02 t i ð ng B ng Sông H ng Nh m ñánh giá tính thích ng c a gi ng lúa thu c loài ph Japonica ðS1, J01, ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM -* - PH M VĂN VŨ ðÁNH GIÁ KH NĂNG THÍCH NG VÀ M R NG M T S GI NG LÚA THU C LOÀI PH JAPONICA ... n/ha Cùng v i su t lúa liên t c tăng di n tích tăng lên s n lư ng lúa nư c ta ñ n năm 2012 ñã ñ t m c k l c 43,65 tri u t n Lúa n p, lúa thơm lúa nương, lúa Japonica nh ng nhóm lúa ñ c s n ph bi...
 • 117
 • 127
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng theo dõi một số bệnh thường gặp của ngựa bạch từ 6 đến 12 tháng tuổi tại Chi nhánh nghiên cứu phát triển động thực vật bản địa.

Đánh giá khả năng sinh trưởng và theo dõi một số bệnh thường gặp của ngựa bạch từ 6 đến 12 tháng tuổi tại Chi nhánh nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa.
... THỊ DUYÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ THEO DÕI MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA NGỰA BẠCH TỪ ĐẾN 12 THÁNG TUỔI TẠI CHI NHÁNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG THỰC VẬT BẢN ĐỊA KHÓA LUẬN TỐT ... cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng theo dõi số bệnh thường gặp ngựa bạch từ đến 12 tháng tuổi Chi nhánh nghiên cứu phát triển động thực vật địa” Trong trình thực tập, nghiên cứu, thực đề tài ... tiến hành nghiên cứu chuyên đề” Đánh giá khả sinh trưởng theo dõi số bệnh thường gặp ngựa bạch từ đến 12 tháng tuổi Chi nhánh nghiên cứu phát triển động thực vật địa” Trong thời gian thực tập...
 • 68
 • 116
 • 0

đánh giá khả năng sinh sản ứng dụng một số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò sữa nuôi tại trại sao vàng, thọ xuân, thanh hoá

đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò sữa nuôi tại trại sao vàng, thọ xuân, thanh hoá
... 4.2.7 Khi lng bờ s sinh 58 4.2.8 T l chm sinh ,vụ sinh v vụ sinh vnh vin 59 4.3 Bin phỏp nõng cao kh nng sinh sn 61 4.3.1 Kt qu phõn loi nguyờn nhõn ri lon sinh sn .61 4.3.2 ... sút - Khi lng bờ s sinh - T l chm sinh, vụ sinh tm thi v vụ sinh vnh vin 3.2.3 ng dng mt s bin phỏp k thut nhm nõng cao kh nng sinh sn ca ủn bũ - Kt qu phõn loi bnh ri lon sinh sn - Kt qu gõy ... (Hong Kim Giao, Nguyn Thanh Dng, 1997)[10] Tng s bũ chm sinh T l chm sinh (%) = x 100 Tng s bũ ủ tui sinh sn Tng s bũ vụ sinh tm thi T l vụ sinh tm thi (%) = x 100 Tng s bũ ủ tui sinh sn T l sy thai...
 • 87
 • 168
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN ỨNG DỤNG MỘT SỐ HORMONE HƯỚNG SINH DỤC NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ LAI HƯỚNG SỮA NUÔI TẠI BA VÌ-HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ HORMONE HƯỚNG SINH DỤC NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ LAI HƯỚNG SỮA NUÔI TẠI BA VÌ-HÀ NỘI
... Sử dụng số chế phẩm hormone nâng cao khả sinh sản ñàn sữa D a k t ñiều tra thực tế suất sinh sản ñàn lai hướng sữa nuôi Ba Vì thấp, biểu hiện: tuổi phối giống lần ñầu tuổi ñẻ lứa ñầu cao ... ñộng dục lại sau ñẻ kéo dài ñã hạn chế sức sinh sản khả sản suất sữa, từ ñó làm ảnh hưởng lớn ñến tiêu kinh tế ngành chăn nuôi sữa Để góp phần nâng cao khả sinh sản ñàn lai hướng sữa Ba Vì ... hai lứa ñẻ - Ứng dụng số chế phẩm hormone hướng sinh dục ñiều trị bệnh thiểu buồng trứng, bệnh thể vàng tồn lưu bệnh u nang nang trứng nh m nâng cao suất sinh sản ñàn lai hướng sữa 2.5 Phương...
 • 12
 • 340
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển một số giống Dưa chuột trong vụ thu đông tại huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống Dưa chuột trong vụ thu đông tại huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên.
... hiểu số đặc trƣng hình thái giống - Đánh giá khả sinh trƣởng, phát triển giống Dƣa Chuột điều kiện vụ Thu Đông - Đánh giá tình hình phát triển sâu bệnh giống điều kiện vụ Thu Đông - Đánh giá ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -oOo ĐỖ THU HÀ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG DƢA CHUỘT TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI ... Lâm, khoa Nông Học thầy cô giáo, tiến hành thực nghiên cứu đề tài tốt nghiệp: Đánh giá khả sinh trưởng phát triển số giống Dưa chuột vụ thu đông huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” Với kiến thức...
 • 78
 • 160
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng bảo vệ lactobacillus acidophilus của một số tá dược trong nang cứng probiotics

Nghiên cứu đánh giá khả năng bảo vệ lactobacillus acidophilus của một số tá dược trong nang cứng probiotics
... TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN NGỌC PHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO VỆ Lactobacillus acidophilus CỦA MỘT SỐ TÁ DƯỢC TRONG NANG CỨNG PROBIOTICS KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng ... khuẩn nang cứng probiotics Xuất phát từ lí trên, thực đề tài Nghiên cứu đánh giá khả bảo vệ Lactobacillus acidophilus số dược nang cứng probiotics nhằm ba mục tiêu sau: Thiết kế công thức nang ... nang probiotics chứa Lactobacillus acidophilus Đánh giá số tiêu chất lượng nang cứng probiotics Khảo sát khả bảo vệ Lactobacillus acidophilus dịch mô dày nang probiotics tạo thành với loại dược...
 • 51
 • 110
 • 0

luận văn công nghệ sinh học Phân lập đánh giá khả năng lên men của một số chủng nấm menhoạt lực cao trong sản xuất cồn từ cây men lá tỉnh Lào Cai

luận văn công nghệ sinh học Phân lập và đánh giá khả năng lên men của một số chủng nấm men có hoạt lực cao trong sản xuất cồn từ cây men lá tỉnh Lào Cai
... Phân lập, đánh giá chủng nấm men hoạt lực cao sản xuất cồn men tỉnh Lào Cai tụi thu số kết sau: Phân lập 10 chủng nấm men từ mẫu men thu thập địa bàn tỉnh Lào Cai Tuyển chọn chủng nấm men ... Phân lập đỏnh giá khả lên men một số chủng nấm men hoạt lực cao sản xuất cồn từ men tỉnh Lào Cai 1.2.Mục tiêu yêu cầu nghiên cứu 1.2.1Mục tiêu nghiên cứu Từ mẫu thu thập địa bàn tỉnh Cao ... trình lên men chuyển hóa loại đường dịch đường nấm men thành rượu etylic, CO sản phẩm bậc Chủng nấm men khả lên men mạnh thời gian tạo thành CO ngắn Các chủng nấm men khả lên men số...
 • 78
 • 159
 • 0

Phân lập đánh giá khả năng lên men bánh mì của nấm men từ bánh men rượu truyền thống

Phân lập và đánh giá khả năng lên men bánh mì của nấm men từ bánh men rượu truyền thống
... nguồn phân lập nấm men phong phú đa dạng Với mục tiêu phân lập nghiên cứu khả lên men bánh chủng Nấm men Bánh men rượu truyền thống, tìm chủng lên men cho chất lượng bánh thành phẩm tốt từ ... Phân lập đánh giá hình thái nấm men từ bánh men rượu thị trường - Nghiên cứu điều kiện tăng sinh nấm men môi trường Hansen - Đánh giá khả lên men chủng nấm men phân lập công nghệ sản xuất bánh ... hành phân tích 3.4.2 Phân lập tách dòng nấm men từ bánh men rượu truyền thống Mục đích: Phân lập dòng nấm men để tiến hành thử nghiệm sinh hóa, lựa chọn chủng lên men tốt thử khả lên men bánh mì...
 • 70
 • 668
 • 1

đánh giá khả năng chịu hạn phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương

đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương
... bit v gen liờn quan ờn chu hn cũn ớt va cha õy u Cystatin va gen cystatin c xỏc nh cú liờn quan vi kh nng chu hn ca thc vt va a c nghiờn cu nhiu loi cõy trng khỏc Võy gen cystatin liờn quan ... gen cystatin, thit k v tng hp cp mi nhõn gen cystatin; To dong cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va nhõn gen cystatin bng ki thuõt PCR; oc trỡnh t nu cua gen cystatin cõy u tng TễNG QUAN ... quan th hin mt s sau: c im, giỏ tr kinh t va tinh hinh san xuõt ca cõy u tng c tinh chiu han ca thc võt va cõy u tng Gen cystatin liờn quan n tớnh chu hn u tng Cystatin v gen cystatin Cystatin...
 • 25
 • 502
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Glycine max (L.) Merrill

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Glycine max (L.) Merrill
... ngõn hng GenBank vi mó s l DQ792503 [35] Cystatin l cht c ch hot ng ca cysteine proteinase Gen cystatin l gen ó c khng nh cú mi liờn quan vi kha nng chu hn ca thc vt Cystatin v gen mó húa cystatin ... thụng tin vờ gen cystatin , thit k v tng hp cp mụi nhõn gen cystatin; - To dũng cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va gen cystatin bng k thut PCR; - c trỡnh t nucleotide cua gen cystatin cõy ... bit l vi cystatin thc vt bng cụng ngh DNA tỏi t hp 1.2.2 Gen mó hoa Cystatin thc vt v cõy u tng Gen cystatin thc vt mó húa cho cystatin c ch enzyme phõn hy cystein (ký hiu l phytocystatin)...
 • 75
 • 137
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn phân lập Gen Cystatin ở một số giống ngô chịu hạn khác nhau

Đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập Gen Cystatin ở một số giống ngô chịu hạn khác nhau
... nâng cao khả chịu hạn, tiến hành đề tài nghiên cứu Đánh giá khả chịu hạn phân lập gen cystatin số giống ngô chịu hạn khác nhau MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định đƣợc mức độ chịu hạn số giống ngô giai ... chiều dài rễ với khả chịu hạn số giống ngô - Phân lập xác định đƣợc trình tự gen cystatin số giống ngô khả chịu hạn khác NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá khả chịu hạn phƣơng pháp gây hạn nhân tạo ... thuật PCR để nhân gen cystatin số giống ngô - Tách dòng gen cystatin giống ngô: giống chịu hạn tốt giống chịu hạn - Xác định trình tự gen cystatin giống ngô khả chịu hạn Số hóa Trung tâm Học...
 • 66
 • 407
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: danh gia kha nang chui man va lanh cua mot so giong lua nhatđánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tươngđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangmô tả và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý attp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị trấn văn điểnđánh giá khá năng kháng khuấn và xây dựng quá trình lên mendanh gia phan loai cac nguon thai ran danh gia kha nang tan thu va su dungđánh giá khả năng ổn định và ứng dụng cọc vật liệu rời để xử lý nền đất yếu ở khu vực phía namđánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa xuân châu hương q5 c27 khang dân u17 và nhị ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitrođánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen p5cs của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh cao bằngluận văn đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng hormone nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì hà nộidanh gia kha nang khang cua chitosan phan tu luong thapđánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc l08 l23 l24 ltb lcb lbk bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitroxác định các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trườngcơ sở khoa học để đánh giá khả năng cạnh tranh và khẳng định sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ việt namđánh giá khả năng cạnh tranh và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ việt nam8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017T nh h nh kinh doanh v xu t kh u g m x y d ng C ng ty c ph n xu t nh p kh u Viglacerahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQTZRX05uZndQeU0https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTUhaM0FSTG1rclE9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 201711 THÙ LAO HĐQT BAN KSVTJ 2017.4.21 ef6ddce BAO CAO TAI CHINH QUY 1 2017 signedNQ HUY GIAO DICH TAI HE THONG UPCOM282Th c tr nh nh p kh u h ng ho C ng ty MATECOTh c tr ng v ph ng h ng ph t tri n h ng d t may xu t kh u Vi t Nam001 Giay de nghi kiem hop dong su dung The Viet Capital E Plushttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anR25yZTNKcENTZEkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3analRDT050Y08xMTgBM02.DV1 Giay de nghi chuyen khoanBM04.DV03 Thong bao gia han TG xu ly Dich vuBM04.DV1 Giay thoa thuan cho tanghttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMXBMMUxTZGUtTEUBM05.DV2 Giay dang ky su dung dich vuBM08.DV2 KHPN Giay bo sung thong tin KH co yeu to Hoa KyBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán