Phân lập và nuôi trồng nấm Xoài quy mô hộ gia đình

HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUY HỘ GIA ĐÌNH Ở VÙNG NÚI TÂY BẮ

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở VÙNG NÚI TÂY BẮ
... chuyển giao rộng rãi quy nông hộ Chính vậy, đề tài khoa học chuyên sâu với tiêu kỹ thuật canh tác đa dạng cho nông dân đề: " Hiện trạng giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản quy ... "Giải pháp kỹ thuật góp phần phát triển nuôi cá tỉnh miền núi Tây Bắc", Tạp chí thuỷ sản số 2005 Nguyễn Huy Điền 2005, "Nghiên cứu thực nghiệm nuôi cá ruộng lúa quy nông hộ tỉnh miền núi Tây ... thiệu giải pháp, đặc biệt giải pháp kỹ thuật - cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản công nghệ phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế- xã hội đặc 4.1.3 Các khó khăn trở ngại phát triển nuôi trồng...
 • 14
 • 352
 • 5

Hoàn thiện quy trình sản xuất vật liệu lọc thiết bị xử lý mangan trong nước ngầm quy hộ gia đình

Hoàn thiện quy trình sản xuất vật liệu lọc và thiết bị xử lý mangan trong nước ngầm quy mô hộ gia đình
... - Qua thai gian su dung chiing toi nhan thay hat lgc nuac va bo thiet bi xii ly nuac gieng klioan ho gia dinh dat chat lugng nuac sinh hoat, gia re gia tri sir dung de sau mot thai gian sii dung ... nhan dugc ket qua a bang Trong bang, ta nhan thay lugng oxy yeu cau oxy hoa mangan gap doi sat Mat khac cac phan ung xay co sinh cac ion H^ c6 xu huang lam giam pH va do giam van toe phan ling ... sinh oxy hod mg/ sat hogc mangan bang oxy Chat Sat Mangan O2 can thiet( mg/1) 0,14 0,29 H" sinh (mg/1) 0,036 0,036 1,8 1,8 Tinh kiem bi giam( mg/1 CaCOs) That vay theo tac gia Stumm va Lee da chung...
 • 68
 • 331
 • 0

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy hộ gia đình tại thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại thành phố hội an, tỉnh quảng nam
... mà chiếm tỷ lệ tốc độ phân hủy chậm 3.4 XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢI HỮU CƠ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI TP HỘI AN 3.4.1 Quy trình phân compost từ rác thải hữu Theo phương pháp ... 3.4.3 Thuyết minh quy trình - Rác thải sinh hoạt gia đình thu gom lại phân thành loại rác thải hữu rác thải vô - Đối với rác thải hữu sử dụng vào việc làm phân hữu nhà, mục đích việc phân loại để ... độ phân hủy phân compost - Thu thập số liệu cách ghi chép trình làm phân hộ gia đình phường Cẩm Nam Thành phố Hội An - Sử dụng bảng câu hỏi vấn, tiến hành điều tra 30 hộ gia đình thực chương trình...
 • 63
 • 284
 • 0

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy hộ gia đình tại TP. Hội An

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại TP. Hội An
... mà chiếm tỷ lệ tốc độ phân hủy chậm 3.4 XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢI HỮU CƠ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI TP HỘI AN 3.4.1 Quy trình phân compost từ rác thải hữu Theo phương pháp ... 3.4.3 Thuyết minh quy trình - Rác thải sinh hoạt gia đình thu gom lại phân thành loại rác thải hữu rác thải vô - Đối với rác thải hữu sử dụng vào việc làm phân hữu nhà, mục đích việc phân loại để ... Hứa Đa gia đình ông Phạm A với phụ gia tro 3.2 QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM LÀM PHÂN COMPOST TẠI HỘ GIA ĐÌNH ÔNG PHẠM A VÀ GIA ĐÌNH ÔNG HỨA ĐA 3.2.1 tả thực nghiệm Lượng rác thải nhà bếp ngày phân...
 • 63
 • 3,952
 • 15

THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC QUY HỘ GIA ĐÌNH

THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH
... việc thiết kế hệ thống cấp nƣớc Do , lý chọn đề tài “ Thiết kế lắp đặt hệ thống cấp nước qui hộ gia đình “ 1.2 Mục tiêu đề tài Thiết kế hình cấp nƣớc phục vụ cho nhu cầu sử dụng qui hộ ... phục vụ ngƣời dân Đề tài Thiết kế lắp đặt hệ thống cấp nƣớc qui hộ gia đình đƣợc thực nhằm đánh giá chất lƣợng nƣớc sinh hoạt để thiết kế hệ thống cấp nƣớc cho hộ dân Tiến trình công việc ... án thiết kế, vận hành hình đánh giá chất lƣợng đầu Từ thiết kế hình cấp nƣớc cho qui hộ gia đình Sau trình lấy mẫu, phân tích mẫu, đƣa phƣơng án thiết kế tính toán công trình đơn vị hệ...
 • 81
 • 210
 • 0

Đầu tư trồng rừng sản xuất quy hộ gia đình tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013- 2020 định hướng đến năm 2039”

Đầu tư trồng rừng sản xuất quy mô hộ gia đình tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013- 2020 và định hướng đến năm 2039”
... chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông lâm nghiệp Yên Bái đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; Quy t định số 179/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2009 UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt dự án đầu hỗ ... trợ trồng rừng sản xuất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2015; II Nội dung Mục tiêu dự án 1.1 Mục tiêu tổng quát Trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc •Tăng hiệu kinh tế sản ... hộ gia đình vùng dự án: Thôn Tà Chử, Chí Lư, Phình Hồ, Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái II Nội dung Các hoạt động dự án 2.1 Các hợp phần dự án II Nội dung Hợp phần 1: Phát triển rừng sản...
 • 23
 • 418
 • 0

Phân lập tuyển chọn nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose170022

Phân lập và tuyển chọn nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose170022
... vật nuôi (nhiên liệu sinh học, thức ăn chăn nuôi…), thực đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lignocellulose ... glycoside hydrolase 61 phân loại dựa vào việc đo lường hoạt động endo-1,4-β-D-glucanase số thành viên họ hoạt động enzyme yếu Khác với enzyme GH khác, enzyme họ GH61 khả thủy phân liên kết glycoside ... pháp phân lập Các loại mẫu lấy địa điểm thời gian khác Các mẫu có chứa nấm mốc pha loãng dung dịch muối NaCl 0.9% Sau nấm mốc phân lập môi trường Czapeck bột giấy Quy trình tiến hành phân lập...
 • 76
 • 339
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm học khả năng gây trồng loài cây chùm ngây (moringa oleifera lam) quy hộ gia đình, trang trại vùng duyên hải nam trung bộ tây nguyên

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và khả năng gây trồng loài cây chùm ngây (moringa oleifera lam) quy mô hộ gia đình, trang trại vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
... chùm ngây trang trại, vườn hộ Tây Nguyên 1.3 Nghiên cứu đặc điểm lâm học điều kiện gây trồng loài Chùm ngây vùng Nam Trung Bộ 1.3.1 Đặc điểm hình thái học Đặc điểm hình thái học loài thường nghiên ... gây trồng vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên - Điều tra đặc điểm lâm học, vật hậu học Chùm ngây điều kiện tự nhiên gây trồng - Nghiên cứu đặc trưng tổ thành, lập địa lâm phần Chùm ngây 1.3 Nghiên cứu ... giống Chùm ngây - Nghiên cứu khả tạo từ hạt hom Chùm ngây - Nghiên cứu khả tạo nuôi cấy 1.4 Nghiên cứu biện pháp kĩ thuật lâm sinh để gây trồng (Mật độ, phương thức trồng) loài Chùm ngây Nam Trung...
 • 127
 • 183
 • 0

Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt chậu kiểng bằng đất nung, ở quy hộ gia đình ở Châu Thành – Đồng Tháp

Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) và nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt và chậu kiểng bằng đất nung, ở quy mô hộ gia đình ở Châu Thành – Đồng Tháp
... thùng muốt chậu kiểng đất nung, quy hộ gia đình Châu Thành Đồng Tháp 4 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) tự nhiên nuôi - Tận dụng vật liệu sẵn có hộ gia đình thùng ... dụng vật liệu sẵn có thùng muốt, chậu kiểng đất nung, để nuôi ong mật điều thiết thực tăng thu nhập cho người dân, lý để chọn đề tài Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) nuôi ong vật liệu thùng ... 10 kg mật ong năm Chất lượng mật ong tốt Loài có phương hướng nuôi hộ gia đình khắp nơi nước xu nuôi ong đại khoa học Việc nuôi ong mật quy hộ gia đình cho sản phẩm mật ong mở rộng thành công...
 • 61
 • 1,415
 • 1

Báo cáo " Ô nhiễm asen trong nước ngầm khả năng xử lý tại chỗ quy hộ gia đình tại xã Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội " pptx

Báo cáo
... nuôi quy nhỏ lượng nước sử dụng lên tới - m3 ngày-1 3.2 Công nghệ xử nước Hầu hết hộ gia đình Trung Châu sử dụng hệ thống xử nước cấp hộ gia đình có sơ đồ công nghệ Hình Bể chứa nước ... đích gồm (i) đánh giá trạng ô nhiễm asen nước ngầm Trung Châu, Đan Phượng, Nội (ii) đồng thời đánh giá khả xử chỗ theo kỹ thuật lọc cát độc chất nước ngầm làm nước cấp cho sinh hoạt, góp ... Hát Môn, Thọ Xuân; phía Đông giáp Hồng Mỗ thuộc huyện Đan Phượng, Nội Trung Châu có tổng cộng 12 thôn, có thôn nhân dân sống đê sông Hồng Đây nông, chủ yếu trồng lương thực...
 • 8
 • 674
 • 6

Luận văn: Tìm phương pháp bắt ong mật ( Apis cerana ) nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt chậu kiểng bằng đất nung, ở quy hộ gia đình ở Châu Thành - Đồng Tháp pdf

Luận văn: Tìm phương pháp bắt ong mật ( Apis cerana ) và nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt và chậu kiểng bằng đất nung, ở quy mô hộ gia đình ở Châu Thành - Đồng Tháp pdf
... thùng muốt chậu kiểng đất nung, quy hộ gia đình Châu Thành Đồng Tháp 4 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) tự nhiên nuôi - Tận dụng vật liệu sẵn có hộ gia đình thùng ... từ 3 2-3 6 0C, ẩm độ 6 5-8 0% [4] 1.7 Phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) nuôi Bắt ong mật từ nguồn tự nhiên có nhiều phương pháp như: hánh ong (bẫy ong) , bắt ong soi đõ (ong trinh sát), bắt ong ... dụng vật liệu sẵn có thùng muốt, chậu kiểng đất nung, để nuôi ong mật điều thiết thực tăng thu nhập cho người dân, lý để chọn đề tài Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) nuôi ong vật liệu thùng...
 • 61
 • 538
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ở quy hộ gia đình tại phường Cam Giá TP Thái Nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ở quy mô hộ gia đình tại phường Cam Giá TP Thái Nguyên
... KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG CAM GIÁ – TP THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT ... khu vực môi trường xung quanh Chính từ vấn đề xúc vừa nêu trên, đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phân loại, xử rác thải sinh hoạt quy hộ gia đình phường Cam Giá - TP Thái Nguyên ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh Phúc HỘI ĐỒNG NGHIỆP THU XÁC NHẬN Đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG...
 • 50
 • 275
 • 2

khảo sát tình hình nuôi ếch thái lan trong bể lót bạt quy hộ gia đình ở cần thơ

khảo sát tình hình nuôi ếch thái lan trong bể lót bạt quy mô hộ gia đình ở cần thơ
... ao nuôi lớn lượng công việc nhiều nên cần lượng đáng kể lao động 4.2 Thông tin kỹ thuật hình nuôi Ếch Cần Thơ 4.2.1 Bể lót bạt Hình 4.5 hình nuôi Ếch Thái Lan bể lót bạt Hầu hết nuôi bể lót ... chuyên môn nuôi Ếch ………………………………………… 22 Hình 4.4 Kinh nghiệm nuôi Ếch hộ nuôi ……………………………………….23 Hình 4.5 hình nuôi Ếch Thái Lan bể lót bạt ………………………………24 Hình 4.6 Diện tích ao nuôi Ếch Cần Thơ ... Đánh giá trạng nghề nuôi Ếch Thái Lan (Rana rugulosa) quy hộ gia đình Cần Thơ Phân tích khía cạnh kinh tế kỹ thuật hình nuôi Ếch Thái Lan (Rana rugulosa) bể lót bạt Cần Thơ Đề xuất giải pháp...
 • 54
 • 1,761
 • 5

hoàn thiện công nghệ thiết bị ủ cỏ phục vụ chăn nuôi quy hộ gia đình trang trại nhỏ(tom tat )

hoàn thiện công nghệ và thiết bị ủ cỏ phục vụ chăn nuôi quy mô hộ gia đình và trang trại nhỏ(tom tat )
... chọn công nghệ hoàn thiện thiết bò cho hệ thống cỏ quy trang trại, gia đình Đã tiến hành lựa chọn công nghệ ủ, xem xét hoàn thiện thiết bò cho công nghệ cỏ quy nhỏ phục vụ cho việc chăn ... thức silo áp dụng chế biến hộ gia đình trang trại nhỏ 3.4 Triển khai ứng dụng hình cỏ quy nhỏ sản xuất hình chế biến cỏ quy nhỏ áp dụng số hộ gia đình trang trại nhỏ 3.4.1 ... cứng cỏ voi Để phun phụ gia vào cỏ cần lựa chọn chế tạo thiết bò phun phụ gia vào cỏ Để khắc phục khó khăn hố cần nghiên cứu hình thức bao cỡ lớn silo Bảng 3.1 So sánh công nghệ cỏ cải...
 • 33
 • 137
 • 0

hoàn thiện công nghệ thiết bị ủ cỏ phục vụ chăn nuôi quy hộ gia đình trang trại nhỏ

hoàn thiện công nghệ và thiết bị ủ cỏ phục vụ chăn nuôi quy mô hộ gia đình và trang trại nhỏ
... công nghệ hoàn thiện thiết bò cho hệ thống cỏ quy trang trại, gia đình Đã tiến hành lựa chọn công nghệ ủ, xem xét hoàn thiện thiết bò cho công nghệ cỏ quy nhỏ phục vụ cho việc chăn ... chủ yếu nuôi bò thòt Ở vùng người dân nuôi bò chủ yếu hình thức chăn thả Các gia đình nuôi bò thường có quy -7 Các trang trại nhỏ quy trung bình 30- 40 Chưa có hình thức nuôi quy ... khô vùng khó khăn, - Chăn nuôi bò Việt Nam chủ yếu dạng quy nhỏ Thức ăn thô cho chăn nuôi bò chủ yếu cỏ tươi phụ phẩm nông nghiệp Trong hộ trang trại nhỏ quy nuôi từ 10 đến 30 bò vấn...
 • 94
 • 162
 • 0

Xem thêm