ELT KIEM TRA GIUA KI 1 TIENG ANH 3 2016207

đề kiểm tra học 1 tiếng anh 6 2013 2014

đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh 6 2013 2014
... lunch ? ………………………………………… Phòng GD-ĐT Huyện Thạnh Hóa Trường THCS Tân Tây ĐÁP ÁN ĐỀ THI ANH VĂN HỌC KÌ I (2 013 -2 014 ),LỚP I Choose the best option to complete the sentences: (8 sts),(2ms) when what ... (6sts), (1. 5ms) 06: 00 It’s six o’clock 08:30 It’s eight thirty/ It’s half past eight 09:45 It’s nine forty-five/ It’s a quarter to ten 10 .05 :15 It’s five fifteen/ It’s a quarter past five 11 .04:55 ... to five 12 .10 :20 It’s ten twenty/ It’s twenty past ten V Fill in each blank with one suitable preposition: (6 sts) , (1. 5ms) on behind opposite to by on VI Answer about you: (4sts), (1ms) Yes,...
 • 4
 • 3,399
 • 83

KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIẾNG ANH 12 pot

KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIẾNG ANH 12 pot
... Câu 17 : Peter told to me everybody had left the party when he came A B C D Câu 18 : Chọn đáp án thích hợp ( A, B, C,hoặc D) cho câu sau He ... if you it to him more slowly A were explaining B explains C explained D would explain Câu 19 : Chọn đáp án thích hợp ( A, B, C,hoặc D) cho câu sau Lan is my close friend We usually our ... once a day A should clean B should be cleaning C should be cleaned D should have cleaned Câu 21: Chọn đáp án thích hợp ( A, B, C,hoặc D) cho câu sau Do you agree that a happy marriage should...
 • 3
 • 198
 • 0

KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 493 pdf

KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 493 pdf
... house C I can buy that house D I could buy that house HẾT -Trang 3/3 - đề thi 493 ... A injured B appalled C designed D dedicated Câu 35: A works B plays C shifts D stops Trang 2/3 - đề thi 493 Câu 36: A wrapped B answered C exchanged D served Câu 37: A wanted B forced C worked ... Câu 17 : Peter told to me everybody had left the party when he came A B C D Câu 18 : Chọn đáp án thích hợp ( A, B, C,hoặc D) cho câu sau He...
 • 3
 • 203
 • 2

kiểm tra học 1 tiếng anh

kiểm tra học kì 1 tiếng anh
... schoolbag rubber 3.computerroom open Question 0.Nga (1) school small 3.pens friend Transcript for test grade – Term Question 1: Listen and draw the line (1pt) Example: o this is a pencil What’s that? ... cross ( x) in the box (1pt) there are three pens This is a backpack 2 this pencil is short That is a pencil case A May I come in?B.Yes,you can Question 7: Read Write Yes or No (1pt) Hi My name is ... letters Write the words (1pt) Eg: urlre _ruler oscohl gab berbur _ _ 3.potceumr ormo pone Question 9: Read and choose the words to fill the blanks (1pt) pens school friend small...
 • 6
 • 74
 • 0

Đề kiểm tra học 1 tiếng anh 9

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh 9
... ®iÓm Bµi kiÓm tra häc kú I M«n: TiÕng Anh I/ (2 points) A C D B A II/ (2 points) plays have learnt had is doing went III/ (2 points) B A C D B IV/ (2 points) A D C A D V/ (2 points) Trang visited ... sing English songs D Both A and B V Order the words to make meaningful sentences her weeks visited Trang two parents ago by her went to she bus village three get...
 • 3
 • 259
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 TIẾNG ANH 7 (THÍ ĐIỂM)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 7 (THÍ ĐIỂM)
... place between 10 76 and 17 79 Quoc Tu Giam is considered to be the first university of Viet Nam Thousands of talented students men were trained in Quoc Tu Giam from the 11 th to the 19 th century ... Nam, was established on the grounds of Van Mieu Between 10 76 and 17 79 , Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country In 18 42, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant ... disappeared (10 ) ………………… week”, he said III WRITING Part Rewrite the sentences so that their meanings stay the same, using the beginning given for each (2 ms) They built the Opera House in 19 73 The...
 • 3
 • 5,816
 • 219

Đề kiểm tra học 1 tiếng anh lớp 5

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 5
... an example (1 point – 0,25pt /1 correct sentence) Question Listen and tick (1 point – 0,25pt /1 correct sentence) 1- A;2–B;3–B;4–A ;5 C Question Listen and complete (1 point – 0,25pt /1 correct sentence) ... to numbers from 1- 5 (1 point – 0,25pt /1 correct sentence) 1 sunny – gets up 3– chocolate – chocolate – dance PART III SPEAKING Question 10 (1 point – 0,25pt /1 part) Listen and repeat: Point, ... them in the line (1 point – 0,25pt /1 correct sentence) blanket gloves clock fridge Sun hat Question Read and color Insert the missing letters in the gaps (1 point – 0,25pt /1 correct sentence)...
 • 9
 • 116
 • 2

bộ đề kiểm tra học 1 tiếng anh lớp 9

bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 9
... themselves Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm ... kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp Bộ đề kiểm tra học ... Câu4: We built this house in 19 75 ->We have Bài3: Bộ đề kiểm tra học tiếng anh lớp ( 2,0 điểm ) ĐỀ 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC HỲ I I Chọn khoanh tròn câu trả lời (3đ): He isn’t old...
 • 45
 • 132
 • 1

Đề kiểm tra giữa 1- Môn Toán 3 ( Chuẩn KT-KN)

Đề kiểm tra giữa kì 1- Môn Toán 3 ( Chuẩn KT-KN)
... ; 43 ( d ) ; 33 Câu 2 :( điểm ): Mỗi ý đơc 0,25 điểm 2m 20 cm < 2m 25cm 4m 50 cm = 450 cm 8m 62 cm > 8m 60 cm 3m cm > 30 0 cm Bài 3: (1 điểm) Bài giải: Cửa hàng bán đợc số kg táo là: 49 : = ( kg ... Đáp số: ( kg ) Bài 4: (2 điểm) a Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài cm ( 0,5 điểm ) b Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài cm ( 0,5 điểm ) Bài : Điền số thích hợp ý 0,5 điểm ( 0,25 đ ) ( 0,5 đ ) ( 0,25 đ) 35 : = ... ? ( điểm ) : = + x = 60 + Đáp án thang điểm I Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Câu hỏi Đáp án Thang điểm A 0,5 B 0,5 A 0,5 C 0,5 D 0,5 C 0,5 A 0,5 B 0,5 II Phần tự luận ( điểm ) Câu 1:(...
 • 4
 • 1,650
 • 33

Bài soạn Kiểm tra học II tiếng Anh 3,4,5

Bài soạn Kiểm tra học kì II tiếng Anh 3,4,5
... Trêng TiÓu Häc Híng dÉn chÊm ®Ò KiÓm tra ®Þnh k× lÇn N¨m häc 2009 - 2010 M«n: TiÕng Anh - Líp I/ Circle the odd one out(2 points) it bird 3.weather many II/ Complete the sentences(2 points) How ... gd&§T Trêng TiÓu Häc Híng dÉn chÊm ®Ò KiÓm tra ®Þnh k× lÇn N¨m häc 2009 - 2010 M«n: TiÕng Anh - Líp I/ Choose the letter a, b or c (2 points) a 2.b c a II/ Reorder the words to make sentences (2 ... Híng dÉn chÊm ®Ò KiÓm tra ®Þnh k× lÇn N¨m häc 2009 - 2010 M«n: TiÕng Anh - Líp I/ Fill in the blank(2,5 points ) a To the post office c They can jump b Are the d Go to e Is II/ Select and tick...
 • 9
 • 236
 • 0

Đề cương ôn thi kiểm tra giữa 1 lớp 7 môn Văn, Tiếng Anh năm 2015

Đề cương ôn thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Văn, Tiếng Anh năm 2015
... cảm thán Hình thức Kiểm tra: Trắc nghiệm + Tự Luận Nguồn đề cương thầy cô trường THCS Và THPT lê Lợi → Xem đề cương môn Toán: Đề cương ôn thi kiểm tra lớp môn Toán năm 2 015 ... nghĩ nụ cười mẹ – Cảm nghĩ dòng sông quê hương GV: Vương Thị Lệ Thu HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ – NĂM 2 015 – 2 016 MÔN ANH – LỚP Đơn vị bài: Unit 1 Unit a Từ vựng: Unit 1 Unit b Ngữ Pháp: • • • • • • ... ca, thi n thư Quan hệ từ – Thế quan hệ từ ? – Sử dụng quan hệ từ – Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống: + Tôi…bạn đôi bạn thân + Viết văn…phong cảnh quê hương + Các em gắng học…đền đáp công...
 • 3
 • 444
 • 0

Đề kiểm tra giữa 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)
... động C Bạn Lan giúp mẹ nấu cơm Họ tên: Thứ ngày tháng năm 2 010 Lớp ĐỀ KIÊM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học 2 010 -2 011 Môn Tiếng Việt ( Thời gian: 40 phút ) Điểm Lời phê thầy cô giáo Chính tả: Bài ... tốp hàng rào đè lên lính” Tập làm văn: 5điểm Em viết đoạn văn ngắn ( đến câu) kể lại buổi đầu em học * Đáp án: Chính tả ( điểm) - Bài viết đúng, đẹp , trình bày sẽ, rõ ràng, chữ viết đẹp: điểm ... ràng, chữ viết đẹp: điểm - Một lỗi sai tả trừ 0,5 điểm, trình bầy bẩn sai mẫu, cỡ chữ, khoảng cách (trừ điểm toàn bài) 2.Tập làm văn: điểm - Giới thiệu ngày đầu học thân: điểm - Nêu ngày em đến trường...
 • 4
 • 690
 • 8

Kiểm tra giữa 1 Anh 6 (100%trắc nghiệm)

Kiểm tra giữa kì 1 Anh 6 (100%trắc nghiệm)
... C D 40.In the everning,she does homework A B C D The end 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... C.often D.usually 26. Do you brush your in the everning? A.video B.teeth C.tooth D.television 27.What .do you have today? A.Math B.subjects C.English D.history 28.We have lesson from 10 am A.with ... subjects you have to day? A.have B.do C.like D.does III.Tìm lỗi sai cách chọn đáp án A,B,C D 36. Where does she comes from? A B C D 37.How much rooms are there in your house? A B C D 38.Where...
 • 2
 • 669
 • 25

Kiểm tra giữa 1 Anh 7 (100%trắc nghiệm)

Kiểm tra giữa kì 1 Anh 7 (100%trắc nghiệm)
... 40.What time does Mai has English class? A B C D The end 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... D.We don’t has to go to school in the afternoon V T×m lçi sai b»ng c¸ch chän ®¸p ¸n A,B,C or D 37. Who he live with? A B C D 38.I will have party on my birthday next week A B C D 39.My mother works ... school? A.often B.much C.many D.usually 30.Does Nam often play marbles recess? A at B on C in D.of 31. Nam/has/friends/in/Da Nang A.Nam has a lot of friends in Da Nang C.Nam has lot of friends in Da...
 • 2
 • 534
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra giữa kì 1 tiếng việt lớp 3đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 9đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh 6kiểm tra giữa kì 1 tiếng việt lớp 2đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 3đề kiểm tra giữa kì 1 tiếng việt lớp 1đề kiểm tra giữa kì 1 tiếng việt lớp 5đề kiểm tra giữa kì 1 tiếng việt lớp 4đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 7đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 10đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 12bài kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 8de kiem tra hoc ki 1 tieng anh lop 9đề kiểm tra giữa kỳ 1 tiếng anh lớp 10đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh 9Quyet dinh trieu tap DHD thuong nien nam 2013Giay moi hop DHDCD bat thuongSonHa CorporationSonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuTB giao dich co phieu cua co dong noi bo Ba Nguyen Thi Bich HanhSonHa CorporationSonHa CorporationBao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo 20072012Cong bo thong tin so 126 ve bau Truong ban kiem soat nhiem ky 2012 2016Thong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Thong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VICTB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTTDH Company Visit Note LN Q3 kh%e1%ba%a3 quanBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNMBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.09.24 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c NTL v%c3%a0 CIISonHa Corporation