Impairment test Đánh giá tổn thất

Báo cáo "Đánh giá tổn thất điện năng trong mạng điện phân phối có xét đến các đặc tính ngẫu nhiên của phụ tải " potx

Báo cáo
... coscp - he sd cdng suat trung binh; U,b - dien ap trung binh cua mang dien, kV Theo quy tac "Ba xich ma" thi gia trj ddng dien cue dai IM dugc xac djnh theo bieu thirc: lM = M(I) + 3a (4) I„-M{I) ... ta dugc gia trj tdn that dien nang lac dung tren dudng day la: AAd = 3[M(1)]' (1 + k-v) Rd,.T.1 0"\ kWh (7) De xac djnh dien trd dang trj ciia mang dien trudc bet ta bieu thj: AP = 3I'rol ' \ k ... dudng day, km Neu dat ks = costp-i- sincp ; (10) ^0 Thi bieu thiic (9) cd the viel la: \o.u Au%y"-''' \o.u , „ -Jf.AU% UI.\0-' hay AP = Tir dd ta riit ra: Ddi vdi dirdng ddy phdn nhdnh (hinh 1):...
 • 8
 • 370
 • 2

Ứng dụng phần mềm tin học đánh giá tổn thất điện năng trên lưới phân phối

Ứng dụng phần mềm tin học đánh giá tổn thất điện năng trên lưới phân phối
... V T N TH T ðI N NĂNG TRÊN LƯ I PHÂN PH I 1.1.T NG QUAN V LƯ I PHÂN PH I 1.1.1.Các khái ni m chung 1.1.2.C u trúc c a lư i phân ph i 1.2.ðÁNH GIÁ T N TH T ðI N NĂNG TRÊN LƯ I PHÂN PH I 1.2.1.Các ... V T N TH T ðI N NĂNG TRÊN LƯ I PHÂN PH I 1.1.T NG QUAN V LƯ I PHÂN PH I 1.1.1.Các khái ni m chung Lư i phân ph i b ph n c u thành c a h th ng ñi n, lư i phân h i làm nhi m v phân ph i ñi n t ... Lư i phân ph i hình tia không phân ño n Lư i phân ph i hình tia có phân ño n, lư i phân ph i hình tia ñư c chia làm nhi u ño n nh thi t b phân ño n dao cách ly, c u dao ph t i, hay máy c t phân...
 • 137
 • 574
 • 0

Đánh giá tổn thất điện năng và đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện trung áp quận long biên hà nội

Đánh giá tổn thất điện năng và đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện trung áp quận long biên  hà nội
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I ***************** NGUY N HÀ SÁU ðÁNH GIÁ T N TH T ðI N NĂNG VÀ ð XU T M TS GI I PHÁP GI M T N TH T ðI N NĂNG LƯ I ðI N TRUNG ÁP QU N LONG ... dây trung áp qu n Long Biên 58 3.2.4 K t qu tính toán t n th t ñi n lư i ñi n trung áp qu n Long Biên 71 CHƯƠNG 4: CÁC GI I PHÁP GI M T N TH T ðI N NĂNG LƯ I ðI N TRUNG ÁP QU ... ñ a bàn qu n Long Biên - S d ng ph n m m PSS/ADEPT ñ ñánh giá t n th t ñi n lư i ñi n trung áp qu n Long Biên - ð xu t gi i pháp gi m t n th t ñi n lư i ñi n trung áp qu n Long Biên Trư ng ð...
 • 171
 • 386
 • 1

đánh giá tổn thất kinh tế của hộ gia đình trong khi ngập lụt tại thành phố cần thơ

đánh giá tổn thất kinh tế của hộ gia đình trong khi ngập lụt tại thành phố cần thơ
... thực trạng tổn thất kinh tế hộ gia đình lúc ngập lụt địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ - Đánh giá tổn thất kinh tế hộ gia đình lúc ngập lụt địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ - Đƣa ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH THỊ KIM THANH MSSV: 4104090 ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRONG KHI NGẬP LỤT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... kinh tế- xã hội Đứng trƣớc thực trạng nên việc nghiên cứu “ ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRONG KHI NGẬP LỤT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ” cấp thiết phù hợp Dựa vấn đề ngập lụt mà ngƣời...
 • 84
 • 67
 • 1

Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển

Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển
... Biến động tài nguyên đất ven biển 51 2.2.2.3 Biến động tài nguyên nớc ven biển 53 2.3 Ma trận tác động 55 Chơng Định giá tổn thất môi trờng hoạt động nuôi tôm ven biển 59 3.1 Hệ thống nuôi tôm ... Tổng quan hoạt động nuôi tôm ven biển Việt Nam Môi trờng nớc đầm nuôi tôm vùng ven biển Hải Phòng Thừa Thiên - Huế Thành lập đồ trạng đánh giá biến động diện tích đầm nuôi thuỷ sản vùng ven biển ... đánh giá chi phí môi trờng hoạt động nuôi tôm ven biển 11 Chơng 1: Tổng quan hoạt động nuôi trồng thuỷ 11 sản toàn dải ven biển Việt Nam, vấn đề tài nguyên môi trờng liên quan 1.1 Hiện trạng nuôi...
 • 138
 • 468
 • 3

Lượng giá tổn thất kinh tế do tai biến thiên nhiên, sự cố môi trường

Lượng giá tổn thất kinh tế do tai biến thiên nhiên, sự cố môi trường
... động tới Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tai biến, cố việc lượng giá tổn thất Tai biến thiên nhiên • Sự cố môi trường Lượng giá tổn thất Lượng giá tổn thất: Một hoạt ... HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Một số phương pháp lượng giá tổn thất kinh tế Phân loại tổn thất Tổn thất giá trị vật chất • Tổn thất giá trị hoạt động • Tổn thất giá trị môi sinh • Tổn thất ... dung TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Mở đầu Tai biến thiên nhiên, cố môi trường cần thiết việc lượng giá tổn thất Lượng giá tổn thất: Một hoạt động liên ngành Một số phương pháp lượng...
 • 13
 • 611
 • 8

Lượng giá tổn thất do sự cố tràn dầu đối với Hệ sinh thái biển

Lượng giá tổn thất do sự cố tràn dầu đối với Hệ sinh thái biển
... cứu lượng giá làm liệu nguồn Đánh giá chung số phương pháp lượng giá tổn thất cố tràn dầu Qua thực tế nghiên cứu xử lý cố tràn dầu giới, Ngân hàng Thế giới (WB) cho cố tràn dầu biển thường gây tổn ... tương đồng Đối với trường hợp nghiên cứu lượng giá tác động cố tràn dầu Việt Nam, áp dụng phương pháp gặp số khó khăn số lượng nghiên cứu lượng giá giá trị môi trường, lượng giá tổn thất ô nhiễm ... thấp (hoặc cao hơn) giá trị dịch vụ HST bị lượng giá thiếu xác Đối với việc lượng giá tổn thất cố tràn dầu Việt Nam, việc áp dụng phương pháp thường gặp khó khăn dịch vụ sinh thái hầu hết HST...
 • 14
 • 511
 • 3

Luận văn thực trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gà, bước đầu đánh giá tồn dư một số loại kháng sinh trong thịt gà được bán trên thị trường hải phòng

Luận văn thực trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gà, bước đầu đánh giá tồn dư một số loại kháng sinh trong thịt gà được bán trên thị trường hải phòng
... ng kháng sinh chăn nuôi ñ a bàn H i Phòng H i Phòng H i Phòng 43 4.2.1 M t s ñ c ñi m kinh doanh thu c thú y ñ a bàn H i Phòng 43 4.2.2 Tình hình s d ng kháng sinh chăn nuôi gia c m H i Phòng ... v n ñ trên, i s hư ng d n c a PGS.TS Bùi Th Tho, ñã ti n hành nghiên c u ñ tài: “Th c tr ng s d ng kháng sinh chăn nuôi gà, bư c ñ u ñánh giá t n m t s lo i kháng sinh th t ñư c bán th ... 2.1 Kháng sinh phân lo i kháng sinh 2.2 Tình hình s d ng kháng sinh chăn nuôi 2.3 V n ñ t n kháng sinh s n ph m có ngu n g c t ñ ng v t 2.4 Các phương pháp phát hi n ñ nh lư ng kháng sinh...
 • 86
 • 942
 • 5

Tài liệu Dễ dàng vượt qua bài test đánh giá doc

Tài liệu Dễ dàng vượt qua bài test đánh giá doc
... thể bạn Bài test mô nhiệm vụ Nếu bạn ứng tuyển vào vị trí đòi hỏi kỹ chuyên ngành, ví dụ kỹ lập trình phần mềm, nhà tuyển dụng yêu cầu bạn mô lại đặc điểm chương trình phần mềm thông qua câu...
 • 2
 • 258
 • 0

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HƯỞNG THỤ để ĐÁNH GIÁ tổn hại NHÀ đất DO bãi rác đa PHƯỚC HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HƯỞNG THỤ để ĐÁNH GIÁ tổn hại NHÀ đất DO bãi rác đa PHƯỚC HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HƯỞNG THỤ ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI NHÀ ĐẤT DO BÃI RÁC ĐA PHƯỚC HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đặt vấn đề Cùng với việc đẩy mạnh ... THỤ ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI NHÀ ĐẤT DO BÃI RÁC ĐA PHƯỚC (KLHXLCTR) HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH để đánh giá tổn hại từ mùi hôi bãi rác Đa Phước giá trị nhà đất đề xuất kiến nghị giúp Học ... hôi bãi rác Đa Phước giá trị nhà đất 2.2 Mục tiêu cụ thể • Tìm hiểu dự án xây dựng vận hành KLHXLCTR Đa Phước • Tìm hiểu thực trạng rác thành phố, bãi rác Đa Phước Đánh giá tổn hại theo phương...
 • 12
 • 1,262
 • 6

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TỒN DƢ MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ KHÁNG SINH TRONG MẬT ONG TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... phỏp nhm ngn nga d lng húa cht c hi, khỏng sinh sn phm ang l mt nhng yờu cu cp thit nht hin ca ngnh ong mt Cỏc tnh phớa Nam vùng nuôi ong tạo sản phẩm mật ong đ-ợc -a chuộng cho tiờu dựng nc v c ... hỡnh sn xut mt ong 3.1.1 Kt qu iu tra v quy mụ tri nuụi ong mt s tnh phớa Nam iu tra v quy mụ tri nuụi ong mt s tnh phớa Nam phõn chia theo mc khỏc nhau, gm quy mụ nh hn 100 n/tri ong; t 100 n ... ong; t 100 n 300 n/tri ong; t 300 n 600 n/tri ong) v trờn 600 n/tri ong Kt qu trỡnh by trong biu 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 600 Quy mụ (n ong) Biờu ụ Biu din t...
 • 10
 • 315
 • 1

ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI Ở HỘ GIA ĐÌNH TRƯỚC THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG KHU VỰC THUỘC QUẬN BÌNH THỦY VÀ HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ ppt

ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI Ở HỘ GIA ĐÌNH TRƯỚC THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG KHU VỰC THUỘC QUẬN BÌNH THỦY VÀ HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ ppt
... học Cần Thơ GIỚI THIỆU Biến đổi khí hậu thiên tai làm ảnh hưởng đến sinh kế, sức khỏe ổn định người dân, đặc biệt người dân nghèo sống vùng ven đô Để đánh giá tính tổn thương, khả chịu đựng trước ... điểm thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa chọn để vấn hộ gia đình Khu vực Cồn Sơn Khu vực nằm dọc theo đường Cách mạng Tháng hướng từ puận Ninh Kiều phía cầu Bình Thủy Đặc điểm cư dân khu vực đa số thuộc ... đến khả thích nghi với biến đổi khí hậu thiên tai, thông qua thông tin số người hộ, trình độ học vấn, việc làm thường xuyên không thường xuyên, thu nhập, sở hữu đất đai, nhà cửa tiện nghi có gia...
 • 10
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán chế độ xác lập đánh giá tổn thất và nhu cầu bù kinh tếtính toán chế độ xác lập đánh giá tổn thất và nhu cầu bù kinh tế trong trường hợp phụ tải tăng 10đánh giá tổn hạilượng giá tổn thấtbài test đánh giábài test đánh giá bản thânbài test đánh giá chỉ số iqlượng giá tổn thất do biếndanh gia ton hai do song thi vaiđánh giá tổn hại sức khỏe và nhu cầu về nước sinh hoạt của người dân khu vực xã phước chỉ huyện trãng bàng tỉnh tây ninhtác giả tôn thất nguyễn thiêmđánh giá tổn hại môi trườngđánh giá tổn hại xâm thựcđánh giá tổn hại sức khỏe và nhu cầu về nước sinh hoạt của người dân khu vực xã phước chỉnoi dung bai test danh gia ve nhan vien ban hangContemporary corporate finance international edition 12th edition mcguigan test bankContemporary human geography 2nd edition rubenstein test bankContemporary logistics 11th edition murphy test bankContemporary management 8th edition jones test bankContemporary management 9th edition jones test bankContemporary marketing 15th edition boone test bankContemporary marketing update 2015 16th edition boone test bankContemporary mathematics for business and consumers 7th edition brechner test bankContemporary organizational behavior from ideas to action 1st edition elsbach test bankContemporary project management 3rd edition timothy kloppenborg test bankContemporary psychiatric mental health nursing 3rd edition kneisl test bankCornerstones of financial accounting 2nd edition rich test bankCorporate finance 10th edition ross test bankCorporate finance canadian 2nd edition berk test bankCorporate finance foundations global edition 15th edition block test bankCost accounting a managerial emphasis sixth canadian edition 6th edition horngren test bankCrafting and executing strategy 19th edition thompson test bankCrime victims an introduction to victimology 8th edition andrew karmen test bankCriminal evidence 8th edition judy hails test bankCriminal justice in america 7th edition cole test bank