nghiên cứu quá trình deoxy hóa phân đoạn biooil thu được từ nhiệt phân bã tảo, sử dụng xúc tác fesapo 5

Nghiên cứu quá trình oxy hóa hoàn toàn CO và Hydrocacbon trong khí thải động cơ sử dụng xúc tác dạng Nano

Nghiên cứu quá trình oxy hóa hoàn toàn CO và Hydrocacbon trong khí thải động cơ sử dụng xúc tác dạng Nano
... ton hi hydrocacbon núi riờng v hn hp khớ thi hydrocacbon v CO ng c diesel núi chung Xỳc tỏc nano 5%CuO-1%Pt/5%CeO2-La2O3SiO2/Al2O3(TS) cú hot tớnh cao i vi phn ng oxi húa hon ton cỏc hp cht hydrocacbon ... qu x lý hydrocacbon v CO khớ thi ng c 3.4 KT QU TH NGHIM B XC TC DOC X Lí KH TRấN NG C 3.4.1 Kt qu th nghim khớ thi hydrocacbon v CO trờn ng c cha lp b xỳc tỏc DOC Kt qu lng khớ phỏt thi hydrocacbon ... 1,10 1,10 0,66 0,46 0,46 CO [g/kWh] 0,998 4,50 4,00 2,10 1,50 1,50 3.4.2 Kt qu th nghim khớ thi hydrocacbon v CO trờn ng c lp b xỳc tỏc DOC Kt qu khớ phỏt thi hydrocacbon v CO ng c xe buýt trc v...
 • 25
 • 97
 • 0

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) trên xúc tác NaOH

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) trên xúc tác NaOH
... chất lượng Biodiesel điều chế từ dầu dừa xúc tác NaOH Thực trình tổng hợp Biodiesel tinh chế Biodiesel từ dầu dừa xúc tác NaOH với thông số kỹ thuật: Nhệt độ phản ứng: 60°C Hàm lượng xúc tác: 1,1% ... đến trình tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa xúc tác NaOH 3.1.2.1 Nồng độ xúc tác NaOH Tiến hành thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng nồng độ xúc tác NaOH đến độ chuyển hóa metyl este Hàm lượng xúc tác ... thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) xúc tác NaOH SV Nguyễ n Văn Nam Lớp MT1202 Trang Đồ án tốt nghiệ p Trường Đại học Dân lậ p Hả i Phòng CHƢƠNG I – TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung dầu thực...
 • 38
 • 494
 • 2

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa đất đai và ảnh hưởng của nó tới đời sống của dân cư ven đô trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa (Lấy ví dụ một huyện ngoại thành Hà Nội

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa đất đai và ảnh hưởng của nó tới đời sống của dân cư ven đô trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa (Lấy ví dụ một huyện ngoại thành Hà Nội
... tang 2,2 Ian chuyen sang giai doan Dat mat nudc giii dn dinh d giai doan thi sang giai doan giam xudng Ian Dat chuyen diing tang 1,1 Ian chuyen sang giai doan thi sang giai doan tang gap ISn Dat ... SONG CUA DAN CU VEN DO TRONG GIAI DOAN CONG NGHIEP HOA VA HIEN DAI HOA • • • • (LAY v i DU M p T HUYEN NGOAI THANH HA NOI) I DAT VAN DE Bao cao tinh hinh phat trien ciia the giai nam 2003 nhan ... Van de chuyen hoa dat dai thvc su- la diem nong tai cac vung ven a Vung ven Trong nhixng nam 1940, nhirng thay ddi tai nhimg viing ven ciia cac phd thu hut sir tap trung chii y ciia cac nganh...
 • 103
 • 219
 • 0

Xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình nucllit hoá một số loại cao lanh trên miền Bắc163628

Xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình nucllit hoá một số loại cao lanh trên miền Bắc163628
... i é n v i dign t u cua c a o l i n i t co d§ng vày li;c g i c Ktch t h u ^ c c u a c c vày khồng micron Bè day cua vày khồng , - micron fìhxi vày co t h e t u 40-2000 ló'p / / Gian n h i e ... ^^^ phàm nung vào dung d i c h kiém, Eremin aa dua r a k e t 'lu^n ve so^ b i é n hós cao c a o l a n h tron'.^ quc t r i n h nung nhu sau ( b i n h ) fl S ÌJ A.iii uun^;; caolanh ùen qua 500 ... n h Caolanh S ^ rial niKyc, cà a c c vùng khàc t r ^^^ •"— "^ l lu'cfJ'MJ t § p cha > xiuu >• » *• , L'i'" , ,ciCi, itiem t u o J c tqp c n t ành bue— ••>• ^(Jn qua t r i n h hinh thành...
 • 133
 • 360
 • 0

Nghiên cứu quá trình quang hóa xúc tác phân hủy thuốc bảo vệ thực vật trong nước

Nghiên cứu quá trình quang hóa xúc tác phân hủy thuốc bảo vệ thực vật trong nước
... phản ứng quang hóa, TiO2 đóng vai trò xúc tác dị thể phân hủy hợp chất hữu nói chung hóa chất trừ sâu nói riêng Các nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang hóa TiO2 để xử lý thuốc bảo vệ thực vật thực ... muốn đóng góp vào công trình xử lí nước thải gây ô nhiễm môi trường, em tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu trình quang hóa xúc tác phân hủy thuốc bảo vệ thục vật nước ” Thông tin chung ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đào Minh Hà NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH QUANG HÓA XÚC TÁC PHÂN HỦY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NƯỚC Chuyên ngành Hóa Môi trường Mã số 60440120 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA...
 • 91
 • 270
 • 1

Nghiên cứu quá trình khoáng hóa một số chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy (POP) bằng bột sắt nano

Nghiên cứu quá trình khoáng hóa một số chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy (POP) bằng bột sắt nano
... - TRẦN TRỌNG TUYỀN NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHOÁNG HÓA MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ GÂY Ô NHIỄM KHÓ PHÂN HỦY (POP) BẰNG BỘT SẮT NANO Chuyên ngành: Hóa lý thuyết hóa lý Mã số: 60440119 LUẬN VĂN THẠC ... rửa chất POP hoàn nguyên đất, 2- Thu gom phân hủy chất POP sau tách rửa từ đất Đề tài luận văn Nghiên cứu trình khoáng hóa số chất hữu gây ô nhiễm khó phân hủy (POP) bột sắt nano nội dung nghiên ... nội dung nghiên cứu góp phần thực giai đoạn hai công nghệ rửa đất ô nhiễm Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu trình khoáng hóa số chất hữu ô nhiễm khó phân hủy POP Nội dung nghiên cứu - Phân tích xác...
 • 14
 • 66
 • 0

Nghiên cứu quá trình tiến hoá địa chất bể trầm tích Mesozoi Phú Quốc (lô 41 - 45).

Nghiên cứu quá trình tiến hoá địa chất bể trầm tích Mesozoi Phú Quốc (lô 41 - 45).
... i hc M - a cht Ngi hng dn khoa hc: GS TSKH Mai Thanh Tân Trờng Đại học Mỏ - Địa chất TS Nguyễn Trọng Tín Viện Dầu khí Việt Nam Phn bin 1: PGS.TS Nguyn Vn Vng Trng i hc Khoa hc T nhiờn - HQGHN ... tớch Mesozoi Phỳ Quc (lụ 41 - 45) Ni dung nghiờn cu - p dng phng phỏp a chn a tng minh gii a cht cỏc ti liu a chn trờn quan im a tng phõn tp, xỏc nh cỏc mt ranh gii v c im cỏc trm tớch - Xỏc ... Indosini - Dng T bt u quỏ trỡnh va chm, ghộp li vi to nờn i khõu Nan - Uttaradit Bentong - Raub, vo cui Mezozoi - u Kainozoi, s va chm gia vi mng Tõy Min in (West Burma) v vi mng Shan-Thai (Sibumasu)...
 • 27
 • 664
 • 0

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa O-Phốt phát trong hệ thống tuần hoàn nước nuôi giống cá biển bằng công nghệ lọc sinh học ngập nước ppsx

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa O-Phốt phát trong hệ thống tuần hoàn nước nuôi giống cá biển bằng công nghệ lọc sinh học ngập nước ppsx
... trình chuyển hóa O - Phốt phát đạt hiệu hệ thống SBF thiết kế hệ thống xử lý ứng dụng trình khử tiếp nối hệ thống lọc SBF Công trình công bố tốc độ chuyển hóa O - Phốt phát công nghệ SBF hệ thống ... BOD nước thấp trình chuyển hóa O – Phốt phát xảy hệ thống Quá trình chuyển hóa O - Phốt phát chủ yếu thực môi trường vi khuẩn dị dưỡng (vi khuẩn thực trình khử) Hệ số BOD5/PO43- cao, trình chuyển ... công trình xử lý nước Như vậy, trình chuyển hóa O – Phốt phát tăng lên hệ số BOD5/PO43- thấp Khi nước thải nuôi giống có nồng độ chất dinh dưỡng Phốt phát cao xảy trình tích lũy O - Phốt phát...
 • 6
 • 258
 • 0

Nghiên cứu quá trình già hóa của vật liệu oxit sắt vô định hình

Nghiên cứu quá trình già hóa của vật liệu oxit sắt vô định hình
... định thời gian già hóa để biết thời gian sử dụng vật liệu cần thiết Rất tiếc giới vấn đề chưa nghiên cứu cách cụ thể Do vậy, mục tiêu khóa luận nghiên cứu trình già hóa vật liệu oxit sắt định ... nghiên cứu trình kết tinh vật liệu nano oxit sắt định hình - Khảo sát ứng dụng lọc Asen vật liệu nano oxit sắt định hình Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng mô hình nghiên cứu phân tích nhiệt động ... tích bề mặt lớn vật liệu định hình Khả xúc tác oxit sắt định hình công bố nhiều tài liệu khác nhau, ứng dụng quan trọng vật liệu định hình trạng thái giả bền, tức bị già hóa theo thời...
 • 52
 • 400
 • 0

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ RÁC THẢI VỚI SỰ THAM GIA CỦA TRÙN QUẾ pptx

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ RÁC THẢI VỚI SỰ THAM GIA CỦA TRÙN QUẾ pptx
... thành công từ mô hình nuôi trùn quế rác thải rau cải, phân bò Trung bình năm anh bán trùn thịt với giá khoảng 40.000 đồng/kg Ngoài ra, có hai nhãn hiệu phân hữu cơ: TRÙN ĐỎ - VERMICOMPOST phân bón ... giống trùn cách nuôi môi trường phân bò trộn với rác hữu 3.2.2 Tạo môi trường sống cho trùn quế Đất lấy vườn (thành phần chủ yếu đất pha cát) Trộn rác với đất theo tỉ lệ: Đất: Rác = 1: (Rác phân ... lượng phân, đếm số trùn, phân tích tiêu (pH, hợp chất hữu cơ, nitơ tổng, phốt tổng) mẫu Đợt Số trùn/ thùng Thời gian 200 tuần 400 tuần 400 tuần Ghi chú: - Đợt nghiên cứu tiếp trình đợt - Lấy phân trùn...
 • 5
 • 1,008
 • 7

nghiên cứu quá trình than hóa vỏ hạt điều thành than hoạt tính

nghiên cứu quá trình than hóa vỏ hạt điều thành than hoạt tính
... nay, dầu vỏ điều mặt hàng xuất vỏ điều nghiên cứu để sản xuất than hoạt tính 4.2 Nguồn nguyên liệu vỏ hạt điều Quy trình sản xuất hạt điều [9] Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học Phẩm Khoa Hóa Học ... than hoạt tính Thực trình hoạt hóa than nước, khảo sát khả hấp phụ than hoạt tính từ vỏ hạt điều 1.1.2 Phương pháp nghiên cứu Thực nung vỏ hạt điều (chưa ép lấy dầu) ở800– 850 0C thu than sản ... Trong trình hoạt hóa hóa học, nguyên liệu ban đầu tẩm chất hoạt hóa, sấy khô tiến hành nung kị khí Ưu điểm hoạt hóa hóa học so với hoạt hóa vật lý hiệu hoạt hóa cao hơn, hay nói cách khác hoạt hóa...
 • 64
 • 529
 • 4

Nghiên cứu quá trình oxy hóa Fenton khử COD trong nước rác sau xử lý sinh học

Nghiên cứu quá trình oxy hóa Fenton khử COD trong nước rác sau xử lý sinh học
... Nghiên cứu trình oxy hóa Fenton khử COD nước rác sau xử sinh học trình hóa lý, sinh học, hóa học nhằm đưa giải pháp tối ưu mặt công nghệ (xử chất khó phân hủy sinh học hợp chất ... hủy oxy hóa dựa vào gốc tự hoạt động hydroxyl OH tạo trình xử lý, gốc hydroxyl 12 Nghiên cứu trình oxy hóa Fenton khử COD nước rác sau xử sinh học tác nhân oxy hóa mạnh số tác nhân oxy hóa ... thuyết phục cao 17 Nghiên cứu trình oxy hóa Fenton khử COD nước rác sau xử sinh học Công nghệ xử nước rỉ rác Đông Thạnh NUPHACO thể hình 3.3 nước thải qua hồ sinh học, sau xử qua hấp phụ...
 • 29
 • 576
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quá trình sản xuất phân hữu cơ từ rác thải với sự tham gia của trùn quế pptxnghiên cứu quá trình phong hoá giải phóng kln trong điều kiện ngập nước có tích lũynghiên cứu quá trình phong hoá giải phóng kln trong điều kiện xung nước có tích lũyý nghĩa của việc nghiên cứu quá trính trao đổi chất đối với y dược họcnghiên cứu quá trình hóa lý trong công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm của công ty cổ phần đầu tư phước long quận 9 tp hồ chí minhnghiên cứu quá trình hóa họcnghiên cứu quá trình thủy phân dịch ép đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme protamexnghiên cứu quá trình lên men tổng hợp proteaza kiềm của chủng b brevis b phân lập tại hà nộinghiên cứu quá trình dhđh cho hs rlptk trong đó knđh được tiếp cận ở góc độ kn riêng gắn với phân môn tập đọc trong chương trình tv đầu cấp thnghiên cứu quá trình và thiết bị truyền nhiệtnghien cuu qua trinh len men ruou nep thannghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác nanomeso zsm5 tạo nhiên liệu sinh họcnghiên cứu quy trình kiểm tra chẩn đoán phát hiện hư hỏng của động cơnghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở việt namnghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dưbài toán trắc nghiệm chuyên đề phương trình dạng file PDFTuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩyHanu - Văn bản pháp luật 46.signedPHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (LV thạc sĩ)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)86 2015 NDCP thu phi mien giam hoc phi79 2015 NDCP X phat vi pham HC trong GDKĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (tt)Triển khai công nghệ Gpon trong mạng Lao telecom tại thủ đô Viêng Chăn (tt)Nghiên cứu công nghệ wifi theo chuẫn IEEE802.11AD (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiêu chuẩn nén h.264 và ứng dụng trong truyền hình có độ phân giải cao (HDTV) (tt)Nghiên cứu các phƣơng án triển khai dịch vụ Data local breakout cho thuê bao chuyển vùng quốc tế InboundOutbound (tt)Đánh giá hiệu năng của kỹ thuật mã hóa video hevch.265 truyền hình qua mạng IP (LV thạc sĩ)don gian bieu thuc can bac 2AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN (ANH BIA)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (LV thạc sĩ)báo cáo sơ kết 5 năm về công tác dạy nghề cho lao động nông thônNghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)