Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn vật lý lần 1 trường thpt hàn thuyên bắc ninh

Đề thi thử đại học - cao đẳng môn tiếng anh lần 1 trường THPT Tứ Kỳ ppsx

Đề thi thử đại học - cao đẳng môn tiếng anh lần 1 trường THPT Tứ Kỳ ppsx
... END mcnb_02 Sưu tập đề thi thử đại học cao đẳng mcnb.02@gmail.com • ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 1D 2C 3A 4B 5A 6A 7D 8C 9A 10 C 11 B 12 C 13 D 14 C 15 D 16 A 17 A 18 B 19 B 20A 21B 22A 23D 24B 25C ... tea after 66 things / / this / got / we / many / to / have / Sunday a We have got this Sunday many things to b We have got this Sunday many things to c We have got many things to this Sunday d ... b c d 56 When a Vietnamese wants to work part-time in Australia, he needs to get a work permission a b c d mcnb_02 Sưu tập đề thi thử đại học cao đẳng mcnb.02@gmail.com 57 Vietnam is famous for...
 • 6
 • 488
 • 3

Đề thi thử đại học khối A môn vật lần thứ 3 pdf

Đề thi thử đại học khối A môn vật lý lần thứ 3 pdf
... 1A, 2A, 3D,4B, 5A, 6B,7D, 8A, 9D,10C,11C,1 2A, 13C,14B,1 5A, 16B,17D,18C,19B,20D,2 1A, 22B,2 3A, 24B,25C, 26B,2 7A, 28D,29D ,30 B ,31 C ,32 D ,33 AB ,34 . ,35 C ,36 B ,37 C ,3 8A, 39 C,4 0A, 41C,4 2A, 4 3A, 44B,45D,46 , 4 7A, 48C,49D,50D,5 1A, 52B,5 3A, 5 4A, 55B,56D,57B,58C,59C,60C ... quang in qua t bo quang in b trit tiờu trng hp no sau õy? mv max mv max mv max mv max C A UAK = B UAK > AUAK = D UAK > 2e 2e e 2e Câu 57 (cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) P N 1A, 2A, 3D,4B, 5A, 6B,7D, 8A, 9D,10C,11C,1 2A, 13C,14B,1 5A, 16B,17D,18C,19B,20D,2 1A, 22B,2 3A, 24B,25C, ... u, lng m, di l dao ng vi biờn nh quanh trc nm ngang i qua mt u thc Chu kỡ dao ng ca thc l l 2l 2l l A T=2 B C.2 D 6g g 3g 3g Câu 60 : Cho v0 max l tc ban u cc i ca cỏc quang ờlectron Bit...
 • 6
 • 225
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN VẬT LẦN 2 - Mã đề thi 138 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ LẦN 2 - Mã đề thi 138 pdf
... SINH ĐẠI HỌC NĂM 20 11 Môn: VẬT LÝ; KHỐI A (Ân Thi, tháng năm 20 11) TRƯỜNG THPT ÂN THI Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 138 ... �/6) (cm ; s) Vận tốc trung bình vật 1/ 12 (s) : A Từ -1 ,2 cm/s đến 1 ,2 cm/s B Từ -2 , 4 cm/s đến 2, 4 cm/s C Từ -2 , 4 m/s đến 2, 4 m/s D Từ -1 ,2 m/s đến 1 ,2 m/s Câu 23 : Trong hệ Mặt Trời, hành tinh ... = 10 ,25 � d2 = 8,75� có biên độ dao động A0 bao nhiêu? A A0 = 3a B A0 = 2a C A0 = a D Không xác định HẾT Trang 6/8 - đề thi 138 SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN ĐỀ THI TUYỂN...
 • 9
 • 223
 • 0

De thi thu THPT quoc gia 2017 mon tieng anh lan 1

De thi thu THPT quoc gia 2017 mon tieng anh lan 1
... điểm) Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án C B A D C B C A B C B D A B A A A D C B C D C D C D B D C A A C Câu hỏi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... _THE END _ Trang 6/6 - Mã đề thi 273 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ KHỐI A1 VÀ D LẦN I KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2 017 ĐÁP ÁN Môn: TIẾNG ANH  ĐỀ THI THỬ THÁNG Mã đề 273 A PHẦN ... several senior players A made the right decision B made the wrong decision C made a bold decision D made a final decision Question 26: The girl’s distant and haughty behavior made people forget just...
 • 7
 • 546
 • 7

Đề ôn thi THPT quốc gia 2017 môn vật có đán án ( có key)

Đề ôn thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý có đán án ( có key)
... vùng giao thoa độ rộng 10mm ( ở hai bên vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm) vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng ... lớn Câu 25: Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng ? A ánh sáng đỏ B ánh sáng lục C ánh sáng lam D ánh sáng chàm Câu 26: Một khung dây diện tích S ... THUẬN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2016 MƠN :VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút (5 0 câu trắc nghiệm) Câu 1: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe S S2 chiếu ánh sáng đơn sắc bước...
 • 50
 • 256
 • 0

Đề thi minh họa và đáp án kì thi THPT quốc gia 2017 môn vật

Đề thi minh họa và đáp án kì thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu ... người sinh vật mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt A tia tử ngoại ánh sáng Mặt Trời B tia hồng ngoại ánh sáng Mặt Trời C tia đơn sắc màu đỏ ánh sáng Mặt Trời D tia đơn sắc màu tím ánh sáng Mặt Trời ... bọt khíbên vật kim loại C Chiếu điện, chụp điện D Sấy khô, sưởi ấm Câu 14: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D tăng...
 • 10
 • 243
 • 0

Đề thi minh họa và đáp án chi tiết kì thi THPT quốc gia 2017 môn vật

Đề thi minh họa và đáp án chi tiết kì thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý
... bọt khíbên vật kim loại C Chi u điện, chụp điện D Sấy khô, sưởi ấm Câu 14: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D tăng ... người sinh vật mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt A tia tử ngoại ánh sáng Mặt Trời B tia hồng ngoại ánh sáng Mặt Trời C tia đơn sắc màu đỏ ánh sáng Mặt Trời D tia đơn sắc màu tím ánh sáng Mặt Trời ... tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc cótần số lớn thìphôtôn ứng với ánh sáng có lượng lớn B Năng lượng phôtôn giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng C Phôtôn tồn trạng thái đứng yên vàtrạng...
 • 9
 • 360
 • 21

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... thOm 20 vdng, thi hieu di€n th6 hieu dqng tr€n cudn thir c6p tlng th6m 10V N6u ta tang sti vong dAy 6'cuQn thir' c6p th€m 10 vdng nfr'a thi hi6u di€n ttril nieu dr,mg tr6n cu6n thil c6p sE t6ng ... bdrrg B" bang C biiin thi6 n tuAn hodn theo thoi gial vdi chu ki'bing chu k! dao d6ng cia v4t ;it; r.t' u;"1 rn6t nira chu ky dao d$ng crla vAt' D bi6n thi6 n tuAn hodn theo tho'i gian "; nh6 khiii ... nghiQm YAng vd giao thoa v6'i 6nh sang do'n sic ta thu dugc h6 vAn giao tlioa 6n dinh tr€n mdn N6u tdng it6 rQng cfra nr6t hai khe l6n v5n gi[' nguy6n c6c di6u ki6n kh6c crja thi nghi6rn thi A khoing...
 • 5
 • 366
 • 2

25 ĐỀ THI THỬ TOÁN QUỐC GIA 2015 môn toán

25 ĐỀ THI THỬ TOÁN QUỐC GIA 2015 môn toán
... …………………………HẾT…………………… Trang 24 /25 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2014 -2015 HP 25 MÔN: TOÁN Thời gian 180 phút 2 Câu 1* (2,0 điểm) Cho hàm số: y  x  2(m 1)x 1 (1) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) ... …………………………HẾT…………………… Trang 3 /25 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2014 -2015 HP 04 MÔN: TOÁN Thời gian 180 phút Câu 1( 2,0 điểm) Cho hàm số y  x4  4x2  (1) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số (1) ... …………………………HẾT…………………… Trang 4 /25 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2014 -2015 HP 05 MÔN: TOÁN Thời gian 180 phút Câu 1( 2,0 điểm) Cho hàm số y  1 mx  m  1x  3m  x  a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số...
 • 25
 • 370
 • 0

5 đề ôn thi THPT quốc gia 2016 môn vật phần 1

5 đề ôn thi THPT quốc gia 2016 môn vật lý  phần 1
... B 3% C 1% D 2%.
 Đề có tham khảo đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần năm 20 15 Đề ôn thi ĐH 2 016 Đề số 1/ 16 10 C C D D D C B D C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B A B B B A A A 21 22 23 24 25 26 27 ... Nội lần năm 20 15 Đề ôn thi ĐH 2 016 Đề 16 .04 10 A C A B B A C B D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C B A A D A B B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D B A C C C B D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... I’0 = 0,8 75. I0.
 ———
 Đề ôn thi ĐH 2 016 Đề 16 .03 10 D D D B A C C C C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C B D C C A D B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C B D C A A D D 31 32 33 34 35 36 37...
 • 0
 • 233
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LẦN I - 2012 - 2013 THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ LẦN I - 2012 - 2013 THPT MINH KHAI
... hai vào NB i ̀u chỉnh giá trị của C thi thấy ở cùng thơ i i ̉m số, chỉ của V cực đa i thi số chỉ của V1 gấp đ i số chỉ của V2 Ho i số chỉ của V cực đa i và có giá trị ... dây có giá trị A biến thi n i ̀u hòa cùng pha vơ i và cùng pha vơ i i ̣n tích B biến thi n i ̀u hòa, cùng tần số và vuông pha vơ i C biến thi n i ̀u hòa cùng pha vơ i và có ... nô i i một biến trở Khi giảm giá trị của i ̣n trở xuống còn 0,5 giá trị ban đầu thi A i ̣n áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều giảm 0,5 so vơ i giá trị ban...
 • 9
 • 287
 • 3

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN VẬT - TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀNỘI – AMSTERDAM - Mã đề thi 485 ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀNỘI – AMSTERDAM - Mã đề thi 485 ppt
... C 160 lần D 16 lần …………………Hết……………… 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... D C D C B D A C C C B D B A C A D B B 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... = 4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá chứa urani, chì Nếu tỉ lệ khối lượng U238 Pb206 50 tuổi đá năm? A 0,5.108 năm B 1,5.108 năm C 1,2.108 năm D 2.108 năm Câu 39: Một lắc lò xo có vật nhỏ khối...
 • 7
 • 1,145
 • 26

Đề thi thử đại học năm 2014 môn Vật khối A, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

Đề thi thử đại học năm 2014 môn Vật lí khối A, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội
... cực đại đỏ Số cực đại ánh sáng lục tím có hai vân sáng liên tiếp màu với vân sáng trung tâm là: A 15 cực đại lục; 20 cực đại tím B 13cực đại lục ; 18 cực đại tím C 14 cực đại lục ;20 cực đại ... đơn, vật qua vị trí cân thì: A Lực căng sợi dây có độ lớn cực đại, gia tốc vật B Lực căng sợi dây có độ lớn cực tiểu, gia tốc vật có độ lớn cực tiểu C Lực căng sợi dây có độ lớn cực đại gia tốc vật ... điểm cực đại tọa độ A x = 4cm B x = - cm C x  3cm D x  1cm Trang 5/7 - Mã đề thi 132 www.VNMATH.com Câu 43: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách 20cm dao động biên độ, pha, tần...
 • 7
 • 323
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN VẬT đề thi 357 TRƯỜNG THPT CN VIỆT TRÌ ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ Mã đề thi 357 TRƯỜNG THPT CN VIỆT TRÌ ppt
... - đề thi 357 37 A 38 D 39 C 40 B 41 B 42 C 43 B 44 B 45 C 46 D 47 D 48 A 49 C 50 A 51 B 52 D Trang 24/25 - đề thi 357 53 B 54 B 55 A 56 B 57 A 58 D 59 D 60 D Trang 25/25 - đề thi 357 ... - HẾT -357 1B 2D 3A 4B Trang 21/25 - đề thi 357 5B 6C 7C 8C 9D 10 A 11 D 12 C 13 B 14 D 15 C 16 D 17 A 18 B 19 B 20 C Trang 22/25 - đề thi 357 21 B 22 C 23 D 24 C 25 ... 14/25 - đề thi 357 A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm Quãng đường nhỏ mà vật giây 18cm Thời điểm kết thúc quãng đường vật...
 • 25
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học năm 2013 môn vật lýđề thi thử đại học năm 2014 môn vật lýđề thi thư đại học năm 2012 môn vật lýđề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý đề số 3 docxtuyeen tâp đè thi thử đại học năm 2015 môn vât lý có đáp an chi tiếtđề thi thử đại học năm 2014 môn vật lý trường lê quý đôn tỉnh quảng trịđề thi thử đại học khối c môn văn 2014 lần 1 có gợi ý chi tiếtdề thi thử tnthpt quốc gia môn toánđề thi thử toán quốc giađề thi thử văn quốc gia 2015đề thi thử thpr quốc giađáp án đề thi thử đại học năm 2014 môn toán khối d của trường thpt chuyên nguyễn đình chiểubo de thi thu toan quoc gia 2015đề thi đại học quốc gia 2015 môn lýđề thi thử đại học môn vật lý lần 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học