Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông bé

ỨNG DỤNG GIS HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG BIẾN đổi KHÍ hậu đến lưu LƯỢNG DÒNG CHẢY PHỤC vụ QUẢN hợp lưu vực SÔNG

ỨNG DỤNG GIS và mô HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG BIẾN đổi KHÍ hậu đến lưu LƯỢNG DÒNG CHẢY và PHỤC vụ QUẢN lý hợp lý lưu vực SÔNG bé
... lƣu vực sông, tìm hiểu hình GIS hình SWAT, chất biến đổi khí hậu [iii] yếu tố liên quan, tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nƣớc nói chung, đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến ... cấp thiết đặt cho nhà quản TNN Do vậy, đề tài Ứng dụng GIS hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lƣu lƣợng dòng chảy phục vụ quản hợp lƣu vực sông ” đề tài có tính khoa ... Địa Lý, Khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên, Trƣờng Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài Ứng dụng GIS hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lƣu lƣợng dòng chảy phục vụ quản hợp lƣu...
 • 95
 • 225
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ỨNG DỤNG HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG ĐÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... luận Báo cáo tìm thông số phù hợp với hình SWAT lưu vực sông Đáy địa bàn thành phố Nội Áp dụng thống số để đánh giá tác động biến đổi khí hậu tới dòng chảy Trong giai đoạn hiệu chỉnh kiểm ... Áp dụng kịch B2 đánh giá thay đổi dòng chảy lưu vực sông Đáy trạm Ba Thá Tính theo kịch B2 áp dụng cho năm 2020, 2060, 2100 để đánh giá thay đổi dòng cháy ảnh hưởng kịch Biến đổi khí hậu Hình ... lưu vực sông Đáy trạm Ba Thá a Lựa chọn kịch Biến đổi khí hậu Các kịch Biến đổi khí hậu lựa chọn từ “Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” Bộ tài nguyên Môi trường năm 2009 Lưu vực...
 • 8
 • 285
 • 2

Ứng Dụng Hình SWAT Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Dòng Chảy Lưu Vực Sông Đồng Nai

Ứng Dụng Mô Hình SWAT Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Dòng Chảy Lưu Vực Sông Đồng Nai
... Thay đổi bốc lượng hình SWAT Đánh giá thay đổi dòng Hình Quá trình để đánh giá thay đổi dòng chảy biến đổi khí hậu Chi tiết hóa toán đánh giá tác động BĐKH lên dòng chảy hình SWAT ứng dụng ... hình SWAT - Chạy hình lưu vực: phân chia lưu vực thành tiểu lưu vực, đơn vị thủy văn (HRUs) - Lựa chọn kịch biến đổi khí hậu - Dùng hình mưa rào - dòng chảy thiết lập SWAT để dòng ... Phân tích ảnh hưởng BĐKH đến dòng chảy lưu vực sông Đồng Nai III KẾT QUẢ * Dòng chảy năm Tác động BĐKH đến dòng chảy năm khác tiểu lưu vực sông Đồng Nai, lượng dòng chảy trung bình năm qua giai...
 • 6
 • 162
 • 2

Ứng dụng hình SWAT đánh giá tác động của rùng đến dòng chảy lưu vực sông srepok

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của rùng đến dòng chảy lưu vực sông srepok
... nhiên lưu vực sông Srepok  Giới thiệu hình SWAT  Sử dụng hình SWAT dòng chảy sông Srepok, từ đánh giá tác động rừng đến dòng chảy lưu vực sông Srepok Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu ... đạo sau:  Tại lại chọn lưu vực sông Srepok khu vực nghiên cứu?  Tại lại chọn hình SWAT để dòng chảy đánh giá tác động rừng đến dòng chảy?  Thiết lập hình SWAT nào? Các thông số có ... lưu vực sông Srepok sau kiểm định 39 Hình 3.15: Bản đồ tiểu lưu vực lưu vực sông Srepok 42 Hình 3.16: Giảm diện tích rừng hình SWAT 43 Hình 3.17: So sánh lưu lượng dòng chảy...
 • 11
 • 198
 • 0

đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến khả năng đáp ứng nhu cầu nước của hệ thống thủy lợi kênh đông củ chi, thành phố hồ chí minh

đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến khả năng đáp ứng nhu cầu nước của hệ thống thủy lợi kênh đông củ chi, thành phố hồ chí minh
... phục ảnh hưởng biến đổi khí hậu Chính vậy, đề tài : Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến khả đáp ứng nhu cầu nước hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tập trung giải phần ... Người hướng dẫn: TS Lê Văn Chín Tên đề tài Luận văn: Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến khả đáp ứng nhu cầu nước hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Tác giả xin cam đoan ... nước thời hạn nhiệm vụ với đề tài: Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến khả đáp ứng nhu cầu nước hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Trong trình làm luận văn, tác giả...
 • 104
 • 257
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến an ninh sinh kế cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đăk Lăk

Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến an ninh sinh kế cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đăk Lăk
... tỉnh - Tình hình khí hậu tương lai có ảnh hưởng/ hay không ảnh hưởng đến sinh kế cộng đồng dân tộc thiểu số Đắk Lắk - Đánh giá nguồn lực sinh kế bị ảnh hưởng nhiều biến đổi khí hậu sách tỉnh nhà ... hậu đến an ninh sinh kế cộng đồng dân tộc thiểu số Đắk Lắk”cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý môi trường Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến an ninh sinh kế cộng đồng ... với biến đổi khí hậu Nam giới phụ nữ cộng đồng dân tộc thiểu số thích ứng với tác động biến đổi khí hậu tương lai - Dự báo sớm kết thích ứng giảm nhẹ rủi ro biến đổi khí hậu rủi ro ảnh hưởng đến...
 • 115
 • 445
 • 1

ứng dụng kết hợp hình SWAT với công nghệ GIS trong đánh giá lưu lượng dòng chảy đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy lƣu vực sông

ứng dụng kết hợp mô hình SWAT với công nghệ GIS trong đánh giá lưu lượng dòng chảy và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy lƣu vực sông bé
... LLDC lƣu vực sông hình SWAT hình mƣa rào - dòng chảy, với tính cho phép phân bố lƣu vực thành lƣu vực phận nên thích hợp cho đánh giá tác động BĐKH lên dòng chảy cách trực tiếp hình ... lai đƣợc đánh giá dựa phƣơng pháp hình mƣa - dòng chảy kịch BĐKH  Tác động BDKH đến dòng chảy năm Tác động BĐKH đến dòng chảy năm khác vùng, hệ thống sông Xu biến đổi dòng chảy năm sông trái ... dòng chảy hình SWAT Bảng 2.11: Trạm quan trắc thủy văn lƣu vực sông 2.2.2 Tiến trình thực hình SWAT Lƣu vực sông LLDC Đầu vào Đối tƣợng nghiên cứu hình DEM hình số độ cao Đầu vào...
 • 77
 • 61
 • 0

Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nó tới cây cà phê ở tây nguyên

Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu và bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nó tới cây cà phê ở tây nguyên
... NGHIÊM THÙY LINH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NÓ TỚI CÂY CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Mã số: Chƣơng ... Với biến đổi theo thời gian, luận văn đƣa đƣợc nhận xét ban đầu mức độ BĐKH khu vực nghiên cứu b Đánh giá ảnh hƣởng Biến đổi Khí hậu tới câuy phê Tây Nguyên Từ kết luận sơ mức độ BĐKH Tây Nguyên, ... cầu sinh thái phê Tây Nguyên - Những ảnh hƣởng yếu tố khí hậu tới sinh trƣởng, phát triển phê - Xu hƣớng thay đổi yếu tố khí hậu (nhiệt độ, lƣợng mƣa, độ ẩm) khu vực Tây Nguyên thời kỳ...
 • 83
 • 228
 • 0

ĐÁNH GIÁ KIỄM SOÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐÁNH GIÁ KIỄM SOÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... xóa đói giảm nghèo, giảm phát thải chủ động ứng phó với BĐKH KHÁI NIỆM BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BĐKH) “Bi ến đổi khí hậu (BĐKH) biến đổi môi trường vật lý sinh học gây ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành ... lợi người” (Công ước khung Liên hiệp quốc BĐKH) Theo đó, định nghĩa "Biến đổi khí hậu trái đất thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch tương lai nguyên nhân tự nhiên ... phó thành công với biến đổi khí hậu đóng vai trò quan trọng khu vực giới.” Mục tiêu Chiến lược tăng cường lực ứng phó người hệ thống tự nhiên trước tình trạng biến đổi khí hậu; phát triển kinh...
 • 20
 • 243
 • 0

Tài liệu Báo cáo " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG " docx

Tài liệu Báo cáo
... Chạy hình Không Chấp nhận độ xác? Phân định lưu vực Lưu lượng dòng chảy Hình Lược đồ lưu lượng dòng chảy 3.4 Đánh giá hình Kết dòng chảy SWAT đánh giá dựa giá trị lưu lượng dòng chảy ... lưu lượng dòng trạm quan trắc thủy văn Phước Long Phước Hòa nằm dòng sông lưu vực sông sử dụng để đánh giá kết dòng chảy hình SWAT 3.3 Thiết lập hình Phương pháp lưu lượng dòng chảy ... THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Mục tiêu báo tích hợp hình SWAT công nghệ GIS dòng chảy lưu vực sông từ liệu độ cao số (DEM), sử dụng đất, đất thời tiết Qua đó, đánh giá diễn biến lưu lượng...
 • 7
 • 422
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông béđánh giá tác động của việc phân cấp quản lý tới kết quả thu hút fdiứng dụng gis lập mô hình phân loại để sử dụng bền vững đất dốctiếp tục đổi mới cụ thể hoá và thể chế hoá chính sách tôn giáo nói chung và phật giáo nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ quản lý tôn giáo trong tình hình mớiđánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực iii mỏ than nước vàng3 đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giangvà đề xuất một số giải pháp ứng phótình hình nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng liên quan đến khai thác khoáng sản rắn đáy biểndanh mục dự án biến đổi khí hậuđánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực sông lôảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và nông thôn nước tappt đánh giá tác động môi trường nhà máy xử lý nước thảiđánh giá tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệpnhung tac dong tich cuc va tieu cuc cua bien doi khi hau den tai nguyen nuoc o viet nambáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xử lý rác thảitác động của biến đổi khí hậu đến sinh trưởng và phát triển của cây lúaC c bi n ph p y m nh vi c ti u th s n ph m c a c ng ty may th ng longTh tr ng v gi i ph p ph t tri n th tr ng n i a c a c ng ty kho vi t ti pTh c tr ng h th ng k nh ph n ph i c a C ng ty b nh k o H i Hhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlETh c tr ng v gi i ph p Ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty C i n v Ph t tri n n ng th nhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkCấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcChuyên đề giải Toán bằng cách lập phương trìnhGiáo án bồi dưỡng HSGĐề Cương Hóa 11bài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10Đề Cương Hóa 9Đề KH1-2011-2012 THPT NCĐề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)phiếu học tập bài 12Bài thi số 3 lớp 4 vòng 15 docĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11Số 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Tài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hay