Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông tà lài

Ứng dụng GIS hình SWAT phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông lài

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông tà lài
... Chí Minh Khoa Môi trường & Tài nguyên Bộ môn Tài Nguyên GIS ii TÓM TẮT Tiểu luận tốt nghiệp Ứng dụng GIS hình SWAT tác động thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Lài đã thực khoảng ... ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH SWAT MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG SỰ THAY ĐỔI THẢM PHỦ LÊN DÒNG CHẢY LƢU VỰC SÔNG TÀ LÀI Tác giả NGUYỄN THỊ LIỄU Giáo viên hướng dẫn: ... Đánh giá tác động thay đổi thảm phủ lên dong chảy lưu vực Lài Hình 4.1 Lược đồ tiến trình thực 20 4.2 lƣu lƣợng dòng chảy lƣu vực hình SWAT 4.2.1 Thu thập, xử lý liệu SWAT hình tổng...
 • 53
 • 328
 • 0

Tài liệu Báo cáo " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG BÉ " docx

Tài liệu Báo cáo
... Chạy hình Không Chấp nhận độ xác? Phân định lưu vực Lưu lượng dòng chảy Hình Lược đồ lưu lượng dòng chảy 3.4 Đánh giá hình Kết dòng chảy SWAT đánh giá dựa giá trị lưu lượng dòng chảy ... lưu lượng dòng trạm quan trắc thủy văn Phước Long Phước Hòa nằm dòng sông lưu vực sông sử dụng để đánh giá kết dòng chảy hình SWAT 3.3 Thiết lập hình Phương pháp lưu lượng dòng chảy ... THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Mục tiêu báo tích hợp hình SWAT công nghệ GIS dòng chảy lưu vực sông từ liệu độ cao số (DEM), sử dụng đất, đất thời tiết Qua đó, đánh giá diễn biến lưu lượng...
 • 7
 • 422
 • 4

ỨNG DỤNG GIS HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG BIẾN đổi KHÍ hậu đến lưu LƯỢNG DÒNG CHẢY PHỤC vụ QUẢN lý hợp lý lưu vực SÔNG

ỨNG DỤNG GIS và mô HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG BIẾN đổi KHÍ hậu đến lưu LƯỢNG DÒNG CHẢY và PHỤC vụ QUẢN lý hợp lý lưu vực SÔNG bé
... lƣu vực sông, tìm hiểu hình GIS hình SWAT, chất biến đổi khí hậu [iii] yếu tố liên quan, tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nƣớc nói chung, đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến ... cấp thiết đặt cho nhà quản TNN Do vậy, đề tài Ứng dụng GIS hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lƣu lƣợng dòng chảy phục vụ quản hợp lƣu vực sông ” đề tài có tính khoa ... Địa Lý, Khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên, Trƣờng Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài Ứng dụng GIS hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lƣu lƣợng dòng chảy phục vụ quản hợp lƣu...
 • 95
 • 225
 • 1

Ứng dụng GIS hình SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đăk bla, kon tum

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đăk bla, kon tum
... tỉnh Xuất phát từ lý nên đề tài Ứng dụng GIS SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lƣu vực sông Đak Bla, Kon Tum đƣợc thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng GIS hình SWAT ... tỉnh, đề tài Ứng dụng GIS SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lƣu vực sông Đak Bla, tỉnh Kon Tum đƣợc thực Đề tài đƣợc nghiên cứu dựa sở lý thuyết tổng quan có liên quan đến đề ... ỨNG DỤNG GIS SWAT HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO LƢU VỰC SÔNG ĐAK BLA, KON TUM Tác giả NGUYỄN KIỀU MINH THÔNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp...
 • 72
 • 142
 • 0

Ứng dụng GIS hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông đăk bla, tỉnh kon tum

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông đăk bla, tỉnh kon tum
... “ Ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đak-Bla tỉnh Kon Tum 1.2 Mục tiêu - nội dung đề tài Với mục tiêu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực ... xác nhận hình SWAT để hình hóa chất lượng nước lưu vực sông Sandusky 2.6.2 Việt Nam  Nguyễn Thanh Tuấn (2011) ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực hồ Dầu ... có hạn nên đề tài ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT để đánh giá chất lượng nước mặt theo số thông số chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT lưu vực sông Đak -Bla, tỉnh Kon Tum CHƯƠNG TỔNG QUAN...
 • 91
 • 473
 • 0

Ứng dụng GIS hình SWAT trích xuất các thong số hình thái thủy văn trên lưu vực sông cả

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trích xuất các thong số hình thái thủy văn trên lưu vực sông cả
... đề lưu vực có thông số hình thái mạng lưới thủy văn nhằm cung cấp kiến thức tổng quan toàn lưu vực Do đó, đề tài Ứng dụng GIS hình SWAT trích xuất thông số hình thái thủy văn lưu vực sông ... dài lưu vực Trug lưu Độ rộng trung bình Hạ lưu Trích xuất thông số hình thái Hệ số đối xứng Hệ số giãn lưu vực Chiều dài sông Hệ số uốn khúc Mật độ mạng lưới sông Hệ số hình dạng lưu vực Thông số ... Diện tích lưu vực, km2 2.2.2 Thông số mạng lưới thủy văn lưu vực Thông số thủy văn đặc trưng dòng chảy lưu vực, thể điểm khác biệt lưu vực lưu vực khác Thông số mạng lưới thủy văn lưu vực chịu tác...
 • 60
 • 282
 • 1

Báo cáo " ỨNG DỤNG HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH SINH THÁI TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐA DÂNG, TỈNH LÂM ĐỒNG " pdf

Báo cáo
... lưu vực lưu vực Đa Dâng 199 HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Sau trình chạy hình phân chia lưu vực Đa Dâng thành tiểu lưu vực (Hình 5) Chất lượng nước lưu vực đánh giá tiểu lưu vực 1, Đây ... có yêu cầu chất lượng nước 203 HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Như vậy, hình SWAT cách tiếp cận đánh giá chất lượng nước hiệu cho lưu vực lưu vực sông Đa Dâng Với kết đánh giá trên, hỗ ... đọng nước Đất glây sỏi sạn nông Đất phù sa glây Hình Bản đồ thổ nhưỡng lưu vực Đa Dâng PHƯƠNG PHÁP, VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU Để đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Đa Dâng sử dụng hình đánh giá...
 • 10
 • 367
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình SWAT tính toán kéo dài số liệu dòng chảy lưu vực sông Lục Nam " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... T.M. Ngọc / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25, Số 3S (2009) 484‐491 491 Kết luận Lời cảm ơn hình SWAT ứng dụng cho lưu vực sông Lục Nam, kết tính toán phù hợp với số liệu thực ... dòng chảy ngưỡng kênh dẫn (m3) xác định theo phương trình: volthr   ax bx Ứng dụng hình, kết kiểm định a Chuẩn bị số liệu, tài liệu Để phục vụ mục đích tính toán dòng chảy lưu vực sông Lục ... sử dụng để kiểm định kết chạy hình cách so sánh hai trình dòng chảy thực đo tính toán: - Mở giao diện SWAT ARCVIEW 3.2 - Nhập đồ mạng lưới sông suối đồ DEM, hình SWAT chia lưu vực thành lưu...
 • 8
 • 323
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ỨNG DỤNG HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG ĐÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... luận Báo cáo tìm thông số phù hợp với hình SWAT lưu vực sông Đáy địa bàn thành phố Nội Áp dụng thống số để đánh giá tác động biến đổi khí hậu tới dòng chảy Trong giai đoạn hiệu chỉnh kiểm ... Áp dụng kịch B2 đánh giá thay đổi dòng chảy lưu vực sông Đáy trạm Ba Thá Tính theo kịch B2 áp dụng cho năm 2020, 2060, 2100 để đánh giá thay đổi dòng cháy ảnh hưởng kịch Biến đổi khí hậu Hình ... lưu vực sông Đáy trạm Ba Thá a Lựa chọn kịch Biến đổi khí hậu Các kịch Biến đổi khí hậu lựa chọn từ “Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” Bộ tài nguyên Môi trường năm 2009 Lưu vực...
 • 8
 • 285
 • 2

ỨNG DỤNG HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN SÓNG ĐỘNG HỌC PHƯƠNG PHÁP SCS PHỎNG QUÁ TRÌNH MƯA- DÕNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG THU BỒN- TRẠM NÔNG SƠN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN SÓNG ĐỘNG HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SCS MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH MƯA- DÕNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG THU BỒN- TRẠM NÔNG SƠN
... Qu Sn Khõm c Tr Mi An Ho Nng Cm L Hi Khỏnh Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Thu Bn Yu t quan trc H Q Cỏc yu t khỏc X X ... mt hn ch ca mụ hỡnh TANK 1.2.4 Mụ hỡnh NAM Mụ hỡnh NAM c xõy dng ti khoa Thu Vin K thut Thu ng lc v Thu lc thuc i hc K thut an Mch nm 1982 Mụ hỡnh da trờn nguyờn tc cỏc b cha theo chiu thng ng ... Hỡnh 2.4 Bn mng li sụng lu vc Thu Bn- trm Nụng Sn Bng 2.3 - Danh sỏch trm khớ tng thu trờn lu vc sụng Thu Bn Tờn trm Sụng Ma Thnh M i Ngha Nụng Sn Cõu Lõu Giao Thu Vnh in Hi An Sn Tõn Hip c Qu...
 • 65
 • 155
 • 0

Ứng Dụng Hình SWAT Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Dòng Chảy Lưu Vực Sông Đồng Nai

Ứng Dụng Mô Hình SWAT Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Dòng Chảy Lưu Vực Sông Đồng Nai
... Thay đổi bốc lượng hình SWAT Đánh giá thay đổi dòng Hình Quá trình để đánh giá thay đổi dòng chảy biến đổi khí hậu Chi tiết hóa toán đánh giá tác động BĐKH lên dòng chảy hình SWAT ứng dụng ... hình SWAT - Chạy hình lưu vực: phân chia lưu vực thành tiểu lưu vực, đơn vị thủy văn (HRUs) - Lựa chọn kịch biến đổi khí hậu - Dùng hình mưa rào - dòng chảy thiết lập SWAT để dòng ... Phân tích ảnh hưởng BĐKH đến dòng chảy lưu vực sông Đồng Nai III KẾT QUẢ * Dòng chảy năm Tác động BĐKH đến dòng chảy năm khác tiểu lưu vực sông Đồng Nai, lượng dòng chảy trung bình năm qua giai...
 • 6
 • 162
 • 2

Ứng dụng hình SWAT đánh giá tác động của rùng đến dòng chảy lưu vực sông srepok

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của rùng đến dòng chảy lưu vực sông srepok
... nhiên lưu vực sông Srepok  Giới thiệu hình SWAT  Sử dụng hình SWAT dòng chảy sông Srepok, từ đánh giá tác động rừng đến dòng chảy lưu vực sông Srepok Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu ... đạo sau:  Tại lại chọn lưu vực sông Srepok khu vực nghiên cứu?  Tại lại chọn hình SWAT để dòng chảy đánh giá tác động rừng đến dòng chảy?  Thiết lập hình SWAT nào? Các thông số có ... lưu vực sông Srepok sau kiểm định 39 Hình 3.15: Bản đồ tiểu lưu vực lưu vực sông Srepok 42 Hình 3.16: Giảm diện tích rừng hình SWAT 43 Hình 3.17: So sánh lưu lượng dòng chảy...
 • 11
 • 195
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Kết quả ứng dụng hình NAM trong MIKE 11 khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Gianh - tỉnh Quảng Bình " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Ứng dụng hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Gianh Kết hiệu chỉnh dựa năm số liệu phụ thuộc kiểm nghiệm dựa năm số liệu độc lập cho kết đạt loại Bởi vậy, nghiên cứu sử dụng ... nghiệm Là hình gộp, NAM xử lý lưu vực đơn vị riêng lẻ Vì vậy, tham số biến tả giá trị trung bình cho toàn lưu vực Như kết quả, số tham số hình đánh giá từ số liệu vật lý lưu vực việc ... hình mưa -dòng chảy Hiện NAM Viện Thủy lực Đan Mạch tích hợp hình MIKE 11 đun tính trình dòng chảy từ mưa bốc 2.1 Yêu cầu số liệu Các yêu cầu đầu vào hình NAM bao gồm: tham số hình, ...
 • 8
 • 168
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Cầu " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... cho hình NAM Các số liệu khí tượng thủy văn thu thập để áp dụng hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy cho lưu vực sông Cầu thể bảng Hiệu chỉnh kiểm nghiệm hình Trên lưu vực sông Cầu số ... kết khôi phục + Bộ thông số hình hiệu chỉnh kiểm nghiệm từ số liệu thực đo lưu vực sông Cầu tính đến trạm thủy văn Thác Riềng sử dụng để khôi phục số liệu dòng chảy từ số liệu mưa bốc hình ... số hình hiệu chỉnh, kiểm nghiệm từ số liệu thực đo lưu vực sông Cầu tính đến trạm Thác Bưởi sử dụng để khôi phục số liệu dòng chảy cho lưu vực sông: I5, I6, I7, I8, I9, I10 + Bộ thông số mô...
 • 8
 • 226
 • 0

ÁP DỤNG HÌNH SWAT KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG ĐÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ÁP DỤNG MÔ HÌNH SWAT KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG ĐÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... lu vc SSARR 2.2 GII THIU Mễ HèNH SWAT 2.2.1 Lch s phỏt trin Mụ hỡnh SWAT c phỏt trin liờn tc gn 30 nm qua bi vin nghiờn cu nụng nghip USDA Phiờn bn u tiờn ca SWAT l mụ hỡnh USDAARS bao gm cht ... SWRRB Sau ú SWRRB v ROTO c kt hp thnh mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú SWAT d li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng kh ... dng n SWAT9 8.1: Phiờn bn ny thờm phn din toỏn dũng chy tuyt tan, cht lng nc sụng SWAT9 9.2: Phiờn bn ny cp nht thờm din toỏn cht lng nc cho h cha, phn thu ụ th c cp nht t mụ hỡnh SWMM SWAT2 000...
 • 46
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông béhoạt động 1 tìm hiểu về sự thay đổi nói chung và sự thay đổi trong giáo dục nói riêng qua một số hình ảnh xác định đặc trưng của sự thay đổiứng dụng gis lập mô hình phân loại để sử dụng bền vững đất dốcứng dụng vào trong mô phỏng mạch điệnứng dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hành ngành điện tự động hóa tại trường cao đẳng công nghiệp nam địnhứng dụng gis và viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạnbg ứng dụng gis và mapinfoứng dụng gis và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trườngnhập môn ứng dụng gis và viễn thám trong quản lý môi trường pptxứng dụng gis và viễn thám trong quản lý môi trườngứng dụng gis và viễn thám thành lập bản đồ đất ngập nước tỉnh kon tumứng dụng viễn thám và gis trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu huyện thường xuân tỉnh thanh hoátìm hiểu về dịch vụ web cho ứng dụng gis và xây dựngứng dụng gis và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu xác định vị trí bãi chôn lấp chất thải rắn cho quận thủ đức tp hồ chí minhứng dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hành nghành điện tự động hóa tại trường cao đẳng công nghiệp nam địnhNgôi nhà gỗ sang trọng của chàng mập dễ thương minh béoNgôi nhà như cung vua phủ chúa của MC thu hươngThay đổi diện mạo căn bếp chỉ sau 5 bước đơn giảnThiết kế 3 phòng trong 1 cho diện tích 25m2Tiết kiệm diện tích với nội thất đa năngTổ ấm trong mơ của người phụ nữ của thế kỷ 2114Sales presentationbai 12 phong cach van ban thong tan bao chi (1)bai t3Chocolate bar projectChương 7 bảo vệ so lệch nChuong 8chuyen lop (1)Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bìnhchuyen truong2cong thucCSA viet17012010 DCdoc 2hoc 2