Giáo dục và khoa cử nho học ở thanh hóa dưới triều nguyễn ( 1802 1919)

Giáo dục khoa cử nho học thanh hóa dưới triều nguyễn ( 1802 1919)

Giáo dục và khoa cử nho học ở thanh hóa dưới triều nguyễn ( 1802  1919)
... khuyến học tồn Thanh Hóa 5 Đóng góp luận văn Luận văn Giáo dục khoa cử Nho học Thanh Hóa triều Nguyễn (1 80 21919) cung cấp nhìn hệ thống tình hình giáo dục khoa cử Nho học Thanh Hóa thời kỳ 1802- 1919 ... lịch sử truyền thống giáo dục khoa cử Nho học Thanh Hóa trƣớc thời Nguyễn Chƣơng 2: Giáo dục Nho học Thanh Hóa thời kỳ 1802 - 1919 Chƣơng 3: Khoa cử Nho học Thanh Hóa thời kỳ 1802 - 1919 TÀI LIỆU ... tìm hiểu giáo dục khoa cử nho học Thanh Hóa dƣới thời Nguyễn (1 802 -1919) giai đoạn cuối giáo dục khoa cử Nho học nƣớc ta Tuy nhiên, để phục vụ cho nghiên cứu giai đoạn Nho học thời Nguyễn tác...
 • 14
 • 49
 • 0

Vài nét về chế độ giáo dục khoa cử nho học nam định dưới thời nguyễn 1802 1919

Vài nét về chế độ giáo dục khoa cử nho học ở nam định dưới thời nguyễn 1802  1919
... truyền thống giáo dục khoa cử Nho học Nam Định trớc thời Nguyễn ( 1075 -1802 ) 1.1 Vị trí địa lý tự nhiên, lịch sử Nam Định 1.2 Giáo dục khoa cử Nho học Nam Định trớc thời Nguyễn (1075 - 1802) Ngời ... Chinh Khoa Lịch Sử Khoá luận tốt nghiệp trờng đại học vinh Chơng : Vài nét chế độ giáo dục khoa cử Nho học Nam Định dới thời Nguyễn (1802 - 1919) 2.1 Tình hình giáo dục Nam Định thời Nguyễn ... cô giáo môn lịch sử Việt Nam, góp phần nhỏ vào việc tái lại giáo dục khoa cử Nho học thời Nguyễn quê hơng Nam Định Lịch sử vấn đề nghiên cứu Giáo dục Khoa cử Nho học Nam Định dới thời Nguyễn (1802...
 • 73
 • 253
 • 0

Giáo dục khoa cử nho học can lộc dưới thời phong kiến (1075 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở can lộc dưới thời phong kiến (1075 1919)
... Chơng 2: Giáo dục khoa cử Nho học Can Lộc từ thời Lý đến thời Hậu Lê 2.1 Khái quát giáo dục khoa cử Nho học từ thời Lý đến hết thời Hậu Lê 2.1.1 Đặc điểm giáo dục khoa cử Nho học từ thời Lý đến ... giáo dục khoa cử từ thời Lý đến Hậu Lê 45 Chơng Giáo dục kho cử Nho học Can Lộc thời Nguyễn 51 3.1 Vài nét vềê chế độ giáo dục khoa cử Nho học Can Lộc thời Nguyễn 51 3.2 Trờng học, thầy trò Can ... định chọn đề tài "Giáo dục khoa cử Nho học Can Lộc dới thời phong kiến (1075- 1919)" làm khoá luận tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Giáo dục khoa cử Nho học vấn đề nữa, dới thời phong kiến, sĩ phu nớc...
 • 78
 • 317
 • 4

Giáo dục khoa cử nho học thanh chương thời nguyễn (1802 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở thanh chương thời nguyễn (1802  1919)
... 2: Giáo dục khoa cử Nho học Thanh Chơng thời Nguyễn (1802 - 1919)# 23## 2.1 Vài nét tình hình giáo dục khoa cử Nho học triều Nguyễn# 23## 2.2 Hệ thống trờng lớp tình hình thầy trò Thanh Chơng thời ... giáo dục khoa cử Nho học thời Nguyễn trở nên lỗi thời, lạc hậu so với giới, qua thời cờng thịnh giáo dục khoa cử thời Lê Sơ Bởi lúc cách mạng khoa học kỹ thuật diễn mạnh mẽ đa giới bớc sang thời ... độ giáo dục khoa cử Nho học Nghệ An nói riêng nớc nói chung.Ngày nay, lật giở trang giáo dục khoa cử Nho học dới thời phong kiến Việt Nam, em Thanh Chơng không khỏi tự hào truyền thống hiếu học, ...
 • 74
 • 71
 • 0

Giáo dục khoa cử nho học hà nam từ năm 1802 đến năm 1919

Giáo dục khoa cử nho học ở hà nam từ năm 1802 đến năm 1919
... văn Giáo dục khoa cử Nho học Nam từ năm 1802 đến năm 1919 cung cấp cách hệ thống tình hình giáo dục khoa cử Nho học Nam thời kỳ 1802 - 1919 bao gồm: hệ thống trờng lớp, gơng thầy giáo học ... tác giả chọn đề tài Giáo dục khoa cử Nho học Nam từ năm 1802 đến năm 1919 làm luận văn tốt nghiệp Lịch sử vấn đề nghiên cứu Giáo dục khoa cử Nho học giai đoạn 1802 - 1919 vấn đề có nhiều ... Giáo dục khoa cử Nho học Nam từ năm 1802 đến năm 1919, luận văn sử dụng phơng pháp sau đây: Phơng pháp lịch sử phơng pháp dùng luận văn để trình bày truyền thống giáo dục khoa cử Nho học Hà...
 • 148
 • 269
 • 8

Chế độ giáo dục khoa cử nho học huyện hoằng hoá dưới thời nguyễn từ 1802 1919

Chế độ giáo dục khoa cử nho học ở huyện hoằng hoá dưới thời nguyễn từ 1802 1919
... Nho học thời xa Xuất phát từ mong muốn trên, việc tìm hiểu đề tài: Chế độ giáo dục khoa cử Nho học huyện Hoằng Hoá dới thời Nguyễn từ 1802 - 1919 đợc coi giai đoạn khởi sắc giáo dục Nho học Hoằng ... Hoằng Hoá 1.1 Vị trí địa lý tự nhiên lịch sử huyện Hoằng Hoá 1.2 Giáo dục khoa cử huyện Hoằng Hoá trớc thời Nguyễn (1075 - 1802) Chơng 2: Giáo dục khoa cử Nho học huyện Hoằng Hoá dới thời Nguyễn ... huyện Hoằng Hoá dới thời Nguyễn (1802 - 1919) : Với tình hình chế độ giáo dục thi cử, hệ thống trờng học huyện Hoằng Hoá thời Nguyễn; danh sách vị đỗ tiến sĩ, phó bảng, cử nhân đóng góp kẻ sỹ Hoằng...
 • 68
 • 313
 • 2

Giáo dục khoa cử nho học đức thọ thời nguyễn [1802 1919]

Giáo dục khoa cử nho học ở đức thọ thời nguyễn [1802 1919]
... Chơng 2: Giáo dục khoa cử Đức Thọ thời Nguyễn 29 2.1 Vài nét tình hình giáo dục khoa cử nho học Hà Tĩnh thời Nguyễn 29 2.2 Hệ thống trờng lớp tình hình thầy trò Đức Thọ thời Nguyễn ... hơng Đức Thọ, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nên chọn đề tài phần nhằm đạt đợc ớc muốn nhỏ nhoi Giáo dục khoa cử Nho học Đức Thọ tạo đợc nét riêng cho Đức Thọ nh ngời Đức Thọ nên trí thức Nho học ... đất khoa bảng Đức Thọ 75 Đồng thời để nghiên cứu giáo dục khoa cử thời Nguyễn khái quát truyền thống giáo dục khoa cử từ triều đại trớc Đức Thọ để thấy đợc truyền thống nh tình hình giáo dục khoa...
 • 72
 • 204
 • 0

Giáo dục khoa cử nho học hà tĩnh thời nguyễn (1802 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở hà tĩnh thời nguyễn (1802 1919)
... đến giáo dục, khoa cử địa phơng Tĩnh nh: Giáo dục khoa cử Nho học Nghi Xuân thời Nguyễn (1802 - 1919), khoá luận tốt nghiệp Hồ Thị Hơng Ly Giáo dục khoa cử Nho học Đức Thọ thời Nguyễn (1802 ... làng xã, dòng họ, khoa cử; đặc điểm giáo dục, thi cử Nho học Tĩnh kẻ sĩ Tĩnh, đóng góp kẻ sĩ Tĩnh Về khung thời gian, đề tài khảo sát khái quát giáo dục, thi cử Nho học Tĩnh từ năm 1075 ... Tĩnh trớc thời Nguyễn Chơng 2:Tình hình học tập, thi cử đóng góp kẻ sĩ Tĩnh thời Nguyễn Chơng 3: Đặc điểm giáo dục, khoa cử Nho học kẻ sĩ Tĩnh thời Nguyễn (1802 - 1919) Nội dung Chơng...
 • 94
 • 226
 • 0

Giáo dục khoa cử nho học nghi xuân thời nguyễn (1802 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở nghi xuân thời nguyễn (1802 1919)
... thống giáo dục khoa cử Nghi Xuân 07 1.1 Điều kiện địa lý, lịch sử Nghi Xuân 07 1.2 Truyền thống giáo dục khoa cử Nho học Nghi Xuân trớc thời Nguyễn 16 Chơng II Giáo dục khoa cử Nho ... trở thành động lực ,thành giá đỡ điểm tựa tâm linh cho hệ cháu Nghi Xuân tiến bớc đờng khoa cử ,đặc biệt dới triều Nguyễn( 1802 -1919) Chơng Giáo dục khoa cử Nho học Nghi Xuân thời Nguyễn (1802- 1919) ... Nghi Xuân có bớc chuyển vợt giáo dục khoa cử để sánh kịp huyện đợc xem đất học toàn tỉnh 2.1.1Tình hình giáo dục khoa cử Nho học Nghi Xuân thời Nguyễn (1802 1919) Tiếp nối truyền thống hiếu học...
 • 69
 • 202
 • 0

Giáo dục khoa cử nho học yên thành dưới thời phong kiến (1075 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở yên thành dưới thời phong kiến (1075  1919)
... Tất điều kiện sở, tảng cho chế độ giáo dục khoa cử Nho học Yên Thành đợc hình thành phát triển sắc văn hoá riêng Chơng 2: Giáo dục khoa cử Nho học Yên Thành từ thời Lý đến hết thời Hậu Lê 19 ... đợc họ Hồ nói riêng , quê hơng Yên Thành nói chung 39 Chơng 3: Giáo dục khoa cử Nho học Yên Thành thời Nguyễn 3.1.Vài nét chế độ giáo dục khoa cử Nho học Yên Thành thời Nguyễn Xứ Nghệ xa ( bao ... Vĩnh Thành, Viên Thành, Sơn Thành, Bảo Thành, Mỹ Thành, Đại Thành, Minh Thành, Thịnh Thành, Thành, Liên Thành, Khánh Thành, Nam Thành, Long Thành, Trung Thành, Tràng Thành, Bắc Thành, Xuân Thành, ...
 • 80
 • 345
 • 5

Giáo dục khoa cử nho học nghệ an từ thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII

Giáo dục khoa cử nho học ở nghệ an từ thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII
... thống khoa bảng Nghệ An trớc kỷ XVI Chơng 2: Tình hình học tập, thi cử Nho học đóng góp Nho Nghệ An từ kỷ XVI đến cuối kỷ XVIII Chơng 3: Đặc điểm giáo dục khoa cử Nho học kẻ sĩ Nghệ An từ kỷ XVI ... tranh toàn cảnh giáo dục thi cử Nho học Nghệ An từ kỷ XVI đến cuối kỷ XVIII Đối tợng phạm vi nghiên cứu : Từ kỷ XVI đến cuối kỷ XVIII, địa giới hành Nghệ An bao gồm lãnh thổ hai tỉnh Nghệ An ... thống khoa bảng xứ Nghệ, nguồn cổ vũ sĩ tử Nghệ An kỷ sau đó, đặc biệt kỷ từ XVI đến XVIII 22 Chơng TìNH HìNH HọC TậP, THI Cử NHO HọC Và ĐóNG GóP CủA NHO NGHệ AN Từ THế Kỷ XVI ĐếN CUốI THế Kỷ XVIII...
 • 97
 • 225
 • 2

Giáo dục khoa cử đức thọ (hà tĩnh) từ thế kỷ XV đến đầu thế XX

Giáo dục và khoa cử đức thọ (hà tĩnh) từ thế kỷ XV đến đầu thế XX
... hình khoa cử. 30 1.2.2 Thành giáo dục khoa cử Đức Thọ từ kỷ XV đến cuối kỷ XVIII. 36 1.2.2.1.Tình hình giáo dục Đức Thọ từ kỷ XV đến cuối kỷ XVIII . 36 1.2.2.2.Thành giáo dục khoa cử sĩ tử Đức Thọ ... Luận văn Giáo dục khoa cử Đức Thọ (Hà Tĩnh) từ kỷ XV đến đầu kỷ XX giúp bạn đọc hệ thống cách toàn diện trình hình thành phát triển chế độ giáo dục khoa cử Đức Thọ từ kỷ XV đến đầu kỷ XX - Đánh ... hàng kỷ với đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề sau: Tình hình giáo dục khoa cử Nho học Đức Thọ từ kỷ XV đến đầu kỷ XX Các nhà khoa bảng quê Đức Thọ từ kỷ XV đến đầu kỷ XX Các dòng họ khoa...
 • 137
 • 189
 • 1

Khoa cử nho học Việt Nam Khoa cử ppt

Khoa cử nho học ở Việt Nam Khoa cử ppt
... đương, lấy đỗ 2.893 vị đại khoa; ngạch võ mở 26 khoa thi, lấy đỗ 319 vị II Đặc điểm giáo dục khoa cử Nho học Việt Nam Nền giáo dục khoa cử Nho học trọng giáo dục đạo đức cho học sinh, liền với trang ... khoa bảng phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam. / Tài liệu tham khảo 1.Các nhà khoa bảng Việt Nam, Ngô Đức Thọ chủ biên, Nxb Văn học, H.1993 Giáo dục khoa cử Nho học Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm, ... cử giáo dục Việt Nam, Nguyễn Quang Thắng, Nxb Văn hoá Thông tin, H.1993 “Lược khảo khoa cử Việt Nam, từ khởi thuỷ đến khoa Mậu Ngọ”, in Nhà sử học Trần Văn Giáp, Nxb Khoa học xã hội, H 1996 Nho...
 • 10
 • 129
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tình hình giáo dục và khoa cửvai trò của giáo dục và khoa học công nghệphát triển giáo dục và khoa học công nghệneu nhung thanh tuu ve va ha giao duc va khoa hoc ki thuat thoi le sophạm minh hạc 1986 một số vấn đề giáo dục và khoa học giáo dục nxb giáo dụcgiá trị giáo dục và khoa họcgiáo dục và khoa học kĩ thuật a giáo dụcgiáo dục và khoa học kĩ thuậtnâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý  giáo dục và đào tạo lâm nghiệp ở việt namsở giáo dục và đào tạo tp hcm ở đâubộ giáo dục và đào tạo hà nội ở đâubo giao duc va dao tao du hocbộ giáo dục và đào tạo đại học đà nẵng   khái niệm quản lý quản lý giáo dục và quản lý trường họcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm