Đề cương ôn thi Tiếng Anh lớp 10 cả năm và bài tập có đáp án

DE THI THU VAO LOP 10 THPT NAM HOC 2011-2012 CO DAP AN

DE THI THU VAO LOP 10 THPT NAM HOC 2011-2012 CO DAP AN
... trờng thcs nguyễn khắc viện MĐ:03 đề thi thử vào lớp 10 thpt năm học 2011-2012 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: (2 điểm) a/Tính: A=( +1)( -1) x y = b/ ... -Hết trờng thcs nguyễn khắc viện MĐ:04 đề thi thử vào lớp 10 thpt năm học 2011-2012 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: (3 điểm) a/Tính: A=(1- )( 1+ ) x + y ... -Hết - trờng thcs nguyễn khắc viện MĐ:01 hớng dẫn chấm thi thử vào lớp 10 thpt năm học 2011-2012 Môn: Toán Câu 1: (3 điểm) a/Tính: A=( +1)( -1)= ( )2-12(0,75 đ) =2-1=1(0,75...
 • 4
 • 155
 • 0

đề Cương ôn thi môn triết học + chủ nghĩa xã hội khoa học ( đáp án)

đề Cương ôn thi môn triết học + chủ nghĩa xã hội khoa học ( có đáp án)
... lên chủ nghĩa hội? Câu 17 Trình bày đặc trưng chủ nghĩa hội? Câu 18 Quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ đặc trưng dân chủ hội chủ nghĩa? Câu 19: Tôn giáo ? Tại tiến trình xây dựng chủ ... lớn lịch sử + Trong lịch sử chủ nghĩa tâm hai hình thức chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan + Đối lập với chủ nghĩa tâm, chủ nghĩa vật nguồn gốc từ phát triển khoa học thực tiễn, ... độ hội tạo cách tổ chức lao động kỷ luật lao động - Thứ tư, hội hội chủ nghĩa chế độ hội thực nguyên tắc phân phối theo lao động, coi nguyên tắc - Thứ năm, hội hội chủ nghĩa xã...
 • 26
 • 355
 • 0

Đề cương ôn thi Vật lý 12 học kì 1 Điện xoay chiều đáp án chi tiết

Đề cương ôn thi Vật lý 12 học kì 1 Điện xoay chiều có đáp án chi tiết
... ÁN Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết PHẦN ĐIỆN XOAY CHI U 1. B 2.A 3.B 4.D 5.D 11 .B 12 . A 13 .D 14 .B 21. C 22.C 30.D 31. C 6.B 7.C 8.B 9.C 10 .A 15 .A 16 .D 17 .D 18 .C 19 .C 20.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.D 28.B ... cách cho dòng điện: A xoay chi u chạy qua nam châm điện B chi u chạy qua nam châm điện C dòng điện xoay chi u pha chạy qua ba cuộn dây stato động không đồng ba pha D dòng điện xoay chi u ba pha ... tiếp tính cảm kháng, tăng tần số dòng điện xoay chi u hệ số công suất mạch A không thay đổi B tăng C giảm D 32 Mạch điện xoay chi u RLC mắc nối tiếp tính dung kháng, tăng tần số dòng điện xoay...
 • 5
 • 86
 • 0

De cuong on thi Tieng anh 9 vao lop 10 (cuc hay)

De cuong on thi Tieng anh 9 vao lop 10 (cuc hay)
... traditional dresses have been (modern) 102 This house (build) 100 years ago 103 Do you know more (inform) about the accident? 104 He often tells lies He is a (honest-thật thà) person 105 Chris ... impression(ấn tợng) on interviewers 91 I am glad (meet) you again 92 Janes brother (lose) his job last month and since then he (be) out of work 93 This is the best computer I (ever use) 94 The ... German - Despite 42 I didnt have an umbrella with me, so I got wet - If 43 They built this school in 199 0 - This school was 44 Man is destroying the environment day by day - The environment ....
 • 20
 • 1,220
 • 30

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH LỚP 10 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH LỚP 10 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011
... very thick paper Louis thought a lot about this code Then he decided to write in the same way so the blind could “read’ with their fingers It is very difficult to feel the differences between raised ... army One thing in the exhibit was very interesting for Loius It showed message in code Armies send messages in secret codes so no one else can read them The captain wrote this code in raised letters ... C.blind D.deaf 55.The street I live in is vey noisy at night, ……………makes it difficult to sleep A what B this C which D that 56 There …………….a hotel opposite the station, but it closed a long time...
 • 5
 • 1,426
 • 75

Đề cương ôn thi tiếng anh lớp 10 cả năm

Đề cương ôn thi tiếng anh lớp 10 cả năm
... / this / what / you / if / rain / afternoon ? A If it rains this afternoon what you will do? B What will it if you rains this afternoon? C What will you if it rains this afternoon? D If you this ... other books is as interesting as this one A This book is more interesting one B This book is the much interesting one C This book is the less interesting one D This book is the most interesting ... all D It makes nothing 24 I don’t like this CD Can I have _? A something else B something other C something either D other thing 25 Chris: Where you work? - Evan: In a studio - Chris: ...
 • 78
 • 546
 • 2

Đề cương ôn thi tiếng anh vào lớp 10

Đề cương ôn thi tiếng anh vào lớp 10
... VII MỆNH ĐỀ QUAN HỆ - Mệnh đề quan hệ bắt đầu đại từ quan hệ (who/ which/ that/ whose….) - Có loại mệnh đề quan hệ (mệnh đề xác định mệnh đề không xác định) * Mệnh đề xác định mệnh đề cần thi t ... rõ nghĩa cho danh từ trước (thường danh từ chung như: the man/ the girl/ the boy… ), ta dung “that” để thay cho “who” “which” * Mệnh đề không xác định mệnh đề thường dùng sau danh từ riêng, ... sau danh từ riêng, thường tách biệt dấu (,).Không dùng “that” mệnh đề này.Chức mệnh đè không xác định cung cấp thêm thông tin ta lược bỏ mà không làm ảnh hưởng đến nghĩa câu * Cách dùng đại...
 • 10
 • 444
 • 7

Đề cương ôn thi tiếng anh lớp 10 cả năm tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 10 đáp án

Đề cương ôn thi tiếng anh lớp 10 cả năm tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 10 có đáp án
... / this / what / you / if / rain / afternoon ? A If it rains this afternoon what you will do? B What will it if you rains this afternoon? C What will you if it rains this afternoon? D If you this ... other books is as interesting as this one A This book is more interesting one B This book is the much interesting one C This book is the less interesting one D This book is the most interesting ... all D It makes nothing 24 I don’t like this CD Can I have _? A something else B something other C something either D other thing 25 Chris: Where you work? - Evan: In a studio - Chris: ...
 • 97
 • 559
 • 1

de cuong on thi tieng anh lop 9

de cuong on thi tieng anh lop 9
... school yesterday a don`t go b don`t gone c didn`t go d didn`t gone 39 They…………they could have a car a.wished b wishs c wishes d wish 40 She loves to watch the stars…………night a on b at c in d for ... passed her exam d so she pass her exam 29 Peter …………a letter to jeny a week ago a received b sent c receive d send 30 I and Minh …………as a teacher since 199 9 a had working b has worked c had worked ... How you go to school ? a one hour b two kilometers c.in city d by bike 44 She don`t like sports, …………? a doesn`t she b have she c does she d is she Trang Danh §« Líp 9A Trêng Trung Häc Cë Së...
 • 4
 • 1,066
 • 45

Đề cương ôn thi tiếng anh học kì ii lớp 7 hình minh họa

Đề cương ôn thi tiếng anh học kì ii lớp 7 có hình minh họa
... từ) modifies a verb Trạng từ tính từ + ly muốn trạng từ theo công thức : adjective + ly vài trạng từ đặc biệt không theo qui tắc là: well, fast (nhanh), early (sớm), late (trễ), hard (chăm chỉ, ... nguyên mẫu to khác biệt ý nghĩa sau: Like+ V-ing (like=enjoy= thích) Like + to infinitive (like=want=muốn) Prefer + to infinitive (Unit 14) Sau động từ prefer sử dụng động từ nguyên mẫu to ... 12) A little, A few: it, chút, vài - A little dùng trước danh từ số không đếm (ex: a little sugar, a little water) - A few dùng trước danh từ số nhiều, đếm (ex: a few houses, a few men) Lots of,...
 • 102
 • 743
 • 6

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 11 (nâng cao)

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 11 (nâng cao)
... non-public universities, accounting for 11% of the total number of universities These non-public universities are currently training 119 .464 students, or 11, 7% of the total number of students The ... non-public universities, accounting for 11% of the total number of universities These non-public universities are currently training 119 .464 students, or 11, 7% of the total number of students The ... often kept their jobs when better men were dismissed As he walked home through the rain thinking of these things, Easton realized that it was not possible to foresee what a day or even an hour...
 • 13
 • 843
 • 0

đề cương ôn thi tiếng anh HK2 lớp 6

đề cương ôn thi tiếng anh HK2 lớp 6
... morning IV Một số cấu trúc khác – Động từ khuyết thi u : CAN : (chỉ khả năng) CAN NOT : (không phép) MUST : phải (chỉ cần thi t ) MUST NOT : không phép (chỉ cấm đoán) EX: My sister can drive a ... Which language: ngơn ngữ How thick: dày Which grade: khối How many:- số lượng (danh từ đếm Which class: lớp số nhiều) Why: - Because: Bởi How much:- số lượng bao nhiêu(danh từ khơng What time: đêm ... countable (danh từ đếm được) * a lot of = lots of = much + uncountable nouns (danh từ khơng đếm được) * a few + countable nouns (danh từ đếm được) * a little + uncountable nouns (danh từ khơng...
 • 16
 • 669
 • 1

Đề cương ôn thi hk I lớp 10 CB

Đề cương ôn thi hk I lớp 10 CB
... hai nghiệm tr i dấu d/ Tìm m để PT có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn x12 + x22 = HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ B I TẬP HÌNH HỌC 10 (CƠ BẢN) ÔN TẬP HỌC KỲ I A/ LÝ THUYẾT: I Chương I: Véc tơ 1) + Hai véc ... B i 7: Cho phương trình x2 − 2(m − 1)x + m2 − 3m = 0.Tìm m để phương trình a/ Có hai nghiệm phân biệt b/ Có hai nghiệm c/ Có nghiệm kép, tìm nghiệm kép d/ Có nghiệm -1 tính nghiệm l i e/ Có hai ... toạ độ Oxy cho i m A(7 ; -3) , B(8 ; 4) , C(1 ; 5) , D(0 ; -2) Chứng minh tứ giác ABCD hình vuông 15) Đơn giản biểu thức sau: a) P = sin1000 + sin800 + cos100 + cos 1640 b) Q = sin(900 - x) cos(1800...
 • 6
 • 221
 • 0

Đề cương ôn thi tiếng anh 8 - Ôn tập tất cả kiến thức theo hệ thống

Đề cương ôn thi tiếng anh 8 - Ôn tập tất cả kiến thức theo hệ thống
... from the others.1P A - house B - help C - hour D - hat A - washed B - needed C - wanted D - mended A - was B - sea C - see D - sugar A - with B - while C - fit D - little II- Give the correct form ... .drive acar a-for b-by c-to Nam has to dinner himself a-cook b-cooked c-cooking I’m going to visit Halong Bay July a-at b-by c-on Lipton tea is different Dimal tea a-as b-so c-from V-Read the ... B waiting C to wait D waited May I .out? A - go B - went C - going D - to go My sister hates .the housework A - B - does C - to D - doing II- Cho d¹ng ®óng cđa ®éng tõ ngc:(2 ®iĨm) Mai...
 • 52
 • 1,177
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH HKII 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH HKII 11
... 15.We can hardly tell you …………… A.nothing B.something C.anything D.none is correct IV.Give the right tense of the verbs in the brackets 16.The world always (change) Things never (stay) the same 17.Ron ... 40 You must fill in this form → This form VI Tag questions 41 Your parents are living over one thousand kilometres away from you, ………………………………? 42 Thanh Ba Post Office provides ... Vietnam → Hoa Hoc Tro weekly magazine 32.When did people build this hotel? →When 33 Mai cleans this room everyday → This room 34 That man is sending money to his ralatives...
 • 18
 • 375
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tiếng anh vào lớp 10đề cương ôn thi tiếng anh lớp 10đề cương ôn thi tiếng anh lớp 9đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn anhđề cương ôn thi tiếng anh lớp 6đề cương ôn thi tiếng anh lớp 6 hk2de cuong on thi tieng anh lop 9 hoc ki 1đề cương ôn thi tiếng anh lớp 7 hk2đề cương ôn thi tiếng anh lớp 7đề cương ôn thi tiếng anh lớp 3đề cương ôn thi tiếng anh lớp 8đề cương ôn thi tiếng anh lớp 4de cuong on thi tieng anh lop 11de cuong on thi tieng anh lop 6 hoc ki 1đề cương ôn thi tiếng anh lớp 8 học kì 1Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình