Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể đến khả năng sinh trưởng của cây rau xà lách trồng bầu trong vụ Đông Xuân tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng sau ghép của giống cà phê chè TN2 tại ba vì hà tây

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng sau ghép của giống cà phê chè TN2 tại ba vì  hà tây
... khả sinh trởng sau ghép giống phê chè TN2 4.2 ảnh hởng tuổi chồi ghép đến khả sinh trởng sau ghép giống phê chè TN2 4.3 51 ảnh hởng thời gian bảo quản chồi đến khả sinh trởng sau ghép giống ... giống phê chè TN2 4.6 ảnh hởng thời vụ ghép đến khả sinh trởng sau ghép giống phê chè TN2 4.7 73 ảnh hởng thời gian bảo quản chồi đến khả sinh trởng sau ghép giống phê chè TN2 4.8 68 77 ảnh ... 1: Nghiên cứu ảnh hởng tuổi ghép đến khả sinh trởng sau ghép giống phê chè TN2 - Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hởng tuổi gốc ghép non đến sinh trởng sau ghép giống phê chè TN2 CT1: Gốc ghép...
 • 120
 • 241
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hoạt tính amylase của chủng nấm men saccharomyces cerevisiae phân lập từ các nguồn tự nhiên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hoạt tính amylase của chủng nấm men saccharomyces cerevisiae phân lập từ các nguồn tự nhiên
... ‘ Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến khả sinh trưởng, phát triển hoạt tính amylase chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae phân lập từ nguồn tự nhiên ’ Mục tiêu đề tài : + Tìm chủng nấm men Saccharomyces ... chủng nấm men phân lập - Định danh chủng nấm men 3.2.2 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh trưởng, phát triển hoạt tính amylase chủng Saccharomyces cerevisiae - Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả ... B1  Ảnh hưởng số yếu tố đến khả sinh trưởng, phát triển hoạt tính amylase Saccharomyces cerevisiae B1 - Ảnh hưởng số yếu tố đến khả sinh trưởng phát triển chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae...
 • 52
 • 258
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và ka ly đến khả năng sinh trưởng và phát triển dưa chuột trong vụ thu đông tại Phú Lương Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và ka ly đến khả năng sinh trưởng và phát triển dưa chuột trong vụ thu đông tại Phú Lương Thái Nguyên
... huyê ̣n Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên với đề tài : Nghiên cứu ảnh hƣởng liều lƣợng đạm ka ly đến khả sinh trƣởng phát triển dƣa chuột vụ thu đông Phú Lƣơng - Thái Nguyên Trong thời gian ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -oOo NGUYỄN THỊ HẰNG NGA Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG ĐẠM VÀ KA LY ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN DƢA CHUỘT TRONG ... cấp thiết chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hƣởng liều lƣợng đạm ka ly đến khả sinh trƣởng phát triển dƣa chuột vụ thu đông Phú Lƣơng - Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài...
 • 97
 • 178
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng cách bố trí dàn lạnh đến khả năng tách âm không khí trong hệ thống sấy lạnh

nghiên cứu ảnh hưởng cách bố trí dàn lạnh đến khả năng tách âm không khí trong hệ thống sấy lạnh
... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 Những nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm 2.1 Nghiên cứu lý thuyết khả làm lạnh tách ẩm dàn lạnh Bơm nhiệt Trong kỹ thuật sấy lạnh, yếu ... yếu tố có tính định đến sấy q trình làm lạnh, tách ẩm khơng khí dàn lạnh Lượng ẩm tách lớn sấy tăng thời gian sấy giảm 2.1.1 Tăng chiều dài đường khơng khí qua dàn lạnh Khơng khí chuyển động bypass ... Không khí Không khí vào t2 Không khí t1 t2' Môi chất vào BH1 BH2 BH1 BH2 Môi chất Không khí vào Hình 1: Khơng khí chuyển động bypass qua dàn lạnh Hình 2: Dàn lạnh mắc song song Hình 3: Dàn lạnh...
 • 5
 • 427
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁCH BỐ TRÍ DÀN LẠNH ĐẾN KHẢ NĂNG TÁCH ẨM KHÔNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG SẤY LẠNH

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁCH BỐ TRÍ DÀN LẠNH ĐẾN KHẢ NĂNG TÁCH ẨM KHÔNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG SẤY LẠNH
... t NT2 V2 NT2 V2 V3 Không khí khô , lạnh V3 Không khí khô , lạnh NT1 V1 NT1 V4 V1 V4 MN Buồng sấy MN Buồng sấy V7 TL TL V5 TL BH1 BH1 V8 V7 T6 BH2 BH2 Khô ng khí ẩm Không khí ẩm Nướ c ngưng Nước ... làm l nh, tách m khơng khí dàn l nh Lư ng m tách l n th s y tăng th i gian s y gi m 2.1.1 Tăng chi u dài đư ng c a khơng khí qua dàn l nh - Khơng khí chuy n đ ng bypass nhi u l n qua dàn l nh ... p Kh tách m c a dàn b trí song song l n so v i cách b trí n i ti p, u có ý nghĩa tăng kh m gi m th i gian s y K t lu n Thơng qua phân tích đánh giá phương pháp làm l nh, tách m khơng khí dàn l...
 • 5
 • 319
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung các loại đường lên khả năng sinh tổng hợp exopolysaccharids bởi chủng vi khuẩn

Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung các loại đường lên khả năng sinh tổng hợp exopolysaccharids bởi chủng vi khuẩn
... từ chủng vi sinh khác Vi n Công nghệ sinh học, Vi n Khoa học Công nghệ Vi t Nam có số đề tài nghiên cứu sinh tổng hợp ứng dụng 18 chủng vi sinh vật sinh EPS vào vi c sản xuất số chế phẩm sinh ... QUẢ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG SACCHAROSE BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG MRS BORTH ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP EPS BỞI CHỦNG L FARCIMINIS TC30 .37 HÌNH 4.6 BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG ... trường đến khả sinh tổng hợp chủng L farciminis TC30 39 Để khảo sát ảnh hưởng hàm lượng đường nước dừa lên khả sinh tổng hợp EPS chủng L farciminis TC30, tiến hành xác định hàm lượng đường khử...
 • 73
 • 159
 • 0

Phân lập, tuyển chọn một số chủng lactobacillus có khả năng sinh axit lactic cao từ các sản phẩm lên men trên địa bàn tỉnh thái nguyên để chế tạo chế phẩm sinh học (probiotic) sử dụng cho vật nuôi

Phân lập, tuyển chọn một số chủng lactobacillus có khả năng sinh axit lactic cao từ các sản phẩm lên men trên địa bàn tỉnh thái nguyên để chế tạo chế phẩm sinh học (probiotic) sử dụng cho vật nuôi
... Phân lập, tuyển chọn số chủng Lactobacillus khả sinh axit lactic cao từ sản phẩm lên men địa bàn tỉnh Thái Nguyên để chế tạo chế phẩm sinh học (probiotic) sử dụng cho chăn nuôi Mục tiêu Tạo ... sinh trưởng gà - Tác dụng chế phẩm đến số lượng E.coli, Salmonella đường tiêu hóa gà Tải file Phân lập, tuyển chọn số chủng Lactobacillus khả sinh axit lactic cao từ sản phẩm lên men địa bàn ... men địa bàn tỉnh Thái Nguyên để chế tạo chế phẩm sinh học (probiotic) sử dụng cho vật nuôi PP nghiên cứu 14.2.1 Phương pháp thu thập mẫu Các sản phẩm thu thập địa bàn thành phố Thái Nguyên mang...
 • 10
 • 238
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh sản của lợn nái Landrace, Yorkshire & F1(Landrace x Yorkshire) nuôi trong các trang trại tại tỉnh Quảng Bình" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... su t sinh s n c a ñàn l n nái ngo i Yorkshire, Landrace F1(Landrace x Yorkshire) (ii) x c ñ nh m t s nhân t b n nh hư ng ñ n kh sinh s n c a l n nái ngo i Yorkshire, Landrace F1(Landrace x Yorkshire) ... chăn nuôi trang tr i Như v y, x t g c ñ sinh s n b n thân v t chăn nuôi l n nái v i quy mô v a có su t cao nh t K t lu n ñ ngh - L n nái ngo i Landrace, Yorkshire F1(Landrace x Yorkshire) có kh sinh ... kh sinh s n c a l n nái ngo i Qu ng Bình ð i tư ng n i dung phương pháp nghiên c u Nghiên c u ñư c ti n hành 677 l n nái Landrace, Yorkshire nái lai F1(Landrace x Yorkshire) v i 2780 l a ñ Các...
 • 15
 • 255
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh tổng hợp amylase ngoại bào của chủng nấm mốc phân lập từ quy trình sản xuất rượu gạo truyền thống

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh tổng hợp amylase ngoại bào của chủng nấm mốc phân lập từ quy trình sản xuất rượu gạo truyền thống
... 3.1 Kết phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc khả sinh tổng hợp amylase ngoại bào cao 3.1.1 Kết phân lập chủng nấm mốc quy trình sản xuất rượu gạo truyền thống Tiến hành phân lập chủng nấm mốc giai ... tạo thành hệ sợi nấm (Hình 1.3) 17 Hình 1.3: Hình dạng bào tử số chủng nấm mốc 1.3.2 Khả sinh tổng hợp amylase ngoại bào Đa số chủng nấm mốc khả sinh tổng hợp amylase ngoại bào, điển hình là: ... nấm mốc sinh amylase cao tiếp tục khảo sát khả sinh tổng hợp enzyme ngoại bào 10 chủng phân lập 3.1.2 Tuyển chọn chủng nấm mốc khả sinh tổng hợp amylase Nuôi cấy chủng nấm mốc phân lập vào đĩa...
 • 62
 • 450
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng molipdatnatri, một số phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống l14 trồng vụ thu đông năm 2011 tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng molipdatnatri, một số phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc giống l14 trồng vụ thu đông năm 2011 tại gia lâm, hà nội
... hành nghiên c u ñ tài: “ Nghiên c u nh hư ng c a Molipdatnatri, m t s phân bón ñ n sinh trư ng, phát tri n su t l c gi ng L14 tr ng v Thu ðông năm 2011 t i Gia Lâm, N i” 1.2 M c ñích, yêu ... phương pháp nghiên c u 3.3.1 N i dung nghiên c u - Nghiên c u nh hư ng c a Molipdatnatri ñ n sinh trư ng, phát tri n su t l c gi ng L14 tr ng v Thu ðông năm 2011 t i Gia Lâm, N i - Nghiên c u ... trư ng, phát tri n cho su t cao tr ng v Thu ðông năm 2011 t i Gia Lâm, N i - Tìm ñư c phương th c x lý k t h p t t nh t gi a phân bón Organic 88 Molipdatnatri cho l c sinh trư ng phát tri...
 • 125
 • 233
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tạo mô sẹo cây gừng Núi đá (Zingiber sp.) trong điều kiện in vitro.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tạo mô sẹo cây gừng Núi đá (Zingiber sp.) trong điều kiện in vitro.
... nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến khả tạo sẹo gừng Núi đá điều kiện in vitro 4.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ 2,4 - D đến khả tạo sẹo gừng Núi đá điều kiện in vitro ... tố đến khả hình thành sẹo Một số kiến nghị nghiên cứu gừng Núi đá: - Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện nuôi cấy số chất thiết yếu đến hình thành sẹo gừng Núi đá điều kiện in vitro - Nghiên cứu ... mg/l Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ 2,4 - D đến khả tạo sẹo gừng Núi đá thể bảng 4.2.1 Bảng 4.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ 2,4 -D đến khả tạo sẹo gừng núi đá điều kiện in vitro...
 • 60
 • 235
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma (co60) đến tần suất xuất hiện biến dị khi chiếu xạ callus hạt của một số dòng lúa chịu mặn

nghiên cứu ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma (co60) đến tần suất xuất hiện biến dị khi chiếu xạ callus hạt của một số dòng lúa chịu mặn
... HUY DŨNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU CHIẾU XẠ TIA GAMMA (CO60) ĐẾN TẦN SUẤT XUẤT HIỆN BIẾN DỊ KHI CHIẾU XẠ CALLUS HẠT CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA CHỊU MẶN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 ... ảnh hưởng phóng xạ tia gamma (nguồn Co60) chiếu xạ giai đoạn calus, tiến hành đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng liều chiếu xạ tia gamma (nguồn Co60) đến tần suất xuất biến dị chiếu xạ callus hạt số ... 3.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng liều chiếu xạ đến tỷ lệ tái sinh xanh 48 3.2.3 Ảnh hưởng liều chiếu xạ tia Gamma (Co60) đến tần suất xuất số biến dị xanh tái sinh 50 3.3 Kết chọn lọc dòng...
 • 95
 • 92
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN TRONG SỐ LIỆU KHẢO SÁT ĐỊA KT ĐẾN CƯỜNG ĐỘ VÀ BIẾN DẠNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN TRONG SỐ LIỆU KHẢO SÁT ĐỊA KT ĐẾN CƯỜNG ĐỘ VÀ BIẾN DẠNG
... DUNG LÝ DO NGHIÊN CỨU KHÔNG CHẮC CHẮN LÀ GÌ? LƢỢNG HÓA SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN: PP XÁC SUẤT • HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT • Ý NGHĨA ĐỘ TIN CẬY PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN TRONG BÀI TOÁN ĐỊA KỸ THUẬT ... ĐIỂM KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT TÙY BÀI TOÁN LÀ CƢỜNG ĐỘ HAY BD MÀ TẬP DỮ LIỆU SỐ LIỆU KHÁC NHAU CÓ THỂ KHÁC NHAU SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA SỐ LIỆU = ? NÊN ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ TỪ VĂN LIỆU KHOA ... C.O.V (%) SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN (Vick, 1996) MÔ TẢ VỀ SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ , ẢO TƢỞNG RẤT KHÔNG CHẮC XẢY RA HOÀN TOÀN KHÔNG CHẮC CHẮN RẤT CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA CHẮC CHẮN XẢY RA XÁC SUẤT BIẾN CỐ...
 • 42
 • 127
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch trồng đến nhân giống và tạo củ khoai tây MINITUBER bằng kỹ thuật khí canh

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch trồng đến nhân giống và tạo củ khoai tây MINITUBER bằng kỹ thuật khí canh
... 53 C khoai tây Atlantic tr ng b ng khí canh dung d ch ñ t 4.23: 49 C khoai tây Atlantic tr ng b ng khí canh dung d ch ñ t công th c nhi t ñ 20oC C khoai tây Atlantic tr ng b ng khí canh dung ... Atlantic tr ng khí canh v hè thu 4.5 37 ð ng thái sinh trư ng c a khoai tây Atlantic tr ng khí canh v hè thu 4.4 34 nh hư ng c a nhi t ñ dung d ch ñ n nhân gi ng khoai tây Atlantic b ng khí canh v xuân ... ñã l n ñ u tiên nghiên c u, áp d ng k thu t khí canh vào công tác nhân gi ng t o c gi ng khoai tây mini 2.2.2.4 Công ngh khí canh Công ngh khí canh (Aeroponics technology )ñư c nghiên c u phát...
 • 101
 • 279
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của Cao Trái Nhàu (Morinda Citrifolia L. Rubiaceae) trên động vật thực nghiệm bị gây suy giảm miễn dịch bằng Cyclophosphamid docx

Nghiên cứu ảnh hưởng của Cao Trái Nhàu (Morinda Citrifolia L. Rubiaceae) trên động vật thực nghiệm bị gây suy giảm miễn dịch bằng Cyclophosphamid docx
... phục số miễn dịch chuột nhắt trắng đợc gây suy giảm miễn dịch CY Tài liệu tham khảo Phạm Thị Vân Anh (2003), Nghiên cứu độc tính ảnh hởng cao trái Nhàu lên số tiêu miễn dịch súc vật thực nghiệm, ... cho thấy CTN làm giảm tác dụng ức chế miễn dịch CY gây Tác dụng CTN tăng cờng đáp ứng miễn dịch đặc hiệu mạnh miễn dịch không đặc hiệu ảnh hởng cao trái Nhàu lên đáp ứng miễn dịch dịch thể chuột ... (1) - 2004 Nghiên cứu ảnh hởng cao trái Nhàu lên đáp ứng miễn dịch dịch thể: 2.1.Tỷ lệ tế bào lympho lách tạo hoa hồng mẫn cảm Bảng ảnh hởng cao trái Nhàu đến tỷ lệ TBTHHMC Lô nghiên cứu Tỷ lệ...
 • 6
 • 268
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất sữa của bò sữa 42nghiên cứu và lựa chọn một số thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng cr cu zn trong bùn nạo vét kênh tân hoá lò gốmnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nội3 thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt khi gia công hợp kim cứng bk8 trên máy cắt dây edmnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo lainghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số lên kìm quang học sử dụng hai chùm xung gauss ngược chiềunghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo đến sự biến đổi hàm lượng prolin và áp suất thẩm thấu trong lá một số giống cây khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báinghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan hồ điệp phalaenopsis tại thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của củ dong riềng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạnTIẾT bài tập CÔNG SUẤTchuyen de sinh hoat thang 10 2017Vật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBài tham luận về bạo lực học đườngTin hoc 6 nam hoc 2016 2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014KH DDDH 2017 2018 (1)(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒASKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu học(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10Đề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds2003Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)