Giáo trình: Phân tích ứng suất Lý Trường Thành

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p10 ppsx

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p10 ppsx
... Validation Một khái niệm đắn liệu Where Một mệnh đề câu lệnh SQL để thiết lập điều kiện xử liệu Wizard Là trình điều khiển giúp người lập trình đơn giản việc xây dựng ứng dụng Có nhiều trình ... hệ sở liệu Với Access, Query Design nơi để thiết kế tạo câu lệnh SQL thi hành phép xử liệu Trang 202 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu Giáo trình Microsoft Access 2000 w y N y ® ... mệnh đề câu lệnh SQL dùng xếp ghi Query Một đối tượng dùng truy xuất, xử liệu hệ sở liệu Record Bản ghi Recordset Tập hợp ghi Relationship Chỉ quan hệ bảng sở liệu Report Một trình điều khiển...
 • 5
 • 172
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p9 ppsx

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p9 ppsx
... mua liệt kê Tạo form để theo dõi thông tin chi tiết bán hàng theo ngày sau: Trang 195 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu Copyright Nguyễn Sơn Hải w y N y Giáo trình Microsoft Access ... liên kết toàn chức làm CSDL Quản bán hàng sau: Trang 196 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu Copyright Nguyễn Sơn Hải w y N ® h a n g e Vi e bu y Giáo trình Microsoft Access 2000 XC ... 2: Xây dựng CSDL Quản lương cán Xây dựng CSDL sau: Trang 197 d o m o m o c u -tr a c k C lic k C lic w w w d o w w w w y Copyright Nguyễn Sơn Hải h a n g e Vi e bu Giáo trình Microsoft Access...
 • 5
 • 165
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p8 pdf

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p8 pdf
... Display Form/Page (chọn frmMain); - Chọn Menu cho ứng dụng hộp Menu Bar (chọn menu Quản lương); - Hộp Application Icon để chọn biểu tượng cho ứng dụng (loại tệp *.ico); - Cho phép hiển thị cửa ... Caption Quản lương Record Seletor No Navigation Button No Diving Line No Để form khởi động tự động phóng cực đại cửa sổ, mở cửa sổ VBA viết lệnh cho kiện Form_Open sau: Private Sub Form_Open(Cancel ... nghĩa lệnh DoCmd.Maximize phóng to (Maximize) form làm việc Bước 2: Thiết lập thông tin ứng dụng Mở thực đơn Tools | Startup , hộp thoại Startup xuất hiện: - Gõ tiêu đề phần mềm vào ô Application...
 • 5
 • 173
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p7 doc

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p7 doc
... giả sử Quản lương Gõ xong nhấn OK Khi mà hình làm việc xuất công cụ trắng Công việc xây dựng hệ thống Menu công cụ Trang 186 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu Giáo trình Microsoft ... a n g e Vi e bu y Giáo trình Microsoft Access 2000 XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c ! O W N Copyright Nguyễn Sơn Hải to k lic c u -tr a c k Để tạo công cụ, nhấn ... thoại Customize, chọn tên toolbar cần làm việc (Quản lương) nhấn nút Properties: Trang 188 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu Giáo trình Microsoft Access 2000 w y N y ® h a n g e Vi...
 • 5
 • 174
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p6 ppt

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p6 ppt
... "SELECT hoadonID, khachID, ngayban, Sum([soluong]*[dongia]) “ _ + ” AS tongtien FROM " _ + " hoadon INNER JOIN (hang INNER JOIN hangban ON " _ + " hang.hangID = hangban.hangID) ON hoadon.hoadonID =" ... ngayban, Sum([soluong]*[dongia]) AS tongtien FROM" _ + " hoadon INNER JOIN (hang INNER JOIN hangban ON " _ + " hang.hangID = hangban.hangID) ON hoadon.hoadonID =" _ + " hangban.hoadonID WHERE Trim(khachID)='"+Trim(Combo0)" ... thể kết luận mấu chốt toán tạo lệnh SQL để đáp ứng điều kiện đặt lọc từ form mẹ Chú ý Việc viết câu lệnh SQL khó, đòi hỏi lập trình viên phải có nhiều kinh nghiệm Để làm tốt việc này, nên thiết...
 • 5
 • 150
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p5 pptx

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p5 pptx
... tượng Relation Đối tượng Relation dùng để tạo kết nối (RelationShip) bảng CSDL Access Dưới ví dụ tạo kết nối bảng hoadon khach CSDL Quản bán hàng Sub CreatRelationShip() On Error GoTo Loi Dim ... Time - tuỳ chọn để khai báo độ lớn liệu cần Tiếp theo ví dụ minh hoạ cách tạo cấu trúc bảng liệu tổng hợp hướng dẫn trình bày Ví dụ 2: Sub TaoBangMoi() On Error GoTo Loi Dim tbl As DAO.TableDef ... bảng cần tạo - Lệnh db.TableDefs.Append tbl lệnh ghi cấu trúc bảng khai báo lên CSDL định Phương thức CreateField Để tạo trường cho bảng kiểu TableDef Để thêm trường lên bảng, sử dụng cú pháp sau:...
 • 5
 • 144
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p4 ppt

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p4 ppt
... "CV002" ' -'Ra lệnh ghi lại liệu ' rs.Update Phương thức Edit, Update Phương thức Edit để sửa liệu ghi recordset Qui trình để sửa ghi sau: Định vị tới ghi cần sử recordset Ra lệnh Edit Gán giá ... đơn tạo query để xử công việ giải phóng, nên đặt =""; Trang 173 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu Copyright Nguyễn Sơn Hải w y N ® h a n g e Vi e bu y Giáo trình Microsoft ... #22/11/1975# ' 'Ra lệnh ghi lại liệu vừa sửa ' rs.Update End If Phương thức Delete Để xoá ghi khỏi Recordset Khi ghi bị xoá bỏ khỏi CSDL Cần thận trọng lệnh Thông thường lệnh nút Xoá ghi mẫu...
 • 5
 • 162
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p3 ppt

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p3 ppt
... Query để làm việc Querydefs Recordsets khả truy xuất, xử liệu (Data Manipulation) DAO; • TableDefs - định nghĩa tập hợp bảng (Table) cần làm việc Đây khả định nghĩ liệu (Data-Definition Language); ... 'Đặc biệt, lệnh gán db cho CSDL sau: Set db = CurrentDb Khi không làm việc với CSDL đó, lệnh đóng để giải phóngd nhớ cách: db.Close Sau lệnh thực thi, tất đối tượng db mở đóng lại để giải phóng ... Khi đó, để tham chiếu đến đối tượng cụ thể cần làm việc, dùng số (số thứ tự đối tượng tập hợp tất đối tượng đó) dùng tên gọi đối tượng để tham chiếu Ví dụ sau liệt kê tên tất Recordset sử dụng CSDL...
 • 5
 • 144
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p2 pptx

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p2 pptx
... cmdGPTB2 Caption: Giải phương trình Nút Đóng Name: cmdClose Caption: Đóng Trang 160 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu Copyright Nguyễn Sơn Hải w y N ® h a n g e Vi e bu y Giáo trình Microsoft ... đối tượng truy xuất liệu) tập hợp bao gồm lớp đối tượng dùng để lập trình truy cập xử liệu hệ CSDL Ở CSDL Access, ngôn ngữ lập trình VBA DAO phát triển sớm, gần phiên DAO 3.5 3.51- thực tốt ... chọn (tích) mục Microsoft DAO 3.6 Object Libraly danh sách Available References; chọn xong, nhấn OK để đóng lại Trang 163 d o m o m o c u -tr a c k C lic k to k C lic w w w d o w w w w bu Giáo trình...
 • 5
 • 127
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lỗi bằng lệnh On error goto p1 doc

Giáo trình phân tích ứng dụng những kỹ năng để xử lý lỗi bằng lệnh On error goto p1 doc
... định Thông thường lệnh xử tính lỗi Sau ví dụ sử dụng phưưong pháp On Error Goto để bẫy lỗi: Function A_chia_B(a, b As Double) As Double On Error GoTo Loi A_chia_B = a / ... MsgBox "Lỗi chia cho !" End If End Function Trong chương trình trên, trường hợp b = câu lệnh A_chia_B = a / b gây lỗi Theo khai báo On Error Goto Loi ban đầu, VBA bỏ qua tất lệnh sau lệnh lỗi chuyển ... Do có lời khai báo On Error Resume Next nên lệnh lỗi bỏ qua (không thực hiện) Tức giá trị hàm Null Sử dụng câu lệnh On Error Goto Khi thủ tục đặt câu lệnh này, gặp phải lỗi đó, VBA chuyển...
 • 5
 • 154
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p10 ppt

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p10 ppt
... triệt tiêu nicol phân tích Nếu ánh sáng tới ánh sáng tự nhiên ta khơng thể làm triệt tiêu cường độ ánh sáng ló k lic d o m w o SS.20 Phân biệt loại ánh sáng phân cực Muốn phân biệt tính phân cực ... A A A (a) - Phân cực thẳng: I triệt tiêu (b) (c) - Phân cực elip: I cực tiểu - Phân cực tròn : I không đổi H.49 Chú ý : Trong trường hợp tổng qt, chiếu chùm tia sáng qua nicol phân tích A quay ... ánh sáng phân cực Muốn phân biệt tính phân cực chùm tia sáng, ta cho chùm tia phân cực qua nicol phân tích A Quay nicol A quanh phương truyền tia sáng ♦ Nếu có vị trí A chặn lại hồn tồn ánh sáng...
 • 5
 • 250
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p9 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p9 docx
... chiết suất bất thường theo pháp tuyến no = chiết suất thường Hiệu số pha tương ứng : ϕ = = πδ λ π e ( n en − n o λ ) Trong trường hợp đặc biệt trục quang học song song với mặt tinh thể, tia thường ... động elip Cho chấn động qua nicol phân tích A (hình vẽ 34) Gọi ( và( góc hợp phương chấn động OP OA (ứng với nicol phân cực nicol phân tích) với phương ưu đãi Ox, chứng minh đoạn 5.15, ta tính cường ... sử ánh sáng chiếu tới mỏng ánh sáng phân cực thẳng OP Khi vào bản, chấn động OP phân tích thành hai chấn động thành phần OP1 OP2 theo phương ưu đãi Ox, Oy Các chấn động OP1, OP2 truyền qua e...
 • 5
 • 216
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p8 pot

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p8 pot
... k lic Vậy phương trình chấn động elip Ta xét trường hợp quen thuộc thí nghiệm để phương chấn động OP hợp với phương trục quang học T1 T2 góc 45o α = 450 ⇒ a = b = a 2 Phương trình (5.21) trở ... song với hai trục quang học hai tourmaline T1 T2) Suy : x sin ϕ = cos ω t.sin ϕ a x cos ϕ = cos ω t.cos ϕ a (14.1) ĉ y x − cos ϕ = sin ω t.sin ϕ b a (14.2) Bình phương vế phương trình (14.1) (14.2), ... chấn động sáng có dạng s=acos(t Trong hình 28(b), trục Ox1, Oy1 song song với trục quang học hai tourmaline T1, T2 Các chấn động truyền qua T1 T2 hai thành phần vng góc chấn động s nên viết dạng:...
 • 5
 • 204
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p7 pdf

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p7 pdf
... = Ver cos θ t t Chiết suất bất thường theo tia :Ġ Chiết suất bất thường theo pháp tuyến n en = c c n = = er Ven Ver cosθ cosθ Vậy nen = nen cosθ SS.9 Cách vẽ tia khúc xạ Cách vẽ Huyghens S Môi ... băng lan, ta chùm tia ló Hứng chùm tia lên kính phân tích M thủy tinh góc tới iB = 57( Quay gương M xung quanh phương tia tới, ta thấy cường độ chùm tia phản chiếu (ứng với chùm tia ló trên) thay ... trục quang học xiên góc với mặt phẳng tới, tia khúc xạ bất thường Re khơng nằm mặt phẳng tới Nhận xét thứ hai : Trong trường hợp trục quang học nằm mặt phẳng tới, hai mặt phẳng chính, ứng với tia...
 • 5
 • 192
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p6 doc

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p6 doc
... quang học S I J Trong trường hợp hình vẽ 13, ánh sáng truyền qua dị hướng song song với trục quang học, ta tia ló nhất, tn theo định luật Descartes khúc xạ (tại I J) Các mơi trường có trục quang học ... hai trục quang học gọi mơi trường lưỡng trục Ta đề cập tới mơi trường dị hướng đơn trục - Mặt phẳng hợp trục quang học tia thường gọi mặt phẳng tia thường Mặt phẳng hợp trục quang học với tia bất ... ta có phân cực phần Ta định nghĩa độ phân cực chùm tia sáng δ = Với I − I1 I + I1 (5.2) ≤ δ ≤1 Với chùm tia phản xạ, ta có : - Các trường hợp đặc biệt : δp = I p − I p1 I p + I p1 * Chùm tia tới...
 • 5
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệpgiáo trình phân tích hệ thống môi trườnggiáo trình phân tích hệ thống môi trường phần 9 docgiáo trình phân tích và quản lý dự án đầu tưphân tích ứng suất biến dạng của đập trọng lực bê tông công trình thuỷ điện nậm na 3 phục vụ cho việc phân tích lựa chọn giải pháp xử lý đứt gãy dưới nềngiáo trình phân tích hóa lýgiao trinh phan tich hoat dong kinh doanh truong dh kte tphcmsách giáo trình phân tích báo cáo tài chính do trường kinh tế quốc dân xuất bảngiáo trình phân tích khả năng ứng dụng giá trị dữ liệu tại những cluster tương ứng p6 pptxgiáo trình phân tích khả năng ứng dụng giá trị dữ liệu tại những cluster tương ứng p7 pptxgiáo trình phân tích khả năng ứng dụng cấu tạo trong dầm liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p4 pptgiáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng trường cđ cntt hữu nghị việt hàngiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lýcơ sở lý thuyết và phương pháp phân tích ứng suất biến dạng của đập dưới tác dụng của tải trọng tĩnh và độnggiáo trình phân tích dự án đầu tưNhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (tt)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyHỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH VÀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LIÊN HẦM ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAMVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyTổng quan các hệ thống máy phụ buồng máy tàu Red Diamond. Đi sâu nghiên cứu và thiết kế các module điều khiển động cơ dị bộĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂNHỆ THỐNG QUẢN LÝ ÂM THANH CAO CẤP HỆ SX-2000Unit 13 films and cinemaUnit 14 the world cupUnit 15 citiesCHUONG 3 KHONG GIAN VECTO (LOI GIAI)Unit 8 the story of my villageUnit 9 undersea world2545 QD DHHN xet cu quan ly can bo di hoc cong tac trong va ngoai nuoc1848 QD DHHN quy dinh che do lam viec doi voi gv HANU1349 KH DHHN KH thuc hien QD 1278 QD BGDDTTest yourself a test 1Test yourself b test 2