Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THDT Nội trú, Sơn La năm 2015 - 2016

Đề thi học 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015
... ,,,' \ \ \ \ \ 1\ \ \ A~~ -~ ~; ~ -" , \ " I I,' Q I•• - I - - - - - - - " " ,, ~ \ \\,' I - " - - - - ••• \, \\ - -; .").~: :: \,,' """ D I a I - - - - - < - - - - - - - - - B ~ ... AMON ToAN HQC KY 1- KHOI 11 - NAM HQC 2 014 - 2 015 11 Biii ldiern Pt ~ cos2x 0,25 = cos ( x + ~ ) • 4di~m [ ~ 2x=x +-+ k27r n6 2x [ ~ = -x - ~ 0,25 + k27r x =-+ k27r n6 3x 0,25 = - ~ +k'Ir: , [x ... 0,25 41 l diem ° f)i~u kien : cosx « X :;:.7r + kst Pt (1) cosx + sinx cosx = 2 ( 1- sinx) 2cos2x 0,25 ° sinx[sinx-cosx-l]=O + sin x = + ° J2 sin(x lS~X.= 7r -v2sm(x )-I= - 7r) -1 = °...
 • 4
 • 244
 • 0

Đề thi học 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015
... giai i 1) 12x+ 31= Ix_ 21~ [2X+3=X-2 2x Can 1. 5i1 1. 5i1 + = x2 2) Jx2 - PT dacho c dang: V6i Can ~.[X =-5 x t = ¢=} ,/x2 3x + 2m-l - 0.75 / 1 + = x2 + 1- ¢::> •• e· , t -2 =0~ + 1= 2~ [t _ -1 t-2 = ¢:::> ... = (x = :1 br = 1ho~c 1y = + 4X - + V6i S =-4 va P =-5 : x, y la hai nghiem cua PT X2 = ~ f'X : =-5 0.5 X=l Do x = -1 5 hoac f x = 1. -( y = ty =-: : Vay he co c nghiem CO ;1) , (1; O}.(-S ;1) , (1~ -5 ) f r: ... {3(X -' ) 3AM - 2BM = ¢::> V~y M(-II ;0) 2) GOi N(x;O)E Ox NA = ( -1 - x; 2); !J.NABvllong tai N 2i1 NA.NB NB = (4 - = ¢:} ( -1 :> A Can = 12 00 , AB=7 + 1) - 2(x - 4) = 3(y _ 2) _ 2(y- 3) = x2 - ¢:}...
 • 3
 • 221
 • 0

Đề thi học 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2014 - 2015
... thien: x -0 0 +00 -I y' + + +00 y 2/ / 0,5 -0 0 Ham s5 tang tren (-0 0 ; -1 ) ;( -1 ; + (0) 0,25 + Giao diem cua d6 th] voi hai true toa 09: (0 ;1) , ( -1 1 2;0) + D6 thi I f(x)=(2'x+I)/(x+l) I y x -8 -6 -4 ... DIEM 11 (2 diem) + Tap xac dinh: D = R\{-I} + lim + y = -0 0; lim y = +00 =>Tiem can dung la x x-+( -1 ) 0,25 = -I x-+( -1 ) - lim y = 2; lim y = =>Tiern c?n ngang la y =2 + y' = 0,25 x-e+ec X- +- Jr Jr 2' Xet ham s6 /(t) /'(t)= -1 2 t 2-2 ...
 • 4
 • 241
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi, Đà Nẵng năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi, Đà Nẵng năm 2015 - 2016
... 2 0 16 :{2 464 : [17 1 – 5.( 81 – 49)]} = 2 0 16 :{2 464 : [17 1 – 5.32]}= 2 0 16 :{2 464 : [17 1 – 16 0]} = 2 0 16 :{2 464 :11 } = 2 0 16 : 224 = K=9 Bài 2: Bài : Viết tập hợp E hai cách: a/ Liệt kê: E = {2 0 16 ; 2 017 ; 2 018 ; 2 019 } b/ ... Bài 1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính giá trị biểu thức: H = 2 .10 3 + 24 = 2 .10 00 + 16 = 2000 + 16 = 2 0 16 H = 2 0 16 K = 2 0 16 :{2 464 : [17 1 – 5.(92 – 72)]} = 2 0 16 :{2 464 : [17 1 ... N.Biết: 17 x – 4x = 88: 86 + (2 0 16 )0 13 x = 82 + = 64 + = 65 x = 65 :13 x =5 =5 Bài 6: Bác Nam có làm vì: 36 +12 7 +13 4= 36+ 2 61 tổng chia hết cho Bài 7: Vì D trung điểm AB, DA = DB = 10 cm; CD = DE = 10 -...
 • 3
 • 497
 • 3

Đề thi học 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Tháp Chàm, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Tháp Chàm, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT NINH THUẬN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 015 - 2 016 TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM MÔN: TOÁN - LỚP 11 Câu Nội dung a 2sin ... 3sin x   Đặt t  s inx Điểm 1 ; 1  t  t  1 Phương trình (1) trở thành: 2t  3t     t   2 Với t  1  s inx  1  x   t  0,5  k 2 , k   1  s inx   2   s inx  sin( ...     k 2 0,5 12  3 Xác định số hạng không chứa x khai triển:  x    x Ta có số hạng tổng quát khai triển là: 0,5 k T  C 12 x k 12  k k  3        C 12 k x 12  k  x Vì cần...
 • 4
 • 232
 • 1

Đề thi học 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Tháp Chàm, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Tháp Chàm, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT NINH THUẬN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 015 - 2 016 TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM MÔN: TOÁN - LỚP 10 Câu Đáp án Hàm số y  x 1  Điểm ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí y f(x)=2x^ 2-4 x +1 0,5 x -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 b) Hoành độ giao điểm (P) (d) nghiệm phương trình: 2x2  4x   2x  a 0,25 ... -1 Hàm số nghịch biến trên:   ;1 ; Hàm số đồng biến trên: 1;   0,25 Bảng giá trị: x -1 y 0,25 Đồ thị: -1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí y f(x)=2x^ 2-4 x +1 0,5 x -9 ...
 • 4
 • 166
 • 0

Đề thi học 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thăng Bình, Bình Dương năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thăng Bình, Bình Dương năm học 2014 - 2015
... 2 +Tính DE = 0 .25 15 cm 0 ,25 150 + SEDC = cm 49 + Tính S ABDE = SABC − SEDC = 144 cm2 49 0 ,25 0 .25 Bài + Tính cạnh huyền đáy : 52 + 122 = 13 (cm) 0 ,25 + Diện tích xung quanh lăng trụ : ( + 12 ... x ≠ −1 * Quy đồng hai vế khử mầu, ta có: 0 ,25 ( x + ) ( x − 1) + x ( x + 1) x2 −1 2x = x2 −1 x −1 0 ,25 * Suy ra: x2 + 3x − + x2 + x = 2x2 ⇔ 4x = 0 ,25 * ⇔ x = (không thỏa mãn điều kiện) Vậy phương ... Diện tích xung quanh lăng trụ : ( + 12 + 13 ) = 24 0(cm2) 0 ,25 + Diện tích đáy : (5. 12) :2 = 30(cm2) 0 ,25 + Thể tích lăng trụ : 30 .8 = 24 0(cm3) 0 ,25 ...
 • 4
 • 405
 • 2

Đề thi học 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thăng Bình, Bình Dương năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thăng Bình, Bình Dương năm học 2014 - 2015
... 2 +Tính DE = 0 .25 15 cm 0 ,25 150 + SEDC = cm 49 + Tính S ABDE = SABC − SEDC = 144 cm2 49 0 ,25 0 .25 Bài + Tính cạnh huyền đáy : 52 + 122 = 13 (cm) 0 ,25 + Diện tích xung quanh lăng trụ : ( + 12 ... x ≠ −1 * Quy đồng hai vế khử mầu, ta có: 0 ,25 ( x + ) ( x − 1) + x ( x + 1) x2 −1 2x = x2 −1 x −1 0 ,25 * Suy ra: x2 + 3x − + x2 + x = 2x2 ⇔ 4x = 0 ,25 * ⇔ x = (không thỏa mãn điều kiện) Vậy phương ... Diện tích xung quanh lăng trụ : ( + 12 + 13 ) = 24 0(cm2) 0 ,25 + Diện tích đáy : (5. 12) :2 = 30(cm2) 0 ,25 + Thể tích lăng trụ : 30 .8 = 24 0(cm3) 0 ,25 ...
 • 4
 • 308
 • 0

Đáp án và Đề thi học 1 môn Văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Hòn Đất năm 2015

Đáp án và Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Hòn Đất năm 2015
... cầu chung: – Bài văn có bố cục đủ ba phần – Diễn đạt mạch lạc, liên kết chặt chẽ Yêu cầu cụ thể: A Mở bài: Giới thi u đồ dùng học tập học sinh bút bi, bút máy, cặp sách, … (1 điểm) B Thân bài: ... (0,5đ) – Xuất xứ: giới thi u nơi sản xuất, công đoạn làm ra, đến tay người tiêu dùng (0,5đ) – Cấu tạo: + Cấu tạo : hình dáng, màu sắc, kích thước, hoa văn. (0,5đ) + Cấu tạo : hình dáng, nguyên tắc hoạt ... ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm (0,25 điểm) -Ví dụ: Lí Bạch (7 01- 762) nhà thơ tiếng Trung Quốc thời Đường (0.25đ) – Dấu ngoặc kép: + Đánh dấu từ ngữ,...
 • 3
 • 199
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 trường THCS Quỳnh Giang, Nghệ An năm 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 trường THCS Quỳnh Giang, Nghệ An năm 2015 - 2016
... 16 + (27 - 7 .6) - (94.7 - 27 99) = 16 + 27 - 7 .6 - 94.7 + 27.99 = 16 + 27 + 27.99 - 7 .6 - 94.7 = 16 + 27(99 + 1) - 7. (6 + 94) = 16 +27.100 - 100 = 16 + 100(2 7- 7) = 16 + 100.20 = 16 + 2000 = 20 16 ... tìm n = {-4 ; - 2} Câu 4: Giải Gọi số phải tìm x Theo ta có x + chia hết cho 3, 4, 5,  x + bội chung 3, 4, 5, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mà BCNN(3; 4; 5; 6) = 60 nên ... Oz   yOz = 700 - 300 = 400   xOt  (700 < 1100) xOz  Tia Oz nằm tia Ox Ot  = 1100 - 700 = 400  zOt   xOt  (300 < 1100) b) xOy  Tia Oy nằm tia Ox Ot t z   yOt = 1100 - 300 = 800 y Theo...
 • 5
 • 152
 • 0

20 bộ đề thi học 1 môn toán lớp 11

20 bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 11
... trường A có 12 học sinh giỏi gồm học sinh khối 12 , học sinh khối 11 học sinh khối 10 Chọn ngẫu nhiên học sinh Tính xác suất để học sinh chọn có đủ khối ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ I TOÁN 11 ĐỀ SỐ 11 Câu I ... tiệc sinh nhật An có 11 người bạn mời người dự tiệc.Có cách mời số 11 người bạn có người giận không muốn dự tiệc chung? Bộ đề thi học môn Toán lớp 11 c) Một đơn vị vận tải có 10 xe ô tô có xe ... phẳng (MNP) (SBD) d Tìm thi t diện hình chóp với mặt phẳng (MNP) Câu V (1, 0 điểm) Bộ đề thi học môn Toán lớp 11 Tìm số hạng không chứa x khai triển (2x – )15 x4 ĐỀ SỐ 16 Câu I (4,0 điểm) Tìm...
 • 20
 • 122
 • 0

20 bộ đề thi học 1 môn toán lớp 12 năm học 2014 2015

20 bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm học 2014 2015
... TRỖI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 01 4 -2 01 5 Môn: TOÁN – Khối 12 Thời gian: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ THAM KHẢO 12 11 Câu 1: (3,0 điểm) Cho hàm số y = f ( x ) = x − x Khảo sát biến thi n vẽ đồ ... TRỖI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 01 4 -2 01 5 Môn: TOÁN – Khối 12 Thời gian: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ THAM KHẢO 10 Câu I: (3.0 điểm) Cho hàm số y = 2x 1 (C ) x+2 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ... giám thị 1: ………………………… Chữ kí giám thị 2:…………… SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 01 4 -2 01 5 Môn: TOÁN – Khối 12 Thời gian: 90 phút (không kể giao đề) 10 ĐỀ THAM...
 • 20
 • 114
 • 0

20 bộ đề thi học 1 môn toán lớp 12 năm học 2014 2015 đề kiểm tra học i môn toán lớp 12

20 bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm học 2014 2015  đề kiểm tra học kì i môn toán lớp 12
... NGUYỄN VĂN TR I KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 01 4 -2 01 5 Môn: TOÁN – Kh i 12 Th i gian: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ THAM KHẢO 11 Câu 1: (3,0 i m) Cho hàm số y  x3  3x  Khảo sát biến thi n vẽ đồ ... NGUYỄN VĂN TR I KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 01 4 -2 01 5 Môn: TOÁN – Kh i 12 Th i gian: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ THAM KHẢO 13 Câu 1: (3,0 i m) Cho hàm số y  2x  2x  1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ ... TR I KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 01 4 -2 01 5 Môn: TOÁN – Kh i 12 Th i gian: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ THAM KHẢO 16 Câu 1: (3,0 i m) Cho hàm số y  3x  (1) có đồ thị (C) x2 Khảo sát biến thi n...
 • 20
 • 77
 • 0

10 bộ đề thi học 1 môn Toán lớp 10

10 bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10
... BichPhuong_NT BỘ ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KÌ - KHỐI 10 ĐỀ 10 Bài 1: Tìm phương trình (P): y  ax  bx  c biết (P) có đỉnh S(2; - 1) cắt trục hoành điểm có hoành độ Bài : Cho pt m ( x -1)  m  x (3m ... hàng GV: BichPhuong_NT BỘ ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KÌ - KHỐI 10 ĐỀ Bài 1: Xác định phương trình (P): y = ax2 + bx + qua A( -1 ; 9) trục đối xứng x = - Bài : Định m để ptr (m +1) 2x +1- m = (7m -5 )x vô nghiệm ... BichPhuong_NT BỘ ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KÌ - KHỐI 10 ĐỀ Bài 1: Cho hàm số y = 2x + bx + c Tìm b,c biết đồ thị có trục đối xứng x =1 cắt trục tung điểm có tung độ Bài : Định a để phtr (a2 – a)x + 21= a2 + 12 (x...
 • 10
 • 198
 • 1

Bộ đề thi học 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016
... số 48 57 911 23 16 8 3 04 642 0 318 Tích Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 620 = 62 ……… • 11 0 000 = ……… 42 00 = ……… 10 0 • 9000 = 10 00 85 300 = ……… 10 • 75 000 000 = ……… 511 ……… 10 Tính nhẩm: a) 34 10 00 ... (7 điểm) : Bài 1: (2đ) Đặt tính tính: a 32 516 4 + 68030 b 47 9829 – 2 14 589 C 49 7 x 54 D 045 5 : 85 Bài 2: (1 ) Tính cách thuận tiện nhất: a, 98 x 11 2 – 12 x 98 b, 15 9 x 540 + 15 9 x 46 0 Bài 3: (3đ) ... 682 × 49 d) 244 2 : + 16 596 : Tính giá trị biểu thức 31 m với giá trị m là: 48 , 13 9, 12 6 Nối phép tính với kết phép tính đó: 52 16 9 – 28 372 2 64 41 8 45 7 820 + 537 45 8 357 13 09 × 202 23 797 10 962...
 • 7
 • 275
 • 0

Xem thêm