chuyên đề trắc nghiệm POLIME 2016

Chuyên đề trắc nghiệm Hóa 12 - Kim loại

Chuyên đề trắc nghiệm Hóa 12 - Kim loại
... (3a+2b)/2p D V= (2b+a)/p 17 Có dung dòch suốt, dung chứa loại cation loại anion Các loại ion dung dòch gồm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, Cl-, CO3 2-, NO 3- Đó dung dòch gì? A BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 ... gam hỗn hợp hai kim loại kiền thổ thuộc chu kì liên tiếp dung dịch HCl dư thu 5,6 lít khí (đktc) Hai kim loại là: A Be Mg B Mg Ca C Ca Sr D Sr Ba 34 Hòa tan hồn tồn m gam Na kim loại vào 100 ml ... muối cacbonat hai kim loại hai chu ky thuộc nhóm IIA dd HCl dư 3,584l khí CO2 (đktc) dung dòch Y Hai kim loại là: A Ca Sr B Be Ca C Mg Ca D Sr Ba 40 Hoà tan 1,7g hỗn hợp kim loại A nhóm IIA Zn...
 • 8
 • 833
 • 28

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM Fe

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM Fe
... hỗn hợp Fe, FeO, Fe3 O4, Fe2 O3 đun nóng Khí sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo 8g kết tủa Khối lượng Fe thu bao nhiêu? 52/Để tác dụng hết với 4,64g hỗn hợp gồm FeO, Fe3 O4, Fe2 O3 ... tan hết 2,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2 O3, Fe3 O4 tỉ lệ khối lượng FeO Fe 2O3 m FeO = 200 ml dung dịch 1M thu m Fe2 O3 20 dung dịch Y Dung dịch Y hòa tan tối đa gam Fe? A 3,36 g B 3,92 g C.4,48 g ... dụng với I– cho I2 Fe2 + Sắp xếp chất oxi hóa Fe3 +, I2, MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần : A Fe3 +...
 • 4
 • 177
 • 0

Tuyển tập 35 chuyền đề trắc nghiêm sinh học 12

Tuyển tập 35 chuyền đề trắc nghiêm sinh học 12
... ng sinh Nghiên c u ph h Di truy n hoá sinh A Phát bi u dư i ñây không xác Các tr ñ ng sinh khác tr ng có ch t li u di truy n tương t anh ch em sinh nh ng l n sinh khác c a m t b m Các tr ñ ng sinh ... m khi: Cơ th kh m ph i s sinh s n h u tính Cơ th kh m ñó có kh sinh s n sinh dư ng Cơ th kh m ñó thu c loài sinh s n theo ki u t th ph n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – ... s c th c a hai t bào g c Sinh d c - H p t A) Sinh d c - T bào thai B) Sinh dư ng - H p t C) Sinh dư ng khác loài - T bào lai D) ðáp án D ð tăng t l k t h p gi a t bào sinh dư ng khác loài ñ t...
 • 207
 • 1,553
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ potx

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ potx
... Tụ điện không cho dòng điện chiều qua, cho dòng điện xoay chiều “đi qua” B Hiệu điện hai đầu tụ điện luôn chậm pha dòng điện qua tụ điện góc ð/2 C Dòng điện qua tụ điện luôn sớm pha hiệu điện ... hoạt động động không đồng pha dựa tượng cảm ứng điện từ CÂU 41 Từ trường quay tạo A Hiện tượng cảm ứng điện từ B Dòng điện xoay chiều pha C Dòng điện xoay chiều pha D B C CÂU 42 Cấu tạo động ... không đồng pha ? A Động không đồng pha thiết bị điện biến điện dòng điện thành B Động không đồng pha thiết bị biến thành điện C Động không đồng pha thiết bị biến điện dòng điện xoay chiều thành D...
 • 11
 • 260
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 5: ĐIỆN PHÂN docx

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 5: ĐIỆN PHÂN docx
... 4,29A, 2,38g Câu 25: Điện phân 400 ml dung dịch chứa muối KCl CuCl2 với điện cực trơ màng ngăn anot thoát 3,36lít khí(đktc) ngừng điện phân Để trung hòa dung dich sau điện phân cần 100 ml dd ... 3,44 gam Câu 19: Thời gian điện phân A 386 giây B 1158 giây C 772 giây D 965 giây.Câu 15: Điện phân có màng ngăn điện cực trơ 100ml dd MgCl2 0,15M với cường độ dòng điện 0,1A 9650 giây Tính nồng ... Câu 13: Điện phân 500ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ catot bắt đầu có khí thoat ngừng Để trung hòa dd sau điện phân cần 800ml dd NaOH 1M Nồng độ mol AgNO3, thời gian điện phân biết I=20A?...
 • 3
 • 211
 • 2

Chuyên đề trắc nghiệm Ankan

Chuyên đề trắc nghiệm Ankan
... (1) tăng 6,43 gam bình (2) tăng 9,82 gam a) Xác định CTPT hai ankan? b) Tính % thể tích ankan hỗn hợp? Câu 24: Hỗn hợp E gồm hai ankan X, Y dãy đồng đẳng có tỉ khối so với hiđro 33,2 Xác định ... khác Câu 11 Cho hỗn hợp X gồm ankan đồng đẳng liên tiếp có khối lượng 20,6 gam tích thể tích 14 gam khí nitơ (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Tìm CTPT % thể tích ankan Câu 12 Đốt cháy hoàn toàn ... thể tích hydrocacbon Câu 13 Cho hỗn hợp X gồm ankan đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 4,12 gam hỗn hợp X tạo 12,32 gam CO2 Tìm CTPT % thể tích ankan Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocacbon...
 • 4
 • 1,193
 • 38

Chuyên đề TRẮC NGHIỆM OXYZ (1)

Chuyên đề TRẮC NGHIỆM OXYZ (1)
... z = −t z= − t Oxyz, ph ng trình tham s c a tr c Ox là: x=t x= x= B y = C y = t D y = z= z =t z= Oxyz, ph ng trình tham s c a tr c Oy là: x=t x= x= B y = C y = t D y = z= z= z =t Oxyz, ph ng trình ... D −1 −1 Câu 39: Trong không gian to Oxyz, cho ba i m −1 −1 0 01 To sau ây to nh D ABCD hình bình hành: A −1 B −1 C −1 D −1 −1 Câu 40: Trong không gian to Oxyz, cho hai i m −1 −1 0 To trung ... Câu 41: Trong không gian to Oxyz, cho hai i m −1 −1 0 To c a i m M n m tr c Ox cách u hai i m A, B là: 1 1 1 A − − B C D − 0 00 2 2 2 Câu 42: Trong không gian to Oxyz, cho hai i m −1 −1 0 To...
 • 26
 • 187
 • 18

Chuyên đề TRẮC NGHIỆM OXYZ (2)

Chuyên đề TRẮC NGHIỆM OXYZ (2)
... THPT Phong i n Chuyên HÌNH H C GI I TÍCH TRONG KHÔNG GIAN v i chi u cao c a l#ng tr , suy ra: 3 = − = − − 2 2 B c 2: ⊥ =0⇔ B c 3: = = = − + =0 2 D Sai b c3 B N: Trong không gian Oxyz cho ba vect ... x = + mt d y=t d z=− + t A 55 ) ( ) D x+ y−z+ = ( ) x+ y− z+ = là: B C D Tr ng THPT Phong i n Chuyên HÌNH H C GI I TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Luy n thi x− y z− Câu 19: Kho ng cách t i m M n ng th ... D 11 b n i m A, B, C, D Tr ng THPT Phong i n m = − AB AC AD = + m + = m + Giáo viên: LÊ BÁ B O Chuyên B HÌNH H C GI I TÍCH TRONG KHÔNG GIAN c 3: A, B, C, D Luy n thi ih c ng ph ng ⇔ AB AC AD...
 • 15
 • 141
 • 6

Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 1

Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 1
... tnc = - 5,5 oC Trạng thái tự nhiên (SGK hóa học nâng cao lớp 12 trang 10 ) II – TÍNH CHẤT CỦA CHẤT BÉO Tính chất vật lí (SGK hóa học nâng cao lớp 12 trang 10 ) - Các chất béo không tan nước gốc hiđrocacbon ... C17H33COOH (axit oleic hay axit cis-octađeca-9-enoic, tnc = 13 oC); C17H31COOH (axit linoleic hay axit cis,cis-octađeca-9 ,12 - đienoic, tnc = 5oC)  Tristearin (glixeryl tristearat) có tnc = 71, 5oC; ... không phân cực ưa dầu mỡ Đầu phân cực ưa nước C17H35 COO – Na+ Natri stearat C17H35COONa (trong xà phòng) C12H25 OSO3 – Na+ Natri lauryl sunfat C12H25OSO3Na (trong chất giặt rửa) - Đuôi gốc hiđrocacbon...
 • 20
 • 532
 • 0

Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 2

Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 2
... : A.CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2 B CH≡C–NH2, CH≡C–CH2NH2, CH≡C–C2H4NH2 C.C2H3NH2, C3H5NH2, C4H7NH2 D.C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2 Đáp án D Ví dụ5:Hỗn hợp X gồm O2 O3có tỉ khối so với H2là 22 Hỗn hợp ... axit HCl, tạo 17,64 gam muối Amin có cơng thức : A H2NCH2CH2CH2CH2NH2 B.CH3CH2CH2NH2 C H2NCH2CH2NH2 D H2NCH2CH2CH2NH2 Đáp án D Ví dụ 8: Cho 21 ,9 gam amin đơn chức X phản ứng hồn tồn với dung ... chiều tăng dần lực bazơ A NH3, C6H5NH2, C2H5NH2, (CH3)2NH B C6H5NH2, NH3, C2H5NH2, (CH3)2NH C C6H5NH2, C2H5NH2, NH3, (CH3)2NH D NH3, C6H5NH2, (CH3)2NH, C2H5NH2 Dạng : Tìm Cơng thức phân tử tính...
 • 47
 • 246
 • 0

Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 3

Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 3
... C C C B 10 A 11 D 12 D 13 A 14 A 15 A 16 B 17 C 18 C 19 D 20 B 21 D 22 B 23 C 24 C 25 D 26 C 27 D 28 A 29 C 30 D 31 A 32 A 33 C 34 A 35 D 36 B 37 C 38 C 39 B 40 A 41 A 42 D 43 D 44 A 45 A 46 B ... A CH3COOCH2CH2OH B HCOOCH2CH(OH)CH3 C HCOOCH2CH2CH2OH D CH3CH(OH)CH(OH)CHO 34 .Cd11Cõu 24: Cụng thc ca triolein l A (CH3[CH2]14COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 ... sụi tng dn ca cỏc cht l: A CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH Cõu 17: Cho cỏc cht cú CTCT...
 • 37
 • 386
 • 0

Chuyên đề trắc nghiệm giao thoa, hai nguồn lệch pha

Chuyên đề trắc nghiệm giao thoa, hai nguồn lệch pha
... đặt nguồn sóng kết hợp có biên độ tần số góc 2π rad/s Hỏi độ lệch pha hai nguồn thỏa mãn điều kiện chân đường cao H hạ từ đỉnh A xuống cạnh BC dao động với biên độ cực đại? A Lệch pha π/2 B Lệch ... AMBN hình vuông Tìm số điểm dao động pha với nguồn A đoạn MN: A B C D PC 12 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn AB cách 30 cm dao động vuông pha Điểm M AB gần trung điểm I AB nhất, ... cực đại? A Lệch pha π/2 B Lệch pha π/3 C Lệch pha π/4 D Lệch pha π/6 PC 18 Ở mặt thoáng chất lỏng cho điểm A, B, C tạo thành tam giác cạnh 10 cm Tại B C đặt hai nguồn kết hợp dao động với phương...
 • 2
 • 173
 • 0

Chuyên đề trắc nghiệm hóa học hữu cơ_Hay

Chuyên đề trắc nghiệm hóa học hữu cơ_Hay
... THPT Chuyên Hùng Vương MỤC LỤC Trang Cấu trúc đề thi Phần 1: Bài tập 4-102 Chuyên đề : Đại cương hoá hữu Chuyên đề : Hiđrocacbon 11 Chuyên đề : Dẫn xuất halogen - Phenol - Ancol 23 Chuyên đề : ... Axitcacboxylic 35 Chuyên đề : Este - lipit 47 Chuyên đề : Cacbohiđrat 61 Chuyên đề : Amin - Aminoaxit - Protein 70 Chuyên đề : Polime vật liệu polime 83 Chuyên đề : Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu 89 ... nội dung kiến thức hóa hữu Tổng số câu 24 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương PHẦN : BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ Câu 1: Thành...
 • 109
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề trắc nghiệm vật lýchuyên đề trắc nghiệm kế toán thuế doanh nghiệpchuyên đề trắc nghiệm dao độngchuyên đề trắc nghiệm axit cacbocylicchuyên đề trắc nghiệm dòng điện xoay chiềuchuyên đề trắc nghiệm toán thptđề trắc nghiệm môn chuyên nganh thuế 2012 đề chẵnđề trắc nghiệm tin học trẻ không chuyên tiểu họcde trac nghiem chuyen nganh cong chuc loai cđề trắc nghiệmđề trắc nghiệm tiếng anh 2014đề trắc nghiệm văn học 6đề trắc nghiệm tiếng phápđề trắc nghiệm môn lýđề trắc nghiệm môn toán lớp 7Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại