XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI Cu2+ VÀ Co2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG CÁC THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN

xác định đồng thời cu2+ co2+ bằng phương pháp trắc quang sử dụng các thuật toán hồi quy đa biến

xác định đồng thời cu2+ và co2+ bằng phương pháp trắc quang sử dụng các thuật toán hồi quy đa biến
... SỐ THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN TUYẾN TÍNH PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI HỖN HỢP ĐA CẤU TỬ 4.1 Sơ lược phương pháp trắc quang kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến [13], [17], [18] Việc xác định đồng thời ... nhanh, tốn thuốc thử hóa chất, tăng độ xác Chính lý đó, chọn đề tài: “XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI Cu2+ Co2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG CÁC THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN” PHẦN TỔNG QUAN Khóa luận tốt ... số phương pháp xác định đồng 24 3.2 Một số phương pháp xác định coban 26 3.3 Một số phương pháp xác định đồng thời đồng coban 28 CHƯƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN...
 • 84
 • 312
 • 1

Xác định đồng thời một số ion kim loại bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán mạng nơron nhân tạo kết hợp hồi quy thành phần chính (PCR-ANN)

Xác định đồng thời một số ion kim loại bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán mạng nơron nhân tạo kết hợp hồi quy thành phần chính (PCR-ANN)
... 0,235 0,111 Phng trỡnh hi quy xỏc nh cỏc ion kim loi v giỏ tr LOD, LOQ thu c bng 5: Bng 5: Phng trỡnh hi quy v khong tuyn tớnh ng vi cỏc kim loi Ion kim loi Phng trỡnh hi quy- khong tuyn tớnh LOD ... bc súng cc i tng ng vi cỏc ion kim loi hp th quang ca cỏc mu trng thu c bng kt qu 4: Bng 4: hp th quang ca cỏc mu trng cỏc bc súng cc i tng ng vi cỏc kim loi Ion kim loi Cu2+ Co2+ Cd2+ Ni2+ ... khụng th xỏc nh riờng r tng ion kim loi cú mt ca cỏc ion khỏc S xen ph ph ca cỏc nguyờn t ny cú th gii quyt bng cỏch s dng phng phỏp mng nron nhõn to xỏc nh ng thi ion trờn Vỡ vy, chỳng tụi chn...
 • 76
 • 788
 • 13

Định lượng đồng thời Paracetamol, Phenylephrine Hydrocloride Chlopheniramine Maleate trong thuốc Decolgen Forte bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán lọc Kalman

Định lượng đồng thời Paracetamol, Phenylephrine Hydrocloride và Chlopheniramine Maleate trong thuốc Decolgen Forte bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán lọc Kalman
... định đồng thời cấu tử theo phƣơng pháp trắc quang Nhƣng việc bố trí thí nghiệm phức tạp, khó áp dụng vào thực tế 1.3.4 Phương pháp lọc Kalman Thuật toán lọc Kalman đƣợc nghiên cứu vật lý vô tuyến ... phƣơng pháp hồi quy, phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu, phƣơng pháp lọc Kalman, Sử dụng phƣơng pháp trắc quang dùng phổ toàn phần kết hợp với kỹ thuật tính toán ứng dụng phần mềm máy tính đƣợc ... phổ, từ cho phép xác định đồng thời PRC PNH CPM phƣơng pháp trắc quang dùng phổ toàn phần kết hợp với phƣơng pháp lọc Kalman để xác định đƣợc C, PNH CPM Trong thành phần viên thuốc chứa hàm lƣợng...
 • 78
 • 1,036
 • 3

Định lượng đồng thời paracetamol, phenylephrine hydrocloride chlopheniramine maleate trong thuốc decolgen forte bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán lọc kalman

Định lượng đồng thời paracetamol, phenylephrine hydrocloride và chlopheniramine maleate trong thuốc decolgen forte bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán lọc kalman
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN BÍCH THỦY , PHENYLEPHRINE HYDROCLORIDE CHLOPHENIRAMINE MALEATE TRONG THUỐC DECOLGEN FORTE BẰNG C Mã số : 60 44 01 18 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA ... thụ phân tử paracetamol, phenylephrine hydrochloride chlopheniramine maleate 30 3.2 Khảo sát phụ thuộc độ hấp thụ quang PRC, PNH CPM vào pH 31 3.3 Khảo sát phụ thuộc độ hấp thụ quang PRC, ... tính nồng độ, sai số PRC, PNH CPM mẫu thuốc Decolgen Forte 57 Bảng 3.22 Thành phần dung dịch chuẩn PRC, PNH CPM thêm vào dung dịch mẫu thuốc Decolgen Forte 58 Bảng 3.23: Kết tính...
 • 11
 • 69
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của bi (III) với 4 (2 pyriđilazo) rezocxin (par) iotđua bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng bitmut trong nước thải xí nghiệp

Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của bi (III) với 4  (2 pyriđilazo)  rezocxin (par) và iotđua bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng bitmut trong nước thải xí nghiệp
... Nghiên cứu hệ phức đa phối tử PAR -Bi( III)-I- dung dịch n- 40 ớc phơng pháp trắc quang 40 3.2.1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đa phối tử hệ PAR -Bi( III)-I- 3.2.2 Nghiên cứu điều kiện tối u cho tạo ... tạo phức đa phối tử 42 PAR -Bi( III)-I- 48 3.2.3 Xác định thành phần phức PAR -Bi( III)-I- 3.2 .4 Xác định hệ số hấp thụ phân tử gam số cân 62 trình tạo phức PAR -Bi( III)-I- phơng pháp Cama 3.3 Xác định ... Đối với bitmut có nhiều công trình nghiên cứu phức đơn phối tử, phức đa phối tử ngời quan tâm nghiên cứu Thuốc thử - (2- pyriđilazo) - rezocxin (PAR) có khả tạo phức màu đơn - đa phối tử với nhiều...
 • 82
 • 562
 • 0

tiểu luận xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang

tiểu luận xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang
... Phương pháp trắc quang Chương II: Xác định hàm lượng sắt nước dùng thuốc thử 1_10 phenantrolin Chương I: Phương pháp trắc quang:     1.1 Nguyên tắc phương pháp trắc quang 1.2 Cơ sở định lượng ... TM.I.C A  1.3 Các phương pháp xác định nồng độ dung dịch màu: - Phương pháp so sánh - Phương pháp đường chuẩn - Phương pháp thêm - Phương pháp vi sai 1.4 Thiết bị phương pháp trắc quang: - Nguồn ... ml, định mức đến vạch Khử thành sắt II Tiến hành đo quang 2.3.2 Xác định sắt hào tan: tiến hành trình xác định sắt tổng sau khử thành sắt (II) 2.3.3 Xác định sắt II: tiến hành trình xác định sắt...
 • 18
 • 5,445
 • 14

xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang

xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang
... ống dụng cụ chứa, làm tăng hàm lượng sắt nước - Trong nước ngầm, có pH thấp, sắt tồn dạng ion Sắt có hoá trị thành phần muối tan Fe(HCO3)2, FeSO4 Hàm lượng sắt có nguồn nước ngầm thường cao phân ... phẩm, dược phẩm… - Do lý trên, việc xử lý sắt phương pháp xác định hamg lượng sắt nước có ý nghĩa quan trọng đời sống sản xuất công nghiệp Cơ sở phương pháp - Cơ chế tạo phức Fe(2+) với thuốc thử ... trực tiếp, cho chất có phổ AAS - Các phương pháp phân tích gián tiếp, cho chất phổ AAS - Trong trình phân tích hàm lượng sắt ta đề cập đến phương pháp xác định trực tiếp - Về nguyên tắc tất nguyên...
 • 28
 • 1,212
 • 3

xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 1,10–phenantrolin

xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 1,10–phenantrolin
... xác định hàm lượng sắt hòa tan nước khác như: phương pháp trắc quang, phổ hấp thụ nguyên tử, cực phổ Von-Ampe hoà tan Một phương pháp phân tích phổ biến để xác định hàm lượng sắt hòa tan nước phương ... hưởng số ion hòa tan nước ảnh hưởng đến việc xác định hàm lượng sắt hòa tan nước phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 1,10-phenantrolin - Phân tích hàm lượng sắt hòa tan nước sông kênh Nhiêu ... KMnO dễ dàng tính lượng sắt dung dịch Phương pháp trắc quang [5] Sau số thuốc thử mà nhà phân tích nghiên cứu Bảng 2.1 Xác định sắt phương pháp trắc quang chiết - trắc quang Thuốc thử dư Độ nhạy...
 • 68
 • 172
 • 1

xác định hàm lượng sắt hòa tan trong nước bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 1,10 phenaltrolin năm 2012

xác định hàm lượng sắt hòa tan trong nước bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 1,10 phenaltrolin năm 2012
... TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG THUỐC THỬ 1,1 0PHENALTROLIN 4.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG ... 2.5.5 Phương pháp trắc quang 28 2.5.5.1 Phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử Sunfosalixilic .28 2.5.5.2 Phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử Batophenaltrolin .29 2.5.5.3 Phương pháp ... 39 4.2.6 Magiê 39 CHƯƠNG 5: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT HÒA TAN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG THUỐC THỬ 1,10- PHENALTROLIN 5.1 LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN MẪU 40...
 • 84
 • 198
 • 1

tiểu luận phân tích quang phổ xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang

tiểu luận phân tích quang phổ xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang
... I: Phương pháp trắc quang  Chương II: Xác định hàm lượng sắt nước dùng thuốc thử 1_10 phenantrolin Chương I: Phương pháp trắc quang: 1.1 Nguyên tắc phương pháp trắc quang 1.2 Cơ sở định lượng ... 1.2 Cơ sở định lượng 1.3 Các phương pháp xác định nồng độ dung dịch màu 1.4 Thiết bị phương pháp trắc quang 1.1 Nguyên tắc phương pháp trắc quang: Muốn xác định cấu tử X đó, ta chuyển thành ... photon nồng độ phân tử hấp thụ”  TM TM A = I.C A = I.C 1.3 Các phương pháp xác định nồng độ dung dịch màu: - Phương pháp so sánh - Phương pháp đường chuẩn - Phương pháp thêm - Phương pháp vi sai...
 • 7
 • 116
 • 0

Nghiên cứu xác định đồng thời uran thori bằng một số phương pháp phân tích hoá lý hiện đại

Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng một số phương pháp phân tích hoá lý hiện đại
... ca ng chun xỏc nh uran v thori 97 3.4.5 nh h-ởng lẫn uran thori xác định chúng 97 ICP-MS 3.4.6 nh h-ởng hiệu ứng 99 3.4.7 Xỏc nh uran v thori hn hp 100 3.4.8 Phõn tớch uran v thori mu gi 101 3.4.9 ... thi uran v thori 50 3.2.3.2 Xỏc nh ng thi uran v thori hn hp uran, thori v zirconi 56 3.3 NGHIấN CU XC NH NG THI URAN V THORI BNG PHNG PHP TRC QUANG VI ARSENAZO III S DNG MNG ANN 59 3.3.1 C s ... ph Nghiờn cu xỏc nh ng thi uran v thori 34 bng tỏch ph s dng mng ANN hn hp uran, thori v hn hp uran, thori v zirconi 2.1.4 Nghiờn cu xỏc nh ng thi uran v thori v ng v uran bng phng phỏp ICP-MS...
 • 189
 • 459
 • 0

Nghiên cứu các điều kiện xác định Br- I- bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác với phản ứng oxi hóa Methylene blue bằng H2O2 trong môi trường axit mạnh

Nghiên cứu các điều kiện xác định Br- và I- bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác với phản ứng oxi hóa Methylene blue bằng H2O2 trong môi trường axit mạnh
... [31], tác giả nghiên cứu động học phản ứng Mn(III) metaphosphate–As(III) xúc tác I- môi trường H3PO4 Tốc độ phản ứng theo dõi phương pháp trắc quang bước sóng 516nm Trong điều kiện tối ưu iodua xác ... 1.2 Các phương pháp xác định halogen Có nhiều phương pháp xác định halogen phương pháp thể tích, phương pháp phân tích công cụ phương pháp sắc ký, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích quang ... Trong luận văn này, sử dụng phương pháp trắc quang động học xúc tác để xác định hàm lượng bromua iodua Cơ sở phương pháp Br- xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng oxi hóa Methylen xanh (Methylene...
 • 84
 • 912
 • 0

Xác định đồng thời Ni,Co,Pd trong bản mạch điện tử bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử PAN sử dụng thuật toán hồi quy đa biến

Xác định đồng thời Ni,Co,Pd trong bản mạch điện tử bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử PAN sử dụng thuật toán hồi quy đa biến
... theo hng ng dng Chemometrics phm vi lun l Xác định đồng thời Ni, Co, Pd mạch điện tử phơng pháp trắc quang với thuốc thử PAN sử dụng thuật toán hồi quy đa biến Khoa Hoá học- Tr ờng ĐHKHTN Luận văn ... hoc Co2+ hoc Ni2+, ml dung dch thuc th PAN 0,05% nh mc n vch mc, sau 10 phỳt ú hp th quang 570 nm (phc Ni -PAN) , 580 nm (phc Co -PAN) v 618 nm (phc Pd- PAN) vi dung dch so sỏnh l mu trng 2.3.2 ... nng nhy hn cỏc phn ng ca cỏc ng phõn - ortho Trong mụi trng axit mnh, thnh phn phc vũng cng ca Cu2+; Zn2+; Ni2+ vi PAN theo t l 1M; 2PAN Thuc th PAN phn ng dng C: H2C H3C N N N _ N ON a) N O...
 • 108
 • 482
 • 1

Nghiên cứu xác định nitrit nitrat bằng phương pháp trắc quang - động học xúc tác

Nghiên cứu xác định nitrit và nitrat bằng phương pháp trắc quang - động học xúc tác
... hóa, xương, thận 1.3 Các phương pháp xác định nitrit nitrat 1.3.1 Phương pháp xác định nitrit 1.3.1.1 Phương pháp trắc quang [35] Cơ sở phương pháp cho nitrit cần xác định tác dụng với hỗn hợp thuốc ... 1.3.1.3.2 Độ nhạy phương pháp trắc quang động học xúc tác [6], [7], [14], [16] Trong phương pháp động học xúc tác, nồng độ chất phân tích (ở chất xúc tác) xác định tùy thuộc vào việc xác định nồng độ ... ngầm thực phẩm Trong phạm vi đề tài này, chúng tơi Nghiên cứu xác định nitrit nitrat phương pháp Trắc quang Động học xúc tác dựa khả xúc tác nitrit lên hệ phản ứng Toluidin blue kali bromat...
 • 88
 • 360
 • 3

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN TRUNG BÌNH KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ TRONG THUỐC KHÁNG SINH THUỘC HỌ β –LACTAM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ TRONG THUỐC KHÁNG SINH THUỘC HỌ β –LACTAM
... NH TUYT NGHIấN CU XY DNG PHNG PHP PH HNG NGOI GN V TRUNG BèNH KT HP VI THUT TON HI QUY A BIN XC NH NG THI MT S HOT CHT Cể TRONG THUC KHNG SINH THUC H LACTAM Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó S: ... xõy dng phng phỏp ph hng ngoi gn v trung bỡnh kt hp vi thut toỏn hi quy a bin nh lng ng thi mt shot cht cú thuc khỏng sinh thuc h -Lactam Vi mc tiờu l nghiờn cu quy trỡnh phõn tớch nhúm -Lactam ... axit nhit 25 20 Quy trỡnh phộp ph quang k (quy trỡnh 1) da trờn s hũa tan to kt ta bng axeton, o hp th ca dung dch ti bc súng 525 nm Cũn i cỏc quy trỡnh ph hp th AAS (quy trỡnh 2) c nh lng...
 • 77
 • 443
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xác định hàm lượng nitrit trong nuoc bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu tìm điều kiện tối ưu của phương pháp xác định 2 4 d và dnp bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phânxây dựng đường chuẩn xác định 2 4 d và dnp bằng phương pháp von ampe hòa tan anotnghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu phân tích hàm lượng p và mntrong gang và thép bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu sự tạo phức của đồngii với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để phân tíchxác định đồng thời dextromethorphan hydrobromide chlorpheniramine maleate guaifenesin trong thuốc methorphan bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu qui trình xác định mangan bằng phương pháp trắc quang động học xúc tácxác định hàm lượng nitrat trong rau dền bằng phương pháp trắc quang và phương pháp sắc kí ionthuật toán xác định điểm làm việc cực đại bằng phương pháp nhiễu loạn và quan sát p amp oxác định hàm lượng sắt bằng phương pháp trắc quangxác định sắt trong nước bằng phương pháp trắc quangxác định hàm lượng titan dioxit trong quặng boxit bằng phương pháp trắc quangxác định lượng đường khử trong sữa bằng phương pháp bertrandxác định zn bằng phương pháp trắc quangLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Lich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Lich thi tu (2110 0511)LT DuocLich thi tu (2110 0511)LT DuocQuyết định 859 QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận đường bộQuyết định số 15 2015 QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất 2015 trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhMẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóaKế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangChỉ thị 03 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangHiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP)Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự ánKế hoạch 140 KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú YênChỉ thị 10 CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền GiangChỉ thị 20 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia LaiKế hoạch 227 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà GiangChỉ thị 19 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình ĐịnhKế hoạch 3506 KH-UBND năm 2016 bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Long An ban hànhKế hoạch 283 KH-UBND năm 2016 thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công, viên chức tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020