Câu hỏi trắc nghiệm phần powerpoint

Câu hỏi trắc nghiệm phân tích trong lập trình

Câu hỏi trắc nghiệm phân tích trong lập trình
... d;} Phân tích xâu vào “abbcde” theo phương pháp phân tích bottom – up Trạng thái phân tích thời điểm là: Ngăn xếp $aAbc Câu Đầu vào de$ Hành động thu gọn A -> Abc Hỏi trạng thái trình phân tích ... A1| 0} (1) (2) (3) (4) (5) (6) Câu phân tích xâu vào “1011” thuật toán Bottom-up Hành động phân tích là: gạt, thu gọn theo (4), gạt, thu gọn theo (2) trạng thái phân tích thời điểm gì? A) Ngăn xếp: ... (5) (6) Câu phân tích xâu vào “1011” thuật toán Bottom-up Hành động phân tích là: gạt, thu gọn theo (4), gạt, thu gọn theo (2), gạt, thu gọn theo (4), gạt, thu gọn theo (5) trạng thái phân tích...
 • 7
 • 835
 • 8

205 cau hoi trac nghiem phan dao dong co hoc 12 KPB

205 cau hoi trac nghiem phan dao dong co hoc 12 KPB
... gl (cosα − cosα τ = mg (2 cos α − cos α ) ) B v = ± gl (cosα − cosα τ = mg (3 cos α − cos α ) 0 C v = ± ) τ = mg (3 cos α − cos α ) D v = ± gl (cosα − cosα τ = mg (3 cos α + cos α ) ) gl (cosα ... Thì biên độ dao động tổng hợp : 2 A A = A12 + A22 − A A2 cos(ϕ2 − ϕ1 ) B A = A12 + A22 + A A2 cos(ϕ2 − ϕ1 ) 1 ϕ − ϕ1 ϕ −ϕ 2 C A = A12 + A2 − A1 A2 cos( ) D A = A12 + A22 + A A2 cos( ) 2 Câu191) ... ϕ = A1 cos ϕ1 − A2 cos ϕ A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ A cos ϕ1 + A2 cos ϕ C tg ϕ = A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ D tg ϕ = A1 cos ϕ1 − A2 cos ϕ A1 sin ϕ1 − A2 sin ϕ Câu192) Một vật thực đồng thời hai dao động...
 • 19
 • 948
 • 21

Câu hỏi trắc nghiệm phần sự phát sinh loài ngừoi

Câu hỏi trắc nghiệm phần sự phát sinh loài ngừoi
... làm loài người không bị biến đổi thành loài khác mặt sinh học là: A Con người ngày có cấu trúc thể hoàn hảo B Sự phát triển hệ thống tín hiệu thứ C Loài người khả thích nghi với điều kiện sinh ... tượng sống Câu 16: Sinh học ngành khoa học: A Phát triển B Phát triển trước ngành khoa học tự nhiên khác C Phát triển muộn ngành khoa học tự nhiên khác D Phát triển muộn ngành khoa học Câu 17: Đặc ... hệ thần kinh phát triển D Có hoạt động tự trừu tượng Câu 14: Đối tượng sinh học: A Thực vật B Động vật C Động vật, thực vật, vi sinh vật D Các thể sống Câu 15: Nhiệm vụ sau nhiệm vụ sinh học: A...
 • 3
 • 1,357
 • 25

câu hỏi trắc nghiệm phần tĩnh điện

câu hỏi trắc nghiệm phần tĩnh điện
... Một điện trường có điện xác định không gian theo biểu thức V = 3xy – z Vectơ điện trường là:  (a) E =  (b) E =  y xy, − 1  ,  Lê Quang Nguyên 14/3/2007 Vật lý – Trắc nghiệm Tĩnh điện ... kết khác Lê Quang Nguyên 14/3/2007 Vật lý – Trắc nghiệm Tĩnh điện 11 Một sợi dây mảnh tích điện uốn thành nửa đường tròn tâm O Lực dây tác động lên điện tích điểm q đặt tâm O (N) Nếu cắt bỏ nửa ... Vật lý – Trắc nghiệm Tĩnh điện λ 2πεε r (c) E = (d) E = λr 2πεε Cường độ điện trường tạo phẳng, rộng vô hạn, tích điện với mật độ σ là: (b) E = (a) E = σ σ εε...
 • 12
 • 512
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệm phần tiến hóa

Câu hỏi trắc nghiệm phần tiến hóa
... nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật Đáp Án D Câu 11 Theo học thuyết tiến hoá Đacuyn chế chế trình tiến hoá sinh giới A Sự tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có ... Trong loài vật nuôi hay trồng, chọn lọc tiến hành theo nhiều hướng khác nhau, hướng người sâu khai thác đặc điểm có lợi, loại bỏ dạng trung gian D A B Đáp Án C Câu Đóng góp quan trọng học thuyết Đacuyn ... C Chứng minh toàn sinh giới ngày kết trình tiến hoá từ nguồn gốc chung giải thích thành công hình thành đặc diểm thích nghi sinh vật D A B Đáp Án C Câu Tồn học thuyết Đacuyn: A Giải thích không...
 • 4
 • 2,133
 • 36

Câu hỏi trắc nghiệm phần Quang điện.

Câu hỏi trắc nghiệm phần Quang điện.
...               D. 3,97.10-19 (J).      Câu 3: Chiếu chùm xạ có bước sóng λ vào catôt tế bào quang điện Biết cường độ dòng quang điện bão hòa 2mA Số electron quang điện thoát khỏi catôt phút :                A. n = 12,5.1018 hạt ...                D. λ1, λ2 và λ3 Câu 2: Chiếu tia tử ngoại có bước sóng λ = 250nm vào catôt tế bào quang điện Giới hạn quang điện 0,5μm Động ban đầu cực đại electron quang điện :                  A. 2,75.10-19 (J).   ...                    D. 1,25 eV.      Câu Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng     λ = 0,666μm vào catôt của một tế bào  quang điện thì phải đặt một hiệu điện thế  hãm 0,69V để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện. Công thoát của electron là :  ...
 • 36
 • 437
 • 0

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm phần quy luật di truyền

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm phần quy luật di truyền
... luật di truyền Menđen B Quy luật di truyền liên kết Moocgan C Quy luật di truyền liên kết giới tính D Các quy luật di truyền nhân E Sự di truyền tính trạng qua tế bào chất 23 Trường hợp gen quy ... Chuyªn ®Ò: Quy luËt di truyÒn PHẦN I QUY LUẬT DI TRUYỀN MENĐEN Phương pháp nghiên cứu Menđen gọi là: A Lai phân tích B Phân tích ... Chuyªn ®Ò: Quy luËt di truyÒn D I, III IV E I,II, III IV 15 Tại nói định luật liên kết gen không bác bỏ định luật phân ly độc lập mà bổ sung thêm cho định luật này? A Vì xét riêng di truyền cặp...
 • 98
 • 2,541
 • 74

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm phần sinh học phân tử

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm phần sinh học phân tử
... nitric, phân tử đường C4H10C5 D Một bazơ nitric, phân tử photpho, phân tử đường đêôxiribôzơ E Một phân tử bazơ nitric, phân tử đường đêôxiribôzơ, phân tử axit phôtphoric 131 Trong phân tử ADN ... đêrôxiribônuclêôtit 130 Mỗi đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN gồm có: A Một phân tử axit photphoric, phân tử đường pentôzơ, nhóm bazơ nitric B Một phân tử bazơ nitric, phân tử đường ribôzơ, phân tử axit photphoric ... Chức sinh học prôtêin 110 Sự tổng hợp ARN xảy kì trình phân bào? A Kì đầu nguyên phân giảm phân B Kì trung gian nguyên phân giảm phân C Kì nguyên phân giảm phân D Kì sau nguyên phân giảm phân...
 • 40
 • 3,568
 • 38

Câu hỏi trắc nghiệm phần ứng dụng Dt vào chọn giống

Câu hỏi trắc nghiệm phần ứng dụng Dt vào chọn giống
... nửa Câu 46 Chọn lọc hàng loạt là: A Phương pháp chọn lọc áp dụng trồng B Phương pháp chọn lọc dựa vào kiểu hình để chọn nhóm cá thể phù hợp với mục tiêu chọn lọc để làm giống C Phương pháp chọn ... Câu 56 Lai xa sử dụng đặc biệt phổ biến trong: A Chọn giống vi sinh vật B Chọn giống trồng C Chọn giống vật nuôi D Chọn giống trồng vật nuôi Câu 57 Khó khăn xuất trình lai xa: A Cơ thể lai xa ... Phương pháp chọn lọc dựa vào kiểu gen để chọn nhóm cá thể phù hợp với mục tiêu chọn lọc để làm giống D Phương pháp chọn lọc áp dụng đối vật nuôi Câu 47 Đối với thỏ, người ta sử dụng phương pháp gây...
 • 6
 • 883
 • 21

Câu hỏi trắc nghiệm phần biến dị

Câu hỏi trắc nghiệm phần biến dị
... B Đột biến gen lặn NST giới tính c Đột biến cấu trúc NST D Đột biến dị bội Câu 38 Đột biến NST bao gồm dạng; a Đột biến cấu trúc đột biến dị bội b Đột biến đa bội đột biến dị bội c Đột biến cấu ... c Câu 36 Thể đột biến bạch tạng lúa đột biến sau đây: a Đột biến gen b Đột biến cấu trúc NST c Đột biến đa bội thể d Đột biến dị bội thể Câu 37 ngời, bệnh bạch tạng đột biến sau đây: a Đột biến ... a Đột biiến gen b đột biến cấu trúc NST c Đột biênd đa bội d Đột biến dị bội Câu 22 Thể khảm do: a Đột biến tiền phôi b Đột biến Sôma c Đột biến giao tử d Đột biến NST Câu 23 Enzim tham gia...
 • 5
 • 479
 • 5

câu hỏi trắc nghiệm phần ƯDDT vào chọn giống

câu hỏi trắc nghiệm phần ƯDDT vào chọn giống
... )n+1 2 2 Câu 67 Vẫn kiện câu 66, n tiến đến vô hạn kết phân bố kiểu gen quần thể là: 1 1 a AA= Aa= aa= b AA = aa= c AA= , aa= d AA= , aa= 4 4 Câu hỏi trắc nghiệm phần di truyền học ngời Câu 1.Các ... cứu Câu 62 Mô tả sau chọn lọc hàng loạt: a Trong quần thê giống vật nuôi, trồng chọn cá thể có kiểu hình tốt gom lại để làm giống vụ sau b Trong quần thể giống vật nuôi, trồng chọn cá thể có kiểu ... b, c Câu 43 Để cải tạo giống lợn địa phơng có suất thấp ngời ta cho lai với giống lợn ngoại cao sản , cho đực cao sản lai liên tiếp đến hệ đem chọn lọc làm giống Tính tỷ lệ gen ngoại có giống...
 • 7
 • 396
 • 10

Cau hoi trac nghiem phan vi rut va bÑnh truyen nhiem

Cau hoi trac nghiem phan vi rut va bÑnh truyen nhiem
... a viroit b virút c vi khuẩn d A B e C B 2/ Điều sau nói virút? a Trong hệ thống tổ chức sống, Virrut đợc phân loại cấp độ dới tế bào b Các hạt virút nhìn thấy đợc dới kính hiển vi c Một hạt virút ... a viroit b virút c vi khuẩn d A B e C B 2/ Điều sau nói virút? a Trong hệ thống tổ chức sống, Virrut đợc phân loại cấp độ dới tế bào b Các hạt virút nhìn thấy đợc dới kính hiển vi c Một hạt virút ... tế bào vi khuẩn, tất tợng sau xảy ra, ngoại trừ: a ADN virút cài vào NST vi khuẩn b Tế bào bị tan xâm nhiễm virút c ADN virút xâm nhập vào vi khuẩn d Tất tế bào cháu vi khuẩn mang ADN virút e...
 • 8
 • 393
 • 5

câu hỏi trắc nghiệm phần vsv

câu hỏi trắc nghiệm phần vsv
... vi sinh vật vì: a Vi sinh vật thể sống vô nhỏ bé b Phần lớn vi sinh vật thể đơn bào c Không câu d Cả a b 27/ Từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau đây: "Sự sinh trởng quần thể vi sinh vật ... Chọn đáp án cho câu hỏi 1/ Sau thời gian hệ, số lợng tế bào quần thể vi sinh vật điều kiện nuôi cấy thích hợp sẽ: a không tăng b tăng gấp đôi c tăng gấp ba d tăng gấp bốn 2/ Câu sau sai nói nuôi ... Chọn đáp án cho câu hỏi 1/ Sau thời gian hệ, số lợng tế bào quần thể vi sinh vật điều kiện nuôi cấy thích hợp sẽ: a tăng gấp đôi b tăng gấp ba c không tăng d tăng gấp bốn 2/ Câu sau sai nói nuôi...
 • 8
 • 317
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm phần Cơ học vật rắn

Câu hỏi trắc nghiệm phần Cơ học vật rắn
... 6,3 m/s Câu 32: Có ba viên gạch giống chiều dài l chồng lên cho phần gạch nhô khỏi gạch Để chồng gạch không bị đỗ mép phải gạch nhô khỏi mép phải gạch đoạn cực đại là: A l B l C l D 3l Câu 33: ... =0,5 Hãy xác định khoảng cách nhỏ x từ điểm treo vật có trọng lượng14N đến đầu A để đầu A không bị trượt là: A 1,40m B 1,07m C 1,00m D 0,50m Câu 27: Một đồng chất AB dài 2a khối lượng m Hai đầu ... khoảng: A R B 3R R C D 5R Câu 29: Một chắn đường dài 7,0m, có khối lượng 150kg, có trọng tâm cách đầu bên trái 0,4m Thanh quay quanh trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,0m Hỏi phải tác dụng vào đầu...
 • 2
 • 418
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm phân tích thiết kế hệ thốngcâu hỏi trắc nghiệm phần cứngcâu hỏi trắc nghiệm phần doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm phần sóng cơ họccâu hỏi trắc nghiệm phần di truyền học quần thểcâu hỏi trắc nghiệm phần di truyền họccâu hỏi trắc nghiệm phần cứng máy tínhsoạn câu hỏi trắc nghiệm trong powerpointsoạn câu hỏi trắc nghiệm trên powerpointsoạn câu hỏi trắc nghiệm bằng powerpointcâu hỏi trắc nghiệm phân tích kỹ thuậtcách soạn câu hỏi trắc nghiệm trên powerpointcâu hỏi trắc nghiệm phân tích tài chính doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm phân loại thực vậtcâu hỏi trắc nghiệm phần sinh học tế bàoBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨAHUONG DAN TINH HUONG TRONG DAU THAUSKKN “Quản lý chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học”GDCD THPT nguyễn thị hằng THPT hoằng hoá IVCHAPTER 4: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTQĐ thành lập ban chỉ đạo PCCC cơ sởĐánh giá, Nghiên cứu Hành vi tiêu dùng của khách hàng về Du Lịch Tour và Công ty Du Lịch VietravelĐề tài nghiên cứu môn Nghiên Cứu Khoa học Bệnh thành tíchChủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nóBài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUBao qte khac2011 2015Đề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUĐề tài do Quỹ NAFOSTED tài trợ 2011-2015.detai NAFOSTED 2016 naythực tập mô phôi có chú thíchtư tưởng bác ái của công giáo trong tân ước ttbáo cáo thu hoạch kiến tập sư phạmNGHIÊN cứu, THIẾT kế, CHẾ tạo THIẾT BỊ HÀN MA SÁT XOAY