1 gioi thieu ban chat QTCL pdf

An toàn mạng thông tin - bài 1: Giới thiệu về bảo mật pdf

An toàn mạng thông tin - bài 1: Giới thiệu về bảo mật pdf
... Giới thiệu Những nguy bảo mật mạng thông tin Mục đích yêu cầu bảo mật mạng thông tin Phân tích bảo mật mạng Giữ an toàn cho mạng thông tin Lịch sử phát triển bảo mật mạng thông tin Bai ... (4) Bảo mật môi trờng truyền: Bảo vệ an toàn việc lu giữ thông tin Kiểm soát việc đánh dấu, tái tạo huỷ thông tin nhạy cảm Đảm bảo phơng tiện chứa thông tin nhạy cảm đợc huỷ cách an toàn ... thống mật mã đợc dùng cho hầu hết hoạt động thông tin chiến thuật thông tin mức cao đợc bảo mật mật mã 1920: Các yêu cầu thông tin viễn thông kỹ thuật điện tử mang cách mạng thực vào thiết bị mật...
 • 48
 • 393
 • 0

Chapter 1Giới thiệu về mạng WAN pdf

Chapter 1 – Giới thiệu về mạng WAN pdf
... viện mạng Bach Khoa - Website: www.bkacad.com 20 WAN Physical Layer Concepts WAN Devices • WANs use numerous types of devices that are specific to WAN environments, including: Modem ... www.bkacad.com 19 WAN Physical Layer Concepts WAN Physical Layer Terminology • The figure illustrates the terminology commonly used to describe physical WAN connections, including: Customer ... www.bkacad.com 25 WAN Switching Concepts WAN Frame Encapsulation Formats • The frame always starts and ends with an 8-bit flag field The bit pattern is 011 111 10 The address field is not needed for WAN links,...
 • 52
 • 153
 • 0

1 giới thiệu bản than khi đi phỏng vấn

1 giới thiệu bản than khi đi phỏng vấn
... gửi không? 10 Balance: số dư tài khoản Could you tell me my balance?: Xin anh/chị cho biết số dư tài khoản 11 Statement: bảng kê Could I have a statement, please?: Cho xin bảng kê 12 Passbook ... (Suggesting a different date) I’m afraid I can’t make it on the 16 th Can we meet on the 17 th or 18 th? (Tôi e ngày 16 tới Chúng ta gặp ngày 17 18 không?) Monday isn’t quite convenient for me Could we ... riêng) 15 I might be wrong but (Có thể sai nhưng…) 16 If I am not mistaken (Nếu không nhầm thì…) 17 I cannot deny that (Tôi phủ nhận rằng….) 18 I can imagine that (Tôi tưởng tượng này….) 19 Personally,...
 • 13
 • 415
 • 0

Tài liệu Chương 1. Giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++ pdf

Tài liệu Chương 1. Giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++ pdf
... 1.1 Một chương trình C++ đơn giản Danh sách 1.1 trình bày chương trình C++ Chương trình chạy xuất thông điệp Hello World Danh sách 1.1 #include int ... thân hàm main 1.2 Biên dịch chương trình C++ Bảng 1.1 trình bày chương trình danh sách 1.1 biên dịch chạy môi trường UNIX thông thường Phần in đậm xem đầu vào (input) người dùng phần in thường ... mã chương trình sửa đổi mà không chứa thị tiền xử lý Chương 1: Mở đầu Sau đó, trình biên dịch C++ dịch mã chương trình Trình biên dịch trình biên dịch C++ thật phát mã assembly hay mã máy, trình...
 • 15
 • 238
 • 0

Chương 1: Giới thiệu về bán dẫn pdf

Chương 1: Giới thiệu về bán dẫn pdf
... ñ (th i gian t n t i ng n) tr s chênh l ch m t ñ ñư c trì bán d n 1.3 Bán d n lo i P va bán d n lo i N - Trong bán d n thu n hay g i bán d n n i t i (intrinsic semiconductor) có m t ñ electron ... s t o v t li u bán d n ñó m t ñ electron l n m t ñ l tr ng ho c v t li u bán d n có m t ñ l tr ng l n m t ñ electron t - Các v t li u bán d n ñư c g i bán d n có pha t p ch t - Bán d n mà electron ... i bán d n lo i N, ngư c l i, bán d n ñó l tr ng chi ph i ch y u ñư c g i bán d n lo i P Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh 28 Cách th c t o bán d n lo i N - Ngư i ta ñ t vào bên bán...
 • 54
 • 403
 • 1

BÀI 1: GIỚI THIỆU HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN WORD

BÀI 1: GIỚI THIỆU HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN WORD
... học văn phòng – hệ soạn thảo văn Word - Vùng soạn thảo văn bản: vùng trắng chứa văn cần soạn thảo BÀI 2: CÁC THAO TÁC LÀM VIỆC VỚI TỆP VĂN BẢN I Soạn thảo văn bản: Khái niệm nguyên tắc thực soạn ... học văn phòng – hệ soạn thảo văn Word Giới thiệu hình Word Sau mở chương trình soạn thảo Word xuất hình soạn thảo sau; Than h Menu Thanh công cụ với nút bấm Thanh trạng thái Con trỏ soạn thảo ... dòng văn : di chuyển trỏ soạn thảo sang phải ký tự : di chuyển trỏ soạn thảo sang trái ký tự Home: đưa trỏ soạn thảo đầu dòng văn End: đưa trỏ soạn thảo cuối dòng văn Page up: đưa trỏ soạn thảo...
 • 37
 • 1,180
 • 4

Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản

Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản
... Kỹ thuật đồ họa Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà nội - 2000 Trang Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ đường Chương 1: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN VẼ VÀ TÔ CÁC ĐƯỜNG CƠ BẢN 1.1 Tổng quan • Mục tiêu chương ... Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ đường Mục lục Chương 1: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN VẼ VÀ TÔ CÁC ĐƯỜNG CƠ BẢN 1.1 Tổng quan 1.2 Hệ tọa độ giới thực, hệ ... trình Kỹ thuật đồ họa bao gồm chương - Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ đường - Chương 2: Các thuật toán màu - Chương 3: Phép biến đổi đồ họa chiều - Chương 4: Tạo cửa sổ cắt hình - Chương...
 • 159
 • 428
 • 2

Tài liệu Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 7 - Giới thiệu về FSMO Role pdf

Tài liệu Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 7 - Giới thiệu về FSMO Role pdf
... forest Các FSMO role đặt đâu? Hầu hết role (vai trò) FSMO trọng đến thân chúng Nhưng thông tin cho bạn biết Domain Controller sở hữu role quan trọng Mặc định, Domain Controller rừng sở hữu role Khi ... miền nắm giữ domain role FSMO forest, tránh tất vấn đề diễn Trong trường hợp này, bạn cần nắm giữ lại cá role FSMO từ server chết để mạng phục hồi lại hoạt động bình thường FSMO Role, chúng gì? Chúng ... thảo luận chức cụ thể FROM role phần sau loạt Ở muốn lướt qua khái niệm bản, giúp bạn hình dung xem chúng Như nói trên, có ba role mức domain hai role mức forest Các role mức miền bao gồm: Relative...
 • 4
 • 279
 • 0

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống pdf

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống pdf
... mẩu tín hiệu Hệ thống tín hiệu ngõ vào ngõ tín hiệu analog hệ thống analog; hệ tín hiệu ngõ vào ngõ tín hiệu số gọi hệ thống số Nếu khôi phục tín hiệu vào f(t) từ ngõ y(t) hệ thống S thông ... Phân loại tín hiệu Có nhiều lớp tín hiệu, tài liệu ta quan tâm đến lớp tín hiệu sau: Tín hiệu liên tục tín hiệu rời rạc theo thời gian Tín hiệu analog tín hiệu số Tín hiệu tuần hoàn tín hiệu không ... Hệ thống có ngõ vào ngõ tín hiệu analog gọi hệ thống analog Mặt khác, hệ có ngõ vào ngõ tín hiệu số gọi hệ thống số Máy tính số thí dụ hệ thống số (hệ nhị phân), ta thấy máy tính đồng thời hệ...
 • 51
 • 731
 • 14

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu về quản lý tổng hợp chất thải docx

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu về quản lý tổng hợp chất thải docx
... điểm sách quản tổng hợp chất thải (QLTHCT), đợc gọi quản tổng hợp chất thải bền vững (Van de Klundert and Anschutz 2001) QLTHCT cách tiếp cận quản chất thải, đa cách thức quản khác ... tiếp chất thải từ điểm gom tới bãi chôn lấp Bảng 1.2 vài ví dụ chơng trình thu gom chất thải dựa vào cộng đồng 1.4 Lập kế hoạch quản tổng hợp chất thải Lập kế hoạch quản tổng hợp chất thải ... lấp chất thải Cách tiếp cận làm tăng tính bền vững môi trờng, kinh tế xã hội hệ thống quản chất thải nói chung Thuật ngữ tổng hợp có nghĩa nối kết hay phối hợp với Quản tổng hợp chất thải...
 • 14
 • 308
 • 0

Tài liệu Chương 1: GiỚI THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT pdf

Tài liệu Chương 1: GiỚI THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT pdf
... nghệ Thông tin Chương 1: Tổng quan 28 Kết luận Sự liên quan CTDL giải thuật: Cấu trúc liệu cụ thể: chọn giải thuật Giải thuật cụ thể: chọn cấu trúc liệu Cấu trúc liệu trừu tượng: Dữ liệu cụ thể ... Công nghệ Thông tin Chương 1: Tổng quan 14 Kiểu trừu tượng Kiểu liệu Một kiểu liệu tập hợp, phần tử tập hợp gọi trị kiểu liệu Kiểu liệu nguyên tố Kiểu liệu cấu trúc Kiểu liệu trừu tượng Kiểu ... nghệ Thông tin Chương 1: Tổng quan 13 Kiểu liệu Định nghĩa: Một kiểu liệu tập hợp, phần tử tập hợp gọi trị kiểu liệu Kiểu liệu nguyên tố Kiểu có cấu trúc Kiểu liệu trừu tượng Một kiểu liệu trừu tượng...
 • 29
 • 1,942
 • 8

Tài liệu ĐƯA ỨNG DỤNG CHAT BẰNG CÔNG NGHỆ AJAX VÀO WEBSITE 1 . Giới thiệu : - Công nghệ doc

Tài liệu ĐƯA ỨNG DỤNG CHAT BẰNG CÔNG NGHỆ AJAX VÀO WEBSITE 1 . Giới thiệu : - Công nghệ doc
.. . - Mục : Rooms số phòng chat mà user tham gia : MainRoom , Room1,Room2 - Mục Color : cho bạn chọn màu đoạn text chat bạn - Mục Smiley cho phép bạn chọn biểu tượng chat Test thử : - Giả .. . duyệt khác : Firefox , IE, Googlechorme - Mỗi trình duyệt đăng ký username password - Thực chat : + Sau nhập đoạn text bạn nhấn submit - Trên hình user lại hiển thị đoạn text hình bên - Sau user2 .. . hình user lại hiển thị đoạn text hình bên - Sau user2 đăng nhập submit hình user sau : Sau trình duyệt ta : ...
 • 5
 • 365
 • 0

Tài liệu PLC Omron - Chương 1: Giới thiệu chung bộ CPM1 Training Kit pdf

Tài liệu PLC Omron - Chương 1: Giới thiệu chung bộ CPM1 Training Kit pdf
... H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung CPM1 Training Kit ! C¸c model hä CPM CPM 1-1 0CDR- ❷ ❸ ❶ ❺ ❿ ❽ 12 11 ❾ ❼ ❹ CPM 1-2 0CDR- ❻ CPM 1-3 0CDR- [2 ] ...
 • 2
 • 341
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 giới thiệu hệ soạn thảo văn bản word10 cách giới thiệu bản thân ấn tượng trong cuộc phỏng vấn pdfviet 1 doan van tieng anh gioi thieu ban than1 giới thiệu chung về uỷ ban nhân dân quận tây hồi phép chiếu bản đồ gauss 1 1 giới thiệu phép chiếu1 giới thiệu sơ lược về la bàn phong thủymôn kỹ thuật soạn thảo văn bản bài 1 giới thiệu chung về công tác soạn thảo văn bản giảng viên nguyễn trung tínphần 1 giới thiệu chung về công trình và tài liệu cơ bảnđọc hiểu nội dung văn bản 1 giới thiệu chung về ca huế 2 cảnh một đêm ca huế trên sông hương1 giới thiệu chung về thành phần và tính chất của các hợp chất cơ thiếcphụ lục 1 giới thiệu phần mềm mô phòng wwer 1000 pdfkhối 1 giới thiệu linh kiện điện tử cơ bảnđọc tìm hiểu nội dung văn bản 1 giới thiệu nhân vậtđọc hiểu nội dung văn bản 1 giới thiệu nhân vậtbài 1 giới thiệu cơ bản về hoa lanCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm