VI DU TINH TOAN NOI LUC

tải trọng và các tổ hợp tải trọng tính toán nội lực

tải trọng và các tổ hợp tải trọng tính toán nội lực
... Dùng tổ hợp tải trọng để tìm nội lực nguy hiểm cho kết cấu công trình 51 Chương 4: Tải trọng- Tổ hợp tải trọng – Phương án 5.1 Sơ đồ trường hợp đặt tải 5.1.1 Hàng hóa 5.1.2 Lực va 52 Chương 4: Tải ... 5.1.2 Lực va 52 Chương 4: Tải trọng- Tổ hợp tải trọng – Phương án 5.1.3 Lực neo 5.1.4 Cần trục 53 Chương 4: Tải trọng- Tổ hợp tải trọng – Phương án 5.2 Các kết nội lực Lực dọc cọc lớn (Biểu đồ bao) ... qhh = 4T/m2 qbt Va 4.5 Tónh tải + Neo: qbt Neo 48 Chương 4: Tải trọng- Tổ hợp tải trọng – Phương án 4.6 Tónh tải + Va: qbt Va Bảng tổ hợp tải trọng TT Tổ hợp Loại tải BT VA Neo1 Neo2 HH Comb1...
 • 34
 • 1,650
 • 0

Tính toán nội lực bằng phương pháp khung tương đương

Tính toán nội lực bằng phương pháp khung tương đương
... -0.24798479 Tổng -0.000065412 6.9536E-09 I.4 Tổ hợp nội lực Sau tính toán nội lực chơng trình Sap 2000 với trờng hợp tải trọng ta tiến hành tổ hợp nội lực Nội lực động đất với dạng dao động riêng đợc lấy ... chịu nén b = 4(c + III.1.2 Tính nội lực phơng pháp khung tơng đơng Một không dầm đợc đa khung tơng đơng với cột tơng đơng dầm tơng đơng có độ cứng Sau phơng pháp tính toán đặc trng hình học cột ... cm iV.2 Tính toán thang IV.1 Tính toán sảnh cửa cầu thang : Sảnh có tỉ số cạnh : l2 9500 = = 3,16 > chiếu tới loại dầm l1 3000 a Sơ đồ tính toán : Cắt dải rộng m để tính toán Sơ đồ tính dầm...
 • 55
 • 1,815
 • 18

dụ tính toán thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng

Ví dụ tính toán thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng
... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 2.1 Thiết kế truyền xích 2.2 Thiết kế truyền bánh 10 2.3 Thiết kế trục 16 2.4 Tính toán chọn ổ 30 2.5 Thiết kế vỏ hộp ... bánh : Trình tự tính toán thiết kế truyền bánh Chọn thép 40 Cr đựơc cải thiện Theo bảng 6.1 [1] ta chọn độ rắn trung bình: Bánh dẫn: HB1 = 300 HB Bánh bò dẫn: HB2 = 200 HB - Tính toán thiết kế: ... 350.1 = 200 MPa 1, 75 Vì hộp giảm tốc bôi trơn tốt (hộp giảm tốt kín), ta tính toán thiết kế theo độ bền tiếp xúc Theo bảng 6.15 [3] ta chọn ψba = 0,315 bánh nằm đối xứng ổ trục Khi đó: ψ bd = ψ...
 • 33
 • 2,432
 • 15

Tài liệu dụ tính toán hệ dầm liên tục bằng phần mềm Sap2000 pdf

Tài liệu Ví dụ tính toán hệ dầm liên tục bằng phần mềm Sap2000 pdf
... Trọng lượng riêng w Cường độ chịu kéo cốt thép Mơdun đàn hồi Cường độ chịu cắt cơt thép E Hệ số Poisson µ Hệ số giãn nỡ nhiệt α Mơdun đàn hồi trược G * Khäúi lỉåüng riãng : chè dng bi toạn dao âäüng ... µ, nãúu dng Sap2000 âãø cäút thẹp thç phi nháûp f’c; fy; fys; Hãû dng: Bã täng M.250# cọ : E = 2.650.000 T/m2; µ = 0,2 f’c = 2244.0 T/m2; Cäút thẹp AII cọ: fy = fys = 3176.47 T/m2 Do Sap2000 toạn ... Table ( ) âãø tråí vãư mn hçnh Sap2000 kãút qu sang Excel Chn Done ( Thiãút kãú cäút thẹp : Trang 11 ) âãø xút - Chn tiãu chøn thiãút kãú: â trçnh by åí pháưn trỉåïc, Sap2000 cäút thẹp theo cạc tiãu...
 • 14
 • 1,232
 • 18

Tài liệu DỤ TÍNH TOÁN HỆ DẦM LIÊN TỤC BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP2000 pptx

Tài liệu VÍ DỤ TÍNH TOÁN HỆ DẦM LIÊN TỤC BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP2000 pptx
... Khởi động chương trình Sap2000 - Chọn hệ đơn vị kN - m - oC : - Vào Menu File  chọn lệnh New Model Dầm liên tục Chọn hệ dầm liên tục - Khai báo số nhịp dầm chiều dài nhịp : Lúc ban đầu dầm có chiều ... Analysis Option… Trang 16 Hệ dầm xem hệ khung phẳng (kết cấu chịu uốn mặt phẳng XZ) nên ta chọn Vào menu Analyze  Run Analysis bấm Chọn Sau chạy chương trình tính Sap khoá số liệu (biểu tượng khoá ... hoàn thành Hệ có dạng : Như tạo xong sơ đồ tính theo yêu cầu Khai báo thuộc tính hệ : - Khai báo đặc trưng vật liệu: vào menu Define  Materials Ở tĩnh tải kể đến trọng lượng thân dầm nên xác...
 • 22
 • 722
 • 3

dụ tính toán mố cầu

Ví dụ tính toán mố cầu
... + Mux : Mômen uốn tính toán tác dụng theo phơng x + Muy : Mômen uốn tính toán tác dụng theo phơng y + Mrx : Mômen uốn tính toán đơn trục theo phơng x + Mry : Mômen uốn tính toán đơn trục theo ... Lớp Cầu hầm k45 - 15000 0.356 25 8.896 Do htđ= 8.896 > 2.7, nên ta tính toán nh cọc có độ cứng hạn chế Phần áp dụng lý thuyết tính theo khung phẳng dọc để tính toán 8.7.3.1.2 Các thông số tính toán ... theo phơng y + Prx : Sức kháng nén tính toán theo phơng x + Pry : Sức kháng nén tính toán theo phơng y + Prxy : Sức kháng nén tính toán theo phơng 8.6.2 .Tính toán bố trí cốt thép chịu mômen uốn...
 • 30
 • 5,235
 • 18

thiết kế cầu bê tông cốt thép- tính toán nôi lực trong kết cấu cầu

thiết kế cầu bê tông cốt thép- tính toán nôi lực trong kết cấu cầu
... CHNG V: Tính toán nội lực kết cấu cầu Cơ sở tính toán thiết kế cầu theo 22 TCN-272-05 Tính nội lực dầm chủ Tính toán mặt cầu 3.1 Phương pháp dải 3.2 Phương pháp ... sở tính toán thiết kế cầu theo 22 TCN-272-05 S5 H S TI TRNG T hp v h s ti trng Cơ sở tính toán thiết kế cầu theo 22 TCN-272-05 S6 H S TI TRNG H s ti trng thng xuyờn Cơ sở tính toán thiết kế cầu ... hoạt tải Lực thiết kế với vùng neo kéo sau: lấy 1,2 lần lực kích lớn Cơ sở tính toán thiết kế cầu theo 22 TCN-272-05 S8 tính nội lực dầm chủ - Bao gồm tổ hợp nội lực tiêu chuẩn tính toán tĩnh...
 • 25
 • 596
 • 2

tính toán nội lực kết cấu cầu

tính toán nội lực kết cấu cầu
... CHNG V: Tính toán nội lực kết cấu cầu Cơ sở tính toán thiết kế cầu theo 22 TCN-272-05 Tính nội lực dầm chủ Tính toán mặt cầu 3.1 Phơng pháp dải 3.2 Phơng pháp kinh ... lấy 4300mm Nội lực tải trọng làn: 9,3 KN/m - Không xét đến lực xung kích - Công thức tính: S = m.g..qi.i Tính nội lực dầm chủ S 10 tính nội lực dầm chủ Nội lực ngời PL - Không xét đến lực xung ... -Nội lực tĩnh tải phải tính với n>1 n...
 • 25
 • 338
 • 0

dụ tính toán hệ khung bằng sap2000 version10.01

Ví dụ tính toán hệ khung bằng sap2000 version10.01
... báûc tỉû hoảt âäüng tu tỉìng loải hãû Hãû khung khäng gian Hãû khung phàóng màût phàóng XZ Hãû sn phàóng màût phàóng XY Hãû dn khäng gian Hãû â cho l hãû khung phàóng nãn ta chn : - Chảy chỉång ... vë Ton, m, C - Chn hãû âån vë Táún - m - oC : - Vo Menu File chn lãûnh New Model Hãû khung phàóng Chn hãû khung phàóng - Khai bạo säú táưng, säú nhëp, chiãưu cao táưng v chiãưu di nhëp : Trang ... thỉìa, báúm phêm Del (trãn bn phêm) âãø xoạ : Trang - Khai bạo cạc liãn kãút ngm : màûc âënh Sap2000, hãû khung näúi âáút bàòng liãn kãút khåïp, nãn ta phi chn cạc liãn kãút khåïp (gäúi cäú âënh)...
 • 40
 • 258
 • 1

Phan Vi du Tinh toan bang LUXICON

Phan Vi du Tinh toan bang LUXICON
... 0,04 1,6 0,8 Ti vi 0,175 0,175 0,7 Công suất Hệ số tổng(KW) Cos ϕ Stt Tên thiết bị XVI Số tải lượng Đèn chiếu sáng suất (KW) Nhà xe Đặc điểm Công 0,4 10 0,04 0,4 0,8 Hệ thống XVII phòng cháy 30,16 ... điện 2 0,85 Tủ lạnh 0,15 0,75 Máy lạnh 0,75 0,85 Ti vi 0,175 0,7 XVII Hệ thống phòng cháy chữa cháy Máy bơm 15 0,75 Đèn chiếu sáng 0,04 0,8 XVIII Hệ thống nước Máy bơm 0,75 • Phòng mạng cos ϕ ... Diện tích nhà máy khoảng 20 ngàn mét vuông, nằm khu vực có địa hình thuận lợi cho vi c thiết kế cung cấp điện, vi c vận chuyển hàng hóa Trang  Bảng số liệu phụ tải xưởng khí FuTaBa Stt Tên thiết...
 • 155
 • 232
 • 0

dụ TÍNH TOÁN QUY đổi số TRỤC XE KHÁC về số TRỤC XE TÍNH TOÁN

VÍ dụ TÍNH TOÁN QUY đổi số TRỤC XE KHÁC về số TRỤC XE TÍNH TOÁN
... 15 nm nh Bng E-1 vi quy lut tng trng xe trung bỡnh nm q = 6% nm Bng E-1: D bỏo thnh phn xe nm cui thi hn thit k Loi xe 1/ Xe cỏc loi 2 /Xe buýt cỏc loi - Loi nh - Loi ln 3/ Xe ti cỏc loi - Nh ... loại E lấy trị số nhỏ Cỡ hạt lớn lớn lấy trị số lớn Xỉ hoạt tính cao lấy trị số lớn C.3 Thí nghiệm phòng để xác định đặc trng tính toán vật liệu có sử dụng chất liên kết C.3.1 Xác định mô đun đàn ... trị số lớn 40 0,02-0,05 200- 250 Xỉ lò ( không lẫn đất) có hoạt tính hoạt tính yếu Gúc ma sỏt 200-300 Cấp phối phải phù hợp quy định 22 TCN 304 - 03 Loại A đợc lấy trị số cao loại E lấy trị số...
 • 33
 • 7,497
 • 13

Báo cáo khoa học: "thuật toán ch-ơng trình Xác định độ dịch chuyển của bình diện đ-ờng sắt cải tạo, dụ tính toán" pdf

Báo cáo khoa học:
... tính toán Toàn thuật toán toán tính thông số độ dịch bình diện đờng sắt cải tạo đợc tóm tắt sơ đồ khối 1.1 Thuật toán Chia nhóm điểm Để tính toán yếu tố đờng cong nh độ dịch đờng khai thác so ... 1, Vtri[k] = j + jn-2 KT 1.2 Thuật toán xác định lợng dịch điểm đờng 1.2.1 Thuật toán xác định lợng dịch điểm nằm đoạn thẳng Từ toạ độ điểm đo, xác định lợng dịch từ điểm đo đến đờng thẳng có ... MN độ dịch In kết độ dịch tính đợc Tăng j = j + 1, quay lại bớc 2, lặp j l Dới sơ đồ khối cho toán tính độ dịch điểm đo so với đờng cong chuyển tiếp lý thuyết BĐ j = g; = 0,001 Chuyển toạ độ...
 • 9
 • 185
 • 0

Báo cáo khoa học: "thuật toán chương trình Xác định độ dịch chuyển của bình diện đ-ờng sắt cải tạo, dụ tính toán" ppsx

Báo cáo khoa học:
... tính toán Toàn thuật toán toán tính thông số độ dịch bình diện đờng sắt cải tạo đợc tóm tắt sơ đồ khối 1.1 Thuật toán Chia nhóm điểm Để tính toán yếu tố đờng cong nh độ dịch đờng khai thác so ... 1, Vtri[k] = j + jn-2 KT 1.2 Thuật toán xác định lợng dịch điểm đờng 1.2.1 Thuật toán xác định lợng dịch điểm nằm đoạn thẳng Từ toạ độ điểm đo, xác định lợng dịch từ điểm đo đến đờng thẳng có ... MN độ dịch In kết độ dịch tính đợc Tăng j = j + 1, quay lại bớc 2, lặp j l Dới sơ đồ khối cho toán tính độ dịch điểm đo so với đờng cong chuyển tiếp lý thuyết BĐ j = g; = 0,001 Chuyển toạ độ...
 • 9
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán nội lực chuyển vị tường vây và thanh chống bằng phần mềm plaxis 8 2 bài toán phẳngvi tính toán nội lực kết cấu công trìnhtính toán nội lựcví dụ tính toán hệ dầm liên tụctính toán nội lực dầm liên tụcví dụ tính toán ổn địnhví dụ tính toán ván khuôn khi thi côngví dụ tính toán cầu bê tông cốt thépvi du tinh toan cau btcttính toán nội lực dầm đơn giảntính toán nội lực bản mặt cầucác ví dụ tính toán cầu bê tông cốt thépví dụ tính toán cầu dầm thép liên hợpvi du tinh toan be aerotankví dụ tính toán thiết kế cầu bê tông cốt thép thườngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại