Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dạy học

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dạy học
... Tuy nhiên để giáo dục thực trở thành công cụ đắc lực , phục vụ phát triển tỉnh nhà cần có biện pháp bước đắn , việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục biện pháp tích cực, quan ... dụng tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục nhân tố quan trọng định để nâng cao chất lượng giáo dục , đáp ứng yêu cầu nhiện vụ phát triển đất nước ta Muốn nâng cao chất lượng, hiệu công tác ... nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Làm điều tức làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà.Nhưng học nào, học đâu? Bác cho “ học trường, học sách Học lẫn , học nhân dân Không học nhân dân thiếu...
 • 3
 • 448
 • 3

Vận dụng tưởng hồ chí minh về công tác xây dựng đảngđảng bộ xã ninh xá, huyện thuận thành, thực trạng và giải pháp

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về công tác xây dựng đảng ở đảng bộ xã ninh xá, huyện thuận thành, thực trạng và giải pháp
... Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam công tác xây dựng Đảng Khái quát sở lý luận việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác xây dựng Đảng nói chung Ninh Xá nói ... THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ĐẢNG BỘ XÃ NINH XÁ, HUYỆN THUẬN THÀNH 2.1 Đặc điểm tình hình Ninh Xá 2.1.1 Điều Kiện Tự Nhiên, kinh tế hội Ninh ... Tác xây dựng Đảng Đảng Ninh Xá 2.2.1 Kết việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác xây dựng Đảng Đảng Ninh Xá * Xây dựng Đảng tưởng Trong thời gian qua, Đảng làm tốt vận động Học tập...
 • 24
 • 121
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng
... thống nhiều cán bộ, đảng viên, đến toàn Đảng T tởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản t tởng đạo cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt nam thực đảng mácxít-lêninnít chân chính, Đảng Hồ Chí Minh để làm tròn ... vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm vụ trung tâm phát triển Kinh tế Hội nghị TW (lần 2) Nghị số vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng; mở vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiến hành ... t tởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản đợc quán triệt 03 mặt xây dựng Đảng: trị, t tởng tổ chức, làm cho Đảng trở thành tham mu sáng suốt lãnh đạo nghiệp cách mạng Từ Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân,...
 • 4
 • 3,468
 • 27

Bài thu hoạch tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng

Bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng
... cách mạng chuyển sang giai đoạn cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; “việc cần phải làm trước tiên chỉnh đốn lại Đảng ” - Xây dựng Đảng trị, tưởng, tổ chức, phương thức lãnh đạo, đạo đức, ... tập tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta sạch, vững mạnh dịp để tổ chức Đảng toàn thể cán bộ, Đảng viên ôn lại nâng cao nhận thức lý luận xây dựng Đảng Bản thân nhận thấy cần: ... nghiêm minh, tự gác; - Đoàn kết, thống Đảng Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức, văn minh - Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu lý ng đảng...
 • 4
 • 7,021
 • 73

Sự vận dụng tưởng hồ chí minh vào thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam

Sự vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam
... điểm Hồ Chí Minh pháp luật 2.2 Vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN Việt Nam 2.2.1 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền ... Lênin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh ... chức 2.2.2.2 Giải pháp tiếp tục vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam a/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền - Mục đích,...
 • 15
 • 4,856
 • 9

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo vào việc thực hiện chính sách tôn giáo ở Đồng Nai hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo vào việc thực hiện chính sách tôn giáo ở Đồng Nai hiện nay
... - LÊ THỊ DUNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO ĐỒNG NAI HIỆN NAY Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học Mã số: 60 31 ... công tác tôn giáo 40 Chương 2: Thực sách tôn giáo Đồng Nai từ năm 2010 đến ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh công tác tôn giáo 52 2.1 Đặc điểm tôn giáo tỉnh Đồng Nai 52 2.2 Thực trạng hoạt động tôn ... đó, tác giả chọn đề tài: " Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác tôn giáo vào việc thực sách tôn giáo Đồng Nai " làm chủ đề nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh...
 • 101
 • 479
 • 2

Sự vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam
... 2.2 Vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN Việt Nam 2.2.1 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 2.2.1.1 Vận dụng ... 2.2 Vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN Việt Nam 2.2.1 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 2.2.1.1 Vận dụng ... tưởng Hồ Chí Minh giành quyền tay nhân dân 2.2.1.2 Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân, dân, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân 2.2.1.3 Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng...
 • 101
 • 321
 • 1

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo vào việc thực hiện chính sách tôn giáo ở Đồng Nai hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo vào việc thực hiện chính sách tôn giáo ở Đồng Nai hiện nay
... đó, tác giả chọn đề tài: " Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác tôn giáo vào việc thực sách tôn giáo Đồng Nai " làm chủ đề nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh ... cao hiệu công tác tôn giáo Đồng Nai năm tới Đối ng phạm vi nghiên cứu * Đối ng nghiên cứu Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác tôn giáo vào việc thực sách tôn giáo Đồng Nai * Phạm vi nghiên ... Các công trình, tác phẩm đề cập nhiều khía cạnh khác tôn giáo công tác tôn giáo Tuy nhiên, chưa có công trình, tác phẩm đề cập sâu vấn đề: “ Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác tôn giáo vào việc...
 • 12
 • 311
 • 0

tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố hà nội

Tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố hà nội
... ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Nội giai đoạn 45 2.1.1 Một vài nét đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Nội 45 2.1.2 Yêu cầu nâng cao chất lượng cán chủ chốt cấp ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ================== PHƢƠNG THỊ THU THỦY TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA THÀNH ... BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ CỦA THÀ NH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Nội giai đoạn 2.1.1 Một vài nét đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Nội * Số lượng: ...
 • 104
 • 222
 • 1

tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố hà nội

Tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố hà nội
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ================== PHƢƠNG THỊ THU THỦY TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA THÀNH ... trị- hành 26 Học viện trị - hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Gíao trình TCLLCTHC : tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị, Nội 27 Lê Thị Hương Lan, Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cán vào việc ... 2.1.1 Một vài nét đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Nội Error! Bookmark not defined 2.1.2 Yêu cầu nâng cao chất lượng cán chủ chốt cấp sở thành phố Nội Error! Bookmark not...
 • 17
 • 173
 • 0

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đánh giá cán bộ doc

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đánh giá cán bộ doc
... chuyên ngành công tác tưởng, lý luận Tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán tưởng, lý luận, cán chủ chốt Tiến hành đồng công tác tưởng, công tác lý luận, gắn công tác với công tác tổ ... đồng khâu công tác cán nhằm xây dựng đội ngũ vững mạnh cho nhiệm vụ cách mạng yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Cán - theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “là ... Đảng ta quan tâm công tác cán thời kỳ sở quan điểm: Công tác cán b Bác Hồ với công tác cán lĩnh vực rộng lớn, bao gồm nhiều nội dung, kể tưởng người làm công tác cán Thứ 06/10/2010 8:57:49pm...
 • 19
 • 1,057
 • 7

Vận dụng tưởng hồ chí minh trong công tác đánh giá cán bộ

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong công tác đánh giá cán bộ
... năm, để cán tự đánh giá thực công khai hóa kết đánh giá cán Không hiểu thân Do đó, công tác phải cán tự đánh giá Người lãnh đạo phải biết cách gợi mở, động viên, khuyến khích cán tự đánh giá, đồng ... rằng, khuyết điểm người nọ, người không trọng dụng "bộc lộ trình độ sếp" Để làm tốt công tác đánh giá cán bộ, thiết nghĩ cần trở lại với tưởng Hồ Chí Minh, thực hóa quan điểm, chủ trương Đảng ... thực quan tâm yêu thương cán bộ, phải thật vô sáng, phải có chất người làm công tác tổ chức cán bộ, phải đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ công tác Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đội ngũ phải...
 • 11
 • 251
 • 2

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận ở Việt Nam hiện nay
... PHÁP VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác dân vận nước ta Quán triệt tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng công ... điểm Hồ Chí Minh công tác dân vận 11 1.2 Tầm quan trọng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác dân vận nước ta 39 Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG ... tưởng dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội: Tài liệu làm rõ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh dân vận Đồng thời, tác giả tổng kết nội dung tưởng dân vận công tác...
 • 94
 • 428
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và việc vận dụng tưởng đó trong giai đoạn hiện nay tt.PDF

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và việc vận dụng tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay tt.PDF
... HC KHOA HC X HI V NHN VN KIU Tễ HOI T TNG H CH MINH V CễNG TC VN NG QUN CHNG V VIC VN DNG T TNG ể TRONG GIAI ON HIN NAY Lun Thc s chuyờn ngnh H Chớ Minh hc Mó s: 60 31 27 Ngi hng dn khoa hc: PGS ... tc Ch tch H Chớ Minh yờu cu ngi lm dõn khộo l phi bit ng tt c nhõn dõn cựng tham gia cỏc phong tro cỏch mng Chng VN DNG T TNG H CH MINH V CễNG TC VN NG QUN CHNG TRONG GIAI ON HIN NAY: THC TRNG ... (2008), Phng phỏp dõn ch H Chớ Minh, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Cỏc tỏc gi ó minh chng quan im "ly dõn lm gc" ca Ch tch H Chớ Minh, t ú khng nh "Phng phỏp dõn ch ca H Chớ Minh lónh o l t qun chỳng...
 • 27
 • 961
 • 1

tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và việc vận dụng tưởng đó trong giai đoạn hiện nay.PDF

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và việc vận dụng tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay.PDF
... dựa vào quần chúng mà phát động phong trào sản xuất, chiến đấu Phải làm cho quần chúng luôn phấn khởi, tin t-ởng Làm việc phải có quần chúng Không có quần chúng làm đ-ợc" [31, tr.212] 40 Trong ... nú "Chính phủ công bộc dân Các công việc Chính phủ làm phải nhằm vào mục đích m-u tự do, hạnh phúc cho ng-ời Cho nên, Chính phủ nhân dân phải đặt quyền lợi dân lên Việc có lợi cho dân làm Việc ... phải có tinh thần chí công vô t-, hết lòng, phục vụ nhân dân "Muốn làm đ-ợc nh- cán phải thực bốn cùng: ăn, ở, làm, bàn bạc với quần chúng" [29, tr.261] Theo quan im ca H Chớ Minh, l t Ch tch...
 • 89
 • 2,204
 • 2

Xem thêm