Ứng dụng gom cụm FUZZY c MEANS trong phân tích dữ liệu marketing

Ứng dụng khai phá luật kết hợp trong phân tích dữ liệu sử dụng web

Ứng dụng khai phá luật kết hợp trong phân tích dữ liệu sử dụng web
... nhiều ứng dụng hiệu thực tế Trong luận văn này, tác giả tập trung trình bày hướng nghiên cứu quan trọng khai phá sử dụng web, khai phá luật kết hợp từ liệu sử dụng web Có thể nói khai phá luật kết ... nhật ký truy cập (web server logs) p dụng kỹ thuật khai phá liệu, ta phát mẫu (tri thức) tiềm hữu ích từ liệu sử dụng web Được xem ba loại hình khai phá web, khai phá sử dụng web trở thành lĩnh ... hàng thường mua với Trong ngữ cảnh khai phá web khai phá luật kết hợp nhằm tìm trang web có quan hệ với nhau, truy cập với với xác suất định Các luật kết hợp khai phá sử dụng web thường có dạng:...
 • 74
 • 154
 • 0

ứng dụng cây QR tạo chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian

ứng dụng cây QR tạo chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian
... (point data) liệu vùng (region data) [1] Dữ liệu điểm; Với kiểu liệu này, không gian ứng với điểm đăc trưng tọa độ nó; theo trực giác không chiếm vùng không gian hay đơn vị thể tích Dữ liệu điểm ... vẽ, thấy không gian liệu không phân bố cách đối xứng Q-tree bị lệch, Q-tree cấu trúc cân bằng, tập liệu lớn, hiệu suất truy cập liệu hiệu Hình Cấu trúc đánh mục Q-tree Một mặt khác, ứng dụng đòi ... tượng liệu chiếm vùng không gian (spatial extent) đặc trưng hai thuộc tính vị trí (location) biên (boundary) Dưới góc nhìn từ hệ quản trị sở liệu, phân chia liệu không gian thành hai kiểu: liệu...
 • 8
 • 616
 • 17

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
... Đề án môn học Ứng dụng hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... VaR có II Áp Dụng VaR vào đánh giá rủi ro cho cổ phiếu KHP -7- Đề án môn học Ứng dụng hình VaR phân tích rủi ro Sau áp dụng VaR vào đánh giá rủi ro cho cổ phiếu KHP – Công ty Cổ phần điện ... chỉnh phù hợp, hình mà ngân hàng sử dụng chủ yếu chình hình VaR - 13 - Đề án môn học Ứng dụng hình VaR phân tích rủi ro TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN...
 • 14
 • 959
 • 10

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích dữ liệu cuộc gọi điện thoại

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích dữ liệu cuộc gọi điện thoại
... Sv: Nguyễn Thu Hà Lớp: CT1002 Ứng dụng khai phá liệu phân tích liệu gọi điện thoại CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 Định nghĩa khai phá liệu Khai phá liệu (Data Mining) trình tìm kiếm ... thích CDR Call Detail Records CSDL Cơ sở liệu KDD Khai phá tri thức sở liệu KPDL Khai phá liệu Ứng dụng khai phá liệu phân tích liệu gọi điện thoại LỜI MỞ ĐẦU Cuộc cách mạng kỹ thuật số cho phép số ... rảnh nên họ gọi điện với khoảng thời gian lớn Sv: Nguyễn Thu Hà Lớp: CT1002 30 Ứng dụng khai phá liệu phân tích liệu gọi điện thoại Độ dài gọi điện thoại đặc trưng thể việc sử dụng điện thoại khách...
 • 45
 • 962
 • 1

Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán ứng dụng thuật toán apriori FP growth trong khai phá dữ liệu

Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán ứng dụng thuật toán apriori FP growth trong khai phá dữ liệu
... d ch ngày toán 1.4 MÔ HÌNH H TH NG PHÂN TÍCH TR GIÚP TH 1.5.3 Phương pháp phân tích v n TRƯ NG CH NG KHOÁN G m Phương pháp phân tích k thu t; phân tích s ; d báo Mô t h th ng phân tích TTCK ... ch ng khoán chưa d ng thu t toán Apriori FP- Growth khai phá d li u” xây d ng tri n khai k thu t KPDL ñ u ch ng khoán ñ M C ĐÍCH NGHIÊN C U xây d ng h th ng phân tích tr giúp nhà ñ u tư; Vì ... ñ u khai phá d li u ng thu t toán Apriori FP- growth T ñó ñ xu t nhi u h i ñ ch n l a lo i c phi u c n ñ u ñúng th i ñi m, gi i pháp xây d ng h th ng ng d ng phân tích tr giúp nhà ñ u tư...
 • 13
 • 419
 • 2

Báo cáo " Ứng dụng cây QR tạo chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian " docx

Báo cáo
... u d li u này, không gian ng v i m t ñi m ñư c ñăc trưng b i t a ñ c a nó; theo tr c giác không chi m m t vùng không gian hay m t ñơn v th tích c D li u ñi m t p h p ñi m không gian nhi u chi ... vi c xây d ng c u trúc tr nên hi u qu c phương di n không gian lưu tr th i gian x lý thao tác 3.2 R-tree R-tree phương pháp phân chia không gian d li u thành kh i có th l ng ho c ch ng chéo lên ... toàn b ñ i tư ng d li u hay không Vi c ki m tra c ti p t c cho ñ n g c (root) M t ñ i tư ng O ñư c ñ nh nghĩa thu c v vùng không gian S n u O hoàn toàn n m S S vùng không gian nh nh t ch a O Như...
 • 8
 • 290
 • 0

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM
... hai, ứng dụng phƣơng pháp SVAR vào việc xây dựng hình phân tích lạm phát Việt Nam Dựa hình xây dựng đƣợc, nghiên cứu sâu vào giải ba câu hỏi: (1) Các nhân tố tác động mạnh đến lạm phát Việt ... triển SVAR khuôn khổ kinh tế học thực nghiệm Tiếp đến tổng quan nghiên cứu ứng dụng SVAR phân tích nhân tố tác động đến lạm phát nhƣ xem xét nguyên nhân lạm phát đƣợc nghiên cứu trƣớc tr n giới Việt ... Nam Tr n sở thực trạng kinh tế Việt Nam, phần tƣ trình bày ứng dụng phƣơng pháp SVAR việc phân tích lạm phát Việt Nam bao gồm: xây dựng hình SVAR thực nghiệm, nguồn liêu phân tích cú sốc tác...
 • 13
 • 588
 • 2

LUẬN VĂN: Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích dữ liệu cuộc gọi điện thoại docx

LUẬN VĂN: Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích dữ liệu cuộc gọi điện thoại docx
... Sv: Nguyễn Thu Hà Lớp: CT1002 Ứng dụng khai phá liệu phân tích liệu gọi điện thoại CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 Định nghĩa khai phá liệu Khai phá liệu (Data Mining) trình tìm kiếm ... thích CDR Call Detail Records CSDL Cơ sở liệu KDD Khai phá tri thức sở liệu KPDL Khai phá liệu Ứng dụng khai phá liệu phân tích liệu gọi điện thoại LỜI MỞ ĐẦU Cuộc cách mạng kỹ thuật số cho phép số ... rảnh nên họ gọi điện với khoảng thời gian lớn Sv: Nguyễn Thu Hà Lớp: CT1002 30 Ứng dụng khai phá liệu phân tích liệu gọi điện thoại Độ dài gọi điện thoại đặc trưng thể việc sử dụng điện thoại khách...
 • 46
 • 446
 • 4

ứng dụng luật kết hợp trong phân tích dữ liệu của mạng xã hội

ứng dụng luật kết hợp trong phân tích dữ liệu của mạng xã hội
... tốt nghiệp K51 Ứng dụng luật kết hợp phân tích liệu mạng hội Mục Lục Lê Minh Nghĩa-Lớp Công Nghệ Phần Mềm K51 Đồ án tốt nghiệp K51 Ứng dụng luật kết hợp phân tích liệu mạng hội Danh mục kí ... K51 Ứng dụng luật kết hợp phân tích liệu mạng hội Chương 2: Trình bày giải thuật luật kết hợp, kỹ thuật cài đặt xử lý • Chương 3: Thiết kế cài đặt mạng chia sẻ đồ vật phục vụ việc phân tích liệu ... Chương 4: Các kết đạt • Lê Minh Nghĩa-Lớp Công Nghệ Phần Mềm K51 10 Đồ án tốt nghiệp K51 Ứng dụng luật kết hợp phân tích liệu mạng hội Chương 1: Bài toán khai phá liệu từ mạng hội Trong chương...
 • 62
 • 433
 • 0

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NVIVO 7 TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NVIVO 7 TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH
... hành phân tích Sử dụng phần mềm hỗ trợ Định nghĩa Định tính Định tính Định lượng  Phân tích liệu định tính nghiên cứu định tính Phân tích liệu định lượng nghiên cứu định tính Định lượng Phân tích ... tích liệu định tính nghiên cứu định lượng Phân tích liệu định lượng nghiên cứu định lượng phân tích liệu nghiên cứu định tính quan tâm tới trình phân tích liệu định tính nghiên cứu định tính ... chung phương pháp nghiên cứu định tính Giới thiệu chung quy trình phân tích liệu định tính Ứng dụng phần mềm NVIVO phân tích liệu định tính I Giới thiệu chung phương pháp nghiên cứu định tính...
 • 55
 • 593
 • 1

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong phân tích ổn định công trình ngầm và áp dụng cho một đường hầm ở thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong phân tích ổn định công trình ngầm và áp dụng cho một đường hầm ở thành phố Hồ Chí Minh
... dng c phng trỡnh hm tin cy tớnh toỏn n nh cụng trỡnh ngm theo thuyt tin cy Chng III: ng dng thuyt tin cy tớnh toỏn n nh cho mt ng hm giao thụng Thnh ph H Chớ Minh Trong chng ny tỏc gi ... Pw = h w w đỉnh hầm Pw D.w đỉnh hầm = Pw P ng đỉnh P ng hầm = (P đ + Ptran + Pbuild ).K (D ').K đáy hầm Pw (D. ').K đáy hầm Pđ đáy hầm Pv = P đ + Ptran + Pbuild + Pw đáy hầm Pđ Pv = P đ + ... ỏn v quy trỡnh cho vic s dng thuyt v tin cy tớnh toỏn n nh cụng trỡnh ngm Tớnh toỏn c th cho mt cụng trỡnh ngm i tng v phm vi nghiờn cu Nghiờn cu phỏt trin ng dng thuyt tin cy phõn tớch...
 • 628
 • 529
 • 1

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SẮC KÝ KHÍ TRONG PHÂN TÍCH CÁC CHẤT NHÓM PHTHALATES

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SẮC KÝ KHÍ TRONG PHÂN TÍCH CÁC CHẤT NHÓM PHTHALATES
... cho phân tích GC Loại hợp chất phù hợp để phân tích sắc khí?  Một số hợp chất kim phân tích GC chứa hàm lượng hữu cao  Hầu hết hợp chất hữu phù hợp để phân tích GC có số ngoại trừ sỗ hợp chất ... KHÍ Khái quát  Sắc khí thuật phân tích dụng cụ thông dụng mạnh thường dùng phân tích Sắc kí liên quan đến trình tách chất khác mẫu khỏi  Chính điều cho phép người phân tích dễ dàng nhận ... NỘI DUNG Phthalates dạng tồn Ứng dụng tác hại phthalates Khái quát sắc khí Quy trình phân tích MỘT SỐ DẪN CHẤT CỦA PHTHALATES Tên Tên Công thức viết tắt Số...
 • 32
 • 572
 • 2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI
... lượng 35 Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Phùng Thanh Bình Phân tích kết hồi qui Các hiển thị phương trình hồi qui Các hình thức biểu diễn phương trình hồi qui1 Biểu diễn phương trình hồi qui ba hình ... @month(2) Lead: tới, Lag: trễ, Difference: Sai phân 21 Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Phùng Thanh Bình PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI EVIEWS PHÂN TÍCH CHUỖI Khi mở chuỗi liệu, chọn View ta thấy xuất thực đơn dạng ... sang Eviews ngược lại Để biết chi tiết, ta tham khảo chương 5, Eviews Users Guide PHÉP TOÁN VÀ HÀM SỐ TRONG EVIEWS Phần giới thiệu nguyên tắc sử dụng phép tính toán học Eviews hướng dẫn cách sử dụng...
 • 42
 • 857
 • 5

Tài liệu CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI pdf

Tài liệu CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI pdf
... CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS Eviews đưa nhiều cách nhập liệu thông dụng dễ sử dụng nhập từ bàn phím, từ file sẵn có dạng excel hay text, dễ dàng mở rộng file liệu có sẵn Eviews trình ... thường không cần thiết Sử dụng loại liệu chéo ta cần nhập số quan sát liệu (dataset) vào ô Observations xong CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS liệu thời gian; số quan sát loại liệu chéo; tần suất, ... @month(2) Lead: tới, Lag: trễ, Difference: Sai phân 21 Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Phùng Thanh Bình PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI EVIEWS PHÂN TÍCH CHUỖI Khi mở chuỗi liệu, chọn View ta thấy xuất thực đơn dạng...
 • 42
 • 397
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: § 5 ứng dụng cực trị hàm nhiều biến trong phân tích kinh tếhướng dẫn sử dụng spss trong phân tích dữ liệuứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi roứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi ro cho sàn niêm yết tp hồ chí minhứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi ro cho sàn niêm yết hà nộicác thông số thống kê sử dụng trong phân tích dữ liệucác phương pháp sử dụng trong phân tích dữ liệucác phần mềm sử dụng trong phân tích dữ liệuứng dụng gom cụm ảnhung dung gom cum van banứng dụng tin học vào phân tích dữ liệu trong nghiên cứu marketingphương pháp trên không tách rời mà bổ trợ cho nhau trong đồ án này ứng dụng đồng thời hai phương pháp để phân tích nhận dạng tín hiệu điện timứng dụng 40 nguyên tắc sáng tạo trong quản lý dự án phần mềmsử dụng phần mềm spss trong phân tích số liệunghien cuu phan ung tao mau trong phan tich du luong nitrat nitrit45 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tCHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 3. tuyen bo va cam ket20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti t40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Ke hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013BC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh5.Bao cao danh gia tac dong Thong tu bieu mau hoa giai 6.10.2017Tơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).doc4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 201005 chau thanh.doc (594.5 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầuvan loi giai chi tiet04_Thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục.doc (41 Kb)09 DIEU CHINH QUY DINH CUA SO NOI VUĐề thi thử môn Sinh Chuyên Đại Học Vinh Lần 2Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng năm 2016 đã kiểm toán so với BCTC năm 2015 đã kiểm toán