Nghiên cứu điều khiển hệ thống kết nối pin quang điện với lưới điện bằng biến tần

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kết nối thông tin giữa các bộ điều khiển

Nghiên cứu xây dựng hệ thống kết nối thông tin giữa các bộ điều khiển
... dụng hệ thống, ví dụ hệ thống điều khiển phân tán, điều khiển giám sát chuẩn đoán lỗi từ xa qua Internet H1.1 Nối dây truyền thống( a) nối mạng công nghiệp(b) 1.3 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TRƯNG CÁC HỆ THỐNG ... Bitbuslaf vài hệ thống bus cảm biến / chấp hành tiêu biểu - Bus hệ thống, bus trình :Các hệ thống mạng công nghiệp đƣợc dung để kết nối máy tính cấp điều khiển giám sát với gọi bus hệ thống ( system ... giải điều chế để hồi phuc thông tin nguồn Dùng cho kênh truyền tin - Truyền tải dải rộng:Tín hiệu chứa đựng nhiều nguồn thông tin khác cách sử dụng kết hợp nhiều thông số thông tin Thông tin đƣợc...
 • 92
 • 252
 • 0

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ thống kết nối thông tin giữa các bộ điều khiển pptx

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ thống kết nối thông tin giữa các bộ điều khiển pptx
... lập ngƣời kỹ sƣ tƣơng lai, thông qua công việc cụ thể, lý mà chúng em đƣợc nhận đề tài tốt nghiệp thực tế là: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống kết nối thông tin điều khiển" Trong trình thực đồ án ... dụng hệ thống, ví dụ hệ thống điều khiển phân tán, điều khiển giám sát chuẩn đoán lỗi từ xa qua Internet H1.1 Nối dây truyền thống( a) nối mạng công nghiệp(b) 1.3 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TRƯNG CÁC HỆ THỐNG ... biết lẫn vấn đề, kiện hệ thống Thông tin thƣớc đo mức nhận thức hiểu biết đề kiện hệ thống H1.3 Vai trò thông tin hệ thống kỹ thuật - Dữ liệu: Thông tin đƣợc mô tả số lƣợng hoá liệu để lƣu trữ xử...
 • 93
 • 296
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống kết nối bus điều khiển đa kênh

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống kết nối bus điều khiển đa kênh
... tính toán cho hệ thống, nâng cao chất lượng sản phẩm Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống điều khiển tự động với nhiều điều khiển liên kết truyền thông với nhau, Đồng thời xây dựng nên mô hình ... WorldFIP, Modbus, Foundation Fildbus, DeviceNet, AS-I, EIB, Bitbuslaf vài hệ thống bus cảm biến / chấp hành tiêu biểu - Bus hệ thống, bus trình: Các hệ thống mạng công nghiệp dung để kết nối máy ... nối chung với điều khiển chân vi điều khiển Các chân cấp nguồn LED điều khiển chân vi điều khiển thông qua transistor Vì ta 14 chân vi điều khiển để hiển thị hệ thống LED 2.2.2 Hệ thống hiển thị...
 • 43
 • 198
 • 0

Nghiên cứu điều khiển hệ thống nối trục động cơ trong dây chuyền cán thép

Nghiên cứu điều khiển hệ thống nối trục động cơ trong dây chuyền cán thép
... CHƢƠNG NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG NỐI TRỤC ĐỘNG CƠ TRÊN DÂY CHUYỀN CÁN THÉP DÂY 2.1 Giới thiệu dây chuyền cán sử dụng hệ thống nối trục hai động Sơ đồ công nghệ dây chuyền cán sử dụng hệ thống nối trục ... thống động nối cứng trục - Ứng dụng điều khiển cho hệ thống thiết bị thực tế Nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan công nghệ cán thép Chương 2: Nghiên cứu hệ thống nối trục động dây chuyền cán thép ... song nối cứng trục với nhau, với mục tiêu ổn định dòng điện (phân tải) Mục tiêu nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu điều khiển hệ thống nối trục động dây chuyền cán thép - Ổn định dòng điện với hệ thống...
 • 22
 • 171
 • 1

Nghiên cứu điều khiển hệ thống gương mặt trời bằng đại số gia tử

Nghiên cứu điều khiển hệ thống gương mặt trời bằng đại số gia tử
... nhiều tốt có nghĩa điều chỉnh gƣơng hệ thống điều khiển cho bề mặt gƣơng parabol hƣớng xác phía mặt trời SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ - HEDGE ALGEBRA CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN Thuật toán Almeria (PSA) Thuật ... Điều khiển dựa đại số gia tử Đại số gia tử (HA: Hedge Algebra) phát triển dựa tƣ logic ngôn ngữ [4] Với quan hệ vào - theo logic mờ phải xác định hàm liên thuộc cách rời rạc HA tạo cấu trúc đại ... bảng luật điều khiển ngữ nghĩa định lƣợng tƣơng ứng nhƣ sau: Hình Đƣờng cong biểu diễn quan hệ vào - KẾT LUẬN Hầu hết hệ thống điều khiển gƣơng mặt trời hệ hở Trong giải pháp điều khiển đƣợc...
 • 5
 • 442
 • 1

Nghiên cứu điều khiển hệ thống thiết bị điện điện tử trong gia đình thông qua điện thoại Smartphone

Nghiên cứu điều khiển hệ thống thiết bị điện điện tử trong gia đình thông qua điện thoại Smartphone
... thuật điều khiển hệ thống thiết bị điện điện tử gia đình 1.1.4.1 Tìm hiểu hệ thống điều khiển gia đình -Hệ thống điều khiển dùng qua mạng điện thoại có dây Là hệ thống dùng đường dây điện thoại ... khiển hệ thống thiết bị điện điện tử gia đình thông qua Bluetooth Trong đề tài luận văn em sử dụng mô hình điều khiển thiết bị điện điện tử gia đình thông qua điện thoại smartphone chạy hệ điều hành ... loại kỹ thuật điều khiển hệ thống, dòng IC dùng kỹ thuật điều khiển hệ thống - Chương 2: Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện điện tử gia đình Phần trình bày trình thiết kế hệ thống bao gồm...
 • 72
 • 415
 • 6

Nghiên cứu thiết kế hệ thống kết nối giữa RTU và IED theo tiêu chuẩn IEC61850

Nghiên cứu thiết kế hệ thống kết nối giữa RTU và IED theo tiêu chuẩn IEC61850
... thiết bị RTU IED cần kết nối Trình bày phần mềm ứng dụng cần thiết cho cơng việc kết nối: PCM600, CCT, RTUtil560 Thực thiết kế hệ thống kết nối RTU IED theo IEC61850 Trình bày bước thiết kế hệ ... thống kết nối RTU IED theo IEC61850 Chương 5: Các bước thiết kế hệ thống kết nối RTU IED theo IEC 61850 10 Chương Tìm hiểu tổng quan tiêu chuẩn IEC61850 1.1 Giới thiệu tiêu chuẩn IEC61850 IEC ... hình hệ thống trạm thiết bị IED theo IEC61850 Các nội dung tiêu chuẩn liên quan tới đề tài: trình bày bước cần thực theo tiêu chuẩn IEC61850 để kết nối thiết bị IED với Những lợi ích tiêu chuẩn: ...
 • 141
 • 442
 • 4

nghiên cứu điều khiển hệ thống nhiên liệu cho động cơ sử dụng nhiên liệu kép (lpg diesel)

nghiên cứu điều khiển hệ thống nhiên liệu cho động cơ sử dụng nhiên liệu kép (lpg  diesel)
... Thiết kế cải tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu liệu động Diesel cũ hệ thống dùng nhiên liệu kép (LPG Diesel) - Thiết kế, chế tạo mạch điều khiển điện tử hệ thống cung cấp LPG cho động Diesel Toyota ... BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KÉP (LPG - DIESEL) Mã số: T2011 – 23TĐ Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn ... NOx: giảm 18.1% động dual fuel 2.5 Ưu điểm động sử dụng Diesel – LPG (Dual fuel) Nhìn chung, so với động diesel nay, số động sử dụng loại nhiên liệu kép khác, động sử dụng nhiên liệu kép (Diesel/...
 • 55
 • 85
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP

Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP
... 3: Lọc nội dung thƣ điện tử gửi theo giao thức SMTP Chương đề xuất phương pháp lọc mô hình, xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP 3 Chƣơng 1- TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ... LỌC NỘI DUNG CHO THƢ ĐIỆN TỬ GỬI THEO GIAO THỨC SMTP Để kiểm soát việc gửi thư điện tử qua giao thức SMTP, cần phải có hệ thống lọc nội dung thư nằm đường máy gửi thư mail server Chính sách lọc ... nghiên cứu mạnh dạn chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP làm báo cáo tốt nghiệp nhằm đề xuất giải pháp kiểm soát nội dung thư điện tử gửi...
 • 23
 • 294
 • 0

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP
... 3: Lọc nội dung thƣ điện tử gửi theo giao thức SMTP Chương đề xuất phương pháp lọc mô hình, xây dựng hệ thống lọc nội dung thư điện tử gửi theo giao thức SMTP 3 Chƣơng 1- TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ... LỌC NỘI DUNG CHO THƢ ĐIỆN TỬ GỬI THEO GIAO THỨC SMTP Để kiểm soát việc gửi thư điện tử qua giao thức SMTP, cần phải có hệ thống lọc nội dung thư nằm đường máy gửi thư mail server Chính sách lọc ... thời, thư gửi mạng theo giao thức SMTP  Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu thư gửi theo giao thức SMTP để phân tách phần nội dung thư như: địa gửi, nhận, chủ đề thư, nội dung thư, file văn đính...
 • 23
 • 421
 • 0

NGHIÊN cứu sử DỤNG hệ THỐNG lọc nổi TIỀN xử lý nước THẢI CHĂN NUÔI

NGHIÊN cứu sử DỤNG hệ THỐNG lọc nổi TIỀN xử lý nước THẢI CHĂN NUÔI
... vật liệu tiền xử nước thải chăn nuôi giai đoạn tiền xử có ý nghĩa quan trọng mang tính thực tiễn Chính thế, đề tài: Nghiên cứu sử dụng hệ thống lọc tiền xử nước thải chăn nuôi lựa chọn ... chung nước thải chăn nuôi có thành phần COD, TSS cao Do đó, cần áp dụng công nghệ xử phù hợp để xử nước thải chăn nuôi đạt QCVN trước thải môi trường 1.2.3 Các công nghệ xử nước thải chăn ... MÔI TRƯỜNG - - Trần Thị Thủy NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG LỌC NỔI TIỀN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI Khóa luận tốt nghiệp đại học hệ quy Ngành Công nghệ môi trường (Chương trình đào tạo chuẩn)...
 • 51
 • 184
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố ứng dụng cho thành phố Hà Nội

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố ứng dụng cho thành phố Hà Nội
... dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố; Chương 3: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố - ứng dụng cho thành phố Nội ... tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố - ứng dụng cho thành phố Nội MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Hệ thống hóa sở lý luận VTHKCC luận xây dựng tiêu chuẩn cho VTHKCC xe buýt ... cho VTHKCC xe buýt thành phố Việt Nam Nghiên cứu bất cập tiêu, tiêu chuẩn áp dụng cho VTHKCC xe buýt thành phố Việt Nam Đồng thời đề xuất phương pháp xây dựng tiêu chuẩn cho VTHKCC xe buýt thành...
 • 166
 • 209
 • 0

Đang tải lên nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố ứng dụng cho thành phố hà nội tt

Đang tải lên nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố  ứng dụng cho thành phố hà nội tt
... dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố; Chương 3: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng xe buýt thành phố - ứng dụng cho thành phố Nội ... trò hệ thống VTHKCC xe buýt Việt Nam nay, đặc biệt 05 thành phố lớn (thành phố Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ) để xây dựng, đề xuất số tiêu ... xây dựng tiêu chuẩn cho VTHKCC xe buýt thành phố Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động VTHKCC xe buýt xây dựng tiêu chuẩn VTHKCC xe buýt thành phố Xây dựng số tiêu chuẩn cho VTHKCC xe buýt thành...
 • 27
 • 295
 • 0

Nghiên cứu khái quát về cơ cấu nâng hạ cầu trục giàn bốc xếp container.Thiết kế hệ thống giám sát truyền động điện dùng biến tần PWM cho cơ cấu nâng hạ hàng

Nghiên cứu khái quát về cơ cấu nâng hạ cầu trục giàn bốc xếp container.Thiết kế hệ thống giám sát truyền động điện dùng biến tần PWM cho cơ cấu nâng hạ hàng
... tài: : Nghiên cứu khái quát cấu nâng hạ cầu trục giàn bốc xếp container.Thiết kế hệ thống giám sát truyền động điện dùng biến tần PWM cho cấu nâng hạ hàng. ” Bài thiế t kế của em đã cho đươ ... khung nâng 20feet 2.3 Nguyên lý làm việc cấu nâng - hạ Đông truyền động cấu nâng hạ giữ vai trò qua trọng nâng vận chuyển Container Động truyền động cấu nâng hạ làm việc chế động ngắn hạn lặp ... tới hạn - Máy nâng vận chuyển đặt cố định + Phân loại theo cấu bốc hàng : - cấu bốc hàng thùng ,gầu treo… - cấu bốc hàng dùng móc ,xích treo,băng - cấu bốc hàng nam châm điện + Phân loại...
 • 35
 • 758
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhnghiên cứu tổng quan cần cẩu kone xây dựng chương trình điều khiển hệ thống cấp nguồn và cơ cấu quaynghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiềuchuyên đề nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị từ xa qua đường line điện thoạinghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân bằngkhóa luậntrang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển pid và mở để điều khiển hệ thống pin mặt trờinghiên cứu về bộ điều khiển logic khả trình và ứng dụng để điều khiển hệ thống pistong –xylanh khí nén trên mô hìnhnghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển áp suất hơi của lò hơi trong nhà máy nhiệt điệnnghiên cứu thuật toán điều khiển hệ thống con lắc ngược quaynghiên cứu giải thuật điều khiển hệ thống con lắc ngược quaynghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungnghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộtrinh tự nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viênKt 1 tiet so 1 lop 7Đề cương ôn tập giữa kì 1 (CT mới)Written test E11-(including listening)IF I KNEW.../ I WISH I KNEW...Bộ đề 2018 - File word có lời giải chi tiếtChương 3, Chương 4 Ôn tập kiêm tra vật lý 10 - đề 3DE LUYEN NGHE THCSKT HOA 10- CHUONG 1,2- CO DAĐề kiểm tra học kì II năm 2016-2017 Môn Vật Lý Lớp 12 - Sở GD&ĐT Lâm Đồng - File word có lời giảiCác câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 - 2017co tac dung ba zơĐỀ THI GIA KI CÓ ĐÁP ÁNbai tập lớn cơ kết cấuÔN CẤP TỐC TỔNG LỰC LÍ THUYẾT - Phần 1 (41 trang)Văn bản pháp quyĐề thi hsg tỉnh sinh học 9quy trinh thke ct dan dungBộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấtTai liệu ôn tập GDCD 9de thi