Thủ tục xác nhận hộ nghèo

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo pot

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo pot
... ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ (Dùng cho học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo) Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: ... (3): Ghi rõ loại đối tượng sách: * Học sinh người tàn tận; * Học sinh người tàn tật thuộc diện hộ nghèo; * Học sinh mồ côi; * Học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo; ... 23/4/2005 Thủ tướng Chính phủ quy định sách hỗ trợ thực phổ cập giáo dục trung học sở Mẫu số 01/BLĐTBXH- BTC-BGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH...
 • 6
 • 822
 • 1

Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH pps

Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH pps
... Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ TK&VV gửi Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn kèm hồ sơ vay vốn tổ viên trình UBND cấp xã UBND cấp xã xem xét, xác ... cấp xã xem xét, xác nhận phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH Tổ TK&VV nhận kết từ UBND xã Hồ sơ Thành phần hồ sơ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (bản chính) Số...
 • 3
 • 427
 • 0

Thủ tục xác nhận, cấp, đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (mã hồ sơ: T-BPC-139454-TT) pptx

Thủ tục xác nhận, cấp, đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (mã hồ sơ: T-BPC-139454-TT) pptx
... cá nhân đề nghị xác nhận cấp đổi (nếu quan, đơn vị đề nghị) - Phiếu đề nghị cấp đổi vật khen thưởng xác nhận Chính quyền địa phương quan quản lý (nếu cá nhân) b Số lượng hồ sơ: 01 Thời hạn ... ngày hồ thuộc thẩm quyền giải UBND cấp tỉnh - Đối với hình thức khen thưởng Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước thành tích kháng chiến tuỳ thuộc vào thời gian trả lời Ban Thi đua - Khen thưởng ... Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng; - Công văn số 24-TĐKT ngày 3/3/1995 Viện Thi đua khen thưởng (nay Ban TĐKT trung ương) cấp đổi vật khen thưởng bị...
 • 5
 • 181
 • 0

Thủ tục xác nhận vay vốn xóa đói giảm nghèo ppt

Thủ tục xác nhận vay vốn xóa đói giảm nghèo ppt
... ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ e Đối tượng thực thủ tục hành chính: Hộ gia đình, Cá nhân f Cơ quan thực thủ tục hành chính: UBND cấp xã g Kết thực thủ tục hành chính: UBND cấp xã xác nhận hợp đồng vay ... UBND cấp xã xác nhận hợp đồng vay vốn h Lệ phí: không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Là hộ nghèo l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Nghị định số ... thủ tục hành chính: - Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/202 Chính phủ quy định tín dụng người nghèo đối tượng sách khác ...
 • 2
 • 253
 • 0

Thủ tục xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn doc

Thủ tục xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn doc
... cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất khế ước nhận nợ k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc ... thiểu số đặc biệt khó khăn l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 việc cho vay vốn phát triển sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn - Quyết ... Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 việc sửa đổi số điều Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 việc cho vay vốn phát triển sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn -...
 • 4
 • 185
 • 0

Thủ tục xác nhận, cấp đối hiện vật khen thưởng thuộc thuẩm quyền cấp huyện, Mã số hồ sơ 147292 pps

Thủ tục xác nhận, cấp đối hiện vật khen thưởng thuộc thuẩm quyền cấp huyện, Mã số hồ sơ 147292 pps
... nơi trình khen) - Số lượng hồ sơ: 01(bộ) d Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ hợp lệ e Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức f Cơ quan thực thủ tục hành chính: ... thủ tục hành chính: Văn xác nhận h Lệ phí: Không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật Thi đua, khen thưởng ... thẩm quyền định: Uỷ ban nhân dân huyện - Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực : Phòng Nội vụ - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Nội vụ - Cơ quan phối hợp : xã, phường g Kết thực thủ...
 • 3
 • 177
 • 0

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
... g Kết thực thủ tục: Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường h Lệ phí: Không i Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Mẫu kèm theo) - Văn đề nghị xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường bổ sung k ... lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; - Thông 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường ... sung k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: - Dự án cấp Giấy chứng nhận đầu l Căn pháp lý thực thủ tục hành chính: - Luật bảo vệ môi trường ngày 12 tháng 12 năm 2005; - Nghị định 80/2006/NĐ-CP...
 • 2
 • 803
 • 0

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
... kiện xác nhận, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có văn nêu rõ lý để Chủ đầu tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 văn đề nghị xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường 05 cam kết ... hoạch, Xây dựng Môi trường xem xét tính hợp lệ hồ sơ, nội dung cam kết bảo vệ môi trường, đủ điều kiện xác nhận, trình Trưởng Ban văn Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường Trong trường hợp ... (một) báo cáo đầu tư/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật /dự án đầu tư/ phương án sản xuất – kinh doanh tài liệu ng đương Dự án; - 05 (năm) cam kết bảo vệ môi trường Dự án tiếng Việt Chúng xin bảo đảm độ...
 • 5
 • 439
 • 0

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp
... 1 Hồ Sở Lao động - Thương binh Xã hội nơi niêm phong (Bản chính) Sổ hộ (Bản sao) Số lượng hồ sơ: 01 Thời hạn giải quyết: 02 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ) Phí, lệ phí: Không ... thông tư số 07/2006/TTBLĐTBXH ngày 26 tháng năm 2006 lao động - thương binh xã hội hướng dẫn hồ sơ, lập hồ thực chế độ ưu đãi người có công với cách mạng ...
 • 2
 • 185
 • 0

Tài liệu Xác nhận hộ nghèo pdf

Tài liệu Xác nhận hộ nghèo pdf
... công nhận hộ nghèo Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn, văn đề nghị Giấy chứng nhận hộ nghèo Thành phần hồ sơ Quyết định hỗ trợ Chủ tịch UBND xã Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Kết nhận ... nhanh hộ có khả thoát Thông tư số 04/2007/TT- nghèo - Mẫu phụ lục số BLĐTBX Kết nhận dạng nhanh hộ có thu nhập Thông tư số 04/2007/TT- chuẩn nghèo Mẫu phụ lục số BLĐTBX Phiếu rà soát hộ nghèo ... số BLĐTBX Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm - Mẫu phụ lục Thông tư số 04/2007/TT- số BLĐTBX Biên hội nghị thôn/xóm - Mẫu phụ lục số Thông tư số 04/2007/TTBLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực...
 • 4
 • 530
 • 0

Tài liệu Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển ppt

Tài liệu Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển ppt
... thẩm định, xác nhận 1,100,000 Quyết định số đồng/lần 33/2005/QĐ-BTC hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng biển Kết việc thực TTHC :Xác nhận vào Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển Các bước ... nghiệp cảng biển nộp (gửi) hồ sơ Văn phòng nghị Giải thủ tục Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ hợp lệ xác nhận vào Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển ... bước - Trường hợp không giải có văn trả lời nêu rõ lý Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị kiểm tra xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển; 01 đánh giá nội an ninh cảng biển; Biên...
 • 5
 • 347
 • 0

Tài liệu Thủ tục xác nhận về việc công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn docx

Tài liệu Thủ tục xác nhận về việc công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn docx
... Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50.000 đồng/ Quyết định số khả chuyên môn Giấy 84/2005/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ ... Văn phòng Cục nghị Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định Giải thủ cấp Giấy xác nhận; Tên bước tục Mô tả bước - Trường hợp không giải thông báo văn Hồ sơ Thành phần ... hồ sơ Văn đề nghị tổ chức quản lý thuyền viên (ghi rõ thời hạn hợp đồng lao động); Giấy chứng nhận khả chuyên môn (xuất trình gốc); 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện...
 • 4
 • 243
 • 0

Xem thêm