Về một phương pháp mới điều khiển mượn, khóa kênh tần số mạng di động tế bào

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐIỀU KHIỂN MƯỢN, KHÓA KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐIỀU KHIỂN MƯỢN, KHÓA KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO
... tiến mượn, khóa kênh tần số ñề xuất ñiều khiển mượn, khóa kênh tần số mạng di ñộng tế bào Các ñóng góp luận án Luận án nghiên cứu ñóng góp ñược kết sau: Khảo sát kỹ thuật toán mượn, khóa kênh ... ñến kênh ñang ñược sử dụng, mà kênh mượn tế bào cho mượn cần phải ñược khoá tế bào ñồng kênh tế bào ñó Ví dụ hình 1.8, Khi tế bào P mượn kênh x từ tế bào A1 ñể phục vụ gọi P, tế bào A2 A3 tế bào ... toán mượn/khoá kênh 1.3.1 Mượn, khoá kênh Khái niệm mượn kênh tới việc tế bào mượn kênh từ tế bào lân cận mượn kênh từ vùng tới vùng khác tế bào Sự mượn kênh xảy tế bào tải tế bào lân cận có...
 • 28
 • 82
 • 0

Báo cáo khoa học: " CẢI TIẾN CÁC THUẬT TOÁN MƯỢN VÀ KHOÁ KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO" pdf

Báo cáo khoa học:
... cho mượn kênh 3.2 Số lượng kênh cần mượn Số lượng kênh tần số mà ô nóng cần mượn sau: X= C.d c avr-1 -c i , c i số kênh rỗi ô nóng (1) 3.3 Thuật toán mượn kênh  Bước Khi thuê bao r i ô, mượn kênh ... khác Đề xuất thuật toán mượn kênh khoá kênh Ô nóng chọn ô lạnh để mượn kênh cách ngẫu nhiên mượn tập kênh lần theo Adapt Khi ô lạnh cho mượn kênh, ô đồng kênh với phải khoá tần số lại để tránh ... nhiên số kênh mà ô nóng mượn thấp so với LBSB số kênh rỗi ô lạnh ô đồng kênh phải lớn ngưỡng lạnh khoá kênh Nhằm làm tối đa số kênh mà ô nóng mượn được, đề xuất thuật toán mượn kênh khoá kênh, ...
 • 9
 • 139
 • 0

Báo cáo khoa học: Một số cải tiến đối với phương pháp cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào ppt

Báo cáo khoa học: Một số cải tiến đối với phương pháp cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào ppt
... cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào, kiểm nghiệm kết so sánh với phương pháp cân tải với mượn chọn lọc LBSB Xác xuất khoá kênh phương pháp cấp phát kênh thấp so với phương pháp LBSB lý sau: ... khoá kênh phương pháp LBSB Hình cho thấy xác xuất khoá kênh phương pháp thấp so với phương pháp LBSB Hình 7 .Số lần khoá kênh phương pháp LBSB C=100 Ta thấy, hầu hết trường hợp ô nóng mượn kênh, số ... cổng mạng tế bào kết nối tới mạng viễn thông PSTN, ISDN mạng máy tính LAN/WAN khác Các BS kết nối với thuê bao di động đường truyền vô tuyến với MSC đường truyền hữu tuyến (Hình 1-a) Mỗi ô cấp phát...
 • 9
 • 240
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MỘT SỐ CẢI TIẾN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... sánh tỉ lệ khoá kênh phương pháp LBSB Kết luận: Bài báo đ đề xuất phương pháp cấp phát kênh tần số mạng di ã 44 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(28).2008 động tế bào, kiểm nghiệm ... 5(28).2008 động tế bào, kiểm nghiệm kết so sánh với phương pháp cân tải với mượn chọn lọc LBSB Xác suất khoá kênh phương pháp cấp phát kênh thấ p so với phương pháp LBSB lý sau: Đề xuất sử dụng ngưỡng ... Hình 1: Mạng di động tế bào Mỗi ô cấp phát tập kênh C, tập kênh lại tái sử dụng ô khác với khoảng cách đủ để nhiễu đồng kênh gây không đáng kể, khoảng cách gọi khoảng cách tái sử dụng đồng kênh...
 • 8
 • 313
 • 0

Báo cáo " Một phương pháp điều khiển mượn kênh tần số thông minh trong mạng di động tế bào trên cơ sở hệ mờ -Nơ ron " pptx

Báo cáo
... ch d báo phù h p hơn- phương pháp ñi u n mư n kênh thông minh Phương pháp ñi u n mư n kênh thông minh ñư c xây d ng s công ngh thông minh mà ch y u m ng nơ ron, logic m gen[9-13] Trong báo này, ... 79-89 K t lu n Bài báo ñã ñ xu t phương pháp ñi u n mư n kênh t n s thông minh c a m ng di ñ ng t bào, ki m nghi m k t qu so sánh v i phương pháp LBSB phương pháp thích nghi Bài báo ñã th c hi n ... báo này, s ñ xu t m t phương pháp ñi u n mư n kênh thông minh cho m ng di ñ ng t bào s tích h p b ñi u n m m ng nơ ron nh m nâng cao ch s QoS c a m ng di ñ ng t bào Phương pháp tránh ñư c vi c...
 • 11
 • 238
 • 0

Phương pháp mới điều khiển giới tính cá Rô phi pps

Phương pháp mới điều khiển giới tính cá Rô phi pps
... có công trình nghiên cứu, đề tài khoa học điều khiển giới tính phi theo hướng rặt đực, gồm: 1- Dùng phương pháp hoá trị để làm teo buồng trứng cuả (Đề tài khoa học cuả Tiến sĩ Nguyễn Tường ... nhiệt độ phương pháp sản xuất giống phi đơn tính đực - Thí nghiệm năm 2007: ngày tuổi sau nở (bắt đầu ăn ngoài) nuôi bể có gắn heater để điều khiển nhiệt độ theo yêu cầu Ương nhiệt ... Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH TM & DV Hải Thanh… 3- Dùng phương pháp lai tạo giưã giống phi rằn (O niloticus) với phi xanh (Blue Tilapia) cho 95% dòng toàn đực Công nghệ Viện...
 • 6
 • 281
 • 1

Về một phương pháp đánh giá tri thức trong hệ cơ sở tri thức mờ

Về một phương pháp đánh giá tri thức trong hệ cơ sở tri thức mờ
... 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRI THỨC TRONG HỆ CƠ SỞ TRI THỨC MỜ 34 2.1 KIỂM TRA TÍNH ĐẦY ĐỦ, TOÀN VẸN TRONG HỆ CƠ SỞ TRI THỨC MỜ 34 2.1.1 Tổng quan tri thức mờ 34 2.1.2 Hệ sở tri ... nghiên cứu Tri thức hệ sở tri thức mờ Phương pháp đánh giá tri thức hệ sở tri thức mờ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tìm hiểu tài liệu, báo hệ sở tri thức, logic mờ Tìm hiểu vấn ... thuyết hệ sở tri thức, công nghệ xử lý tri thức phương pháp biểu diễn tri thức Nghiên cứu tính đầy đủ, quán hệ sở tri thức mờ Xây dựng hệ sở tri thức cho hệ mờ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tri thức...
 • 80
 • 66
 • 0

Về một phương pháp đánh giá tri thức trong hệ cơ sở tri thức mờ

Về một phương pháp đánh giá tri thức trong hệ cơ sở tri thức mờ
... nghiên cứu Tri thức hệ sở tri thức mờ Phương pháp đánh giá tri thức hệ sở tri thức mờ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tìm hiểu tài liệu, báo hệ sở tri thức, logic mờ Tìm hiểu vấn ... thuyết hệ sở tri thức, công nghệ xử lý tri thức phương pháp biểu diễn tri thức Nghiên cứu tính đày đủ, quán hệ sở tri thức mờ Xây dựng hệ sở tri thức cho hệ mờ Đổi tượng phạm vỉ nghiên cứu Tri thức ... vấn đề nêu theo gợi ý giáo viên hướng dẫn, em xin chọn đề tài: về phương pháp đánh giá tri thức hệ sở tri thức mờ Mục đích nghiên cứu Đánh giá tri thức hệ sở tri thức mờ Tạo thông tin có độ...
 • 79
 • 51
 • 0

Về một phương pháp đánh giá tri thức trong hệ cơ sở tri thức mờ

Về một phương pháp đánh giá tri thức trong hệ cơ sở tri thức mờ
... nghiền cứu Tri thức hệ sở tri thức mờ Phương pháp đánh giá tri thức hệ sở tri thức mờ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tìm hiểu tài liệu, báo hệ sở tri thức, logic mờ Tìm hiểu vấn ... thuyết hệ sở tri thức, công nghệ xử lý tri thức phương pháp biểu diễn tri thức Nghiên cứu tính đầy đủ, quán hệ sở tri thức mờ Xây dựng hệ sở tri thức cho hệ mờ Đổi tượng phạm vi nghiền cứu Tri thức ... vấn đề nêu theo gợi ý giáo viên hướng dẫn, em xin chọn đề tài: về phương pháp đánh giá tri thức hệ sở tri thức mờ Mục đích nghiền cứu Đánh giá tri thức hệ sở tri thức mờ Tạo thông tin có độ...
 • 33
 • 245
 • 2

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển DSlam để tương thích với mạng di động p1 ppt

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển DSlam để tương thích với mạng di động p1 ppt
... dụng mạng GSM Một mặt MSC giao tiếp với hệ thống BSS, mặt khác giao tiếp với mạng MSC làm nhiệm vụ giao tiếp với mạng gọi MSC cổng Việc giao tiếp với mạng để đảm bảo thông tin cho người sử dụng mạng ... dân cư vào khoảng triệu (với mật độ thuê bao trung bình) Để kết nối MSC với số mạng khác cần phải thích ứng với đặc điểm truyền dẫn GSM với mạng Các thích ứng gọi chức tương tác (IWF: interworking ... di động Hình 1.2: Các giao di n BSS BSS bao gồm hai loại thiết bò: BTS giao di n với MS BSC giao di n với MSC Cấu trúc bên BSS cho hình 1.3 Luận văn tốt nghiệp BTS BSS OSS BTS BSC BTS Giao di n...
 • 10
 • 75
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển DSlam để tương thích với mạng di động p2 docx

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển DSlam để tương thích với mạng di động p2 docx
... nơi MSC mạng bên IWF phận nằm MSC nằm riêng Bây ta xét trạm di động Tồn nhiều cấu hình khác trạm di động (hình 1.8) Trạm di động (kiểu 0) Đầu cuối di động (kiểu 2) Thiết bò đầu cuối Giao di n đầu ... cuối Để kết nối GSM với giới bên ta sử dụng chức năng: - Chức tương tác mạng IWF để kết nối GSM với mạng khác - Chức thích ứng đầu cuối TAF để thích ứng thiết bò đầu cuối với phần truyền dẫn ... đầu cuối Giao di n đầu cuối với modem Đầu cuối di Thiết bò đầu cuối động (kiểu 1) Thích ứng đầu cuối Giao di n ISDN “S” Hình 1.8: Các cấu hình trạm di động MTO cấu hình đơn giản nhất, tất chức...
 • 10
 • 84
 • 0

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
... thống lai với cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn ... hệ thống điều khiển mờ thực đưa vào ứng dụng đời sống sản xuất Hệ mờ chứng tỏ tính ưu việt so với hệ điều khiển dùng trước giải toán điều khiển trình sản xuất dựa kinh nghiệm vận hành, điều khiển ... móc thay người ứng dụng điều khiển phức tạp nguy hại Hàng loạt công trình nghiên cứu điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu hay điều khiển mờ mạng nơron công bố năm gần...
 • 166
 • 541
 • 2

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot
... cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn đề phi tuyến ... số vấn đề phương pháp - Xây dựng luật điều khiển tĩnh động phương pháp - Xây dựng mô hình phần mềm ứng dụng hệ thống điều khiển công nghiệp điển hình nhằm phân tích khả áp dụng phương pháp  ... chắn điều khiển hệ phi tuyến nói chung  Hệ thống điều khiển công nghiệp xu hƣớng phát triển Khái niệm hệ thống điều khiển công nghiệp thông thường hiểu hệ thống SCADA, hệ điều khiển phân tán (DCS)...
 • 166
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp mới điều trị bệnh alzheimerphương pháp mới điều trị u xơ tử cungphương pháp mới điều trị tiểu đườngphương pháp mới điều trị bệnh tiểu đườngphương pháp mới điều trị bệnh gútthuyết minh về một phương pháp ngữ văn 8phương pháp mới điều trị ung thư máuphương pháp mới điều trị bệnh parkinsonphương pháp mới điều trị ung thư ganphương pháp mới điều trị ung thư dạ dàyphương pháp mới điều trị viêm khớp dạng thấpphương pháp mới điều trị hivbài giảng điện tử thuyết minh về một phương phápphương pháp mới điều trị viêm gan bphương pháp mới điều trị thoát vị đĩa đệmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học