Nghiên cứu phản ứng giảm cấp cao su latex tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin

Luận án phó tiến sỹ Nghiên cứu phản ứng giảm cấp cao su latex trong tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin - FeCl2 và một số phản ứng biền hình tính cao su giảm cấp

Luận án phó tiến sỹ Nghiên cứu phản ứng giảm cấp cao su latex trong tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin - FeCl2 và một số phản ứng biền hình tính cao su giảm cấp
... TREN CAO SU LATEX Glt\M III PHAN UNG GHEP POLYSTIREN CAP CH3 t [-CH2-C=CH-CH2 K2S20S -] n+ C6H6-CH=CH2 ~ CH3 I [-CH2-C=CH-yH-)n+ [CH2-CH-)m \ 'C6H6 Phan u-ng ghep polystiren (PS) tren cao su giam ... den hi$u suat phan ling nei tren - 19 V PHAN :UNG CONG 1.2-DTCLOROCARBEN V;\O CAO SU GTAM CAP BANG PHUONG PHAP XUC TAC CHuvEN PHA CH3 I [-CH2-C=CH-CH 2-] n + :CCl2 CH3 I ~ [-CH2-C-CH-CH 2-} n \1 ... Bromcua cao su giamcap My 650.000 70.000 30.000 rn 394 089 0.50 Chi so BraID 215 207 204 I - 21 VI PHAN UNG CONG HC! VAO CAO SO GIAM CAP CH3 CH3 [-CH2-C-CH-CHz-]n -, I I [-CH 2-~ =CH-CH 2-] n +...
 • 29
 • 270
 • 0

Tổng quan và mục tiêu của luận án nghiên cứu giảm cấp cao su Latex

Tổng quan và mục tiêu của luận án nghiên cứu giảm cấp cao su Latex
... v~uly cuacaosu a * Khi oun Dongoen khoang 120°C khong khi, cao su bi oxyhoa nhanh; nhung chao khong, co th~ dun Dongeao su a 20oRc nhieu gia ma khong bi ant huang d nhi~t dOcao a ban, cao su bi ... - 3- ;t I TONG QUAN : I.A.sd LU~CvE LATEX -I CaDsu latexcua nuac ta thu duqc tlrCaycaDsu gi6ngHavea, loai Brasiliennes Latex la mOth~ colloid; mall tr.~ngdl,lc,gam cae hc;t.t caDsu nh6 phan tan ... VaG su lam tang de> cao cilng, d9 bell dai tuang ilng v6i ty l~ them VaG iep thea, flam 1927 OSTROMISLENSKY [74] da tien hanh T copolimeghep cao su tv nhien va polistiren b3.ngcach bOatan cao su...
 • 25
 • 263
 • 0

Thực nghiệm nghiên cứu giảm cấp cao su Latex

Thực nghiệm nghiên cứu giảm cấp cao su Latex
... Polistiren I tren cao su latex ~iam c~P: , I Sau , ket thuc giai Goan giam'" cap cao su, theo , yeu Calicua ke ho~ch thqc nghiem, ho~c giu nguyen luqng lauril sulfat (m~c -1) ho~c b~ sung them cho ... truo~g 7,5 ) su "'~ aoi : trQng su, ltldng K~S~O8 , ltldng stiren " ~, (lauril sulfat) va thdi gian phan ghep cua polistiren tren cao suo dng Giai auqc ao~n , ~ 60% tu ~ Mv cua, cao , ltldng ... - I.A ", CHAT HOA VA DUNG CU : , ~n gem co ,{ I HOA CHAT: '" C~c Cao , chat ho~ , sd d~ng su latex 60% lu~n : , r' I \ Cao su latex sd d~ng co xuat xd cac chi tieu boa ly nhu sau : A' 61,5 60,0...
 • 30
 • 202
 • 0

Kết quả và biện luận nghiên cứu giảm cấp cao su Latex

Kết quả và biện luận nghiên cứu giảm cấp cao su Latex
... di tucao su ban Gauden can su long, chI so N% tang (b~mg1.16) - !) Ban& !:1&: Phf.lil tlch nguyen to caDsu ban Gau va caDsu long C% H% N% 88,24 11,76 - Cao su ban Gau 87,94 11,59 1,02 Cao su long ... d~c tnmg cUacaosu t1p1hientrooc giam cap : 3,94 [1]]1 : dOnh6t d~c trung cila caosu saDkhi giam cap mN thai gian m : tn;mg lugng caosu dugc giam cap M : tn;mg lugng phfm tiT cilacaosu tru6c giam ... (y) 700 (tb) [1]] = 0,70 Cao su long [1]]= 0,27 (CSL) (em-i) K~t qua tu- phd IR eho tha'y : Cao su ban emu, can su giam cl1p [1]] = 0,71 va can su long tu dIng II~li Latex deu co dlc mui hap...
 • 54
 • 304
 • 0

Kết luận nghiên cứu giảm cấp cao su Latex

Kết luận nghiên cứu giảm cấp cao su Latex
... , mue dO giam ca'p clla cao su khong anh huc1ngdEn hi~u suat rhein ung 6) Tir cae phuang trinh hoi quy , d5 rut dlt...
 • 2
 • 220
 • 0

Nghiên cứu phản ứng tổng hợp biaryl sự xúc tác đồng

Nghiên cứu phản ứng tổng hợp biaryl sự xúc tác đồng
... Hình Phản ứng biaryl sử dụng xúc tác Ruthenium Hình Phản ứng biaryl sử dụng xúc tác Palladium SEMINAR CHUYÊN NGÀNH Hình Phản ứng biaryl sử dụng xúc tác rhodium SỬ DỤNG XÚC TÁC ĐỒNG TRONG PHẢN ỨNG ... ether từ phản ứng tert-butoxide base với aryl iodide làm giảm tạo thành sản phẩm phản ứng aryl hóa Xúc tác đồng nghiên cứu thấy tương đối ổn định nhiệt độ phản ứng aryl hóa, làm cho phản ứng xảy ... gia trình aryl hóa tạo nối C-C Xúc tác đồng có giá thành rẻ, số lượng lớn nên dễ sử dụng cho phản ứng tổng hợp biaryl Sử dụng xúc tác đồng có độ chọn lọc phản ứng cao 14 SEMINAR CHUYÊN NGÀNH...
 • 21
 • 491
 • 0

Nghiên cứu một số điều kiện ảnh hưởng đến phản ứng epoxy hoá cao su tự nhiên lỏng bằng axit pefomic

Nghiên cứu một số điều kiện ảnh hưởng đến phản ứng epoxy hoá cao su tự nhiên lỏng bằng axit pefomic
... vinh .. lê thị diệu huyền nghiên cứu số điều kiện ảnh hởng đến phản ứng epoxy hoá cao su tự nhiên lỏng axit perfomic chuyên ngành: hoá hữu mã số: 60.44.27 luận văn thạc sỹ hoá học Ngời hớng dẫn khoa ... trúc cao su tự nhiên lỏng, phơng pháp nội chuẩn để xác định hàm lợng nhóm epoxy, từ khẳng định đợc ảnh hởng số điều kiện phản ứng tới tốc độ phản ứng epoxy hoá mục đích nhiệm vụ nghiên cứu a Điều ... hoá với tác nhân Fentơn 47 1.3.2 ứng dụng tác nhân Fenton công nghệ xử lý nớc thải 47 1.4 Một số vấn đề chung phản ứng epoxy hoá 49 cao su thiên nhiên lỏng 1.4.1 .Một số kết nghiên cứu phản ứng...
 • 79
 • 464
 • 0

Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên epoxy hoá với ancol isoamylic

Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên epoxy hoá với ancol isoamylic
... tài Nghiên cứu phản ứng cao su thiên nhiên epoxy hoá với ancol isoamylic Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Epoxy hoá cao su thiên nhiên axit pefomic xác định cấu trúc cao su thiên nhiên epoxy hoá ... khả phản ứng cao, biến đổi theo nhiều hớng tạo nên nhiều tính kỹ thuật quý Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu cao su thiên nhiên cao su thiên nhiên epoxy hoá Chơng 1: Tổng Quan 1.1 Cao su thiên ... tích công cụ lớn 1.2.3 ứng dụng cao su epoxy hoá Epoxy hoá cao su thiên nhiên cao su thiên nhiên lỏng phơng pháp đợc sử dụng từ lâu nhằm cải tiến tính chất cao su thiên nhiên nh độ bền dung môi,...
 • 37
 • 658
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phản ứng khâu mạch và tính chất của một số hệ trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật i ảnh hưởng của cấu tạo hóa học dầu thực vật đến phản ứng khâu mạch quang hóanghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngiểu luận nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi vinamilktiểu luận nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi vinamilknghiên cứu phản ứng hydro hóa liên tục glucose thành sorbitol trên xúc tác dị thể bằng thiết bị trickclebed áp dụng cho quá trình sản xuất sorbitol có độ sạch caosử dụng notron nhiệt trong nghiên cứu phản ứng hạt nhânnghiên cứu phản ứng hóa họcnghiên cứu phản ứng hạt nhânnghiên cứu phản ứng điện hóalò nghiên cứu phản ứng hạt nhân đà lạtnghiên cưu ảnh hưởng nước thải cao sunghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền môi trường và dầu mỡnghien cuu phan ung tao mau trong phan tich du luong nitrat nitritphản ứng trùng hợp cao su bunađề tài nghiên cứu khoa học về cây cao suPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại