Excel 2010 introduction part II

Excel 2003 introduction part II

Excel 2003 introduction part II
... bookboon.com Excel 2003 Introduction: Part II Contents Contents Introduction Part I The Basics Part I 1.1 Windows Concepts Part I 1.2 The Spreadsheet Concept Part I 1.3 The Excel Screen Layout Part I ... Stephen Moffat, The Mouse Training Company Excel 2003 Introduction Part II Download free ebooks at bookboon.com Excel 2003 Introduction: Part II © 2012 Stephen Moffat, The Mouse Training Company ... bookboon.com Excel 2003 Introduction: Part II Contents 3.3 Absolute and relative references Part I File Operations Part I 4.1 File Operations Part I Moving and copying data Part I 5.1 Move & Copy Part...
 • 87
 • 33
 • 0

excel 2010 introduction part i

excel 2010 introduction part i
... Mouse Training Company Excel 2010 Introduction Part I Download free eBooks at bookboon.com Excel 2010 Introduction: Part I Excel 2010 Introduction: Part I © 2011 Stephen Mofat & bookboon.com ISBN ... Excel 2010 Introduction: Part I Contents Contents Section Introduction How To Use his Guide Objectives Instructions Appendices Section he Basics Windows Concepts 10 Getting Help 17 Microsot Excel ... light Fascinating lighting offers an ininite spectrum of possibilities: Innovative technologies and new markets provide both opportunities and challenges An environment in which your expertise...
 • 128
 • 346
 • 0

Excel 2003 introduction part i

Excel 2003 introduction part i
... worksheets Part II 10.1 Split screen Part II 11 Sorting & Subtotalling data 11.1 Lists Part II 12 Customisation Part II 12.1 Customising Excel Part II 12.2 Set Options Part II Appendix One: Toolbars Part ... Names Part II Working with multiple sheets Part II 8.1 Multiple worksheets Part II 8.2 Activate group mode Part II Printing Part II 9.1 Printing Part II Please click the advert Teach with the Best ... within the Excel application window Minimise buttonThis button is very useful if you need to temporarily switch from Excel into another application without closing Excel down completely Click...
 • 124
 • 38
 • 0

Excel 2010 part 6

Excel 2010 part 6
... ) and then click and drag the edge up until the height displays 56 05_57 763 9-ch03.indd 56 3/15/10 2:38 PM CHAPTER Working with Excel Ranges Hide a Column Click in any cell in the column you want ... Delete Cells 54 05_57 763 9-ch03.indd 54 3/15/10 2:38 PM CHAPTER Working with Excel Ranges The Delete dialog box appears 5 Select the option that corresponds to how you want Excel to shift the remaining ... range data and its formatting, click Clear All instead 52 05_57 763 9-ch03.indd 52 3/15/10 2:38 PM CHAPTER Working with Excel Ranges • Excel removes the range data Undo Range Data Deletion Click the...
 • 10
 • 182
 • 0

Excel 2010 part 7

Excel 2010 part 7
... 2 Click inside the Name box Type the name you want to use Press Excel assigns the name to the range 67 06_ 577 639-ch04.indd 67 3/15/10 2:41 PM Use Worksheet Text to Define a Range Name If you ... Range Names 70 Change a Range Name 72 Delete a Range Name 74 06_ 577 639-ch04.indd 65 3/15/10 2:41 PM Define a Range Name Before you can ... range and transpose it 63 05_ 577 639-ch03.indd 63 3/15/10 2:38 PM Chapter Working with Range Names You can make it easier to navigate Excel worksheets and build Excel formulas by applying names...
 • 10
 • 197
 • 0

Excel 2010 part 8

Excel 2010 part 8
... click Delete and then click OK when Excel asks you to confirm the deletion 75 06_577639-ch04.indd 75 3/15/10 2:41 PM Chapter Formatting Excel Ranges Microsoft Excel 2010 offers many commands and options ... 78 Apply Font Effects 80 Change the Font Color 82 Align Text Within a Cell 84 Center Text Across ... click the typeface you want to apply • Excel applies the font to the text in the selected range 78 07_577639-ch05.indd 78 3/15/10 2:41 PM CHAPTER Formatting Excel Ranges 4 To change the font size,...
 • 10
 • 149
 • 0

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 26

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 26
... cấp, làm tăng tốc độ chỉnh sửa hay định dạng mà bạn thực thường xuyên bảng tính Excel Chúng ghi lại hành động mà bạn chọn menu chuỗi hành động hoàn thành bước Excel 2010 Ghi Macro Để ghi Macro: ... workbook: In toàn workbook  Table: Chỉ có tác dụng ô hành bảng, chọn in bảng Excel 2010  Ignore print areas: Khi chọn, Excel bỏ qua tất thiết lập vùng in thực 6.4 Các lưu ý khác Ngăn không cho ... Excel 2010  Selection: Chỉ in vùng chọn trước nhấn lệnh Office  Print  Active sheet(s): Chỉ in sheet hành hay sheet chọn  Entire workbook: In toàn workbook  Table: Chỉ có tác dụng ô...
 • 6
 • 324
 • 1

Excel 2010 part 9

Excel 2010 part 9
... • • Alternatively, click one of Excel s standard colors Excel applies the color to the range text 82 07_5776 39- ch05.indd 82 3/15/10 2:41 PM CHAPTER Formatting Excel Ranges Select a Custom Color ... from 90 degrees (which is the same as clicking the Rotate Text Up command in the Orientation menu) to 90 degrees (which is the same as clicking the Rotate Text Down command) 89 07_5776 39- ch05.indd ... the Alignment group, click the dialog box launcher ( ) 86 07_5776 39- ch05.indd 86 3/15/10 2:42 PM CHAPTER Formatting Excel Ranges Excel opens the Format Cells dialog box with the Alignment tab displayed...
 • 10
 • 169
 • 0

Excel 2010 part 10

Excel 2010 part 10
... Click the number format you want to use 92 07_577639-ch05.indd 92 3/15 /10 2:42 PM CHAPTER Formatting Excel Ranges • • Excel applies the number format to the selected range For monetary values, ... button ( ) • Excel decreases the number of decimal places by one Repeat Step until you get the number of decimal places you want 94 07_577639-ch05.indd 94 3/15 /10 2:42 PM CHAPTER Formatting Excel Ranges ... decimal places, Excel uses the value with four decimals as the basis If you click Decrease Decimal, Excel displays every value with three decimal places; if you click Increase Decimal, Excel displays...
 • 10
 • 186
 • 0

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 27

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 27
... Excel 2010 Để biết ký tự đại diện cho nút lệnh, bạn nhấn nhấn tổ hợp phím ...
 • 6
 • 209
 • 1

Excel 2010 part 11

Excel 2010 part 11
... fit horizontally, Excel either displays the text over the next cell if that cell is empty, or Excel displays only part of the text if the next cell contains data To prevent Excel from showing ... 2:42 PM CHAPTER Formatting Excel Ranges 3 Click Wrap Text ( ) Excel turns on text wrapping for the selected cell • If the cell has more text than can fit horizontally, Excel wraps the text onto ... 5 CHAPTER Formatting Excel Ranges Excel displays the Cell Styles gallery Click the style you want to apply Note: If the style...
 • 10
 • 167
 • 0

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 1

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 1
... Office Excel 2 010 , việc định dạng biểu đồ mà bạn áp dụng trì thay đổi sang PivotChart, điều bổ sung nâng cấp để theo cách mà làm việc phiên Excel trước Share Workbook Excel 2 010 Microsoft Excel 2 010 ... Excel 2 010 Thanh định hướng bên trái Backstage View chứa nhiều lệnh, cho phép sửa tài liệu, kích cỡ file Thêm tính Sparkline Excel 2 010 Excel có liệu đồ thị biểu đồ ... Slicers Slicers tính Excel 2 010 giúp bạn giải thích liệu bạn dễ dàng Một cách nhanh chóng, bạn có nhình trực quan sâu thông qua số lượng lớn liệu Excel 2 010 Ví dụ, bạn sử dụng Slicers để lọc thông...
 • 8
 • 361
 • 1

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 2

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 2
... lệnh truy cập nhanh Excel 20 10 Các lệnh thực đơn Office Excel 20 10 Bảng lựa chọn lệnh truy cập nhanh Excel 20 10 Hộp thoại để chế biến lệnh truy cập nhanh Ribbon gì? Ribbon: Excel 20 10 thay đổi giao ... phần Workbook Excel 20 10 dùng định dạng tập tin mặc định “.XLSX” (dựa chuẩn XML giúp việc trao đổi liệu ứng dụng dễ dàng hơn) thay cho định dạng chuẩn trước “.XLS” Excel 20 10 Giao diện Excel Nút ... hữu dụng cho lập trình viên, người có hiểu biết VBA Để mở nhóm nhấn vào nút Office  Excel Options Popular Chọn Show Developer tab in the Ribbon Add-Ins: Tab xuất Excel mở tập tin có sử dụng...
 • 8
 • 345
 • 2

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 28

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 28
... save lại toàn tài liệu Bước Đến đây, bạn sử dụng công thức =ConvertCurrencyToVietnamese(B3) để chuyển đổi tiền tệ từ số chữ (với B3 số tiền chữ số) Excel 2010 Ví dụ: B3 có giá trị là: 123456 kết ... Nhưng bạn áp dụng thủ thuật bảng tính bạn an toàn nhiều "phương án" để bạn đọc tham khảo có thêm nhiều lựa chon công việc Các thực sau: Trong bảng tính cần bảo mật, bạn nhấn Excel 2010 ALT+F11 ... Dollars & " Nghin" End Select ' Clean up cents Select Case Cents Case "" Cents = " va khong Dong" Excel 2010 Case "One" Cents = " va mot Dong" Case Else Cents = " va " & Cents & " Dong" End Select...
 • 9
 • 255
 • 0

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 29

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 29
... Excel 2010 Có ba giải pháp để thực điều này: Khóa ô chứa công thức, sử dụng chức Data-validation cho ô chứa công thức, tự động bật ... thiết: Excel 2010 Bỏ tùy chọn Select locked cells hộp thoại Protect Sheet Vậy xong Từ bây giờ, ô chứa công thức bạn bảo vệ, không xem thấy bạn chọn Hidden, bạn không lo công thức bị can thiệp Sử dụng ... Data-validation Sử dụng Data-validation, đơn giản không cho ghi đè vào ô có chứa công thức, nghĩa không cho sửa công thức Tuy nhiên, phương pháp phòng ngừa cho bạn, nghĩa tránh việc táy máy sửa lại ô...
 • 8
 • 173
 • 0

Xem thêm