Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... ……………………………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THE END ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I KEYS – ĐÁP ÁN Môn: Tiếng Anh Lớp 10 Thời gian: 45 phút I Circle the ... graduating in 19 00 as a teacher of mathematics and physics In 19 05 he proposed the special theory of Relativity Einstein received the Nobel Prize in 19 21 He died on 18 th April 19 55 in Princeton ... graduating in 19 00 as a teacher of mathematics and physics In 19 05 he proposed the special theory of Relativity Einstein received the Nobel Prize in 19 21 He died on 18 th April 19 55 in Princeton...
 • 4
 • 251
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 CÓ ĐÁP ÁN
... passage does the author describe the habitat of tropical stick insects? A Lines 16 -1 7 B Lines 13 -1 5 C Lines 10 -1 1 D Line Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase from number ... to wait Câu 29: – You look great in this new dress – Trang 2/5 - đề thi 743 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Do not say anything about it B Not at all C With pleasure ... purpose B interest C thing D part Câu 48: A his B their C our D my Câu 49: A made B published C bought D thrown away Câu 50: A on B with C to D upon Trang 4/5 - đề thi 743 VnDoc - Tải tài liệu,...
 • 5
 • 337
 • 1

Đề thi giữa học 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐÁP ÁN - ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I - KHỐI 12 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Năm học: 2 016 -2 017 ; Môn: Ngữ văn Ngày thi: 27 /10 /2 016 ... tự bảo vệ khỏi 1, 0 HIV/AIDS – Không phân biệt đối xử thị với ngững người bị HIV/ AIDS Hãy coi việc đẩy lùi đại dịch việc tất người II Nêu suy nghĩ chân thực thông điệp 1, 0 Giới thi u nhà thơ ... cảnh chia tay sôngnước Tây Bắc 3,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vừa thực vừa mộng hoang vắng, tĩnh lặng, buồn thi vị Cả bốn câu cảnh sắc Tây Bắc gợi cảm giác mênh mang,...
 • 4
 • 271
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THE END _ ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I Năm học: 2 016 -2 017 Môn: Tiếng Anh Lớp 11 Thời gian: 45 phút I Pronunciation: (1pt) ... ………………………………………………………………………………………………………………… V READING A Choose the correct word or phrase- a, b, c or d - that best completes the passage (1. 25 pts) In the United States, volunteering is (1) ……… as a good way to give children a sense ... Alzheimer's disease VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí from V Reading A Choose the correct word or phrase- a, b, c or d - that best completes the passage (1. 25pts) In the United...
 • 5
 • 250
 • 1

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... heavily last night A was B has been C had been D would be - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 13 2 ... does she talk to him? Trang 3/5 - đề thi 13 2 Câu 36: Choose the answer which has the same meaning with the underlined word The conference continued after a ten-minutes break A took part in B ... Handicrafts C Mathematics D Arts Câu 11 : Choose the correct answer to complete the sentence Marie Curie was born………………………November 7, 18 67 C at A in B from Câu 12 : Find out the error in each sentence...
 • 5
 • 271
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Toán Lớp 10 THPT ... sin10 cos100 1  0 cos10  sin10   2 cos100  sin100   Ta có: P   sin100 cos100 sin 20 2sin(300  100 ) 4sin 200   4 sin 200 sin 200 1,0 0,5 1,0 Với số thực dương a, b, c từ giả thi t ... Bài làm học sinh tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán xác tính điểm tối đa Với cách giải khác đáp án, tổ chấm trao đổi thống điểm chi tiết không vượt số điểm dành cho phần Mọi vấn đề phát sinh trình...
 • 4
 • 147
 • 1

Đề thi chọn HSG cấp trường môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi chọn HSG cấp trường môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... ………………………………………………………………………………………………………… THE END 11 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEYS TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ TỪ SƠN - BẮC NINH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 12, NĂM HỌC 2016 - 2017 A PHONETICS (1.0 ... Peter ( CAME ) …………………………………………………………… ……………………… I think you misunderstood, Kevin ( STICK ) I think you must …………………………………………………………… ……… 10 I hardly think she will agree to giving you a pay rise ( ... their eating habits A surprised B amazed C startled D shocked 11 This cloth ……………… very thin A feels B touches C holds D handles 12 The upper levels of the Sun’s atmosphere are of very low heats...
 • 20
 • 312
 • 3

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Sinh học lớp 10 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Sinh học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen nhân đôi bao nhiêu? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN SINH HỌC LỚP 10 Câu Nội dung ... sử Cung cấp cho hoạt động Cung cấp cho pha tối dụng sống tế bào 0,25 Loài I, II AND mạch kép 0,25 - III : AND mạch 0,25 - IV: ARN mạch 0,25 - V: ARN mạch 0,25 a a Phát loại tế bào: - - A C tế ... lúc bị mắc bệnh - Vì dày - ruột nhận chất dinh dưỡng bổ sung liên tục 0,5 thải sản phẩm dị hóa - Nếu nuôi vi sinh vật không liên tục, dựa vào đường cong sinh trưởng thu hoạch sinh khối vào cuối...
 • 5
 • 172
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... 32 gam Ala-Ala 36,96 gam Ala-Ala-Ala Giá trị m A 66,44 B 90,6 C 11 1,74 D 81, 54 Câu 32: X este tạo α-amino axit Y (chứa nhóm -COOH nhóm -NH2) với ancol đơn chức Z Thủy phân hoàn toàn 0 ,1 mol X 200 ... ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu 13 ,7 gam chất rắn 4,6 gam ancol Z Vậy công thức X là: A CH3-CH(NH2)-COOC 2H5 B CH3-CH(NH2)-COOCH3 C H2N-CH2-COOC2H5 D H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2 Câu 33: Một ... ứng xảy A B C D Câu 14 : Khi xà phòng hóa tristearin dd NaOH, thu sản phẩm là: A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 15 : Vinyl axetat tên...
 • 6
 • 133
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, Tây Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, Tây Ninh năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TÂY NINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2 015 - 2 016 TRƯỜNG THPT NGUYỄN MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 10 TRUNG TRỰC Thời gian làm bài: 90 phút Đề ... tài liệu) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TÂY NINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ TRƯỜNG THPT NGUYỄN NĂM HỌC 2 015 - 2 016 TRUNG TRỰC MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 10 Thời gian làm ... Đất quý vàng 1, 0 - Nội dung: Khuyên răn người chăm lao động, không nên bỏ 1, 0 ruộng hoang đất đai quý vàng Câu Yêu cầu chung - Đúng thể loại tự - Đủ ý, hành văn mạch lạc, rõ ràng - Có kết hợp...
 • 5
 • 471
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD& ĐT BẮC NINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ TRƯỜ NG THPT NGUYỄN VĂN CỪ NĂM HỌC 2 015 - 2 016 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 Câu (3,0 điểm) ... đạt - Điểm - 6: Đáp ứng phần lớn yêu cầu kiến thức kỹ năng, mắc vài lỗi nhỏ tả, diễn đạt - Điểm - 4: Đáp ứng phần yêu cầu kiến thức kỹ năng, mắc nhiều lỗi tả, diễn đạt - Điểm - 2: Chưa hiểu kỹ đề, ... kiến xưa (1, 0 điểm) - Nghệ thuật: Sử dụng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn; tả cảnh sinh động; đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ (0,5 điểm) c Suy nghĩ thân sống người phụ nữ xã hội ngày (1, 5 điểm) - Quan...
 • 3
 • 265
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I Môn: SINH HỌC 11 Câu 1: a Nêu ý nghĩa (1 ) b Cơ chế đóng – mở khí khổng (1 ) - Khi đủ nước, tế bào ... nước mạnh hút nước: (1 ) Sẽ làm bị héo, sau thời gian ngắn, đủ nước hút nước trở lại trạng thái bình thường Hạn hán kéo dài làm biến tính hệ keo nguyên sinh ảnh hưởng đến trình sinh lí TB làm bị ... nước thoát nhiều - Khi thi u nước, TB hạt đậu trương nước nên vách Tb hết cong, làm lỗ khí khổng đóng lại Ngoài đóng mở khí khổng xảy chủ động tác động ánh sáng nhiệt độ môi trường cao bị hạn...
 • 2
 • 261
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... môi trường Câu 11 Tại điểm O không khí, đặt điện tích q = 4 .10 -8 C Cường độ điện trường điểm M cách O đoạn OM = cm A 4 .10 7 V/m B 4 .10 5 V/m C 9 .10 5 V/m D 9 .10 7 V/m Câu 12 Điện tích q = 10 -7 C ... trường chịu tác dụng lực F = 3 .10 -3 N Cường độ điện trường điểm đặt điện tích q A 3 .10 4 V/m B 3 .10 -4 V/m C 6 .10 4 V/m D 6 .10 -4 V/m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13 ... Câu 15 Tại điểm không khí có hai cường độ điện trường có phương vuông góc với có độ lớn E1 = 6 .10 4 V/m; E2 = 8 .10 4 V/m Độ lớn điện trường tổng là: A 10 .10 4 V/m B 14 .10 4 V/m C 10 4 V/m D 48 .10 4...
 • 4
 • 211
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... B 50 cm/s C 15 0 cm/s D 200 cm/s Câu 13 : Một vật khối lượng m gắn vào hai lò xo có độ cứng k1, k2 chu T1, T2 Biết T2 = 2T1 k1 + k2 = 5N/m Giá trị k1 k2 A 4N/m; 1N/m B 2N/m;3N/m C 1N/m; 4N/m ... 10 m/s2 Chu dao động lắc bị vướng đinh A 2,2s B 3,6s C 1, 99s D 1, 8s Câu 10 : Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10 cos(4πt) với t tính giây Động vật biến thi n với chu ... chu A 1, 00 s B 0,50 s C 1, 50 s D 0,25 s Câu 11 : Một vật nhỏ có khối lượng 10 0g dao động điều hòa với chu 0,5πs biên độ 3cm Chọn mốc vi trí cân bằng, vật A 0,36 mJ B 0,72 mJ C 0 ,18 mJ D 0,48...
 • 7
 • 181
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... many people who voluntary take care of others A B C D - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 13 2 ... the differently pronounced from the others: A change B teacher C machine D choose Trang 2/4 - đề thi 13 2 Câu 28: Choose the correct answer to complete the sentence Susan usually………………………… her ... to complete the sentence D make mistakes Hurry up, Jane! We ………………………… for you Trang 3/4 - đề thi 13 2 A wait B waiting C are waiting Câu 43: Choose the correct answer to complete the sentence...
 • 4
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 10 truong thpt dong thođề thi giữa học kì 1 môn vật lí lớp 10đề thi học kì 1 môn ngữ văn lớp 10đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10đề thi học kì 1 môn địa lí lớp 10đề thi học kì 1 môn công dân lớp 10đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 10đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10de cuong on thi hoc ki 1 mon cong nghe lop 10đề thi kscl cuối kì 2 môn hoá họcde thi 8 tuan ki 1 mon toan lop 10đề cương học kì 1 môn ngữ văn lớp 10dề thi học kỳ 1 môn hoá 9đề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhde thi thu dh lan 1 mon hoa4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.8.Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021.9. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017,Giay uy quyen tham duQuy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016PTSC Thanh Hoa Thong bao ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du hop DHCD 2017 signedPTSC Thanh Hoa NQ ke hoach chi tra co tuc nam 2016 signedChuyên đề Lượng giác2. Bao cao HDQT 2016Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 5. TiepBCTC hop nhat nam 2016BCTC cong ty me giua nien do nam 2017 kyThong bao to chuc DHCD 20171.To trinh HDQT ve tham gia du an BT11.Phieu bieu quyet cho co dong tham du truc tiep2.To trinh ve mien nhiem va bau bo sung BKS6.Bien ban hop nhom ve viec de cu ung vien BKS