Marketing management topic 2 analyzing consmer markets

Marketing management Chapter 2 docx

Marketing management Chapter 2 docx
... 20 06 20 07 CAGR Recreational 10% 19,1 42, 500 21 ,056,750 23 ,1 62, 425 25 ,478,668 28 , 026 ,535 10.00% Fitness 15% 6, 820 ,000 7,843,000 9,019,450 10,3 72, 368 11, 928 ,22 3 15.00% Speed 10% 387,500 426 ,25 0 468,875 ... 567,339 10.00% Hockey 6% 2, 480,000 2, 628 ,800 2, 786, 528 2, 953, 720 3,130,943 6.00% Extreme 4% 2, 170,000 2, 256,800 2, 347,0 72 2,440,955 2, 538,593 4.00% 10.48% 31,000,000 34 ,21 1,600 37,784,350 41,761,474 ... Sales 20 03 20 04 20 05 Recreational $455,740 $598,877 $687,765 Competitive $ 72, 918 $95, 820 $110,0 42 Total Sales $ 528 ,658 $694,697 $797,807 20 03 20 04 20 05 Recreational $ 82, 033 $107,798 $ 123 ,798...
 • 36
 • 377
 • 0

Contemporary Issues in Marketing Management- Assignment 2

Contemporary Issues in Marketing Management- Assignment 2
... Transactional marketing - Transaction marketing - Database marketing - Network marketing - Interaction marketing - Direct marketing - Mass media - Public relation - Partnership marketing 2. 3.1 Marketing ... Transaction marketing, Database marketing, Network marketing, Interaction marketing • Public sector: Transaction marketing, Database marketing • Voluntary sector: Interaction marketing, Network marketing ... http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-commerce-E-Commerce.html [Accessed 22 20 13] BusinessDictionary, n.d What is E- Marketing? [Online] Available at: http://www.businessdictionary.com/definition/internet -marketing. html [Accessed 22 20 13] BusinessDictionary,...
 • 35
 • 421
 • 0

Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 2 potx

Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 2 potx
... focus of the sales force—all in support of the needs and wants of the target customers The good news is that knowing what these systems can for you will help you adapt to the new science of marketing ... architecture and plugging marketing in to the rest of the enterprise represent the right first steps The next piece missing from the puzzle is to take the 12 ENTERPRISE MARKETING MANAGEMENT value proposition ... timing of the return, which in turn lets you monitor both the incremental and the cumulative ROI for a specific marketing initiative It offers an immediate snapshot of the validity of the marketing...
 • 25
 • 130
 • 0

Marketing bài số 2

 Marketing bài số 2
... phạm vi lu thông Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 20 03 Chơng Nghiên cứu thị trờng Khái niệm thị trờng 1 .2 Phân loại thị trờng (2) Trong marketing Thị trờng Thị trờng ... lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 20 03 Chơng Chơng Nghiên cứu tổng hợp thị trờng Nghiên cứu tổng hợp thị trờng Nội dụng nghiên cứu t/h thị trờng 2. 1 Nghiên cứu khách hng 2. 2 ... tiềm Thị trờng lý thuyết Thị trờng thực nghiệm Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 20 03 1 .2 Phân loại thị trờng (2) Ti nguyên Ti nguyên Thị trờng ti Thị trờng ti nguyên...
 • 84
 • 271
 • 0

Nhập Môn Marketing Management

Nhập Môn Marketing Management
... tháng 11/2004 Marketing Địa phương Quản lý Marketing kỷ 21 Chương 1: Nhập môn quản lý Marketing hoạt động có tác động thực Tất nhiên vài tổ chức, số nhiệm vụ marketing thực bên phận marketing Nhiệm ... tháng 11/2004 Marketing Địa phương Quản lý Marketing kỷ 21 Chương 1: Nhập môn quản lý Marketing Để xem xét sâu chủ đề Quản lý Marketing Thế kỷ 21, phần trình bày chia làm phần: I Marketing Doanh ... Kinh tế Fulbright Hà Nội, tháng 11/2004 Marketing Địa phương Quản lý Marketing kỷ 21 Chương 1: Nhập môn quản lý Marketing GIỚI THIỆU Chương trình bày lý cần marketing cách chịu khó kết nối thành...
 • 31
 • 466
 • 0

Chiếc lược marketing độc đáo (2)

Chiếc lược marketing độc đáo (2)
... Chiến lược maketing độc đáo : Có nhiều ý kiến tán thành Apple hãng thành công với chiến lược marketing Điều hoàn toàn GVHD: Th.S Trần Phi Hoàng Nhóm 09-B Chiến lược quảng cáo Apple Chiến lược ... logo Phần Nội Dung Tiểu Luận .5 2.1 Tư chiến lược Apple 2.2 Chiến lược maketing độc đáo 2.2.1 Quan trọng phải đẹp 2.2 2.Mọi người thích ... thiện Chiến lược Apple nói cho bạn điểm yếu họ (trong trường hợp bạn không tin vào sản phẩm), mà chiến lược họ chia sẻ với khách hàng lời nhận xét GVHD: Th.S Trần Phi Hoàng Nhóm 09-B Chiến lược quảng...
 • 17
 • 364
 • 0

Bài giảng Marketing căn bản (2)

Bài giảng Marketing căn bản (2)
... MÔI TRƯỜNG MARKETING Pháp luật Tự nhiên Kỷ thuật Công Nghệ 9/3/2003 Nhà cung ứng Nội công ty Đối thủ cạnh tranh Trung gian marketing Công chúng Khách hàng Nhân Văn ... doanh nghiệp chuyên hoạt động lãnh vực kho bải, vận tải  Tổ chức cung cấp dòch vụ marketing: Quảng cáo, Nghiên cứu marketing, Tổ chức hội chợ triển lãm, …  Tổ chức cung cấp dòch vụ tài – tín dụng: ... đến sản phẩm - Cách tân hay thận trọng - Tập trung hay phân quyền - Mối quan hệ qua lại cá nhân Marketing Mục tiêu chung - Doanh thu - Thò phần - Lợi nhuận - Phát triển thương hiệu 9/3/2003 Cơ...
 • 15
 • 412
 • 1

Marketing Bài số 2

 Marketing  Bài số 2
... phạm vi lu thông Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 20 03 Chơng Nghiên cứu thị trờng Khái niệm thị trờng 1 .2 Phân loại thị trờng (2) Trong marketing Thị trờng Thị trờng ... lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 20 03 Chơng Chơng Nghiên cứu tổng hợp thị trờng Nghiên cứu tổng hợp thị trờng Nội dụng nghiên cứu t/h thị trờng 2. 1 Nghiên cứu khách hng 2. 2 ... tiềm Thị trờng lý thuyết Thị trờng thực nghiệm Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 20 03 1 .2 Phân loại thị trờng (2) Ti nguyên Ti nguyên Thị trờng ti Thị trờng ti nguyên...
 • 84
 • 249
 • 0

Enterprise Marketing Management - The New Science of Marketing - John Wiley & Sons

Enterprise Marketing Management - The New Science of Marketing - John Wiley & Sons
... Enterprise Marketing Management Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing Dave Sutton and Tom Klein John Wiley & Sons, Inc Copyright © 2003 by ... interacts on the brand’s behalf with any customer From the smallest local business to sprawling global enterprises, it’s the end of the art of marketing and the beginning of the new science of marketing ... investments in ENTERPRISE MARKETING MANAGEMENT what are often creative exercises It’s this discipline that is at the heart of enterprise marketing management (EMM) and the new science of marketing...
 • 241
 • 359
 • 3

Xem thêm