Nghiên cứu và tích hợp các mẫu chuyển động của người đi bộ vào một hệ mô phỏng đa tác tử di động

Nghiên cứu thiết kế tích hợp các chip chuyên dụng vào hệ thống đo lường thu thập dữ liệu

Nghiên cứu thiết kế và tích hợp các chip chuyên dụng vào hệ thống đo lường và thu thập dữ liệu
... mot chip FPGA thong thuong c6 the thu duge ve f Mapping Viec san xuat chip theo ky thuat FPGA thuong c6 chi phi cao ban so f vai cac ky thuat khac, no thuong duge ap dung cho viec san xuat chip ... ndi den viec tich hgp chip chuyen dung vao he thdng thu nhan anh ve tinh vien tham Ca hai chip lap trinh da duge thu nghiem dai tren he thdng thu anh ve tinh eiia Phdng Ky Thuat Vien Tham, Vien ... trinh cho cac chip dieu khien hien thi ddng thdi nhieu mddun, tren thuc te da thu vdi mddun nhung ve nguyen tac C the md rgng sd mddun len nhieu hon; van de chi thudc vao sd chan cua "chip O trang"...
 • 76
 • 276
 • 0

Nghiên cứu thiết kế tích hợp các chíp chuyên dụng vào hệ thống đo lường thu thập dữ liệu

Nghiên cứu thiết kế và tích hợp các chíp chuyên dụng vào hệ thống đo lường và thu thập dữ liệu
... kỹ thu t lập trình chip Chương Phần thực nghiệm kết 2.1 Tích hợp khả thông báo kết giọng nói 9 cho hệ thống đo lường 2.2 Tích hợp chip chuyên dụng vào hệ thống đo 16 nhiều hiển thị 2.3 Thiết kế ... thị 2.3 Thiết kế tích hợp chip FPGA vào hệ thống 28 thu nhận ảnh vệ tinh khí tượng 2.4 Nghiên cứu thiết kế tích hợp chip Xilinx CPLD 46 vào hệ thống thu nhận ảnh vệ tinh khí tượng Kết luận 51 Danh ... đa dụng vi mạch lập trình được, đồng thời rút ngắn thời gian tính từ hình thành thiết ứng dụng cụ thể Trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu thiết kế tích hợp chip chuyên dụng vào hệ thống đo lường...
 • 78
 • 170
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất glycozid mới

Nghiên cứu và tổng hợp các dẫn xuất glycozid mới
... việc nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất glycozid nâng cao hoạt tính sinh học chúng vấn đề quan tâm Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu lĩnh vực hoá học monosaccarid, luận văn tiến hành tổng hợp số dẫn xuất ... Phương pháp tổng hợp monosaccarid isothiocyanat [7-9] 1.1.3.1 Bằng phản ứng dẫn xuất halogen monosaccarid với thiocyanat vô Lần E.Fischer tổng hợp dẫn xuất isothiocyanat monosaccarid cách xử lí ... 1.1.3.2 Phương pháp tổng hợp từ glucal Glucal dẫn xuất không no monosaccarid, nguyên tử cacbon glycozid tham gia vào việc tạo thành liên kết đôi C=C Các phương pháp tổng hợp từ glucal bao gồm...
 • 79
 • 260
 • 0

Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại nặng pb, cd, zn, cu, trong một số loài nhuyễn thể ở khu vực sông đồng nai, tỉnh đồng nai luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại nặng pb, cd, zn, cu, trong một số loài nhuyễn thể ở khu vực sông đồng nai, tỉnh đồng nai luận văn thạc sỹ hóa học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY CÁC KIM LOẠI NẶNG Pb, Cd, Zn, Cu TRONG MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN THỂ KHU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI, TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC TP ... thống sông Kiểm soát hàm lượng kim loại nặng loài thủy sản nguồn nước vấn đề đặt Chính lý mà chọn đề tài : Nghiên cứu tích lũy kim loại nặng Pb, Cd, Zn, Cu số loài nhuyễn thể khu vực sông Đồng Nai, ... nghiên cứu vấn đề sử dụng sinh vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ để thị ô nhiễm kim loại nặng không nhiều, đặc biệt chưa có nghiên cứu khả tích lũy kim loại nặng nhóm loài Corbicula Các nghiên cứu tích...
 • 25
 • 648
 • 4

Nghiên cứu triển khai các dịch vụ mạng của hệ thống windows server 2008

Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ mạng của hệ thống windows server 2008
... Windows 7… ta cần phải nâng cấp hệ thống cho phù hợp Để tìm hiểu trình nâng cấp hệ thống từ Windows Server 2003 lên Windows Server 2008 số dịch vụ mạng Window Server 2008, xin chọn đề tài: Nghiên ... Khả Năng Ứng Dụng Thực Tế Của Đề Tài -4- CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI I KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI  Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai dịch vụ mạng hệ thống windows server 2008 Các nội dung đề tài là: ... tài: Nghiên cứu triển khai dịch vụ mạng hệ thống windows server 2008 Nội dung đề tài bao gồm ba chƣơng: Chƣơng I: Tổng Quan Đề Tài Chƣơng II: Quá Trình Thực Hiện Chƣơng III: Quy Mô Khả Năng...
 • 129
 • 523
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ MẠNG CỦA HỆ THỐNG WINDOWS SERVER 2008

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ MẠNG CỦA HỆ THỐNG WINDOWS SERVER 2008
... ều máy tính mạng máy tính CHƢƠNG II: TỔNG QUAN ÐỀ TÀI I Nội dung thực tập 1.Nhiệm vụ đƣợc giao  Nghiên cứu dịch vụ mạng Windows Server 2008 Triển khai dịch vụ mạng Windows Server 2008 2.Kiến ... đề tài: Nghiên cứu triển khai dịch vụ mạng Windows Server 2008. ” Nội dung thực hiện: Lý thuyết: Nắm vững bƣớc thực quản trị Windows Server 2008 Có khả tự thiết lập mạng máy tính, cấu hình mạng, ... 2010, Windows 7… ta cần phải nâng cấp hệ thống cho phù hợp Để tìm hiểu trình nâng cấp hệ thống từ Windows Server 2003 lên Windows Server 2008 số dịch vụ mạng Window Server 2008, em xin chọn đề tài: ...
 • 118
 • 122
 • 0

Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại nặng zn, cu, cd, pb trong một số loài nhuyễn thể ở vùng biển huyện cần giờ thành phố hồ chí minh luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tích lũy các kim loại nặng zn, cu, cd, pb trong một số loài nhuyễn thể ở vùng biển huyện cần giờ  thành phố hồ chí minh luận văn thạc sỹ hóa học
... trình học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, định chọn đề tài : “ Nghiên cứu tích lũy kim loại nặng Zn, Cu, Cd, Pb số loài nhuyễn thể vùng biển huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh ” để làm nội dung nghiên ... trình tích luỹ kim loại nặng theo chuỗi thức ăn 26 1.1.5 Sự tích tụ nguyên tố Zn, Cu, Cd, Pb số loài nhuyễn thể 27 1.1.6 Giới hạn an toàn kim loại nặng Zn, Cu, Cd, Pb thực phẩm ... bao gồm số loại : Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Se, As, Mo, )[13] Kim loại nặng được chia làm loại: kim loại độc (Hg, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, As, Co, Sn,…), kim loại quý (Pd, Pt, Au, Ag, Ru,…), kim loại...
 • 103
 • 389
 • 1

Đề tài nghiên cứu phục chế trang phục truyền thống của người châu ro

Đề tài nghiên cứu và phục chế trang phục truyền thống của người châu ro
... dân tộc Châu Ro nói riêng dân tộc thiểu số khác nói chung ĐÒI tượng phạm vỉ nghỉên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài người Châu Ro Chúng nghiên cứu chủ yếu trang phục truyền thống tộc người bối ... bào Châu Ro có vấn đề phục hồi, tái tạo phát triển sáng tạo mẫu trang phục cách tân cho phù hợp với sống đồng bào Châu Ro Việc cách tân trang phục dựa tảng trang phục truyền thông người Châu Ro ... Mạ người Jroo (tức Châu Ro) 8 B Bourotte xếp người Châu Ro vào năm nhóm địa phương người Mạ (Chrau, Kono, Chsré, Cop Ghato) J Boulbet cho người Châu Ro (Jroo) nhóm địa phương người Churu Trong...
 • 162
 • 477
 • 0

Nghiên cứu điều trị gãy liên mấu chuyển dưới mấu chuyển xương đùi bằng kết hợp xương với nẹp góc ao

Nghiên cứu điều trị gãy liên mấu chuyển và dưới mấu chuyển xương đùi bằng kết hợp xương với nẹp góc ao
... 1.3 Điều trị gãy LMC, DMC kết hợp xơng với nẹp góc AO 1.3.1 Cấu tạo nẹp góc AO: năm 1970 - 1980, AO/ ASIF đa loại nẹp góc có tên Angle blade plate hay gọi nẹp góc AO A B C Hình 1.13 Nẹp góc AO: ... xơng đùi cần thiết việc lựa chọn lắp đặt nẹp góc AO PTKX khác điều trị gãy LMC, DMC ngời trởng thành Trên sở đó, đề tài "Nghiên cứu điều trị gãy liên mấu chuyển, dới mấu chuyển xơng đùi kết hợp ... lựa chọn nẹp góc AO kết nghiên cứu họ đạt tỷ lệ thành công cao nghiên cứu này, 20 gãy LMC nhóm A3, gãy DMC đợc KHX với nẹp góc AO đạt kết tốt tốt Nh vậy, việc dùng nẹp góc AO cho loại gãy xơng...
 • 28
 • 788
 • 7

Nghiên cứu, thiết kế tích hợp các chip FPGA PLD vào hệ thống thu nhận ảnh vệ tinh khí tượng luận văn ths kỹ thuật điện tử viễn thông 2 07 00 pdf

Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp các chip FPGA PLD vào hệ thống thu nhận ảnh vệ tinh khí tượng  luận văn ths kỹ thuật điện tử  viễn thông 2 07 00 pdf
... chip Flex 8000 ca hóng Altera [ 12] 1.4.1 Cỏc tớnh cht ca h Flex 8000 - Giỏ thnh thp, mt cao c th hin bng + T 25 00 n 1 6000 cng + 28 2 n 1 500 flipflop Bng 1: Cỏc c tớnh k thut ca h chip Flex 8000 ... TINH .29 2. 1 V tinh GMS, MT-SAT ca Nht Bn 29 2. 1.1 Cỏc thụng s k thut ca v tinh GMS- 529 2. 1 .2 Cu trỳc khung d liu nh v tinh GMS - 29 2. 1.3 Cỏc c tớnh tớn hiu phỏt nh phõn gii cao ca v tinh GMS-5 ... H Chip Flex 8000 ca hóng Altera 19 1.4.1 Cỏc tớnh cht ca h Flex 8000 .19 1.4 .2. Mụ t tng quỏt .21 1.4.3 Mụ t chc nng 24 CHNG 2: GII THIU V V TINH GMS, MT-SAT NHT BN V H THU NH V TINH .29 ...
 • 69
 • 120
 • 0

Lịch sư nghiên cứu ứng dụng các hợp chất Azometin, oxin hydrazon

Lịch sư nghiên cứu và ứng dụng các hợp chất Azometin, oxin và hydrazon
... 1 Sơ lợc lịch sử nghiên cứu ứng dụng hợp chất Azometin, Oxim Hydrazon 1.1 Azometin Các azometin ( base Schiff ) hợp chất hữu phân tử có chứa nhóm imin ( - CH = N - ), chúng đợc nghiên cứu từ lâu ... gian để tổng hợp số hợp chất có tác dụng sinh học ( - aminoceton, hợp chất dị vòng chứa N nh quinolin, pyrazol, thiazol ), thân chúng có tác dụng sinh học Vào khoảng năm 1850 trộn hỗn hợp đồng phân ... DMF , không tan ether *Hydrazon Phần lớn hydrazon thơm chất kết tinh Các hydrazon vừa điều chế thờng có mầu vàng nhạt không mầu Xác định điểm nóng chảy cách để định tính hợp chất carbonyl, nhiên...
 • 16
 • 668
 • 1

nghiên cứu đề xuất các biện pháp đảm bảo tính bền vững của công tác chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp các tỉnh miền núi phía bắc

nghiên cứu và đề xuất các biện pháp đảm bảo tính bền vững của công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp các tỉnh miền núi phía bắc
... đến tính bền vững việc chuyển giao tiến khoa học công nghệ nông nghiệp số tỉnh đại diện cho vùng miền núi phía Bắc Đề xuất tiêu chí biện pháp để đảm bảo tính bền vững chuyển giao công nghệ nông ... học công nghệ nông nghiệp tỉnh miền núi phía Bắc Chương Đề xuất tiêu chí giải pháp đảm bảo tính bền vững việc chuyển giao tiến khoa học công nghệ nông nghiệp tỉnh miền núi phía Bắc Các khuyến nghị ... GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC - 21 - I – ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC Vùng miền núi phía...
 • 89
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống các ô nghiên cứu và phẫu diện lấy mẫu đấtke che tao va tich hop cac thiet bi trong day chuyen che bien suanghiên cứu và xác định các phương thức đào tạo bồi dưỡng phù hợp với đặc trưng và thực tiễn của hoạt động xuất bản in và phát hành đa dạng hoá hình thức và phương pháp đào tạocác bước làm unattended windows và tích hợp các softnghiên cứu và tổng hợp về dfdnghiên cứu và phát triển các dịch vụ bảo mật trên linuxviện nghiên cứu và phát triển giáo dục chuyên nghiệpnghiên cứu và tổng hợp một số xeton α β không no đi từ hợp chất 3 axetyl4 metyl benzocumarinnghiên cứu và đề xất các giải pháp sản xuất sạch hơn tại công ty giấy xuất khẩu thái nguyênnghien cuu va tong hop khich thuoc hat nano dongnghiên cứu và vận dụng các hình thức tiền thưởng và phúc lợi tại một doanh nghiệpnghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn nguy hại tại cty cp công nghiệp và thương mại lidovit quận thủ đứcnghiên cứu và nắm chắc các quy định của pháp luậtnghiên cứu và đưa ra các hình thức huy động vốn mớivề đầu tư nghiên cứu và triển khai các hoạt động khcnCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbia bds copytieu luan bds2003Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanh15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanhLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20176. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN